Název archivuNárodní archiv
Číslo fondu/sbírky167
Název fondu/sbírkyMatriky židovských náboženských obcí v českých krajích
Značka fondu/sbírkyHBMa
Datace(1735) 1784 - 1949 (1960)
PůvodceŽidovské náboženské obce (1784-1949)
PopisŽidé - matriky - demografie - genealogie - židovské náboženské obce
Metráž (bm)
NezpracovánoZpracovánoInventarizováno
0.085.285.2
Jazykčeština, němčina
Místo vznikuČechy, Morava, Slezsko
Tématické skupinyŽidovské náboženské obce (zde i Federace židovských obcí v ČR)
 • Titulní list
 • I. Vznik a vývoj původce fondu
 • II. Vývoj a dějiny archivního fondu
 • III. Archivní charakteristika archivního souboru
 • IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru
 • V. Záznam o uspořádání arch. souboru a pomůcky
 • Prameny a literatura
 • Seznam používaných zkratek
 • Poznámka k zeměpisnému rejstříku
 • Způsob objednávání
 • Tiráž
Národní archiv

Číslo fondu: 167

Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích

HBMa

1784-1949 (1960)

Inventář

Číslo pomůcky: 1665

Zpracovala:
Lenka Matušíková

Praha  1999

I. Vývoj původce

     První židé se v Čechách začali jednotlivě usazovat v 10. století. Již ve 13. století existovala v Praze početná židovská náboženská obec a menší vznikly také v dalších místech Čech a Moravy (např. v Chebu, Kolíně, Příbrami, Slavkově, Znojmě, Jihlavě, Olomouci, Brně a jinde).

     Židé žili většinou ve městech, soustředěni do zvláštních ulic či městských čtvrtí (tzv. ghett), a proto měly židovské náboženské obce vnitřní samosprávu. Jejich poměrně stabilní postavení nezměnily ani občasné střety, které byly důsledkem náboženské netolerantnosti a mnohy i sociálního napětí. Úsilí o katolizaci českých zemí vedlo v roce 1726 k vydání tzv. familiantského dekretu, podle něhož byl sňatek povolen pouze prvorozených synům. Snahu omezit počet židovských rodin na území Čech a Moravy podpořily i přísné sňatkové předpisy. Počet židovských rodin byl tak snížen na 8600 a sídlit směly pouze tam, kde byly trpěny v roce 1725. Sňatky byly povoleny pouze prvorozeným synům familiantů, druhorození a vnuci se mohli ženit až po uprázdnění míst ve vymezeném počtu.

    Po vydání tolerančního patentu Josefem II. začal judaismus měnit svou středověkou podobu. Mladá buržoazie židovského vyznání usilovala o likvidaci pozůstatků feudálních pozic judaismu a vedle požadavku důsledného zrovnoprávění židů proklamovala také jejich radikální asimilaci. V tomto období se také snižuje počet menších židovských obcí venkovských a vznikají městské obce.

     Židovské obce v Čechách i na Moravě měly dvě hlavní funkce: vnitřní spočívala v úpravě vztahů mezi členy obce a vztahů k židům mimo obec. Vnější funkce spočívala v reprezentaci členů obce ve vztazích s nežidovským světem a v určování forem těchto vztahů. Až do roku 1848 byla obec pro židovské obyvatelstvo rovněž nejnižším článkem státní správy. Zvláště před emancipací byly vnitřní záležitosti obce úzce spjaty s náboženskými zvyklostmi a život obce byl řízen náboženským právem. Do tohoto roku dohlížela obec na provedení všech nařízení civilních úřadů. Mezi jiným určovala velikost a místo židovského osídlení podle předchozích instrukcí, shromažďovala poplatky a také vedla matriky židovského obyvatelstva. Zastupovala zájmy obce a jejích členů ve vztazích k okolnímu světu.

     Mimo velká města žili židé v Čechách a na Moravě v početně slabých skupinách, které netvořily ani samostatné obce. Proto byli evidováni obvykle v místě, kde sídlila vrchnost. Po roce 1848 nastal značný pohyb židovské populace; ve městech se rozšiřovaly nebo vznikaly nové obce a počet venkovských židovských rodin klesal. Důsledkem tohoto pohybu byla řada problémů s využíváním zařízení obce (synagogy, pohřební pozemky apod.), placením náboženských daní (v praxi poplatek za členství v obci) a s vedením matrik. Proto byly zákonem z roku 1893 stanoveny pevné hranice židovských obcí. Pokračující urbanizace však i nadále vyvolávala řadu změn; některé obce přestaly existovat, počet obcí klesal, ale jejich rozloha se zvětšovala.

     Proces přirozené asimilace byl násilně přerušen nacistickou okupací Československa. Po zavedení "norimberských" zákonů na území Protektorátu Čechy a Morava byly židovské náboženské obce zrušeny, židovské obyvatelstvo postupně deportováno do Terezína a odtud do dalších koncentračních táborů. Po druhé světové válce došlo ke značné redukci počtu židovských náboženských obcí v Čechách i na Moravě. Jejich činnost nemohla být obnovena vzhledem k tomu, že se židovští občané nevrátili z koncentračních táborů a transportů smrti.

     Činnost židovských obcí na území České republiky je nyní řízena Federací židovských obcí v ČR. Dnes je na území ČR 9 židovských náboženských obcí, a to v Brně, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Teplicích a v Ústí nad Labem.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu

     Pokusy o evidenci židovského obyvatelstva v českých zemích se datují od 30. let l8. století a byly vedeny snahou omezit počet židovských rodin v zemi přísnými sňatkovými předpisy. Dvorským dekretem z 31. května l734 byl mimo jiné stanoven nejnižší věk ženicha na l8 let a nevěsty na l5 let.1) Snoubenci měli svůj věk prokázat potvrzením, vystaveným z řádně vedených knih obřízek (Beschneidsbücher) a knih narozených (Geburtsbücher). Ani přes přísné stanovení odpovědnosti vrchností a krajských hejtmanů nebyly knihy řádně vedeny. Na žádost apelačního soudu vydalo české gubernium 27. ledna l766 cirkulární nařízení pro všechny kraje, ve kterém se přikazuje židovským obcím řádně vést knihy obřízek a ukládat je v synagogách na bezpečném místě.2) Rabíni však v praxi dále zapisovali pouze počty obřezaných chlapců do poznámkových knih a řádné knihy obřízek vedeny nebyly.

     Až do roku 1783 se guberniální nařízení týkala pouze evidence chlapců. 8. října l783 vydalo gubernium nařízení pražským židovským starším a zemským deputovaným vést u všech židovských škol řádné knihy narozených, kam budou kantoři jmenovitě zapisovat narozené židovské dívky.3) Tyto seznamy měli vždy na konci roku odevzdat rabínům. Židé, žijící na venkově, kteří se obřadu udělení jmen ve škole nezúčastnili, měli místo, datum narození a jméno dcery hlásit hospodářskému úřadu.

     Zavedení matrik k evidenci židovského obyvatelstva se podařilo prosadit až za vlády Josefa II. 20. února l784 byl vydán patent o vedení matrik křesťanského a židovského obyvatelstva, který přes četné novelizace a úpravy zůstal v platnosti až do roku 1949.4) Patent stanovil povinnost katolických farářů vést matriky narozených, oddaných a zemřelých a přesně určoval jejich rubriky. Záznamy byly vpisovány do předtištěných formulářů, aby byla zajištěna jednotnost jejich vedení. Paragraf 6 patentu pak ukládal židovským matrikářům vést stejné druhy matrik, ale připouštěl úpravu rubrik, jak to vyžadovala židovská víra. V místech, kde byl ustanoven, byl vedením matriky pověřen rabín, u osaměle žijících židovských rodin měl provádět matriční zápis rabín z nejblíže položené židovské obce.

     Toto nařízení bylo plně respektováno, takže první zápisy matrik Židovského města v Praze pocházejí z prvních dnů května l784, kdy měl patent vstoupit v platnost. O tři roky později, 28. července l787 vydává Josef II. k podpoře snah o zavedení evidence židovského obyvatelstva patent o vedení matrik a knih obřízek v jazyce německém a s německými pevně stanovenými jmény a příjmeními.5) Dosud se totiž zachycovala pouze jména rodná. Až do listopadu téhož roku probíhala (ve Vídni i v Praze) jednání, vyvolaná připomínkami židovských představených k počtu a navrhovanému znění jmen. Ty však nebyly přijaty a výsledný dvorský dekret z 12. listopadu l787 povolil užívání 110 mužských a 35 ženských jmen. Rabíni, kteří by neuposlechli, měli být nejprve potrestáni 50 zl. pokuty, podruhé pak propuštěním z úřadu.

     Jednání, vedená zemskými židovskými deputovanými k otázce zápisu do matrik osaměle žijících rodin, skončila zdůrazněním povinnosti těchto rodin hlásit narození, sňatky a úmrtí nejbližším rabínům. Na dodržování všech předpisů měly dohlížet vrchnostenské úřady.
 
   Ještě několikrát v posledních letech l8. století zasáhl stát do vedení židovských matrik, vždy s cílem zajistit přesnost a kontrolovatelnost matričních záznamů. Vzhledem k tomu, že zjišťované nedostatky nebyly způsobeny chybou v předpisech, ale osobami, které matriky vedly, vydalo l2. června l794 české gubernium nařízení, podle kterého porodní babičky ohlašovaly napříště při narození dítěte číslo domu, datum, jméno, pohlaví, lože, jméno rodičů a svědků místnímu představenému nebo rychtáři, který hlášení postoupil krajskému úřadu.6) Byl to počátek snah o změnu osoby zapisovatele matričních údajů a zavedení duplicity matrik pro snadnou a přesnou kontrolu.

     Vztah židovského obyvatelstva a státu změnil radikálně a zásadně až systemální patent ze 3. srpna l797, který v jednotlivých paragrafech určoval práva a povinnosti židovského obyvatelstva v Čechách a ze zásadních otázek ponechal budoucímu vyřešení pouze berní systém.7) Vedení židovských matrik se speciálně týkal § 9 a 10 patentu. Byli jím pověřeni židovští učitelé a v místech, kde nebyly školy, osoby určené vrchností a vzaté pod přísahu. Katolickým duchovním byl svěřen dohled nad židovskými matrikáři a vedení duplicitní řady matrik narozených, oddaných a zemřelých, tzv. kontrolních židovských matrik.

     Ve stanoveném způsobu vedení matrik nebyly učiněny žádné změny až do roku 1838. Guberniální dekret vydaný v tomto roce byl v příloze doplněn o návod pro vedení židovských matrik.8) Dekret adresovaný krajským úřadům, konsistořím a fiskálním úřadům shrnoval v šesti bodech vše, co bylo třeba zajistit pro řádné vedení matrik podle připojeného návodu, který podle bodu 1 vstupoval v platnost 1. listopadu 1839. Druhým bodem bylo nařízeno krajským úřadům určit po předešlém jednání s ostatními úřady v kraji obvody, pro něž měli být jmenováni a vzati pod přísahu matrikáři. Bylo třeba zvážit velikost obvodů, matrikář měl bydlet v místě s největším počtem židovského obyvatelstva a ve středu obvodu. Ve 3. bodě byly stanoveny podmínky, které musí matrikář splňovat při zdůraznění důvěryhodnosti, setrvání na místě a dokonalé znalosti německého jazyka. Doporučené pořadí volby matrikáře krajským úřadem bylo následující: a) místní rabíni, b) učitelé, c) církevní správci, d) školní zpěváci, e) schopní hospodáři (pokud není k dispozici nikdo z předešlých). Dále tu byl určen úřední postup pro žadatele o jmenování matrikářem. Uvolněná místa měla být obsazována bez prodlení. Bod 5. nařizoval matrikářům složit u krajského úřadu přísahu, kterou se zavazovali zapisovat do svěřených matrik všechna jim známá narození, sňatky a úmrtí, sestavovat předepsané výtahy a v termínech je odevzdávat a uchovávat pečlivě matriky se všemi příslušnými listinami. Konečně v 6. bodě bylo znovu potvrzeno vedení kontrolních židovských matrik místními duchovními, jak tomu bylo již v nařízení ze 12. července l794. Dohledem na správné vedení matrik byl pověřen místní úřad, okresní vikář a krajský úřad. Na závěr byl stanoven způsob nápravy případných zjištěných nedostatků.

     Jak již bylo řečeno, přílohou k dekretu gubernia z 24. dubna 1838 byl i vlastní "Návod k vedení židovských matrik". Ve 40 paragrafech velmi podrobně a detailně rozváděl body obsažené v guberniálním dekretu tak, aby napříště byly vyloučeny mylné výklady a nejasná praxe. Prvních 16 paragrafů se týkalo všeobecných pravidel vedení matrik (např. osoby matrikáře, rejstříků, rubrik, svědectví cizích osob, oprav zápisů, bezpečného uložení matrik, poplatků a kontroly vedení matrik). Zbývající 24 paragrafy se týkaly jednotlivých druhů matrik a přesného stanovení záznamů při narození, sňatku a úmrtí. Počet rubrik byl značně zvýšen a tím byly zpřesněny a konkretizovány matriční zápisy. Přesto, že návod pro zavedení matrik měl vejít v platnost až 1. listopadu 1839, nestačila tato doba na projednání způsobu jeho zavedení do praxe. Matriky s novými typy rubrik byly proto zavedeny až od počátku let čtyřicátých. V Židovském městě v Praze byly navíc matriky narozených vedeny od roku 1840 zvlášť pro hochy i pro dívky.

     Podobná praxe jako u vlastních židovských matrik byla i při vedení kontrolních židovských matrik duchovními. S tím rozdílem, že v některých případech byly teprve nyní zavedeny a ve většině případů až do tohoto nařízení opravdu pečlivě vedeny.

     V důsledku guberniálního dekretu z 24. dubna 1838 došlo ke značnému zpřesnění matriční evidence, i když v praxi to vždy neznamenalo dokonalé vedení matrik. Předpisy nebyly plně respektovány při poskytování výtahů pro zápisy do kontrolních matrik. Na žádost pražské konzistoře uložilo české gubernium krajským úřadům dohled nad židovskými matrikáři. Přes hrozbu přísnými tresty byly vlastní židovské matriky většinou vedeny pečlivěji a spolehlivěji než matriky kontrolní.

     Již od roku 1840 bylo patrno, že bude třeba věnovat pozornost hlášení narození, sňatků a úmrtí a hlášení o matričních změnách. Po několika letech dotazů a jednání byl 21. listopadu 1843 vydán v této věci guberniální dekret pro krajské úřady, konzistoře a komorní prokuraturu.9) V sedmi bodech tu byl upřesněn způsob ohlašování matričních změn. V prvních 4 bodech bylo stanoveno, kdo je povinnen podat hlášení při narození, sňatku a úmrtí se zdůrazněním závazné povinnosti matrikářů předat oznámení duchovním pro zápis do kontrolních matrik. Bod 6 určoval termín pro podání hlášení matrikářů do 6 dnů, katolickému duchovnímu do 14 dnů. V posledním bodě byly stanoveny peněžité tresty i vězení za porušení těchto nařízení. Za dodatek k tomuto dekretu gubernia je možno považovat guberniální nařízení z 27. října 1844. Jím bylo uloženo krajským úřadům dohlížet, aby podřízenými panstvími a židovskými matrikáři byla podávána hlášení o narození, sňatcích a úmrtí pražských nebo cizích židů, dočasně se zdržujících na venkově. Pražskému magistrátu a ochrannému panství měla být předkládána ke čtvrtletním výkazům.10)

     Mezi významnější guberniální nařízení, která byla v následujících letech vydána, je možno zařadit nařízení z 28. února 1845, snažící se o nápravu nesrovnalostí při zápisu nemanželských dětí.11) Stalo se tak na základě stížnosti budějovické konzistoře, že židovské nemanželské děti jsou často zapisovány pod jménem otce a nikoli matky, jak určují předpisy. Matrikářům bylo proto uloženo přesvědčit se, zda byl rodičům udělen svatební konsens a zda jsou opravdu oddáni. Krajským úřadům byla zdůrazněna povinnost dohlížet na odstranění tohoto nešvaru a netrpět židovské konkubináty.

     Revoluční události v letech 1848-1849 znamenaly počátek úplného zrovnoprávění židů s křesťanským obyvatelstvem. Kabinetní list z 8. dubna 1848 a spojení Židovského města v Praze s ostatními čtvrtěmi, ke kterému došlo po předchozích jednáních 27. dubna 1850.12)

     Takové změny se nutně projevily i v židovské matriční evidenci. Vznikla otázka, zda stávající předpisy vyhovují a zda je, vzhledem k emancipaci židů, nutný další dohled katolických duchovních na vedení matrik. Po dotazech místodržitelství u krajských úřadů bylo konstatováno, že tento dohled neodpovídá zásadně rovnoprávnosti náboženství, a bylo by proto vhodnější jej přenést na světské úřady. Provedení změn se však nedoporučovalo před reorganizací židovské správy. Dosavadní předpisy tedy zůstaly v platnosti a dohled katolických duchovních měl být prováděn ze státního pověření.

     Celá otázka byla vyřešena až zákonem č. 12 z 10. července 1868. 13) Židovské matriky vedené pověřenými matrikáři, jakož i matriční lístky byly prohlášeny prvním článkem za veřejné listiny s plnou průkazní mocí. Článkem 2 tohoto zákona byla kontrola, ověřování a vidování židovských matrik a výtahů katolickými duchovními zrušena. Všechny dosavadní předpisy a nařízení pro vedení židovských matrik byly ponechány v platnosti, s výjimkou těch, které odporovaly smyslu čl. 1 a 2. Zákon z roku 1868 je tak možno považovat za poslední významný zásah do vedení židovských matrik až do jejich zrušení.

     Do konce 19. století byly matriční předpisy upřesněny ještě několika výnosy. Zásadnějšího významu byl výnos ministerstva vnitra ze 6. prosince 1873, č. 14 102, a výnos českého místodržitelství ze 14. prosince 1873, č. 67 377, které řešily otázku duplikátů matrik. Dohled nad matrikami byl převeden na civilní správní úřady. Židovským matrikářům bylo nařízeno vést od 1. ledna 1874 druhopisy matrik i s příslušnými rejstříky a předkládat je vždy za uplynulý rok okresnímu úřadu, ve městech s vlastním statutem obecnímu úřadu, které byly povinny druhopisy bezpečně uchovávat a přesvědčovat se příležitostnými zkouškami nahlédnutím o souhlasu s originály.

     Nařízení a předpisy z předchozích dvou století přetrvaly svým významem až do první poloviny století dvacátého. Nedošlo k podstatným změnám v členění rubrik a ve způsobu vedení matrik. Okresním úřadům zůstal dohled nad vedením originálů matrik a povinnost uchovávat jejich duplikáty.

     Po okupaci Československa a zřízení Protektorátu Čechy a Morava byl nacisty shromažďován archivní materiál a majetek židovských náboženských obcí. Všechny služebny gestapa v pohraničí věnovaly v letech 1938/1939 pozornost zajištění židovských písemností a matrik. Řídící úřadovna gestapa v Liberci založila kartotéku židů. Podobná kartotéka byla později založena i v Protektorátě. V letech 1939-1944 nebyly matriky, soustředěné v sídle sudetské župy, vedeny. Po ukončení války se přistoupilo ke zpětnému doplnění zápisů. Matrikář židovské náboženské obce v Praze byl pověřen provedením dodatečných záznamů o úmrtích obětí rasové perzekuce.

     V roce 1942 nařídil Úřad říšského protektora odevzdat všechny originály židovských matrik z celého Protektorátu úřadu zvanému "Zentralamt zur Regelung der Judenfrage". Počátkem roku 1943 byly zemské úřady v Praze a Brně vyzvány také k odevzdání duplikátů matrik uložených dosud u okresních úřadů. Péčí českých zaměstnanců Zentralamtu byly matriky posléze postoupeny Rodopisnému úřadu pro Čechy a Moravu (Sippenamt für Böhmen und Mähren). Duplikáty matrik soustředěné u zemského úřadu v Praze byly převezeny na zámek Český Šternberk, moravské druhopisy posílaly okresní úřady již přímo do Českého Šternberka. Na zámku byly rovněž uloženy shromážděné kontrolní matriky (kdysi spravované katolickými farními úřady).

     V dubnu 1945 byly na příkaz gestapa originály židovských matrik převáženy do papírny Kubik v Bubenči a zde ničeny. Konec války na počátku května přinesl záchranu především duplikátům, které byly převezeny do Prahy a předány židovské náboženské obci. Ministerstvo vnitra prohlásilo duplikáty židovských matrik z let 1880-1949 za originály. Shromážděné matriky, včetně originálních, které se již nepodařilo zničit, zůstaly uloženy u židovské náboženské obce v Praze, která spravovala matriční agendu pro celé Čechy a Moravu.

     Vedení židovských matrik bylo ukončeno zákonem ze 7. prosince 1949, který zrušil vedení matrik jednotlivými církvemi a zaváděl jednotné státní matriky spravované příslušnými národními výbory.14)

     Na základě tohoto zákona předala židovská náboženská obec v Praze shromážděné matriky ONV Praha 1. V roce 1983 převzal matriky Státní ústřední archiv.
III. Archivní charakteristika archivního fondu

     Nejstarší matriky židovského obyvatelstva se lišily od křesťanských úpravami, které vyžadovala židovská víra. Pro matriky narozených byly předepsány rubriky: den, měsíc a rok narození, číslo domu, jméno, pohlaví, původ (manželský - nemanželský) dítěte, rodiče (otec, matka), kmotři (Pathen: jméno a stav). Matriky oddaných měly obsahovat rubriky: den, měsíc a rok sňatku, číslo domu, ženich (jméno, stáří, svobodný - vdovec), nevěsta (jméno, stáří, svobodná - vdova), svědci (Beistand: jméno, stav). V matrikách zemřelých byly vyplňovány rubriky: den, měsíc a rok úmrtí, číslo domu, jméno zemřelého, pohlaví, stáří, nemoc a přičina smrti. Při podrobnějším studiu nejstarších matrik se však ukázalo, že předpis nebyl důsledně dodržován. Zápisy jsou velmi stručné, často zachycují jen data a jména osob. Úpravu zápisu volil ten, kdo matriky vedl. Od roku 1787 byly matriky důsledně vedeny v jazyce německém, s pevně stanovenými jmény a příjmeními.

     V této podobě byly na předtištěných formulářích matriky vedeny až do roku 1838, kdy byl jako příloha guberniálního dekretu z 24. dubna vydán "Návod k vedení židovských matrik" (Unterrichts über die Führung der Juden Matriken) o 40 paragrafech. Počet rubrik byl značně zvýšen, záznamy při narození, sňatku a úmrtí byly pevně stanoveny. Tím byly také zpřesněny a konkretizovány matriční zápisy. Pro matriky narozených byly vedeny tytro rubriky: 1. běžné číslo, 2. datum a číslo ohlašovacího lístku, 3. den, měsíc a rok narození, číslo domu, místo a politický okres, 4. děti, jež se narodily mrtvé (pohlaví), 5. den, měsíc, rok obřezání či udělení jména, číslo domu, místo 6. jméno dítěte (s přesným udáním pořadu porodu), pohlaví, původ manželský - nemanželský, 7. jméno, stav, bydliště, příslušnost a narození otce, jména jeho rodičů, 8. jméno, stav, bydliště, příslušnost a narození matky, jména jejích rodičů, 9. podpisy svědků s udáním bydliště, 10. podpis a bydliště toho, kdo obřízku provedl, 11. podpis a udání bydliště pomocnice při porodu (porodní babičky), 12. poznámka.

     Matrika oddaných měla tyto rubriky: 1. běžné číslo, 2. datum a číslo úředního povolení k sňatku, 3. jméno, místo narození, zaměstnání, bydliště, číslo domu ženicha a jméno a stav jeho rodičů, stáří ženicha jeho stav (svobodný - ovdovělý), 4. jméno a místo narození nevěsty, jméno, stav a bydliště jejích rodičů, stáří a stav nevěsty (svobodná - ovdovělá), 5. den, měsíc, rok, místo a okres, kde byly učiněny ohlášky, 6. den, měsíc, rok, místo a okres konání sňatku, 7. u příbuzných údaje o udělení místodržitelského povolení, 8. jméno obřad konajícího rabína a jména svědků, 9. údaje o domovské příslušnosti snoubenců ("tito zde zanesení snoubenci jsou ohledně místa, kde se tato matrika vede cizí a patří do..."), 10. poznámka.

     Konečně pro matriky zemřelých byly stanoveny tyto rubriky: 1. běžné číslo, 2. datum a číslo úředně stvrzeného úmrtního listu a jméno ohledatele mrtvoly, 3. hodina, den, měsíc a rok úmrtí a číslo domu, okres, 4. den, měsíc, rok a místo pohřbu, 5. jméno zaměstnání zemřelého, u osob svobodných jména rodičů, jména manželů (dětí), zemře-li osoba manželská nebo ovdovělá, bydliště, číslo domu, okres, 6. pohlaví, 7. stáří (roky, měsíce), 8. stav (svobodný, ženatý - vdaná, ovdovělý), 9. nemoc, příčina úmrtí, 10. záznam o těch, kteří dosáhli věku přes sto let, 11. domovská příslušnost u osob cizích ("zemřelý jest cizí a patří do..."), 12. poznámka. V poznámkách byly v případě nutnosti uváděny změny a opravy údajů. Originální matriky byly vedeny rabíny nebo určenými osobami pod přísahou u jednotlivých židovských obcí. Současně s nimi byly katolickými duchovními vedeny matriky kontrolní se stejnými rubrikami. Po zrušní kontroly a ověřování matrik duchovními bylo židovským matrikářům nařízeno vést od 1. ledna 1874 duplikáty matrik a vždy za uplynulý rok je předkládat okresnímu úřadu, kde byly ukládány.

     Tyto duplikáty shromažďované od počátku roku 1943 z příkazu Úřadu říšského protektora a uložené později spolu s došlými duplikáty z okresních úřadů moravských na zámku v Českém Šternberku, byly po osvobození také předány Radě židovských náboženských obcí v Praze a vytvořily s originálními matrikami jednu řadu, protože byly s ohledem na ztráty v období okupace prohlášeny za originály.

     Celek doplnily indexy původně vepisované nebo vevazované do matrik (za kalendářní rok, případně za celé časové období), později byly vedeny v samostatných svazcích. Vzhledem k pohnutému osudu matrik a snaze nacistů o jejich likvidaci, se zachovalo u některých obcí více indexů než vlastních matrik.

     Jak již bylo řečeno, originály, duplikáty i indexy matrik židovských obcí shromážděné Ústřední židovskou matrikou pro Protektorát Čechy a Morava, převzala v roce 1945 Rada židovských náboženských obcí v Praze. Zde také byly matriky centrálně vedeny až do konce roku 1949.

     Spisový materiál fondu HBMa tvoří především ohlédací listy z terezínského ghetta a na jejich základě do matrik zapsaná či nezapsaná úmrtí, hlášení o úmrtích (případně sňatcích a narození dětí) v době okupace a dále sbírky dokladů a matričních listin z období po roce 1945. Týkají se především zápisů prohlášení za mrtva, dodatečných zápisů úmrtí, dále jsou tu výměry o změnách jmen a příjmení, hlášení o nově narozených dětech a uzavíraných sňatcích. Závěrem přichází sbírka listin a podkladů k provedení zápisů do rekonstrukčních matrik.

     K fondu byly připojeny dochované instrukce pro vedení židovských matrik z roku 1838, seznamy matrik pořízené za okupace Ústřední židovskou matrikou a seznamy užívané při vyřizování matriční agendy u židovské náboženské obce v Praze.

     Seznam vyhotovený nacisty poskytuje přehled o matrikách shromážděných Ústřední židovskou matrikou a je doplněn podrobnými poznámkami o zápisech vztahujících se k židům, pokud byly provedeny přímo v katolických matrikách, a také o změnách v příslušnosti k náboženské nebo matriční obci. Zápisy o židech byly v katolických matrikách označeny červeným "J". Stalo se tak na základě směrnice zemského úřadu v Praze z 22. května 1942 o vedení matrik farními úřady náboženských společností v Protektorátě Čechy a Morava.15)

     Matriky židovských náboženských obcí převzalo I. oddělení SÚA od ONV Praha 1 v roce 1983, a to podle původního soupisu těchto matrik, který byl vyhotoven u židovské náboženské obce v Praze a podle něhož byly matriky předány ONV Praha 1 v roce 1950. Vedle knih převzal Státní ústřední archiv také spisový materiál z období po roce 1941.

     Řadu knih tvoří originály matriky židovských náboženských obcí, z nichž nejstarší pocházejí z let 1784-1788, dále duplikáty matrik, vzniklé po roce 1888 a konečně indexy k jednotlivým matrikám, pokud byly vedeny v samostatných svazcích.

     Matriky byly při převzetí řazeny abecedně podle německých názvů lokalit se sídlem židovské obce, u níž byla matrika vedena a podle současných signatur. Při pořádacích pracech byly seřazeny abecedně podle českých názvů původních obcí. Uvnitř obcí zůstaly matriky řazeny chronologicky podle schématu: narozených (N), oddaných (O), zemřelých (Z). Tam, kde byly z důvodů slučování menších židovských obcí vedeny i matriky společné (to znamená narozených, oddaných a zemřelých v jednom svazku), byly tyto řazeny opět chronologicky za nejmladší úmrtní matriku v obci. Řadu matrik pro každou obec uzavírají indexy (pokud byly vypracovány) řazené podle zmíněného schématu a chronologicky. V některých případech se pro obec zachoval pouze index, matrika byla zničena nebo ztracena. Matriční listiny náhodně v knihách uložené a zapomenuté nebyly z matrik vyjímány.

     Vzhledem k potřebě sjednotit využívání židovských matrik, rozhodla AS MV ČSR, aby tyto matriky byly i z jiných archivů soustředěny v jedné sbírce. Oběžníkem z 20. září 1985 byly státní oblastní archivy a jejich prostřednictvím i okresní archivy a archivy měst Prahy a Brna požádány o soupis všech druhů v jejich fondech dochovaných židovských matrik (i kontrolních). Některé extradice již byly provedeny, šlo však vždy o matriky, které doplní fond HBM, tj. matriky kontrolní.

     Zvláštní skupinu tvoří matriky pro Prahu a jednotlivé pražské čtvrti (pokud pro ně matriky byly vedeny). Zde bylo dochováno pořadí Praha (vnitřní město) a čtvrti Břevnov, Karlín, Libeň, Michle, Smíchov, Vinohrady, Žizkov. Uvnitř bylo opět dochováno schéma N - O - Z a chronologické řazení. Matriky narozených židovské náboženské obce Praha byly od roku 1840 vedeny zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. Na konec řady byly připojeny rekonstrukční matriky pro Čechy a Moravu, kniha povolení k uzavření sňatku města Chrudimi z let 1855-1864, indexy a knihy, které nebylo možno blíže lokalizovat. Po tomto uspořádání bylo každé knize přiděleno inventární číslo.

     Druhou část tvoří spisy vzniklé z činnosti matričních úřadů v době okupace a po osvobození, ohlédací listy z Terezína, žádosti o dodatečné zápisy úmrtí a prohlášení za mrtva, změny příjmení a jmen, rozvody, adopce a poručnictví, hlášení o nově uzavřených sňatcích a narozených dětech. V posledně jmenovaných jsou vedle potvrzení porodnických ústavů přikládány také opisy oddacích, rodných či domovských listů rodičů, případně výpisy z matrik. Některé osobní doklady (potvrzení o státním občanství, osobní průkazy atd.) se dochovaly i jako přílohy k hlášením o úmrtích.

     Spisový materiál byl roztříděn do věcných skupin takto: ohlédací listy zemřelých v Terezíně (3. 12. l941 - 5. 9. 1943), zapsaná úmrtí z Terezína (abecedně podle jmen A - Z) a abecední kartotékové seznamy osob. Žádosti o dodatečné zápisy úmrtí v Terezíně byly vyhotovovány na základě ohlédacích listů a vedeny ve dvou řadách. První řadu abecední tvoří skutečně zapsaná úmrtí v matrice pro Terezín (A - Z). Druhá řada je uspořádána podle čísel jednacích. Jde tu o žádosti o zapsání úmrtí postoupené židovskou náboženskou obcí v Praze, ONV Litoměřice a biskupské konzistoři tamtéž, protože u zemřelých nebylo prokázáno židovské vyznání. Všechny tyto žádosti jsou vlastně druhopisy a pocházejí z roku 1948.

     Následují do matrik zapsaná prohlášení za mrtva (A - Z podle jmen osob) s abecedními kartotékovými seznamy, žádosti národních výborů z Čech a Moravy o zápisy prohlášení za mrtva, které nebyly provedeny (A - Z) a žádosti Zemského národního výboru v Praze z roku 1948 o tytéž zápisy, které nebyly provedeny (A - Ž).

     Další skupinu spisů tvoří ohlédací listy a zapsaná úmrtí pro Prahu (1942-1949), ohlédací listy a zapsaná úmrtí mimo Prahu (1944-1949), ohlédací listy a zapsaná úmrtí z Teplic (A - Z) a hlášení o narození dětí z Teplic (A - Z). V době, kdy sbírka matrik přešla do správy židovské náboženské obce v Praze, která na základě hlášení z mimopražských obcí zápisy do matrik prováděla, vedla židovská náboženská obec v Teplicích matriční agendu samostatně. Podobná hlášení doplněná o matriční doklady pocházejí také z Prahy, Trutnova, Ústí nad Labem a Děčína.

     Další větší skupinu tvoří vyřízené (podle jmen A - Z) a nevyřízené žádosti o změny jména, dále písemnosti týkající se rozvodů, adopce, poručnictví apod. a sbírka matričních dokladů k provedeným rekonstrukčním zápisům (A - Z). Po roztřídění bylo každé skupině písemností přiděleno inventární číslo. Fond uzavírají původní soupisy matrik z předchozích institucí.

     Židovské obce měnily v průběhu 19. století velmi často svou rozlohu, mimo velká města žili židé v početně slabých skupinách, které mnohdy netvořily samostatné obce. Podle guberniálního dekretu z roku 1838 byly matriční obvody vymezeny tak, aby obec s největším počtem židovského obyvatelstva byla uprostřed obvodu a zároveň sídlem matrikáře. Pokud nebylo místo matrikáře obsazeno, bylo třeba hlásit narození, sňatek či úmrtí u další nejblíže vedené matriky. Tato skutečnost značně rozšiřuje počet lokalit uvedených v každé matrice, a proto byl pro lepší vyhledávání údajů a zpřístupnění matrik badatelské veřejnosti vypracován místní rejstřík ke sjednocené řadě matrik pro Čechy, Moravu a pro Prahu.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

     Matriky židovských náboženských obcí jsou důležitým pramenem pro demografický výzkum židovské populace na území Čech a Moravy. Zvláště rozšíření rubrik po vydání směrnic v roce 1838 umožňuje studium rodinných poměrů, zaměstnání, věku židovského obyvatelstva a studium územního rozsahu a správní agendy židovských náboženských obcí a matričních obvodů. Nelze opomenout ani význam matrik pro genealogická bádání.

     Vzhledem k tomu, že byly vedeny až do roku 1949 jsou zároveň materiálem dosud živým a pro ty, kdož přežili nacistickou perzekuci, jsou mnohdy jediným právním podkladem pro vystavení osobních a úředních dokladů. Ohlédací listy zemřelých v Terezíně stejně jako prohlášení za mrtva jsou otřesným svědectvím zrůdnosti norimberských rasových zákonů. Totéž lze říci i o spisovém matreiálu, v němž především matriční listiny a doklady z období po roce 1945 jsou podkladem pro studium poměrů repatriantů a běženců, kteří se usazovali v pohraničí.

     Spisová pozůstalost je ukázkou, jak byla židovská matriční agenda vedena u národních výborů všech stupňů, které postupovaly své dotazy a hlášení židovské náboženské obci v Praze se žádostí o zápis do matrik. Hlášení jsou nezřídka doplněna výpisy nebo duplikáty matričních dokladů rodičů, snoubenců či zemřelých. Ve zlomcích korespondence jsou i náznaky vedení agendy u náboženské obce samé. Již dnes slouží spisový materiál při vyřizování nahlédací agendy matričnímu oddělení OÚ Praha 1 a po zpřístupnění doplní chybějící údaje tam, kde zápisy do matrik nebyly po roce 1945 (případně 1949) provedeny.

     Závěrem je třeba upozornit, že při genealogickém studiu v matrikách před rokem 1874 je třeba vzít v úvahu také řadu matrik kontrolních, protože část originálních matrik byla na sklonku války na příkaz gestapa zničena.
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky
    
       Fond zpracoval a uspořádal v roce 1987 kolektiv pracovníků I. oddělení SÚA, inventář sestavila dr. Lenka Matušíková. Fond HBMa obsahuje 2977 inventárních jednotek, to jest 2955 knih, 127 kartonů spisů a 24 krabic kartotékových abecedních seznamů, celkem 82 bm.
Prameny a literatura

Seznam literatury a pomůcek použitých pro určování obcí v rejstříku

Bartůněk, V.: Historický vývoj matrik, Časopis Rodopisné společnosti v Praze, 1940, r. XII, č. 1, s. 6-17
Heřman, J.: Archivy židovských obcí z Čech a Moravy, Judaica Bohemiae VII/1, 1971
Hrubý V.: Entstehung und Entwicklung der Jüdischen Matriken in Böhmen, Judaica Bohemiae XVII/2, 1981, s. 90-102
Maur, E.: Církevní matriky jako historický pramen, SAP, 1970, r. XX, č. 2, s. 425-457
Sadek, V. - Junga, J.: Židovské náboženské obce v ČSR, SPVC MK ČSR, Praha 1983
Sládek, O.: Zločinná role gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938- 1945, Praha 1986
Kukánová, Z. - Matušíková L.: Matriky židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě z let 1784-1949, Paginae historiae, Sborník Státního ústředního archivu v Praze 0/1992, s. 103-127, 1/1993, s. 72-150, 2/1994, s. 90-138, 3/1995, s. 208-248, 4/1996, s. 152-181, 5/1997, s. 180-.

Seznam pomůcek k určování obcí v rejstříku

Ortschaften-Verzechniss der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Wien 1892
Lexikon obcí pro království a země na říšské radě zastoupené, I.díl, lexikon obcí pro Čechy, Vídeň 1904
Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Mähren, Wien 1906
Pfohl, Ernst: Orientierungslexikon der Tschecho-slowakischen Republik, Reichenberg 1922
Statistický lexikon v zemi české, Praha 1934
Přehled obcí a částí obcí v Československé socialistické republice, jejichž názvy zanikly, byly změněny, nebo se staly místními částmi v době od 5.5. 1945 - 1.7. 1964, Praha 1964
Statistický lexikon obcí ČSSR 1974, Praha 1976
Rospond, Stanislav: Slownik Nazw Geograficznych Polski, II.
Batowski, Henryk: Slownik nazw miejscowych Europy srodkowej i wschodniej XIX i XX wieku, Warszawa 1964
Andrees allgemeiner Handatlas, Bielefeld u. Leipzig 1899
Malý atlas světa, Praha 1956
Mapový lexikon obcí ČSSR, Praha 1968
Geografický místopisný slovník, Praha Academia 1993
Seznam používaných zkratek

N - matriky narozených
O - matriky oddaných
Z - matriky zemřelých
(i) - index vevázán
ka - karton
kn - kniha

Seznam zkratek použitých v rejstřících
o. - okres
ob. - obec
os. - osada
os. ob. - osada obce
m. č. - místní část
m. č. ob. - místní část obce
m. o. - městský obvod
dř. ob. - dříve obec
t. - též

Poznámka k zeměpisnému rejstříku

       Rejstřík zeměpisný byl vypracován k 2955 matrikám a indexům matrik židovských náboženských obcí z Čech a Moravy včetně Hlavního města Prahy a jeho čtvrtí. Při určování jednotlivých lokalit bylo použito Statistického lexikonu obcí ČSSR 1974, Praha 1976. Vzhledem k rozsáhlosti materiálu bylo mnohde třeba určovat dnes již neuváděné místní části obcí a osad, případně osady a obce zaniklé. Lexikon z roku 1976 neuvádí místní části obcí a ani Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, Praha 1978 není přesný, proto byly při určování lokalit použity i lexikony starší. Seznam použitých lexikonů a místopisných pomůcek je uveden v literatuře.
       Odkazy v rejstříku míst jsou odkazem na inventární čísla, pod kterými je matrika v inventáři uvedena. Naopak čísla uvedená písmenem k. (např. k.10) odkazují na kartony s opisy záznamů o židovských rodinách, které na příkaz nacistů vyhledali faráři v katolických matrikách narozených, oddaných a zemřelých.
       Při určování lokalit mimo území ČR bylo použito českého názvu tam, kde jde o název vžitý (Paříž, Vídeň, Mnichov), v ostatních případech jsou lokality uváděny v příslušném jazyce.
Způsob objednávání z archivního souboru

       Archiválie z tohoto dílčího archivního fondu se objednávají a půjčují (pouze prezenčně) ve studovně Národního archivu v Praze na Chodovci (archivní areál). Vzhledem k nutné přípravě archiválií je lhůta předložení 1 pracovní den.

       Pro objednání je nutno uvést:

1) číslo fondu (1159)
2) karton (zkratka "ka") nebo kniha (zkratka "kn")
3) číslo kartonu nebo číslo knihy

       V případě zájmu o studium se informujte podrobně o podmínkách na internetových stránkách Národního archivu nebo osobně ve studovně.
Tiráž

Název archivní pomůcky:
Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích
Časové rozmezí archivní pomůcky:
1784-1949(1960)
Počet zpřístupněných evidenčních jednotek:
2955 knih, 127 kartonů, 24 kartotéčních krabic
Počet inventárních jednotek:
2977
Rozsah zpřístupněných archiválií:
18 bm
Stav ke dni:
31.12.1987
Archivní soubor zpracoval:
Kolektiv pracovníků I. oddělení Státního ústředního archivu
Archivní pomůcku sestavil:
PhDr. Lenka Matušíková
Počet stran:
325
Schválil:
PhDr. Vácslav Babička
Vydáno jako publikace SÚA, 1. vydání 1999
Vyhledávání:
inv.č.obsahdataceevid.j.
ÚŘEDNÍ KNIHY (matriky a indexy)
ANDĚLSKÁ HORA
1N 1838-1870 O 1863-1865 Z 1842
REPRODUKCE
1
ANNÍN - viz Kundratice
ARNOLTOV - viz KOSTELNÍ BŘÍZA
BABČICE
2N 1835-1864 (i)
REPRODUKCE
2
3N 1842-1854, 1864
REPRODUKCE
3
4O 1845-1861 (i)
REPRODUKCE
4
5Z 1840-1862 (i)
REPRODUKCE
5
6N 1799-1860 (i) Z 1829-1843
REPRODUKCE
6
7N 1807-1851 (i) O 1813-1845 (i) Z 1807-1844 (i)
REPRODUKCE
7
8N 1864-1876 (i) O 1861-1876 (i) Z 1862-1876 (i)
REPRODUKCE
8
BARCHŮVEK
9N 1794-1839
REPRODUKCE
9
10O 1839-1877 (i)
REPRODUKCE
10
11Z 1840-1878 (i)
REPRODUKCE
11
12O 1869-1877 (i) Z 1868-1877 (i) 12
index
13N 1794-1839
REPRODUKCE
13
BARCHŮVEK viz též Chlumec nad Cidlinou
BATELOV
14N 1788-1846 (i)
REPRODUKCE
14
15N 1789-1845
REPRODUKCE
15
16N 1847-1874 (i)
REPRODUKCE
16
17O 1788-1846 (i)
REPRODUKCE
17
18O 1849-1873 (i)
REPRODUKCE
18
19Z 1788-1846 (i)
REPRODUKCE
19
20Z 1847-1874 (i)
REPRODUKCE
20
BEČOV NAD TEPLOU
21N 1788-1868 (i)
REPRODUKCE
21
22N 1839-1922, 1929 (i)
REPRODUKCE
22
23O 1788-1868 (i)
REPRODUKCE
23
24O 1840-1924 (i)
REPRODUKCE
24
25Z 1788-1867 (i)
REPRODUKCE
25
26Z 1840-1928
REPRODUKCE
26
27N 1868-1873, 1895-1898, 1901, 1904, 1905, 1911, 1912 O 1868-1873, 1905, 1911, 1912 Z 1868-1873, 1895-1898, 1905, 1911, 1912
REPRODUKCE
27
28NOZ 1872-1909, 1911, 1912 (i)
REPRODUKCE
28
BECHYNĚ
29N 1846-1925, 1928, 1932-1944 O 1872, 1875-1929, 1932-1944 Z 1870-1923, 1927-1929, 1932-1944
REPRODUKCE
29
index
30N (roky neuvádí)
REPRODUKCE
30
31N (roky neuvádí)
REPRODUKCE
31
32N 1812, 1846, 1869, 1873-1944
REPRODUKCE
32
33N 1876-1923
REPRODUKCE
33
34O (roky neuvádí)
REPRODUKCE
34
35O (roky neuvádí)
REPRODUKCE
35
36Z (roky neuvádí)
REPRODUKCE
36
37Z (roky neuvádí)
REPRODUKCE
37
BĚLÁ NAD RADBUZOU
38N 1815-1868 (i) O 1814, 1821, 1831, 1850, 1858, 1859, 1864 (i) Z 1819-1868 (i)
REPRODUKCE
38
39N 1862-1898, 1901-1937 O 1872-1874, 1901-1937 Z 1863-1899, 1901-1937
REPRODUKCE
39
40N 1872-1898, 1910, 1915, 1917, 1923, 1925 O 1872, 1888, 1921 Z 1871-1899, 1904, 1908, 1911-1917, 1922, 1923, 1930
REPRODUKCE
40
BĚLOHRAD
41N 1842-1850 (i)
REPRODUKCE
41
42O 1856
REPRODUKCE
42
43Z 1842-1850 (i)
REPRODUKCE
43
BENEŠOV
44N 1839-1868 (i)
REPRODUKCE
44
45N 1869-1944
REPRODUKCE
45
46N 1800-1831 (i) O 1808-1823 Z 1806-1832 (i)
REPRODUKCE
46
47O 1869-1944 (i v letech 1903, 1906, 1908-1919, 1922-1924 pro každý rok) Z 1869-1944 (i v letech 1869-1924 pro každý rok) Z 1946
REPRODUKCE
47
BERNARTICE
48Z 1854-1873 (i) N 1838-1870 (i) O 1849-1868 (i)
REPRODUKCE
48
49N 1874-1915, 1920, 1925-1934 (i) O 1867-1915, 1920, 1925-1934 (i) Z 1866-1915, 1920, 1925-1934 (i)
REPRODUKCE
49
BERNARTICE
50N 1804-1862
REPRODUKCE
50
51N 1826, 1838, 1846-1865 (i)
REPRODUKCE
51
52O 1812-1855
REPRODUKCE
52
53Z 1804-1860
REPRODUKCE
53
BEROUN
54N 1874-1944 (i)
REPRODUKCE
54
55OZ 1874-1944 (i)
REPRODUKCE
55
index
56N 1874-1944
REPRODUKCE
56
BĚŠINY viz Čachrov
BEZDĚKOV
57N 1840, 1841, 1847, 1849-1875 (mnoho zpětných zápisů)
REPRODUKCE
57
58O 1845-1850, 1856
REPRODUKCE
58
BEZDRUŽICE
59N 1839-1854 (i)
REPRODUKCE
59
60N 1843-1867 (i)
REPRODUKCE
60
61N 1854-1888 (i)
REPRODUKCE
61
62N 1889-1895 (i)
REPRODUKCE
62
63N 1896-1937 (i)
REPRODUKCE
63
64O 1840-1895 (i)
REPRODUKCE
64
65O 1896-1937 (i)
REPRODUKCE
65
66Z 1840-1894 (i)
REPRODUKCE
66
67Z 1857-1867 (i)
REPRODUKCE
67
68Z 1894, 1895 (i)
REPRODUKCE
68
69Z 1896-1937 (i)
REPRODUKCE
69
70NOZ 1868-1937
REPRODUKCE
70
BÍLENCE
71N 1816-1837
REPRODUKCE
71
72N 1840-1863 (i)
REPRODUKCE
72
73N 1863-1895 (i)
REPRODUKCE
73
74O 1817-1839
REPRODUKCE
74
75O 1839-1893 (i)
REPRODUKCE
75
76Z 1816-1839
REPRODUKCE
76
77Z 1840-1881 (i)
REPRODUKCE
77
78Z 1884-1895 (i)
REPRODUKCE
78
79N 1798-1816, 1829, 1832, 1836 (a další zpětné zápisy) O 1798-1817 Z 1798-1816
REPRODUKCE
79
BÍLINA
80N 1896-1934
REPRODUKCE
80
81O 1896-1919, 1930
REPRODUKCE
81
82Z 1896-1938
REPRODUKCE
82
83Z 1892-1937 (připojen seznam pohřbených na hřbitově v Bílině a plánek hřbitova)
REPRODUKCE
83
84N 1918-1931 O 1918-1928, 1930-1933, 1935 Z 1918-1925, 1930-1934 84
BÍLOVEC
85Z 1942, 1943
REPRODUKCE
85
BLATNÁ
86N 1908, 1911, 1912, 1915, 1919, 1920, 1923, 1928, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937 O 1908, 1912, 1913, 1917, 1928, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937 Z 1908, 1912, 1914-1919, 1921-1923, 1926-1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937
REPRODUKCE
86
BLÍŽEJOV
87N 1840-1864
REPRODUKCE
87
88O 1840-1859
REPRODUKCE
88
89Z 1842-1860
REPRODUKCE
89
BLOVICE
90N 1785-1854 O 1784-1814 Z 1785-1838
REPRODUKCE
90
91NOZ 1864-1937, 1941-1944 (i v letech 1864-1873)
REPRODUKCE
91
indexy
92NOZ 1785-1895
REPRODUKCE
92
BLŠANY
93N 1884-1895
REPRODUKCE
93
94N 1896-1936
REPRODUKCE
94
95O 1896-1936
REPRODUKCE
95
96Z 1896-1927, 1931, 1933, 1937
REPRODUKCE
96
BOHOSTICE
97Z 1798-1839 (i)
REPRODUKCE
97
BOCHOV
98N 1861 Z 1861, 1867
REPRODUKCE
98
BONĚNOV
99O (bez zápisu) N 1852-1865 Z 1854-1858
REPRODUKCE
99
BOŘEJOV viz Radouň
BOSKOVICE
100N 1823-1832 (i)
REPRODUKCE
100
101N 1832-1848 (i)
REPRODUKCE
101
102O 1823-1833 (i)
REPRODUKCE
102
103O 1832-1848 (i)
REPRODUKCE
103
104Z 1823-1832 (i)
REPRODUKCE
104
105Z 1832-1848 (i)
REPRODUKCE
105
106N 1925-1949 O 1925-1940, 1942-1949 Z 1925-1933, 1939-1949
REPRODUKCE
106
107N 1946-1948 O 1946-1948 Z 1945-1948
REPRODUKCE
107
BRANDÝS NAD LABEM
108N 1788-1816 (i)109
REPRODUKCE
108
109N 1814-1838 (i)
REPRODUKCE
109
110N 1837-1839 (i)
REPRODUKCE
110
111N 1853-1857 (i)
REPRODUKCE
111
112N 1860-1867
REPRODUKCE
112
113O 1788-1816 (i)
REPRODUKCE
113
114Z 1788-1816 (i)
REPRODUKCE
114
115Z 1814-1839 (i)
REPRODUKCE
115
116Z 1840-1868 (i)
REPRODUKCE
116
117N 1869-1944 O 1869-1944 Z 1869-1946, 1949
REPRODUKCE
117
index
118N 1856, 1862, 1869-1918, 1921, 1923-1930, 1932-1935, 1937-1940
REPRODUKCE
118
BRLOŽEC
119N 1824-1874 O 1824, 1827, 1836 Z 1825-1829, 1835, 1838, 1852, 1854, 1862, 1866, 1869
REPRODUKCE
119
BRNO
120N 1813-1862 (i)
REPRODUKCE
120
121N 1813-1862 (i)
REPRODUKCE
121
122N 1862-1873
REPRODUKCE
122
123N 1875-1880 (i)
REPRODUKCE
123
124N 1880-1895 (i, zpětné zápisy ze 70. let)
REPRODUKCE
124
125N 1896-1914 (i)
REPRODUKCE
125
126N 1914-1925 (i)
REPRODUKCE
126
127N 1926-1949
REPRODUKCE
127
128O 1846-1874
REPRODUKCE
128
129O 1875-1879 (i)
REPRODUKCE
129
130O 1879-1895
REPRODUKCE
130
131O 1895-1909 (i)
REPRODUKCE
131
132O 1909-1924 (i)
REPRODUKCE
132
133O 1924-1926 (i)
REPRODUKCE
133
134O 1926-1944
REPRODUKCE
134
135Z 1813-1875 (i)
REPRODUKCE
135
136Z 1875-1883 (i)
REPRODUKCE
136
137Z 1884-1922 (i)
REPRODUKCE
137
138Z 1922-1926 (i)
REPRODUKCE
138
139Z 1926-1931
REPRODUKCE
139
140Z 1932-1936
REPRODUKCE
140
141Z 1937-1941 (i)
REPRODUKCE
141
142Z 1942
REPRODUKCE
142
143Z 1942 (prosinec)-1944 (koncentrač. tábory)
REPRODUKCE
143
144Z 1943 (koncentrač. tábory)
REPRODUKCE
144
145Z 1945-1949 (zpětné zápisy z let 1942-1945, koncentrač. tábory)
REPRODUKCE
145
146O 1870-1894 Z 1916-1918
REPRODUKCE
146
indexy
147N 1875-1913
REPRODUKCE
147
148N 1926-1938, 1940-1949
REPRODUKCE
148
149O 1879-1895
REPRODUKCE
149
150O 1924-1938, 1940-1946
REPRODUKCE
150
151Z 1926-1938, 1940-1949
REPRODUKCE
151
152NZ 1813-1862 NOZ 1846-1873
REPRODUKCE
152
153OZ 1916-1918
REPRODUKCE
153
BROD viz Tisová
BRTNICE
154N 1928-1937 O 1930-1937 Z 1927-1937, 1942
REPRODUKCE
154
index
155N 1717-1859
REPRODUKCE
155
BRUNTÁL
156N 1868-1902
REPRODUKCE
156
BŘECLAV
157N 1847-1874 (i, zpětné zápisy)
REPRODUKCE
157
158O 1847, 1849-1871, 1873 (i)
REPRODUKCE
158
159Z 1847-1873 (i)
REPRODUKCE
159
160N 1926-1937 O 1926-1937 Z 1926-1937, 1940, 1943-1946
REPRODUKCE
160
BŘEZNICE
161N 1788-1831
REPRODUKCE
161
162N 1831-1839
REPRODUKCE
162
163O 1789-1838
REPRODUKCE
163
164Z 1788-1839
REPRODUKCE
164
165N 1864-1874 (i), 1899-1901, 1904, 1908, 1912-1914, 1918-1924, 1928, 1930-1932, 1935-1937, 1940, 1942-1944 O 1864-1874 (i), 1901, 1904, 1908, 1911-1914, 1918-1922, 1924, 1925, 1931, 1932, 1935-1937, 1940, 1942-1944 Z 1864-1874 (i), 1908, 1911-1914, 1918, 1919, 1921-1924, 1926-1932, 1935-1937, 1940, 1942-1944
REPRODUKCE
165
indexy
166N 1788-1839
REPRODUKCE
166
167O 1788-1838
REPRODUKCE
167
168Z 1788-1839
REPRODUKCE
168
BUČOVICE
169N 1784-1849 (i)
REPRODUKCE
169
170N 1848-1875
REPRODUKCE
170
171O 1784-1846 (i)
REPRODUKCE
171
172Z 1784-1846 (i)
REPRODUKCE
172
173Z 1847, 1848
REPRODUKCE
173
174Z 1848-1874
REPRODUKCE
174
175NOZ 1875-1882, 1884-1887,1927-1944
REPRODUKCE
175
indexy
176NOZ (roky neuvádí)
REPRODUKCE
176
BUDISLAV
index viz Myslkovice
BUDYNĚ NAD OHŘÍ
177N 1788-1830
REPRODUKCE
177
178N 1830-1839 (1819, 1825 připojeno na konci)
REPRODUKCE
178
179N 1839-1864
REPRODUKCE
179
180N 1869, 1871, 1873-1905 (i), 1940, 1942-1944
REPRODUKCE
180
181O 1828-1858 (+ protokol odesílané korespondence 1931
REPRODUKCE
181
182O 1840-1873
REPRODUKCE
182
183O 1870-1895 (i) 1896-1903, 1906-1911, 1919-1922, 1940, 1942-1944
REPRODUKCE
183
184Z 1788-1838
REPRODUKCE
184
185Z 1788-1839
REPRODUKCE
185
186Z 1839-1879
REPRODUKCE
186
187Z 1879-1900 (i) 1901, 1903-1919, 1941-1943 (přiloženy úmrtní výpisy z různých let)
REPRODUKCE
187
188N 1923-1931 (i) O 1919, 1922, 1925, 1934 (i) Z 1919-1936 (i)
REPRODUKCE
188
BZENEC
189N 1784-1846
REPRODUKCE
189
190O 1784-1846
REPRODUKCE
190
191Z 1784-1846
REPRODUKCE
191
192NOZ 1940-1944
REPRODUKCE
192
indexy
193N 1784-1846
REPRODUKCE
193
194N 1784-1848
REPRODUKCE
194
195N 1847-1941
REPRODUKCE
195
196N 1847-1941
REPRODUKCE
196
197O 1784-1846
REPRODUKCE
197
198O 1784-1848
REPRODUKCE
198
199O 1847-1941
REPRODUKCE
199
200O 1848-1941
REPRODUKCE
200
201Z 1784-1848
REPRODUKCE
201
202Z 1784-1846
REPRODUKCE
202
203Z 1847-1941
REPRODUKCE
203
204Z 1848-1941
REPRODUKCE
204
CERHENICE viz Zásmuky
CETORAZ
205O 1836, 1843 N 1831-1843 Z 1832-1841
REPRODUKCE
205
CÍTOLIBY
206N 1840-1876 (i)
REPRODUKCE
206
207O 1842-1876 (i)
REPRODUKCE
207
208Z 1839-1876 (i)
REPRODUKCE
208
CÍTOLIBY viz též Hříškov
ČACHROV
209N 1840-1860
REPRODUKCE
209
210N 1861-1895 O 1860-1862, 1874-1894 Z 1861-1894
REPRODUKCE
210
index
211N 1861-1894 (Běšiny, Čachrov) N 1864-1894 (Chlístov) N 1888-1937 (Kdyně) N 1865-1894 (Švihov)
REPRODUKCE
211
ČÁSLAV
212N 1792-1825 N 1822, 1828, 1831, 1838 (Čechovice) N 1819, 1821, 1823, 1825, 1826, 1828, 1830 (Chlum) N 1820, 1824, 1828, 1832 (Damirov) N 1821, 1837 (Kluk)
REPRODUKCE
212
213N 1839-1873 (i) 1874-1895 (i pro každý rok) 1896-1944
REPRODUKCE
213
214O 1839-1873 (i) 1874-1895 (i pro každý rok) 1896-1943
REPRODUKCE
214
215Z 1839-1895, 1901-1906, 1908-1916, 1924-1933, 1941-1946
REPRODUKCE
215
indexy
216N 1839-1873
REPRODUKCE
216
217N 1707 (?) Z 1707 (?)
REPRODUKCE
217
ČELIV
218N 1792-1839
REPRODUKCE
218
219N 1792-1843 (i)
REPRODUKCE
219
220O 1792-1867 (i)
REPRODUKCE
220
221Z 1793-1856 (i)
REPRODUKCE
221
ČERADICE
222N 1824-1839 (přílohy: ohledací listy 1928-1930;oddací a rodné listy 1890-1928)
REPRODUKCE
222
223N 1840-1876
REPRODUKCE
223
224N 1840-1859
REPRODUKCE
224
225O 1808-1823
REPRODUKCE
225
226O 1827-1838
REPRODUKCE
226
227O 1839-1859
REPRODUKCE
227
228O 1839-1865
REPRODUKCE
228
229Z 1807-1825
REPRODUKCE
229
230Z 1826-1839
REPRODUKCE
230
231Z 1839-1875
REPRODUKCE
231
232Z 1839-1859
REPRODUKCE
232
ČERNOVICE
233N 1873-1912, 1915-1940, 1942-1943
REPRODUKCE
233
234O 1873-1895, 1902, 1903, 1905-1912, 1915-1926, 1928-1940, 1942, 1943 Z 1873-1913, 1915-1943
REPRODUKCE
234
index
235NOZ 1869-1912 (zpětné zápisy z let 1852-1867)
REPRODUKCE
235
ČESKÁ LÍPA
236N 1797-1838 (i)
REPRODUKCE
236
237N 1839-1853 (i)
REPRODUKCE
237
238N 1839-1856 (i)
REPRODUKCE
238
239N 1853-1937, 1946-1949
REPRODUKCE
239
240N 1856-1865
REPRODUKCE
240
241O 1840-1865
REPRODUKCE
241
242O 1840-1907 (i)
REPRODUKCE
242
243O 1907-1949 (i)
REPRODUKCE
243
244Z 1839-1865 (i)
REPRODUKCE
244
245Z 1875-1949 (i)
REPRODUKCE
245
ČESKÉ BUDĚJOVICE
246N 1863-1940 (i pro každý rok) 1942-1949
REPRODUKCE
246
247O 1863-1874 (i), 1874-1940 (i), 1942-1949
REPRODUKCE
247
248Z 1863-1875 (i), 1874-1942 (i pro každý rok) 1943-1949
REPRODUKCE
248
indexy
249N 1863-1940
REPRODUKCE
249
250Z 1901
REPRODUKCE
250
ČESKÝ DUB
251O 1814-1851 N 1807-1855 Z 1808-1855
REPRODUKCE
251
252O (bez zápisu, vedeno od r. 1856) N 1856-1907 Z (bez zápisu, vedeno od r. 1856)
REPRODUKCE
252
ČESKÝ TĚŠÍN
253N 1903-1909, 1916-1920, 1925-1937, 1945-1949 O 1926-1937, 1945-1949 Z 1925-1937, 1942-1949 253
ČICHALOV viz Žlutice
ČICHTICE
254N 1784-1839 O 1784-1838
REPRODUKCE
254
255Z 1771-1839
REPRODUKCE
255
ČICHTICE index viz Vodňany
ČISTÁ
256NOZ 1822-1840 (i)
REPRODUKCE
256
257N 1840-1867 (i) O 1839-1860 (i)
REPRODUKCE
257
ČKYNĚ
258N 1839-1895 (i)
REPRODUKCE
258
259O 1793-1839
REPRODUKCE
259
260O 1841-1893 (i)
REPRODUKCE
260
261Z 1839-1895 (i)
REPRODUKCE
261
DAMBOŘICE
262N 1807-1847 (i)
REPRODUKCE
262
263N 1846-1877
REPRODUKCE
263
264N 1874-1918
REPRODUKCE
264
265O 1808-1846 (i)
REPRODUKCE
265
266Z 1807-1847 (i)
REPRODUKCE
266
267Z 1874-1918
REPRODUKCE
267
268N 1919-1926, 1928, 1930-1933, 1936, 1942-1944 O 1874-1930, 1933, 1937, 1942-1944 Z 1919-1931, 1933, 1935-1944
REPRODUKCE
268
indexy
269N 1807-1847
REPRODUKCE
269
270N 1847-1874
REPRODUKCE
270
271N 1877-1927
REPRODUKCE
271
272O 1808-1847
REPRODUKCE
272
273O 1848-1900
REPRODUKCE
273
274O 1901-1928
REPRODUKCE
274
275Z 1807-1848
REPRODUKCE
275
276Z 1848-1888
REPRODUKCE
276
277Z 1888-1928
REPRODUKCE
277
DAMNOV
278N 1840-1850, 1857-1869 (i) O 1849, 1863 (i) Z 1851, 1859, 1863 (i)
REPRODUKCE
278
DARMYŠL
279O 1795, 1801-1808, 1812, 1813, 1820, 1829, 1834, 1835 (i) N 1795-1830, 1838-1840 (i) Z 1795-1828, 1832-1839 (i)
REPRODUKCE
279
DAVLE viz Roztoky
index viz Stránčice, Uhříněves
DĚČÍN viz Podmokly
DĚPOLTOVICE
280N 1812-1835, 1848 O 1834 Z 1829, 1837
REPRODUKCE
280
DEŠENICE
281N 1807-1836
REPRODUKCE
281
282N 1807-1811, 1813-1816, 1818-1833, 1835-1838
REPRODUKCE
282
283Z 1807, 1811, 1814, 1817-1826, 1829-1834, 1839
REPRODUKCE
283
284NOZ 1873-1894 (i téměř za každým rokem)
REPRODUKCE
284
index
285N 1871-1894 (Dešenice) N 1862-1894 (Strážov) N 1863-1894 (Janovice nad Úhlavou)
REPRODUKCE
285
DIVIŠOV
286N 1840-1852 (i)
REPRODUKCE
286
287N 1852-1860 (i)
REPRODUKCE
287
288N 1869-1872, 1874-1895, 1898-1906, 1908-1923, 1926-1940, 1942-1944 (i)
REPRODUKCE
288
289O 1842-1862 (i)
REPRODUKCE
289
290O 1868, 1869, 1872 (i), 1874-1889, 1896, 1897 (i), 1890, 1894, 1905, 1909, 1910-1912, 1920, 1926-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
290
291Z 1869-1872, 1877-1886 (i), 1902-1906, 1908-1913, 1915-1923, 1926-1944
REPRODUKCE
291
DLAŽOV
292N 1840-1860
REPRODUKCE
292
DLOUHÁ VES
293N 1799-1834
REPRODUKCE
293
294N 1822-1839 O 1813-1871
REPRODUKCE
294
295Z 1788-1822
REPRODUKCE
295
296Z 1822-1839
REPRODUKCE
296
DLOUHÝ ÚJEZD
297N 1785, 1794-1842 (i) O 1777, 1780, 1783, 1786, 1792, 1793, 1807, 1814-1824, 1827-1839 (i) Z 1786, 1792-1809, 1814-1842 (i)
REPRODUKCE
297
DOBRUŠKA
298N 1799-1838 (+ kniha familiantů)
REPRODUKCE
298
299N 1839-1876
REPRODUKCE
299
300Z 1825-1839 (i)
REPRODUKCE
300
301N 1807-1839 (i) O 1812-1836 Z 1807-1839 (i)
REPRODUKCE
301
302NOZ 1869-1940, 1942-1944, 1946
REPRODUKCE
302
index
303NOZ 1799-1941
REPRODUKCE
303
DOBŘÍŠ
304N 1831-1839
REPRODUKCE
304
305N 1866-1912, 1919-1927, 1930, 1932-1935, 1942-1944
REPRODUKCE
305
306O 1869-1890 (i), 1890-1900, 1903-1910, 1912, 1918-1926, 1942-1944
REPRODUKCE
306
307Z 1831-1839
REPRODUKCE
307
308Z 1869-1873, 1874-1890 (i), 1890-1912, 1918-1944, 1946
REPRODUKCE
308
309N 1810-1868 (i) O 1827-1867
REPRODUKCE
309
indexy
310N 1836, 1848-1851, 1853, 1855, 1857, 1861, 1866, 1868-1941
REPRODUKCE
310
311N 1908, 1909
REPRODUKCE
311
312NO (roky neuvádí)
REPRODUKCE
312
DOLNÍ BĚLÁ
313N 1840-1862 (i)
REPRODUKCE
313
314N 1880, 1882-1885, 1913, 1918-1935, 1939 O 1884, 1885, 1918-1934, 1936 Z 1880, 1882-1885, 1913, 1918-1920, 1922-1936
REPRODUKCE
314
DOLNÍ JADRUŽ viz Planá
DOLNÍ JAMNÉ
315N 1790-1837 Z (bez zápisu) O (bez zápisu)
REPRODUKCE
315
DOLNÍ KOUNICE
316N 1799-1848 (i)
REPRODUKCE
316
317O 1818-1847 (i)
REPRODUKCE
317
318Z 1799-1833
REPRODUKCE
318
319Z 1832-1847 (i)
REPRODUKCE
319
320NOZ 1920-1928, 1931-1935, 1937, 1938, 1942-1944
REPRODUKCE
320
DOLNÍ KRALOVICE
321N 1788-1839
REPRODUKCE
321
322N 1839-1856 (i)
REPRODUKCE
322
323N 1856-1870 (i)
REPRODUKCE
323
324N 1874-1943
REPRODUKCE
324
325O 1788-1829, 1835-1841 (i)
REPRODUKCE
325
326O 1874-1943
REPRODUKCE
326
327Z 1788-1839 (i)
REPRODUKCE
327
328Z 1874-1910, 1912-1943
REPRODUKCE
328
index
329N 1874-1906, 1908-1916, 1918-1943
REPRODUKCE
329
DOLNÍ LUKAVICE
330N 1839-1872 Z 1839-1895
REPRODUKCE
330
index
331N 1839-1872 (Dolní Lukavice) Z 1839-1895 (Přeštice)
REPRODUKCE
331
DOLNÍ ROČOV
332N 1838-1854
REPRODUKCE
332
333O 1842-1855
REPRODUKCE
333
334Z 1838-1854
REPRODUKCE
334
DOMAŽLICE
335O 1914-1916, 1918-1943
REPRODUKCE
335
336Z 1912-1943, 1946
REPRODUKCE
336
337N 1912-1943, 1946 Z 1941 (Prčice, Sedlčany) Z 1942 (Sedlčany) Z 1943, 1944 (Sedlčany, bez zápisu)
REPRODUKCE
337
index
338NOZ 1895-
REPRODUKCE
338
DOMOUSNICE
339O 1843-1880 (i)
REPRODUKCE
339
340Z 1840-1880 (i)
REPRODUKCE
340
DOMOUSNICE viz též Křinec
DOUDLEBY nad ORLICÍ
341N 1800-1859 (i) O 1799-1839 (i) Z 1801-1839 (i)
REPRODUKCE
341
342N 1863-1874 (i) O 1862-1873 Z 1863-1874 (i) NOZ 1941-1944 (Kostelec nad Orlicí)
REPRODUKCE
342
DOUPOV
343N 1846-1896 O 1844, 1861 Z 1845-1860, 1899
REPRODUKCE
343
DRMALY
344N 1808-1837
REPRODUKCE
344
345N 1842-1856
REPRODUKCE
345
346O 1832-1839
REPRODUKCE
346
347O 1843-1856
REPRODUKCE
347
348Z 1832-1838
REPRODUKCE
348
349Z 1842-1857
REPRODUKCE
349
DRMALY viz též Jirkov
DRMOUL
350N 1842-1867
REPRODUKCE
350
351Z 1842-1867
REPRODUKCE
351
352N 1839-1873 O 1840-1872 Z 1840-1873 NOZ 1874-1934, 1936
REPRODUKCE
352
DŘENICE
353N 1846, 1847 (i) O (bez zápisu) Z 1846, 1847 (i)
REPRODUKCE
353
DŘEVÍKOV
354O 1812-1833, 1843 (i) N 1812-1848 (i) Z 1812-1848 (i)
REPRODUKCE
354
355N 1816, 1838, 1858, 1860-1895 O 1860-1895 Z 1860-1885
REPRODUKCE
355
indexy
356N 1840-1895 (2 exempláře)
REPRODUKCE
356
357O 1840-1898
REPRODUKCE
357
358Z 1840-1895
REPRODUKCE
358
DUB
359N 1793-1839
REPRODUKCE
359
360O 1795-1836
REPRODUKCE
360
361Z 1794-1839
REPRODUKCE
361
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
362NO 1942-1944 (bez zápisu) Z 1942-1944
REPRODUKCE
362
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
363N 1874-1938, 1946-1949
REPRODUKCE
363
364N 1875-1895
REPRODUKCE
364
365O 1876-1895
REPRODUKCE
365
366O 1894-1899
REPRODUKCE
366
367O 1896-1923, 1946-1949 (bez zápisu)
REPRODUKCE
367
368Z 1877-1895
REPRODUKCE
368
369Z 1896-1938
REPRODUKCE
369
index
370NOZ 1875
REPRODUKCE
370
FRÝDEK
371N 1893-1941, 1943-1944 (2 exempláře)
REPRODUKCE
371
372O 1893-1895, 1903-1916, 1918, 1920-1929, 1931-1940, 1943-1944
REPRODUKCE
372
373Z 1893-1944
REPRODUKCE
373
indexy
374O 1893-1938
REPRODUKCE
374
375Z 1893-1941
REPRODUKCE
375
GOLČŮV JENÍKOV
376N 1779, 1789-1820
REPRODUKCE
376
377N 1820-1839 (i)
REPRODUKCE
377
378N 1839-1859 (i)
REPRODUKCE
378
379N 1850-1886 (i), 1887-1909, 1911-1918, 1921- 1924
REPRODUKCE
379
380N 1935-1942 (i)
REPRODUKCE
380
381O 1790, 1793-1819 (i)
REPRODUKCE
381
382O 1820-1825, 1827-1839 (i)
REPRODUKCE
382
383O 1850-1907 (i), 1910-1923
REPRODUKCE
383
384Z 1788-1819
REPRODUKCE
384
385Z 1820-1839
REPRODUKCE
385
386Z 1850-1888 (i), 1889-1907, 1910-1927, 193O-1939, 1941-1944
REPRODUKCE
386
387N 1925-1939, 1942-1944 O 1924-1930, 1932-1939, 1942-1944 (bez zápisu)
REPRODUKCE
387
index
388N 1859-1944
REPRODUKCE
388
GRAFENRIED
389O 1805 N 1776-1778, 1786-1834, 1864, 1870, 1872 Z 1788, 1794, 1795, 1798, 1804
REPRODUKCE
389
HABRY
390N 1790-1839 (i)
REPRODUKCE
390
391N 1863-1891 (i), 1892-1901, 1903-1918, 1920-1938, 1941-1944
REPRODUKCE
391
392O 1863-1887 (i), 1888-1939, 1942-1944
REPRODUKCE
392
393Z 1791-1839 (i)
REPRODUKCE
393
394Z 1864, 1874-1891 (i pro každý rok), 1892-1921, 1923-1939, 1941-1944
REPRODUKCE
394
index
395N 1853, 1854, 1863-1944
REPRODUKCE
395
HALŽE
396O 1849-1893 N 1829-1898 Z 1857-1899
REPRODUKCE
396
HARTMANICE
397NZ 1896-1900
REPRODUKCE
397
HAVLÍČKŮV BROD
398N 1870, 1871, 1874-1933, 1935-1937, 1939, 1940, 1942-1944, 1946
REPRODUKCE
398
399O 1874, 1877-1889, 1892-1894, 1896-1914, 1917-1924, 1934, 1937-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
399
400Z 1874, 1876-1930, 1932-1936, 1938-1942, 1944
REPRODUKCE
400
index
401N 1870-1896 (Lipnice) N 1896-1941 (Havlíčkův Brod)
REPRODUKCE
401
HARTMANICE viz Sušice
HEŘMANOVY SEJFY viz Rudník
HEŘMANŮV MĚSTEC
402N 1788-1863
REPRODUKCE
402
403N 1838-1865, 1877
REPRODUKCE
403
404N 1869-1929, 1931, 1933, 1934, 1936-1938, 1941-1944
REPRODUKCE
404
405O 1788-1838
REPRODUKCE
405
406O 1839-1850, 1872-1923, 1925, 1926, 1930, 1932-1936, 1941-1944
REPRODUKCE
406
407Z 1788-1838
REPRODUKCE
407
408Z 1838-1865
REPRODUKCE
408
409Z 1875-1944
REPRODUKCE
409
indexy
410N 1873-1944
REPRODUKCE
410
411NOZ 1794-1890
REPRODUKCE
411
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
412N 1827, 1829, 1834, 1836, 1839-1859 (i) O 1840, 1844, 1846, 1848-1850 (i) Z 1840-1859
REPRODUKCE
412
413N 1902-1914, 1917-1925, 1928-1937, 1939-1944 O 1902-1914, 1922, 1923, 1928-1944 Z 1902-1917, 1920, 1922, 1924, 1926-1944
REPRODUKCE
413
indexy
414Z 1860 -
REPRODUKCE
414
415NOZ (roky neuvádí)
REPRODUKCE
415
HLUBOŠ
416N 1816-1839 (i) O (bez zápisu) Z 1819-1839
REPRODUKCE
416
417N 1840-1865
REPRODUKCE
417
418O 1840-1858
REPRODUKCE
418
419O 1859-1864
REPRODUKCE
419
420Z 1840-1865
REPRODUKCE
420
index
421NOZ (roky neuvádí)
REPRODUKCE
421
HODONÍN
422N 1847-1862
REPRODUKCE
422
423N 1874-1926, 1928-1939, 1942-1949
REPRODUKCE
423
424O 1874-1926, 1930-1949
REPRODUKCE
424
425Z 1847-1877
REPRODUKCE
425
426Z 1874-1925
REPRODUKCE
426
427Z 1926, 1928-1949
REPRODUKCE
427
428N 1783-1833 O 1802-1833 Z 1807-1833
REPRODUKCE
428
429N 1833-1847 O 1840-1846 Z 1833-1846
REPRODUKCE
429
indexy
430N 1783-1939
REPRODUKCE
430
431N 1874-1925
REPRODUKCE
431
432O 1862-1941
REPRODUKCE
432
433O 1874-1925
REPRODUKCE
433
434Z 1861-1941
REPRODUKCE
434
435Z 1874-1925
REPRODUKCE
435
HODUŠÍN
436N 1855-1878 Z 1856-1862
REPRODUKCE
436
HOLEŠOV
437N 1784-1841 (i) 437
438N 1841-1846 (i)
REPRODUKCE
438
439N 1900-1913
REPRODUKCE
439
440O 1784-1841
REPRODUKCE
440
441O 1841-1846 (i)
REPRODUKCE
441
442O 1900-1913
REPRODUKCE
442
443Z 1784-1841
REPRODUKCE
443
444Z 1841-1846 (i)
REPRODUKCE
444
445Z 1900-1913
REPRODUKCE
445
446N 1899, 1912-1938, 1941-1949 O 1899, 1913-1935, 1937, 1938, 1942-1949 Z 1899, 1914-1938, 1941-1949
REPRODUKCE
446
447N 1900-1911 O 1900-1912 Z 1900-1913
REPRODUKCE
447
HOLICE
448N 1839-1872
REPRODUKCE
448
449N 1864-1913, 1917-1924, 1929, 1931, 1933-1939, 1944 O 1869-1872, 1874-1901, 1903, 1905-1912, 1914-1924, 1930, 1931, 1933-1939, 1944 Z 1869-1874, 1876-1893, 1895-1902, 1905-1924, 1927, 1929-1931, 1933-1939, 1944
REPRODUKCE
449
indexy
450NOZ 1839-1938
REPRODUKCE
450
451Z 1873 -
REPRODUKCE
451
HORAŽĎOVICE
452N 1788, 1791-1839 (i)
REPRODUKCE
452
453N 1839-1879 (zápisy nejdou chronologicky), 1879-1927, 1929-1944
REPRODUKCE
453
454Z 1788-1839 (i)
REPRODUKCE
454
455O 1839-1929, 1931-1943 Z 1840, 1842-1943
REPRODUKCE
455
index
456N 1802-1936
REPRODUKCE
456
HORNÍ BOLÍKOV
457N 1783-1847 (i)
REPRODUKCE
457
458O 1783-1842
REPRODUKCE
458
459Z 1828-1847
REPRODUKCE
459
HORNÍ CEREKEV
460N 1862-1890, 1894-1906, 1908-1910, 1912, 1914-1922, 1932-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
460
461O 1862-1881, 1883-1885, 1887-1893, 1895, 1897-1910, 1912-1914, 1916-1922, 1926, 1931, 1932, 1935-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
461
462Z 1862-1895 (i, v l. 1886-1888 pro každý rok), 1897-1910, 1912-1914, 1916-1922, 1924, 1925, 1927, 1932-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
462
HORNÍ DVOŘIŠTĚ
463O (bez zápisu) N 1798-1806, 1861, 1866, 1868 Z 1801, 1812, 1830, 1867
REPRODUKCE
463
HORNÍ KOZOLUPY
464N 1795-1824, 1827-1858 O 1875 Z 1828-1850
REPRODUKCE
464
HORNÍ KRUTY
465N 1818-1838 (i) O 1819, 1829 (i) Z 1818-1832 (i)
REPRODUKCE
465
466N 1840-1890 O 1849-1883 Z 1841-1877
REPRODUKCE
466
HORNÍ LOMANY
467N 1846-1863
REPRODUKCE
467
468O 1863
REPRODUKCE
468
469Z 1845-1864 (i)
REPRODUKCE
469
HORNÍ MARŠOV
470NOZ 1874-1893 (i)
REPRODUKCE
470
HORŠOVSKÝ TÝN
471N 1840-1885
REPRODUKCE
471
472N 1887-1913 (i)
REPRODUKCE
472
473N 1914-1934
REPRODUKCE
473
474O 1864-1875, 1894-1902
REPRODUKCE
474
475O 1910-1935
REPRODUKCE
475
476Z 1845-1938
REPRODUKCE
476
477N 1842-1924, 1927-1929, 1932-1934 O 1901-1905, 1907-1924, 1927-1929, 1932-1935 Z 1845-1925, 1927, 1928, 1931-1936
REPRODUKCE
477
HOŘANY viz Most
HOŘELICE
478N 1802-1839 O 1828, 1829 Z 1827-1840
REPRODUKCE
478
indexy viz Mořina
HOŘENICE
479N 1787-1817
REPRODUKCE
479
480N 1816-1839
REPRODUKCE
480
481N 1827-1867 (i)
REPRODUKCE
481
482N 1868-1895 (i)
REPRODUKCE
482
483O 1816-1839
REPRODUKCE
483
484O 1840-1895 (i)
REPRODUKCE
484
485Z 1787-1817
REPRODUKCE
485
486Z 1816-1839
REPRODUKCE
486
487Z 1839-1895 (i)
REPRODUKCE
487
488N 1782-1844 (i)
REPRODUKCE
488
HOŘEPNÍK
489N 1842-1863 (i)
REPRODUKCE
489
490N 1869-1888 O 1869-1892 Z 1884-1894
REPRODUKCE
490
HOŘICE
491N 1784-1840 (i)
REPRODUKCE
491
492N 1840-1867 (i)
REPRODUKCE
492
493N 1874-1919 (i), 1929, 1945
REPRODUKCE
493
494O 1788-1839
REPRODUKCE
494
495O 1845-1856
REPRODUKCE
495
496O 1874-1917 (i)
REPRODUKCE
496
497Z 1788-1839 (i)
REPRODUKCE
497
498Z 1874-1938
REPRODUKCE
498
499NZ 1846-1856
REPRODUKCE
499
500NOZ 1869-1873 N 1930-1934, 1938, 1942-1944 O 1929-1934, 1942-1944 Z 1931-1936, 1938, 1940-1945
REPRODUKCE
500
index
501O 1788-1839
REPRODUKCE
501
HOŘOVICE
502N 1896-1924, 1926, 1928-1944 O 1895-1917, 1928-1944 Z 1895-1920, 1922, 1924-1944
REPRODUKCE
502
HOSTÍN
503O 1840 N 1841-1847 Z 1844-1847
REPRODUKCE
503
HOSTOMICE
504N 1874, 1902-1907, 1909-1921, 1923-1938, 1942-1944 O 1873, 1874, 1902, 1905-1906, 1908-1914, 1924-1938, 1942-1944 Z 1874, 1902-1938, 1942-1944
REPRODUKCE
504
HOSTOUŇ
505N 1799-1839 505
506N 1839-1875 (i; zápisy nejdou chronologicky; zpětné zápisy)
REPRODUKCE
506
507N 1840-1859 (i)
REPRODUKCE
507
508N 1914-1916, 1918-1932
REPRODUKCE
508
509Z 1807-1840
REPRODUKCE
509
indexy
510N 1799-1875
REPRODUKCE
510
511N (roky neuvádí)
REPRODUKCE
511
512OZN 1799-1932
REPRODUKCE
512
513N 1891-1895 Z 1883-1895
REPRODUKCE
513
HOŠTICE
514N 1743, 1781, 1784, 1787, 1796, 1798, 1805-1839 (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
514
515O 1810-1830
REPRODUKCE
515
516Z 1806-1839
REPRODUKCE
516
HRADEC
517N 1852-1863
REPRODUKCE
517
HRADEC KRÁLOVÉ
518N 1864-1949
REPRODUKCE
518
519O 1865-1949
REPRODUKCE
519
520Z 1874-1928
REPRODUKCE
520
521Z 1929-1940
REPRODUKCE
521
522Z 1941, 1942
REPRODUKCE
522
523Z 1943-1947
REPRODUKCE
523
524Z 1948, 1949
REPRODUKCE
524
index
525N 1867-1949 (některé zápisy od roku 1848) Z 1874-1949
REPRODUKCE
525
HRANICE
526N 1760-1846 (+ kniha familiantů)
REPRODUKCE
526
527O 1789-1846 (+ kniha familiantů od 1805)
REPRODUKCE
527
528Z 1784-1846
REPRODUKCE
528
529N 1918-1939, 1942-1946 O 1918-1939, 1942, 1943 Z 1918-1946
REPRODUKCE
529
HROUBOVICE
530N 1874-1895 O 1875-1887, 1889-1891 Z 1875-1895
REPRODUKCE
530
index
531OZ 1840-1895
REPRODUKCE
531
HROUBOVICE viz též Zájezdec
HROZNĚTÍN
532N 1788-1834
REPRODUKCE
532
533N 1834-1840 (i)
REPRODUKCE
533
534N 1839-1905 (i), 1909
REPRODUKCE
534
535N 1906-1947
REPRODUKCE
535
536O 1799-1840
REPRODUKCE
536
537O 1840-1933 (i)
REPRODUKCE
537
538Z 1788-1834
REPRODUKCE
538
539Z 1835-1840 (i)
REPRODUKCE
539
540Z 1839-1937 (i), 1943, 1948
REPRODUKCE
540
HŘEŠIHLAVY
541NOZ 1822-1839 (i)
REPRODUKCE
541
HŘÍMĚŽDICE
index
542NOZ (roky neuvádí)
REPRODUKCE
542
HŘÍŠKOV
543N 1788-1831 (i), 1842
REPRODUKCE
543
544N 1831-1851 (i)
REPRODUKCE
544
545N 1840-1861 (i)
REPRODUKCE
545
546O 1831-1873 (i)
REPRODUKCE
546
547O 1840-1872 (i)
REPRODUKCE
547
548Z 1788-1836 (i)
REPRODUKCE
548
549Z 1831-1840 (i), 1869
REPRODUKCE
549
550Z 1840-1864 (i)
REPRODUKCE
550
551N 1858-1873 (i) NOZ 1875
REPRODUKCE
551
Citoliby
N 1875, 1876 NOZ 1877
Hříškov
N 1876-1902 (i pro každý rok) 1904-1908, 1910, 1911, 1915, 1917, 1927-1929, 1931-1933 O 1858-1875, 1877-1894 (i), 1896-1902, 1904-1906, 1908, 1909, 1911, 1927-1929 (bez zápisu), 1931, 1932 Z 1858-1875, 1877-1889 (i), 1890-1904, 1906-1910, 1913, 1915, 1927-1929, 1931-1933
indexy
552N 1803-1860, 1895-1933
REPRODUKCE
552
553N 1814, 1834, 1840, 1857-1933
REPRODUKCE
553
HUMPOLEC
554N 1840-1861
REPRODUKCE
554
555N 1901-1940 (i), 1942-1944
REPRODUKCE
555
556O 1788-1806, 1809, 1810, 1812-1816, 1820-1839
REPRODUKCE
556
557O 1903-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
557
558Z 1784-1794, 1796, 1798, 1800-1839
REPRODUKCE
558
559Z 1901-1944 (i)
REPRODUKCE
559
560NOZ 1873-1900 (i)
REPRODUKCE
560
indexy
561N 1784-1839
REPRODUKCE
561
562N 1839-1898
REPRODUKCE
562
563O 1788-1839
REPRODUKCE
563
564O 1896-1932
REPRODUKCE
564
565Z 1784-1839
REPRODUKCE
565
566NOZ 1874-1900
REPRODUKCE
566
HUSTOPEČE
567N 1934, 1936, 1937 O 1926, 1927, 1929, 1932, 1933 Z 1926, 1927, 1929-1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1941-1945
REPRODUKCE
567
CHEB
568N 1865-1938
REPRODUKCE
568
569N 1945-1948
REPRODUKCE
569
570N 1949
REPRODUKCE
570
571O 1867-1925
REPRODUKCE
571
572O 1925-1938, 1939-1949 (bez zápisu)
REPRODUKCE
572
573Z 1865-1939, 1942
REPRODUKCE
573
574Z 1944-1947
REPRODUKCE
574
575Z 1948, 1949
REPRODUKCE
575
576N 1851-1867 O 1839, 1867 Z 1835-1867
REPRODUKCE
576
index
577NOZ (roky neuvádí)
REPRODUKCE
577
CHLÍSTOV
578N 1840-1868
REPRODUKCE
578
579N 1865-1894 (i) O 1865-1893 Z 1865-1893 (i)
REPRODUKCE
579
CHLÍSTOV viz též Čachrov
CHLUM viz Štědrá
CHLUMEC NAD CIDLINOU
580N 1901-1913, 1918-1923 O 1902, 1903, 1905-1913, 1918-1923 Z 1902-1910, 1912, 1913, 1918-1923 N 1868-1874 (i), 1875-1877 (Barchůvek)
REPRODUKCE
580
581index N 1901-1923 N 1868-1877 (Barchůvek)
REPRODUKCE
581
CHODOVÁ PLANÁ
582N 1825-1851 (i)
REPRODUKCE
582
583N 1840-1863 (i)
REPRODUKCE
583
584N 1852-1868 (i)
REPRODUKCE
584
585N 1863-1895 (i)
REPRODUKCE
585
586N 1896-1936 (i)
REPRODUKCE
586
587O 1825-1863 (i)
REPRODUKCE
587
588O 1840-1895 (i)
REPRODUKCE
588
589O 1896-1933 (i)
REPRODUKCE
589
590Z 1825-1869 (i)
REPRODUKCE
590
591Z 1840-1893 (i)
REPRODUKCE
591
592Z 1893-1895 (i)
REPRODUKCE
592
593Z 1896-1936 (i)
REPRODUKCE
593
594NOZ 1784-1828 (i)
REPRODUKCE
594
CHODOV viz Loket
CHODSKÝ ÚJEZD
595N 1860-1867
REPRODUKCE
595
CHOMUTOV
596N 1875-1895
REPRODUKCE
596
597N 1896-1938, 1945-1949 (zápisy od 1. 5. 1939 do 8. 5. 1945 v matrikách německého civilního úřadu v Chomutově viz str. 80) 597
598O 1875-1895
REPRODUKCE
598
599O 1896-1949
REPRODUKCE
599
600Z 1875-1895
REPRODUKCE
600
601Z 1896-1949 (zápisy od 1. 5. 1939 do 8. 5. 1945 v matrikách německého civilního úřadu v Chomutově viz str. 85)
REPRODUKCE
601
indexy
602N 1875 -
REPRODUKCE
602
603N 1895 -
REPRODUKCE
603
604N 1946-1948
REPRODUKCE
604
605O 1875-1935
REPRODUKCE
605
606O 1896 -
REPRODUKCE
606
607Z 1875-1937
REPRODUKCE
607
608Z 1896 -
REPRODUKCE
608
609NOZ 1875-1895
REPRODUKCE
609
CHOTĚBOŘ
610N 1896-1940, 1942-1944 O 1896-1940, 1942-1944 Z 1896-1944
REPRODUKCE
610
indexy
611N 1896-
REPRODUKCE
611
612O 1896-
REPRODUKCE
612
613Z 1894-1941 (hřbitovní kniha)
REPRODUKCE
613
614Z 1896 -
REPRODUKCE
614
CHOTEČ
615N 1866 O (bez zápisu)
REPRODUKCE
615
CHOUSTNÍK
616N 1870-1905
REPRODUKCE
616
617O 1799-1844 N 1800-1852 Z 1798-1845
REPRODUKCE
617
618N 1843-1924 O 1844-1930 Z 1844-1930
REPRODUKCE
618
index
619N 1843-1930 (Choustník) N 1841, 1846, 1852, 1853, 1856, 1865-1931 (Radenín)
REPRODUKCE
619
CHRUDIM
620N 1860
REPRODUKCE
620
621Z 1862
REPRODUKCE
621
CHVATĚRUBY
622N 1822-1839
REPRODUKCE
622
CHÝNOV viz Radenín
CHYŠE
623N 1813-1840
REPRODUKCE
623
624N 1845, 1850-1870, 1885 (i nevyplněný)
REPRODUKCE
624
625O 1788, 1792, 1797-1799, 1819, 1826, 1835, 1837, 1839
REPRODUKCE
625
626O 1849-1851, 1856 ( i nevyplněný)
REPRODUKCE
626
627Z 1788-1841
REPRODUKCE
627
628Z 1840-1865, 1874 (i)
REPRODUKCE
628
CHYŠKA viz Kovářov
IVANČICE
629N 1784-1834 (+ kniha familiantů)
REPRODUKCE
629
630N 1784-1847
REPRODUKCE
630
631O 1784-1834
REPRODUKCE
631
632O 1784-1846
REPRODUKCE
632
633O 1849-1874 (i)
REPRODUKCE
633
634Z 1784-1834
REPRODUKCE
634
635Z 1784-1847
REPRODUKCE
635
636N 1927, 1930, 1943, 1944 (žádný zápis) O 1927, 1930, 1943, 1944 Z 1927, 1930, 1942-1944
REPRODUKCE
636
index
637N 1784-1847
REPRODUKCE
637
IVANOVICE NA HANÉ
638N 1785-1846 (i)
REPRODUKCE
638
639N 1840-1874
REPRODUKCE
639
640O 1785-1842 (i)
REPRODUKCE
640
641O 1840-1847, 1849-1874
REPRODUKCE
641
642Z 1840-1874
REPRODUKCE
642
643O 1786-1802, 1805, 1806, 1808, 1810-1818, 1821-1839 N 1797-1839 Z 1796-1839
REPRODUKCE
643
644NOZ 1851-1874 (i)
REPRODUKCE
644
645NOZ 1875-1882, 1884-1889, 1895 (i pro každý oddíl a každý rok)
REPRODUKCE
645
646N 1929-1940, 1942-1944 O 1927, 1929-1940, 1942-1944 Z 1927, 1929-1944
REPRODUKCE
646
indexy
647N 1797-1931
REPRODUKCE
647
648O 1792-1923
REPRODUKCE
648
649Z 1797-1936
REPRODUKCE
649
650NOZ 1796-1936
REPRODUKCE
650
JABLONEC NAD NISOU
651N 1865-1899, 1900-1925 (i pro každý rok), 1927-1949
REPRODUKCE
651
652O 1865-1899, 1900-1925 (i pro každý rok), 1927-1929, 1931-1949
REPRODUKCE
652
653Z 1865-1899, 1900-1925 (i pro každý rok), 1927-1949
REPRODUKCE
653
indexy
654N 1861-1925, 1927-1949
REPRODUKCE
654
655NOZ 1878-1899, 1903-1908
REPRODUKCE
655
JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
656N 1813-1863
REPRODUKCE
656
JANOVICE NAD ÚHLAVOU
657N 1807-1840 (chlapci)
REPRODUKCE
657
658N 1807-1840 (dívky)
REPRODUKCE
658
659N 1840-1871 (i v roce 1818; zpětné zápisy)
REPRODUKCE
659
660N 1863-1868
REPRODUKCE
660
661O 1808-1837
REPRODUKCE
661
662Z 1807-1840
REPRODUKCE
662
663N 1868-1894 O 1863-1893 Z 1863-1894
REPRODUKCE
663
indexy
664NOZ 1873 -
REPRODUKCE
664
JANOVICE NAD ÚHLAVOU viz též Dešenice
JEMNICE
665N 1735, 1745, 1755, 1757, 1759, 1760, 1762, 1765, 1767, 1769-1846 (i)
REPRODUKCE
665
666O 1760, 1773, 1783, 1787, 179O, 1794-1796, 1798, 1799, 1802-1810 (i), 1831-1846
REPRODUKCE
666
667Z 1755-1757, 1759-1762, 1764-1781, 1794-1800,1804, 1832-1846 (i)
REPRODUKCE
667
668NO 1938-1940, 1942-1944 (bez zápisu) Z 1938-1945
REPRODUKCE
668
JESENICE
669N 1866-1895 669
670N 1896-1925, 1934, 1938
REPRODUKCE
670
671O 1896, 1899-1922, 1928, 1930, 1934
REPRODUKCE
671
672Z 1897-1938
REPRODUKCE
672
JESENÍK
673N 1874-1926, 1928, 1931-1933, 1936, 1937 O 1867-1876, 1879, 1881-1888, 1890-1908, 1913-1915, 1918, 1921-1923, 1925, 1926, 1928, 1930-1933, 1937 Z 1867-1926, 1928-1937
REPRODUKCE
673
JEŠÍN
674OZ 1896-1907 (i pro každý rok) N 1896-1906 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
674
JEŠÍN viz též Postřižín
JEVÍČKO
675N 1784-1846, 1858, 1859, 1876
REPRODUKCE
675
676O 1784, 1790-1796, 1820-1846
REPRODUKCE
676
677Z 1784-1819
REPRODUKCE
677
678Z 1819-1844
REPRODUKCE
678
679NO 1942-1946 (bez zápisu) Z 1941-1946
REPRODUKCE
679
indexy
680N 1784-1846
REPRODUKCE
680
681NOZ 1846-1941 (ojediněle pozdější zápisy)
REPRODUKCE
681
JIČÍN
682N 1849-1937
REPRODUKCE
682
683N 1874-1877, 1942-1944 (bez zápisu)
REPRODUKCE
683
684O 1849-1936
REPRODUKCE
684
685O 1874, 1877, 1942-1944 (bez zápisu)
REPRODUKCE
685
686Z 1840-1943
REPRODUKCE
686
687Z 1849-1941
REPRODUKCE
687
688Z 1873, 1875-1877, 1941-1946
REPRODUKCE
688
indexy
689N 1849-1936
REPRODUKCE
689
690N 1902 -
REPRODUKCE
690
691O (roky neuvádí)
REPRODUKCE
691
692Z (roky neuvádí)
REPRODUKCE
692
JIHLAVA
693N 1912-1938, 1940, 1942-1949
REPRODUKCE
693
694O 1912-1916, 1918-1938, 1942-1949 (bez zápisu)
REPRODUKCE
694
695Z 1912-1949
REPRODUKCE
695
696N 1866-1880 (i) O 1867-1880 (i) Z 1867-1880 (i)
REPRODUKCE
696
697NOZ 1881-1890 (i pro každý rok a druh zápisu)
REPRODUKCE
697
698NOZ 1891-1900 (i pro každý rok a druh zápisu)
REPRODUKCE
698
699ONZ 1901-1911 (i pro každý rok a druh zápisu)
REPRODUKCE
699
index
700N 1845-1938, 1940, 1947
REPRODUKCE
700
JINCE
701N 1814-1835 O 1812-1849 Z 1822-1839
REPRODUKCE
701
702N 1840-1877 O 1842 Z 1862-1866
REPRODUKCE
702
703O 1855-1863 (i) N 1853-1869 (i) Z 1853-1884
REPRODUKCE
703
JINDŘICHŮV HRADEC
704N 1846-1872
REPRODUKCE
704
705O 1849-1880
REPRODUKCE
705
706Z 1846-1868
REPRODUKCE
706
707NO 1860-1944 Z 1860-1944, 1946
REPRODUKCE
707
indexy
708N 1846 -
REPRODUKCE
708
709N 1899-1939
REPRODUKCE
709
710O 1846 -
REPRODUKCE
710
711O 1899-1939
REPRODUKCE
711
712Z 1846-1946
REPRODUKCE
712
713Z 1899-1939
REPRODUKCE
713
JIRKOV
714N 1817-1839 N 1817-1830 (Drmaly)
REPRODUKCE
714
715N 1840-1895
REPRODUKCE
715
716O 1826-1839
REPRODUKCE
716
717O 1842-1895
REPRODUKCE
717
718Z 1817-1838, 1817-1829 (Drmaly)
REPRODUKCE
718
719Z 1840-1895
REPRODUKCE
719
JISTEBNICE
720N 1821-1861, 1873
REPRODUKCE
720
721N 1874-1880, 1882-1886
REPRODUKCE
721
722O 1827-1860
REPRODUKCE
722
723O 1869-1930 (i v letech 1874-1905 pro každý rok)
REPRODUKCE
723
724Z 1822-1861
REPRODUKCE
724
725Z 1869-1908, 1910-1924, 1926-1931 (i v letech 1873-1905 pro každý rok)
REPRODUKCE
725
726OZ 1869-1873 (i), N 1869-1872 (i) N 1874-1905 (i), 1906-1930
REPRODUKCE
726
index
727N 1869-1930 (jednotlivé zápisy před rokem 1869) N 1863-1930 (Stádlec)
REPRODUKCE
727
KACEŘOV
728N 1839-1856 (i), 1800-1839, 1846-1856 (vložená složka) O 1825-1851 (i), 1825-1839 (vložená složka) Z 1845-1866 (i), 1802-1839 (vložená složka)
REPRODUKCE
728
KACEŘOV viz též Kynšperk nad Ohří
KÁCOV
729O 1809-1823 (i) N 1801-1845 (i) Z 1809-1842 (i)
REPRODUKCE
729
730N 1839-1850 Z 1836-1848
REPRODUKCE
730
731N 1874-1895 O 1874-1876, 1880-1882, 1884-1886, 1890-1892, 1894, 1895 Z 1874, 1877-1883, 1885-1892, 1894, 1895
REPRODUKCE
731
KÁCOV viz též Uhlířské Janovice
KADAŇ
732N 1895-1937 (i)
REPRODUKCE
732
733O 1896-1928 (i)
REPRODUKCE
733
734O 1928-1936
REPRODUKCE
734
735Z 1896-1938 (i)
REPRODUKCE
735
736NZ 1826-1895 O 1885-1895
REPRODUKCE
736
737N 1826-1872, 1884-1916, 1920-1930, 1937 O 1885-1915, 1919-1932, 1935 Z 1826, 1885-1915, 1920, 1922-1937
REPRODUKCE
737
KAMENICE
738N 1840-1868
REPRODUKCE
738
739O 1849-1866
REPRODUKCE
739
740Z 1816-1840
REPRODUKCE
740
741Z 1840-1868
REPRODUKCE
741
KAMENICE NAD LIPOU
742N 1793-1866
REPRODUKCE
742
743Z 1843-1862
REPRODUKCE
743
744N 1800-1812 O 1791, 1799-1803 Z 1796-1813
REPRODUKCE
744
745N 1824-1862 O 1830-1852 Z 1824-1862
REPRODUKCE
745
746N 1861-1923, 1925-1942 O 1862-1916, 1928-1942 Z 1862-1942
REPRODUKCE
746
indexy
747NOZ 1842-1895
REPRODUKCE
747
748NOZ 1842-1919
REPRODUKCE
748
KAMENNÁ
749N 1869-1895 (i po pěti letech) O 1869-1880 (i po pěti letech) Z 1869-1889 (i po pěti letech)
REPRODUKCE
749
index
750N 1866-1895 (Kamenná) N 1854-1895 (Milín) N 1864-1895 (Zduchovice)
REPRODUKCE
750
KAMÝK NAD VLTAVOU
751N 1866-1876 (i 1866-1874)
REPRODUKCE
751
752N 1876, 1877 O 1863, 1865-1876 (i) Z 1865-1876
REPRODUKCE
752
index NO 1770-1863
KAPLICE
753N 1859-1870 (i) O (bez zápisu) Z 1859-1865 (i)
REPRODUKCE
753
KARDAŠOVA ŘEČICE
754N 1784-1843
REPRODUKCE
754
755O 1784-1842
REPRODUKCE
755
756Z 1784-1843
REPRODUKCE
756
757NOZ 1869-1873 N 1874-1940, 1942-1944 O 1874-1900 (i), 1901-1944 Z 1874-1895, 1901-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
757
index
758N 1784-1941
REPRODUKCE
758
KARLOVY VARY
759N 1868-1890
REPRODUKCE
759
760N 1888-1908
REPRODUKCE
760
761N 1909-1938, 1945-1949 (i)
REPRODUKCE
761
762O 1869-1905
REPRODUKCE
762
763O 1905-1949 (i)
REPRODUKCE
763
764Z 1869-1906
REPRODUKCE
764
765Z 1906-1928
REPRODUKCE
765
766Z 1928-1949
REPRODUKCE
766
767N 1848-1868 (i) O 1845-1864 (i) Z 1844-1867 (i)
REPRODUKCE
767
index
768NOZ
REPRODUKCE
768
KARVINÁ
769N 1893-1932, 1945-1949
REPRODUKCE
769
770O 1893-1932, 1945-1949
REPRODUKCE
770
771Z 1893-1932, 1945-1949
REPRODUKCE
771
index
772N 1893-1932, 1946
REPRODUKCE
772
KASEJOVICE
773N 1788-1833
REPRODUKCE
773
774N 1840-1862 (i)
REPRODUKCE
774
775O 1788-1838
REPRODUKCE
775
776Z 1788-1840
REPRODUKCE
776
777Z 1840-1855
REPRODUKCE
777
778N 1820-1840 O 1824 Z 1820-1831
REPRODUKCE
778
779N 1862-1874, 1908, 1911-1929, 1932-1937, 1939 O 1862-1874, 1908, 1911-1918, 1920, 1921, 1925, 1928, 1929, 1932-1938 Z 1862-1874, 1908, 1911-1918, 1920-1923, 1925-1930, 1932-1938
REPRODUKCE
779
indexy
780N 1788-1862
REPRODUKCE
780
781O 1788-1927
REPRODUKCE
781
782Z 1788-1895, 1907
REPRODUKCE
782
KAŠPERSKÉ HORY
783N 1874-1899 (i), 1915-1927
REPRODUKCE
783
784Z 1874-1899, 1915-1927
REPRODUKCE
784
indexy
785N 1896 -
REPRODUKCE
785
786O 1896 -
REPRODUKCE
786
787Z 1896 -
REPRODUKCE
787
KATEŘINA
788N 1851-1859 Z 1858
REPRODUKCE
788
KDYNĚ
789Z 1912-1937 O 1912-1941 N 1912-1933
REPRODUKCE
789
KDYNĚ viz též Čachrov
KLADNO
790N 1915, 1919, 1926-1936, 1939-1946 O 1914, 1919-1925, 1927-1936, 1938-1949 Z 1919-1936, 1938-1944
REPRODUKCE
790
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
791N 1867-1879
REPRODUKCE
791
KLATOVY
792N 1840, 1842, 1845, 1847, 1848, 1850-1870
REPRODUKCE
792
793N 1870-1938, 1942-1948
REPRODUKCE
793
794O 1840, 1851, 1853, 1856-1863
REPRODUKCE
794
795O 1872-1884, 1901
REPRODUKCE
795
796Z 1842, 1853, 1854, 1856-1878
REPRODUKCE
796
797O 1892, 1896-1938, 1941-1945 Z 1892-1939, 1941-1948
REPRODUKCE
797
indexy
798N 1868-1947
REPRODUKCE
798
799O 1893-1941
REPRODUKCE
799
800N 1840-1895 O 1841-1881 Z 1841-1884
REPRODUKCE
800
KLUČENICE
801N 1846-1873 (i), 1854-1923, 1925-1934 O 1866-1873 (i), 1866-1892, 1896-1923, 1925-1934 Z 1864-1900 (i), 1901-1923, 1925-1934
REPRODUKCE
801
KOČOV
802N 1852-1858 Z 1857, 1858
REPRODUKCE
802
KOJETÍN
803N 1844-1879 (i)
REPRODUKCE
803
804O 1844-1869 (i)
REPRODUKCE
804
805O 1847-1874
REPRODUKCE
805
806Z 1844-1846 (i)
REPRODUKCE
806
807Z 1846-1874
REPRODUKCE
807
808N 1784-1844 (i) O 1785-1842 Z 1784-1844
REPRODUKCE
808
809N 1874-1894 (i pro každý rok), 1918-1940, 1942-1944 O 1875-1894 (i v letech 1876-1888 pro každý rok), 1918-1940, 1942-1944 Z 1875-1894 (i v letech 1876-1888 pro každý rok), 1918-1944
REPRODUKCE
809
indexy
810NOZ 1846
REPRODUKCE
810
811NOZ 1846-1934
REPRODUKCE
811
KOLEŠOVICE
812N 1840-1857
REPRODUKCE
812
813N 1840-1860 (i)
REPRODUKCE
813
814N 1857-1895 (i)
REPRODUKCE
814
815N 1896-1931, 1937
REPRODUKCE
815
816O 1842-1884, 1893
REPRODUKCE
816
817O 1843-1857 (i)
REPRODUKCE
817
818O 1897, 1905-1919, 1929, 1932
REPRODUKCE
818
819Z 1840-1857 (i)
REPRODUKCE
819
820N 1822-1839, 1855 O 1822-1839 Z 1822-1839
REPRODUKCE
820
KOLÍN
821N 1788-1821
REPRODUKCE
821
822N 1822-1839
REPRODUKCE
822
823N 1840-1843 (i)
REPRODUKCE
823
824N 1842-1864 (i)
REPRODUKCE
824
825N 1861-1915, 1917-1949 (i)
REPRODUKCE
825
826O 1788-1839
REPRODUKCE
826
827O 1839-1848
REPRODUKCE
827
828O 1840-1849 (i)
REPRODUKCE
828
829O 1848, 1849
REPRODUKCE
829
830O 1850-1895 (i)
REPRODUKCE
830
831O 1860-1915, 1917-1922, 1924-1940, 1942-1949 (i)
REPRODUKCE
831
832Z 1788-1829
REPRODUKCE
832
833Z 1830-1839
REPRODUKCE
833
834Z 1840-1849 (i)
REPRODUKCE
834
835Z 1847-1865 (i)
REPRODUKCE
835
836Z 1866-1915, 1917-1949 (i)
REPRODUKCE
836
837N 1860-1864 (i) Z 1860-1865
REPRODUKCE
837
indexy
838N 1860-1890, 1892-1915, 1917-1933
REPRODUKCE
838
839O 1860-1947
REPRODUKCE
839
840NOZ 1788-1839
REPRODUKCE
840
KOLINEC
841N 1807-1839 (zvlášť pro chlapce a dívky) O 1815, 1818, 1821, 1827, 1834 Z 1806-1815, 1819-1840 (zpětné zápisy)
REPRODUKCE
841
842N 1820-1922 (i) O 1852-1922 (i) Z 1851-1922 (i)
REPRODUKCE
842
index
843N 1820-1920
REPRODUKCE
843
KOLODĚJE NAD LUŽNICÍ
844N 1817-1839
REPRODUKCE
844
845N 1840-1878 (i)
REPRODUKCE
845
846N 1871, 1872, 1874-1877
REPRODUKCE
846
847N 1878-1944 (i)
REPRODUKCE
847
848O 1817-1823, 1825-1839
REPRODUKCE
848
849O 1874-1889, 1891, 1893-1898, 1903-1923, 1926-1944
REPRODUKCE
849
850Z 1817-1839
REPRODUKCE
850
851Z 1863-1944
REPRODUKCE
851
852N 1784-1817 O 1785-1817 Z 1784-1805, 1811-1815
REPRODUKCE
852
indexy
853N 1874
REPRODUKCE
853
854O 1874
REPRODUKCE
854
855Z 1874
REPRODUKCE
855
856N 1878-1932 (Koloděje nad Lužnicí) N 1863-1904 (Neznášov)
REPRODUKCE
856
KOMÁROV
857N 1830-1872 Z 1830-1861 O 1830-1861
REPRODUKCE
857
KORYČANY
858N 1784-1849 O 1834-1847 Z 1833-1851
REPRODUKCE
858
indexy
859N 1787-1846
REPRODUKCE
859
860N 1787-1846
REPRODUKCE
860
KOŘEN
861N 1796-1816, 1854-1867, 1840-1895 (i)
REPRODUKCE
861
862O 1854-1860, 1840-1895 (i)
REPRODUKCE
862
863Z 1854-1868, 1840-1895 (i)
REPRODUKCE
863
864N 1816-1857 Z 1816-1858 O 1818-1855
REPRODUKCE
864
KOSOVA HORA
865N 1789-1839 (i)
REPRODUKCE
865
866O 1789-1822, 1826-1828, 1836, 1838
REPRODUKCE
866
867Z 1788-1839
REPRODUKCE
867
868NOZ 1873-1895
REPRODUKCE
868
KOSTELEC
869N 1847-1875 (i)
REPRODUKCE
869
870O 1847-1869 (i)
REPRODUKCE
870
871Z 1847-1866 (i)
REPRODUKCE
871
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
872N 1841-1859 (i)
REPRODUKCE
872
873NOZ 1896-1943
REPRODUKCE
873
KOSTELEC NAD LABEM
874N 1896-1905 (i), 1906-1925, 1942-1944 O 1896-1905 (i), 1906-1912, 1916-1920, 1942-1944 Z 1896-1905 (i), 1907-1924, 1941-1944
REPRODUKCE
874
KOSTELEC NAD ORLICÍ
875N 1873-1939 (i) O 1875-1924 (i) Z 1874-1939 (i)
REPRODUKCE
875
KOSTELNÍ BŘÍZA
876N 1876-1895
REPRODUKCE
876
877O 1840-1895
REPRODUKCE
877
878Z 1840-1895
REPRODUKCE
878
879N 1784-1867 (i) Z 1786-1868 O 1784-1862 (i v letech 1839, 1840)
REPRODUKCE
879
880N 1784-1867 (i) O 1784-1861 (i) Z 1784-1868 (i)
REPRODUKCE
880
KOŠETICE
881N 1852-1863 (i)
REPRODUKCE
881
882N 1864-1895 O 1852-1900 Z 1852-1896
REPRODUKCE
882
index viz Křivsoudov
KOUŘIM
883N 1879-1910, 1912-1915, 1917-1925 (i pro každý rok, kromě let 1922-1924) O 1909, 1910, 1914, 1917-1923 (i pro každý rok kromě let 1917, 1918, 1921-1923) Z 1896-1915, 1917-1925 (i pro každý rok kromě let 1896, 1922-1925)
REPRODUKCE
883
KOVANICE viz Křinec
KOVÁŘOV
884N 1851-1874 (i) O 1866-1873 (i) Z 1864-1874 (i) NOZ 1874-1886, 1888, 1891 (Chyšky)
REPRODUKCE
884
KOZLOV
885N 1839-1869 (i)
REPRODUKCE
885
886N 1840-1892
REPRODUKCE
886
887O 1842-1869 (i)
REPRODUKCE
887
888O 1842-1893
REPRODUKCE
888
889Z 1840-1869 (i)
REPRODUKCE
889
890Z 1841-1895
REPRODUKCE
890
891O (bez zápisu) N 1875-1840 Z 1795, 1810-1838 O 1835 (Teleč) N 1780-1839 (Teleč) Z 1786-1839 (Teleč)
REPRODUKCE
891
KOZOLUPY
892N 1839-1857
REPRODUKCE
892
893O 1842-1904 (i), 1920
REPRODUKCE
893
894N 1799-1843 O 1799-1837 Z 1799-1839
REPRODUKCE
894
895N 1802-1839 Z 1802-1839, 1893-1920
REPRODUKCE
895
KRAČÍN
896O 1744, 1792, 1797, 1799, 1807, 1844-1888 (i) N 1775-1822, 1824-1888 (i) Z 1791-1793, 1815, 1839, 1845-1850, 1882, 1888 (i)
REPRODUKCE
896
KRALUPY NAD VLTAVOU
897N 1896-1928, 1933-1939 O 1906-1930, 1933-1940 Z 1896-1939
REPRODUKCE
897
index viz Postřižín
KRASLICE
898N 1897-1900
REPRODUKCE
898
KRÁSNÁ LÍPA
899N 1839-1895
REPRODUKCE
899
900O 1841-1895
REPRODUKCE
900
901Z 1840-1895
REPRODUKCE
901
902N 1784-1868 (i) Z 1784-1868 (i) O 1841-1864
REPRODUKCE
902
903N 1877-1895 O 1881-1892 Z 1874-1895
REPRODUKCE
903
KRÁSNÝ DVŮR
904N 1850-1884
REPRODUKCE
904
905O 1848-1893
REPRODUKCE
905
906Z 1849-1895
REPRODUKCE
906
KROMĚŘÍŽ
907N 1817-1846 (i)
REPRODUKCE
907
908N 1847-1865
REPRODUKCE
908
909O 1847-1859 (i)
REPRODUKCE
909
910Z 1834-1846
REPRODUKCE
910
911Z 1847-1878 (i)
REPRODUKCE
911
912N 1921-1932, 1935-1937, 1942-1949 O 1920-1925, 1928-1932, 1935-1937, 1942-1949 Z 1921-1932, 1941-1949
REPRODUKCE
912
KRNOV
913N 1874-1936, 1938, 1945-1949 O 1945-1949 Z 1945-1949 913
indexy N 1869-1938 O 1874-1938 Z 1874-1938
KRNSKO
914O 1808-1841 N 1797-1840 Z 1790, 1807-1840
REPRODUKCE
914
KRUŠEC viz Kundratice
KUNDRATICE
915N 1839-1856
REPRODUKCE
915
916N 1832-1844 (strojový opis) Z 1840-1844 (strojový opis)
REPRODUKCE
916
KŘEMYŽ
917N 1799-1841 O 1828, 1833, 1836, 1839 Z 1825-1841, 1843 (úmrtní list)
REPRODUKCE
917
KŘINEC
918N 1839-1895 (zpětné zápisy) N 1874-1878, 1880, 1882, 1893 (Kovanice) N 1874, 1881, 1882 (Domousnice) N 1874-1888 (i; Jičín, Křinec)
REPRODUKCE
918
919N 1849-1874 (i)
REPRODUKCE
919
920O 1849-1888 (i)
REPRODUKCE
920
921Z 1849-1886, 1888 (i)
REPRODUKCE
921
922O 1839-1895 Z 1839-1895 Z 1874-1895 (Kovanice) Z 1874-1895 (Domousnice)
REPRODUKCE
922
indexy
923N 1839-1895
REPRODUKCE
923
924NOZ 1838-1882
REPRODUKCE
924
KŘIVSOUDOV
925O 1801-1827 (i) N 1773-1852 (i) Z 1819-1840 (i)
REPRODUKCE
925
926N 1896-1911, 1915 O 1901-1903, 1905-1908, 1912 Z 1896-1910, 1912
REPRODUKCE
926
index
927N 1830, 1836, 1839, 1849, 1851, 1860, 1863-1915
REPRODUKCE
927
KUTNÁ HORA
928N 1885, 1896-1913, 1915-1926 (i v letech 1896-1906 pro každý rok), 1929, 1932, 1934, 1938, 1939, 1942-1944 O 1896-1912 (i v letech 1896-1905 pro každý rok) 1915-1917, 1919, 1920, 1927, 1936, 1942-1944 Z 1895-1913 (i v letech 1896-1905 pro každý rok) 1915-1922, 1924-1945
REPRODUKCE
928
index
929N 1896-1944 N 1869-1895 (Zbraslavice)
REPRODUKCE
929
KVĚTUŠ viz Nadějkov
KYJOV
930N 1784-1803, 1807-1829 (i)
REPRODUKCE
930
931N 1818, 1823, 1825, 1830-1846
REPRODUKCE
931
932N 1847-1873 (i)
REPRODUKCE
932
933N 1873-1923, 1925, 1927-1929, 1931, 1932, 1934-1937, 1941-1949
REPRODUKCE
933
934O 1784-1829 (i)
REPRODUKCE
934
935O 1830-1845
REPRODUKCE
935
936O 1874-1878, 1880-1900, 1902-1925, 1927, 1929-1931, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942-1944, 1945-1949 (bez zápisu)
REPRODUKCE
936
937Z 1784-1830 (i)
REPRODUKCE
937
938Z 1830-1847
REPRODUKCE
938
939Z 1874-1949
REPRODUKCE
939
indexy
940N 1874-1941
REPRODUKCE
940
941O 1830-1846
REPRODUKCE
941
942O 1830-1846
REPRODUKCE
942
943Z 1830-1846
REPRODUKCE
943
944Z 1830-1846 944
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
945N 1820-1889 945
946N 1840-1930
REPRODUKCE
946
947O 1839-1923
REPRODUKCE
947
948O 1840-1917
REPRODUKCE
948
949O 1895-1923
REPRODUKCE
949
950Z 1840-1930
REPRODUKCE
950
951ONZ 1931 (bez zápisu, volně vložený duplikát) (matričním zápisům předcházejí opisy různých nařízení ohledně vedení matrik) N 1812-1845, 1849-1850 O 1818-1845, 1849-1850 Z 1812-1843, 1850 N 1797-1845, 1849-1854 (Pochlovice) O 1849, 1850 Z 1850-1856
REPRODUKCE
951
952N 1820-1839 O 1820-1839 Z 1822-1838
REPRODUKCE
952
953NOZ 1846-1867 N 1846-1854 (Pochlovice)
REPRODUKCE
953
954N 1868-1923 (i pro roky 1874-1901) O 1868-1901, 1904, 1905 (i pro roky 1874-1901) 1911-1913 (bez zápisu), 1914-1922 Z 1874-1901, 1904, 1911, 1913-1922 NOZ 1919-1929 (NO 1924-1929 bez zápisu) NOZ 1930 (O bez zápisu)
REPRODUKCE
954
indexy
955N 1840-1930 O 1839-1923 Z 1840-1930
REPRODUKCE
955
956N 1840-1930 O 1868-1929 Z 1840-1930
REPRODUKCE
956
KYNŽVART
957N 1783-1839
REPRODUKCE
957
958N 1839-1895
REPRODUKCE
958
959O 1840-1893
REPRODUKCE
959
960Z 1784-1839
REPRODUKCE
960
961Z 1840-1895
REPRODUKCE
961
962N 1841-1866 O 1840-1865 Z 1840-1866
REPRODUKCE
962
LABUŤ
963N 1791-1865 (i)
REPRODUKCE
963
964O 1796-1862
REPRODUKCE
964
965Z 1790-1863
REPRODUKCE
965
LEDEČ NAD SÁZAVOU
966N 1874-1944 O 1874-1903, 1908-1913, 1915-1927, 1930-1944 Z 1874-1944
REPRODUKCE
966
index
967N 1874-1944
REPRODUKCE
967
LEDNICE
968N 1784-1847 (i)
REPRODUKCE
968
969O 1784-1847 (i)
REPRODUKCE
969
970Z 1784-1847
REPRODUKCE
970
971N 1873-1891 (i) O 1874-1890 (i) Z 1874-1891 (i)
REPRODUKCE
971
LESNÁ
972N 1785-1835
REPRODUKCE
972
973O 1788-1844
REPRODUKCE
973
974Z 1788-1865, 1870
REPRODUKCE
974
975O 1845-1867 N 1828-1870 Z 1829, 1830
REPRODUKCE
975
976N 1865, 1873-1891 O 1877, 1880, 1889 Z 1874-1890
REPRODUKCE
976
LESTKOV
977N 1831-1839 (2 zápisy z roku 1857) (+ kniha familiantů) O 1833, 1850 Z 1831-1836, 1853, 1857
REPRODUKCE
977
LETOV
978O 1840-1895
REPRODUKCE
978
979Z 1840-1895
REPRODUKCE
979
980O 1832, 1837 N 1807, 1810, 1817-1839 Z 1826-1839
REPRODUKCE
980
LHOTKA viz Tisová
LIBÁŇ
981N 1896-1922, 1932, 1933 O 1897-1914, 1932, 1933 Z 1895-1924 N 1868-1889 (Skalsko) O 1868-1887 (Skalsko) Z 1868-1889 (Skalsko)
REPRODUKCE
981
index
982NZ 1896-1933
REPRODUKCE
982
LIBEREC
983N 1864-1878
REPRODUKCE
983
984N 1878-1900
REPRODUKCE
984
985N 1900-1915
REPRODUKCE
985
986N 1915-1947
REPRODUKCE
986
987N 1948, 1949
REPRODUKCE
987
988O 1865-1899
REPRODUKCE
988
989O 1892-1924
REPRODUKCE
989
990O 1924-1949
REPRODUKCE
990
991Z 1865-1895
REPRODUKCE
991
992Z 1895-1925
REPRODUKCE
992
993Z 1925-1938
REPRODUKCE
993
994Z 1938-1949
REPRODUKCE
994
995N 1812-1837 O 1830-1837 Z 1814-1834
REPRODUKCE
995
indexy
996NOZ 1864-1938
REPRODUKCE
996
997N 1906-1938 O 1893-1937 Z 1895-1938
REPRODUKCE
997
LIBĚŠICE
998N 1839-1866
REPRODUKCE
998
999N 1839-1923 (pozn. : 1896-1901 vedeno v Žatci)
REPRODUKCE
999
1000O 1840-1862
REPRODUKCE
1000
1001O 1840-1912
REPRODUKCE
1001
1002Z 1840-1864
REPRODUKCE
1002
1003Z 1840-1931
REPRODUKCE
1003
1004Z 1815-1848 N 1795-1837 O 1821-1826
REPRODUKCE
1004
1005N 1874-1911, 1913-1924, 1926, 1930 O 1874-1894, 1901-1924, 1926-1928, 1930 Z 1874-1905, 1913-1924, 1926-1930
REPRODUKCE
1005
indexy
1006N 1840-1895
REPRODUKCE
1006
1007O 1840-1895
REPRODUKCE
1007
1008Z 1840-1931
REPRODUKCE
1008
LIBOČANY
1009O 1834 N 1800-1825, 1827-1832, 1834-1839 Z 1828-1839
REPRODUKCE
1009
1010O 1834-1856 N 1800-1858 Z 1828-1858
REPRODUKCE
1010
1011O 1842-1858 N 1839-1858 Z 1840-1858
REPRODUKCE
1011
LIBOCHOVICE
1012N 1788-1839 (i)
REPRODUKCE
1012
1013N 1839-1855 (i)
REPRODUKCE
1013
1014O 1790, 1791, 1793, 1796-1805, 1808-1813,1816-1823, 1829-1838, 1860, 1887
REPRODUKCE
1014
1015O 1840-1846, 1848-1854, 1856-1864 (i)
REPRODUKCE
1015
1016Z 1788-1839 (i)
REPRODUKCE
1016
1017Z 1840-1863 (i)
REPRODUKCE
1017
1018Z 1869-1918, 1930-1944 (i) O 1869-1908, 1918-1925, 1931-1944 Z 1869-1918, 1941-1944 (i)
REPRODUKCE
1018
1019N 1922, 1926 (vloženy roky 1918-1925; (i) O (bez zápisu) Z 1918-1927, 1929, 1930, 1935, 1937-1939(vloženy roky 1919-1939; (i)
REPRODUKCE
1019
LIBOŘICE
1020N 1815-1839
REPRODUKCE
1020
1021N 1840-1895
REPRODUKCE
1021
1022Z 1839-1895
REPRODUKCE
1022
indexy
1023N (roky neuvádí)
REPRODUKCE
1023
1024N (roky neuvádí)
REPRODUKCE
1024
LIBYNĚ
1025N 1841-1863 (i)
REPRODUKCE
1025
1026N 1844-1895
REPRODUKCE
1026
1027N 1857-1930
REPRODUKCE
1027
1028O 1839-1858 (i)
REPRODUKCE
1028
1029O 1845-1893
REPRODUKCE
1029
1030O 1845-1895
REPRODUKCE
1030
1031O 1857-1931
REPRODUKCE
1031
1032Z 1840-1864 (i)
REPRODUKCE
1032
1033Z 1845-1893
REPRODUKCE
1033
1034Z 1857-1938
REPRODUKCE
1034
1035O 1833-1837 N 1816-1839 Z 1833-1840
REPRODUKCE
1035
1036N 1857-1902, 1904-1914, 1916, 1918-1925, 1930-1933, 1935-1937 O 1857-1901, 1905, 1906, 1910, 1911, 1914, 1916,1918-1924, 1927-1937 Z 1857-1906, 1908, 1910-1912, 1914, 1916, 1918-1933, 1935-1937
REPRODUKCE
1036
LIDICE
1037N 1819-1837, 1840-1852 O 1849 Z 1829-1850
REPRODUKCE
1037
LIPNICE NAD SÁZAVOU
1038N 1777-1882 (i)
REPRODUKCE
1038
1039N 1839-1879
REPRODUKCE
1039
1040O 1814-1859 (i)
REPRODUKCE
1040
1041Z 1791-1879 (i)
REPRODUKCE
1041
index viz Havlíčkův Brod
LIPNÍK NAD BEČVOU
1042N 1794-1827
REPRODUKCE
1042
1043N 1827-1846
REPRODUKCE
1043
1044O 1793-1846 (i)
REPRODUKCE
1044
1045Z 1794-1846 (i)
REPRODUKCE
1045
1046N 1919-1926, 1933, 1935, 1939-1944 O 1919-1923, 1926-1929, 1934, 1940, 1942-1944 Z 1927-1944
REPRODUKCE
1046
indexy
1047N 1795-1847
REPRODUKCE
1047
1048N 1884-1925
REPRODUKCE
1048
1049Z 1862-1876
REPRODUKCE
1049
1050O 1884-1925 O 1927-1939
REPRODUKCE
1050
LIŠNICE viz Most
LITEŇ
1051N 1804-1822
REPRODUKCE
1051
1052N 1822-1839
REPRODUKCE
1052
1053O 1822-1836
REPRODUKCE
1053
1054Z 1806-1821
REPRODUKCE
1054
1055Z 1822-1839 (i)
REPRODUKCE
1055
1056N 1781-1838 (kniha obřízek) O 1805-1820
REPRODUKCE
1056
10571868-1895, 1901-1917, 1920-1922, 1928-1930 O 1868-1895, 1902-1905, 1908-1913, 1916-1918, 1923, 1928-1930 Z 1868-1895, 1901-1905, 1909-1922, 1926, 1928-1930
REPRODUKCE
1057
index viz Mořina
LITOMĚŘICE
1058N 1868-1945
REPRODUKCE
1058
1059N 1946-1949 1059
1060O 1868-1949
REPRODUKCE
1060
1061Z 1869-1949
REPRODUKCE
1061
1062NOZ 1868-1925, 1928-1937
REPRODUKCE
1062
indexy
1063N (roky neuvádí)
REPRODUKCE
1063
1064O (roky neuvádí)
REPRODUKCE
1064
1065Z (roky neuvádí)
REPRODUKCE
1065
1066NOZ 1902-1912
REPRODUKCE
1066
LITOMYŠL
1067N 1874-1944
REPRODUKCE
1067
1068O 1872, 1875-1944
REPRODUKCE
1068
1069Z 1869-1944
REPRODUKCE
1069
indexy
1070N 1841-1880
REPRODUKCE
1070
1071N 1869-1945
REPRODUKCE
1071
LOCHKOV
1072N 1813-1839 Z 1827-1840 O 1816-1839
REPRODUKCE
1072
1073N 1869-1873 O 1871-1873 Z 1869-1872 NOZ 1869-1873 (Všenory)
REPRODUKCE
1073
LOCHOVICE
1074N 1839-1895 O 1840-1895 Z 1840-1895
REPRODUKCE
1074
index viz Mořina
LOKET
1075O 1840-1849, 1855, 1858, 1864-1867, 1872,1874-1890
REPRODUKCE
1075
1076NZ 1874-1895
REPRODUKCE
1076
LOMNICE
1077Z 1784-1929 (i)
REPRODUKCE
1077
1077aOZ 1847-1874 1077a
LOMNIČKA
1078N 1820-1839 O 1819-1834 Z 1822-1839
REPRODUKCE
1078
1079N 1872 O 1906 (bez zápisu)
REPRODUKCE
1079
LOŠTICE
1080N 1765-1831, 1839
REPRODUKCE
1080
1081N 1831-1846 (i)
REPRODUKCE
1081
1082N 1938-1944
REPRODUKCE
1082
1083N 1784-1806, 1810-1830
REPRODUKCE
1083
1084O 1833-1846
REPRODUKCE
1084
1085O 1938-1944
REPRODUKCE
1085
1086Z 1784-1826
REPRODUKCE
1086
1087Z 1831-1846
REPRODUKCE
1087
1088Z 1938-1944
REPRODUKCE
1088
indexy
1090N 1765-1796
REPRODUKCE
1089
1091N 1846-1941
REPRODUKCE
1090
1092N 1846-1941
REPRODUKCE
1091
1093O 1847-1941
REPRODUKCE
1092
1094O 1847-1941
REPRODUKCE
1093
1095Z 1846-1941
REPRODUKCE
1094
1096Z 1846-1941
REPRODUKCE
1095
1097NOZ 1796-1847
REPRODUKCE
1096
LOUČNÁ NAD DESNOU
1098N 1847-1894 O 1869 Z 1848, 1890, 1891
REPRODUKCE
1097
LOUNY
index
1103N 1868-1940
REPRODUKCE
1098
1099N 1869-1912 (i pro rok 1901), 1937-1940, 1942-1949
REPRODUKCE
1099
1100O 1869-1872, 1874, 1875, 1877-1879, 1882-1898,1900-1912, 1937-1940, 1942-1949
REPRODUKCE
1100
1101Z 1869-1912, 1936-1942, 1944-1949
REPRODUKCE
1101
1102N 1912-1935 (i) Z 1913-1936 (i) O 1913-1936 (i)
REPRODUKCE
1102
LOVOSICE
1104N 1815-1862
REPRODUKCE
1103
1105N 1840-1859
REPRODUKCE
1104
1106N 1858-1884
REPRODUKCE
1105
1107N 1884-1895
REPRODUKCE
1106
1108N 1896-1937
REPRODUKCE
1107
1109O 1797-1838, 1840-1859
REPRODUKCE
1108
1110O 1840-1895
REPRODUKCE
1109
1111O 1897-1936
REPRODUKCE
1110
1112Z 1797-1838, 1840-1859
REPRODUKCE
1111
1113Z 1840-1864
REPRODUKCE
1112
1114Z 1865-1884
REPRODUKCE
1113
1115Z 1884-1895
REPRODUKCE
1114
1116Z 1896-1939
REPRODUKCE
1115
1117N 1859-1916, 1921-1924, 1928, 1930-1932, 1934-1937 O 1859-1878, 1880-1894, 1897-1900, 1902-1907, 1911, 1912, 1914, 1915, 1921-1924, 1928, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1938 Z 1859-1900, 1902-1912, 1914-1916, 1928, 1931,1935-1937
REPRODUKCE
1116
LUBENEC
1118N 1813-1865 (i)
REPRODUKCE
1117
1119Z 1838-1865 (i)
REPRODUKCE
1118
LUČICE
1120N 1840-1865
REPRODUKCE
1119
1121Z 1842-1846
REPRODUKCE
1120
LUKA
1122N 1839-1937
REPRODUKCE
1121
1123N 1844-1862
REPRODUKCE
1122
1124O 1840-1937
REPRODUKCE
1123
1125Z 1840-1938
REPRODUKCE
1124
1126O 1819-1852 (i) N 1780-1852 (i) Z 1819-1852 (i)
REPRODUKCE
1125
1127N 1862-1934 O 1875-1910, 1912-1937 Z 1844-1937
REPRODUKCE
1126
LUKAVEC
1128N 1781-1839 (i)
REPRODUKCE
1127
1129Z 1786-1839 (i)
REPRODUKCE
1128
1130N 1869-1895 O 1869-1892 Z 1869-1894
REPRODUKCE
1129
LUŽE
1131N 1788-1818 (poškozená, málo čitelná)
REPRODUKCE
1130
1132N 1818-1839, 1845-1848
REPRODUKCE
1131
1133N 1840-1856
REPRODUKCE
1132
1134N 1848-1874 (i)
REPRODUKCE
1133
1135N 1856-1875
REPRODUKCE
1134
1136N 1872-1902, 1905-1909, 1942-1946
REPRODUKCE
1135
1137N 1901, 1905-1924, 1926, 1933, 1935(+ zápisy o vystoupení z církve od roku 1914 do roku 1940)
REPRODUKCE
1136
1138O 1788, 1789, 1794-1806, 1808-1817
REPRODUKCE
1137
1139O 1818-1825, 1829-1839
REPRODUKCE
1138
1140O 1839-1871
REPRODUKCE
1139
1141O 1848-1874 (i)
REPRODUKCE
1140
1142O 1875-1884 (i pro každý rok), 1887-1890, 1893-1901 (i pro každý rok), 1908-1913, 1918, 1919, 1921, 1924, 1925, 1940-1944
REPRODUKCE
1141
1143Z 1786-1818
REPRODUKCE
1142
1144Z 1818-1838
REPRODUKCE
1143
1145Z 1839-1869
REPRODUKCE
1144
1146Z 1848-1874 (i)
REPRODUKCE
1145
1147Z 1880, 1881 (i), 1883, 1884, 1887-1894, 1895-1902 (i pro každý rok), 1905-1945
REPRODUKCE
1146
indexy
1148N 1788-1839
REPRODUKCE
1147
1149N 1840-1895
REPRODUKCE
1148
1150N 1896-
REPRODUKCE
1149
1151O 1788-1839
REPRODUKCE
1150
1152O 1839-1895
REPRODUKCE
1151
1153O 1896-
REPRODUKCE
1152
1154Z 1785-1838
REPRODUKCE
1153
1155Z 1839-1895
REPRODUKCE
1154
1156Z 1896-
REPRODUKCE
1155
MALÁ ŠITBOŘ
1157N 1798-1840 (i jen pro písmeno A)
REPRODUKCE
1156
1158N 1798-1852 (i jen pro písmeno A)
REPRODUKCE
1157
1159N 1840-1895
REPRODUKCE
1158
1160N 1849 (volně vloženo), 1852-1869
REPRODUKCE
1159
1161O 1798-1839 (i jen pro písmeno A)
REPRODUKCE
1160
1162O 1798-1865
REPRODUKCE
1161
1163O 1840-1885
REPRODUKCE
1162
1164Z 1799-1840 (i jen pro písmeno A)
REPRODUKCE
1163
1165Z 1799-1863
REPRODUKCE
1164
1166Z 1841-1895
REPRODUKCE
1165
index
1167NOZ 1799-1888
REPRODUKCE
1166
MALEŠOV
1168N 1852-1889, 1891-1895 (i) O 1848-1888, 1890-1895 (i) Z 1848-1889, 1891-1895 (i)
REPRODUKCE
1167
1169N 1875-1888 (i pro rok 1879), 1891, 1892 O 1875-1879, 1881-1883, 1888 Z 1875-1879, 1882-1884, 1886-1888, 1891, 1892, 1918
REPRODUKCE
1168
index
1170N 1839-1895
REPRODUKCE
1169
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
1171N 1870-1895
REPRODUKCE
1170
1172N 1896-1949
REPRODUKCE
1171
1173O 1871-1895
REPRODUKCE
1172
1174O 1896-1937 (i)
REPRODUKCE
1173
1175O 1897-1911
REPRODUKCE
1174
1176O 1938-1949 (pouze jeden zápis)
REPRODUKCE
1175
1177Z 1870-1895
REPRODUKCE
1176
1178Z 1896-1946 (i), 1947-1949
REPRODUKCE
1177
1179N 1850-1869 O 1849-1868 Z 1845-1868
REPRODUKCE
1178
MARKVAREC
1180N 1823-1848, 1855 (poškozená, přelepovaná, místy nečitelná)
REPRODUKCE
1179
MAŠŤOV
1181N 1839-1883 (i)
REPRODUKCE
1180
1182N 1883-1895
REPRODUKCE
1181
1183N 1879, 1896-1926 (i)
REPRODUKCE
1182
1184O 1840-1895 (i)
REPRODUKCE
1183
1185O 1898-1922 (i)
REPRODUKCE
1184
1186Z 1839-1895 (i)
REPRODUKCE
1185
1187Z 1896-1938
REPRODUKCE
1186
1188N 1842-1867
REPRODUKCE
1187
MECLOV
1189N 1842-1895 (i)
REPRODUKCE
1188
1190O 1844-1854
REPRODUKCE
1189
1191O 1844-1895
REPRODUKCE
1190
1192Z 1845-1862
REPRODUKCE
1191
1193Z 1845-1896
REPRODUKCE
1192
1194O 1813-1820 N 1807-1861 Z 1812-1861
REPRODUKCE
1193
1195O 1844-1895 Z 1845-1901
REPRODUKCE
1194
MĚCHOLUPY
1196N 1788-1848
REPRODUKCE
1195
1197N 1840-1894
REPRODUKCE
1196
1198N 1902-1930
REPRODUKCE
1197
1199O 1788-1846
REPRODUKCE
1198
1200O 1840-1895
REPRODUKCE
1199
1201O 1872-1912
REPRODUKCE
1200
1202Z 1788-1848
REPRODUKCE
1201
1203Z 1839-1895
REPRODUKCE
1202
1204Z 1901-1930
REPRODUKCE
1203
MĚLNÍK
1205N 1811-1839 (zápisy nejsou důsledně chronologické)
REPRODUKCE
1204
1206N 1829, 1831-1846 (+ zpětné zápisy od roku 1805)
REPRODUKCE
1205
1207N 1840-1847
REPRODUKCE
1206
1208O 1831, 1832, 1834, 1837, 1838
REPRODUKCE
1207
1209O 1831, 1833, 1835, 1838, 1840
REPRODUKCE
1208
1210O 1896-1908, 1910-1915, 1918, 1919
REPRODUKCE
1209
1211Z 1826-1834
REPRODUKCE
1210
1212Z 1832-1838
REPRODUKCE
1211
1213Z 1840-1872
REPRODUKCE
1212
1214NO 1839, 1840
REPRODUKCE
1213
1215N 1874-1919, 1927, 1930, 1942-1944 O 1874-1881, 1885-1887, 1890, 1892, 1898, 1900,1904, 1905, 1910, 1911 Z 1874-1938, 1940-1945
REPRODUKCE
1214
indexy
1216NOZ -1895
REPRODUKCE
1215
1217NOZ 1896-
REPRODUKCE
1216
MĚLNÍK viz též Řepín
MERKLÍN
1218N 1796-1838 (i) O 1796-1814 (i) Z 1796-1840 (i)
REPRODUKCE
1217
1219O 1798-1865 N 1796-1866 Z 1797-1867 (opis, pořízen 11. 7. 1943 před odesláním matrik do Prahy)
REPRODUKCE
1218
1220N 1840-1895 O 1840-1894
REPRODUKCE
1219
index viz Přeštice
MĚSTEC KRÁLOVÉ
1221N 1896-1913, 1918, 1921-1938, 1942-1944 O 1897-1911, 1913, 1921-1923, 1930, 1932, 1935,1938, 1942-1944 Z 1896-1926, 1929-1931, 1933-1944
REPRODUKCE
1220
MIKULOV
1222N 1850-1873
REPRODUKCE
1221
1223N 1874-1916
REPRODUKCE
1222
1224O 1849-1879
REPRODUKCE
1223
1225O 1874-1916
REPRODUKCE
1224
1226Z 1850-1873
REPRODUKCE
1225
1227NOZ 1939-1949
REPRODUKCE
1226
indexy
1228N 1850-1873
REPRODUKCE
1227
1229N 1874-1916
REPRODUKCE
1228
1230N 1874-1916
REPRODUKCE
1229
1231O 1850-1873
REPRODUKCE
1230
1232O 1874-1916
REPRODUKCE
1231
1233Z 1848-1873
REPRODUKCE
1232
1234Z 1850-1873
REPRODUKCE
1233
1235Z 1874-1916
REPRODUKCE
1234
MILEVSKO
1236N 1784-1842 (i)
REPRODUKCE
1235
1237N 1784-1864 (i)
REPRODUKCE
1236
1238N 1843-1868 (i)
REPRODUKCE
1237
1239Z 1784-1863 (i)
REPRODUKCE
1238
1240N 1869-1923 (i), 1925-1940, 1942-1944 O 1869-1923 (i)1925-1944 Z 1869-1923 (i), 1925-1944
REPRODUKCE
1239
MILÍKOV
1241N 1775-1868
REPRODUKCE
1240
1242N 1775-1894
REPRODUKCE
1241
1243O 1750-1867
REPRODUKCE
1242
1244O 1750-1871
REPRODUKCE
1243
1245Z 1806-1868
REPRODUKCE
1244
1246Z 1806-1892
REPRODUKCE
1245
MILÍN
1247N 1839-1863
REPRODUKCE
1246
1248O 1839-1863
REPRODUKCE
1247
1249Z 1839-1863
REPRODUKCE
1248
1250N 1864-1883, 1886-1895 (i) O 1869-1873, 1881-1885, 1890-1895 Z 1869-1895 (i)
REPRODUKCE
1249
index viz Kamenná
MILÍN viz též Slivice
MILÍŘE
1251N 1864-1866, 1868, 1870-1873, 1877, 1878, 1880,1884, 1885
REPRODUKCE
1250
MILOŠICE
1252N 1822-1829 (2 zápisy)
REPRODUKCE
1251
MIROSLAV
1253N 1846-1873 (i)
REPRODUKCE
1252
1254Z 1846-1873 (i; vloženy zápisy z let 1942 a 1944)
REPRODUKCE
1253
MIROVICE
1255N 1869-1909, 1912-1940, 1943, 1944(i chronologický pro léta 1874-1901) O 1869-1902, 1906-1912, 1914-1940, 1943, 1944 (i chronologický pro léta 1874-1901) Z 1869-1940, 1943, 1944 (i chronologický pro léta1874-1901)
REPRODUKCE
1254
indexy
1256N 1859, 1870-1908, 1912-1934
REPRODUKCE
1255
1257N 1902-1912 1256
1258N 1913
REPRODUKCE
1257
1259O 1902-1912
REPRODUKCE
1258
1260Z 1902-1912
REPRODUKCE
1259
1261Z 1913
REPRODUKCE
1260
MÍSTEK
1262N 1893-1927, 1929-1944
REPRODUKCE
1261
1263Z 1893-1908, 1910-1940, 1943, 1944
REPRODUKCE
1262
1264Z 1893-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
1263
indexy
1265N 1889, 1891, 1893-1944
REPRODUKCE
1264
1266N 1893-1935
REPRODUKCE
1265
1267O 1894-1939
REPRODUKCE
1266
1268Z 1893-1940
REPRODUKCE
1267
MLADÁ BOLESLAV
1269N 1788-1817 (i)
REPRODUKCE
1268
1270N 1817-1839 (i)
REPRODUKCE
1269
1271O 1788-1816 (i)
REPRODUKCE
1270
1272O 1817-1839 (i), 1843-1870 (i)
REPRODUKCE
1271
1273Z 1788-1817 (i)
REPRODUKCE
1272
1274Z 1817-1839 (i)
REPRODUKCE
1273
1275N 1869-1880 (i), 1881-1949 O 1868-1880 (i), 1881-1949 Z 1868-1880 (i), 1881-1949
REPRODUKCE
1274
index
1275aN 1858-1924, 1926, 1928-1934, 1936, 1937 1275
MLADÁ VOŽICE
1276N 1802-1852 (i)
REPRODUKCE
1276
1277N 1842-1873 (i)
REPRODUKCE
1277
1278N 1869-1930 (i), 1932, 1934-1936, 1938-1940,1942-1944
REPRODUKCE
1278
1279O 1869-1940 (i), 1942-1944
REPRODUKCE
1279
1280Z 1868-1928 (i), 1930, 1932, 1934-1936, 1938-1944
REPRODUKCE
1280
1281N 1818-1849 (i) O 1818-1821 (i) Z 1819-1846 (i)
REPRODUKCE
1281
index
1282N 1869-1937
REPRODUKCE
1282
MNICHOVO HRADIŠTĚ
1283N 1776-1823 (i)
REPRODUKCE
1283
1284N 1820-1838 (i)
REPRODUKCE
1284
1285O 1788-1814, 1821-1823 (i)
REPRODUKCE
1285
1286O 1821-1839 (i)
REPRODUKCE
1286
1287Z 1787-1823 (i)
REPRODUKCE
1287
1288Z 1820-1839 (i)
REPRODUKCE
1288
1289N 1869-1917 (i), 1919-1939 O 1869-1898, 1902-1939 (i) Z 1869-1939 (i)
REPRODUKCE
1289
index
1290NZ 1896-1941
REPRODUKCE
1290
MNÍŠEK POD BRDY
1291N 1869-1900, 1902 (i), 1904-1912, 1924 O 1869-1900, 1902 (i), 1904, 1906-1909, 1912 Z 1869-1900, 1902 (i), 1904, 1906-191O, 1912, 1924
REPRODUKCE
1291
index
1292N 1854, 1862, 1864, 1866, 1869-1944 O 1869-1944 Z 1869-1944
REPRODUKCE
1292
MOČIDLEC
1293O 1825-1828 (2 zápisy) N 1816-1868 Z 1834-1861 (i)
REPRODUKCE
1293
MORAVSKÝ KRUMLOV
1294Z 1942
REPRODUKCE
1294
MOŘINA
1295N 1788-1839
REPRODUKCE
1295
1296N 1839-1858 (i)
REPRODUKCE
1296
1297Z 1786-1837 (i)
REPRODUKCE
1297
1298N 1868-1895 O 1867-1890 Z 1868-1895
REPRODUKCE
1298
index
1299N 1868-1895 (Mořina) N 1875-1895 (Velký Újezd) N 1847, 1849, 1868-1895 (Suchomasty, Lochovice) N 1868-1930 (Liteň)
REPRODUKCE
1299
MOST
1300N 1845-1872
REPRODUKCE
1300
1301N 1872-1895
REPRODUKCE
1301
1302N 1896-1938, 1946-1949 (i)
REPRODUKCE
1302
1303O 1847, 1849-1895
REPRODUKCE
1303
1304O 1896-1920 (i)
REPRODUKCE
1304
1305O 1920-1949
REPRODUKCE
1305
1306Z 1845-1895 (i)
REPRODUKCE
1306
1307Z 1896-1924 (+ vložený duplikát 1896-1907)
REPRODUKCE
1307
1308Z 1925-1938 (i), 1938-1945 (vloženo), 1945-1947
REPRODUKCE
1308
1309N 1831-1867 Z 1831-1862 O 1835-1865
REPRODUKCE
1309
1310N 1855-1867 O 1849, 1855, 1857, 1858, 1860 Z 1855-1869
REPRODUKCE
1310
1311N 1862-1876 O 1863-1875 Z 1862-1876, 1892-1895
REPRODUKCE
1311
1312N 1867-1887 O 1866-1868, 1878, 1886 Z 1868-1888
REPRODUKCE
1312
MUTĚNÍN
1313N 1803-1837
REPRODUKCE
1313
1314N 1840-1870 (i)
REPRODUKCE
1314
1315N 1870-1923, 1932, 1934, 1936
REPRODUKCE
1315
1316O 1840-1865 (i)
REPRODUKCE
1316
1317O 1841-1865, 1869-1881
REPRODUKCE
1317
1318O 1888-1908, 1921, 1922, 1930-1935
REPRODUKCE
1318
1319Z 1803-1815
REPRODUKCE
1319
1320Z 1839-1872, 1875-1899 (i)
REPRODUKCE
1320
1321Z 1899-1915, 1921-1936
REPRODUKCE
1321
1322NOZ 1793-1840
REPRODUKCE
1322
1323NOZ 1832-1840
REPRODUKCE
1323
1324N 1867-1937 O 1869-1937 Z 1867-1937
REPRODUKCE
1324
MUTĚNÍN viz též Lesná
MYSLKOVICE
1325N 1869-1907, 1909-1929 O 1869-1902, 1906-1930 Z 1869-1930
REPRODUKCE
1325
index
1326NOZ 1869-1930 (+ Tučapy, Budislav)
REPRODUKCE
1326
NAČERADEC
1327N 1840-1878 (i)
REPRODUKCE
1327
1328N 1874-1895
REPRODUKCE
1328
index viz Vlašim
NAČERADEC viz též Vlašim
NADĚJKOV
1329N 1838-1878
REPRODUKCE
1329
1330N 1874-1894 O 1874-1891 Z 1874-1893
REPRODUKCE
1330
NAHOŘEČICE
1331N 1813-1850 O 1821-1850 Z 1813-1845
REPRODUKCE
1331
1332N 1842-1861 (i částečný) O 1850-1854 Z 1850-1861
REPRODUKCE
1332
NAHOŠICE
1333N 1840, 1842-1871
REPRODUKCE
1333
1334O 1840, 1867
REPRODUKCE
1334
index
1335NOZ 1840-1930
REPRODUKCE
1335
NAHOŠICE viz též Staňkov
NÁCHOD
1336N 1788-1830 (i)
REPRODUKCE
1336
1337N 1831-1839 (i; zpětné zápisy od roku 1822)
REPRODUKCE
1337
1338N 1839-1851 (i)
REPRODUKCE
1338
1339N 1851-1869 (i)
REPRODUKCE
1339
1340N 1866-1873 (i)
REPRODUKCE
1340
1341N 1874-1901 (i)
REPRODUKCE
1341
1342N 1900-1940, 1942-1949 (i pro roky 1901-1904)
REPRODUKCE
1342
1343O 1788-1839 (i)
REPRODUKCE
1343
1344O 1840-1855 (i)
REPRODUKCE
1344
1345O 1866-1873 (i)
REPRODUKCE
1345
1346O 1874-1901 (i)
REPRODUKCE
1346
1347O 1899-1940, 1942-1949
REPRODUKCE
1347
1348Z 1839-1853 (i)
REPRODUKCE
1348
1349Z 1853-1872 (i)
REPRODUKCE
1349
1350Z 1866-1873 (i)
REPRODUKCE
1350
1351Z 1874-1901 (i)
REPRODUKCE
1351
1352Z 1900-1902, 1905-1949 (i pro roky 1905-1912)
REPRODUKCE
1352
NEČEMICE
1353O 1849-1895 N 1834-1890 Z 1843-1895
REPRODUKCE
1353
NEČTINY
1354N 1880, 1882-1884, 1887, 1911, 1913, 1918-1936(v letech 1918, 1923-1925 pouze rodné listy; v letech 1919, 1920, 1922, 1926-1936 bez zápisu) O 1882, 1884, 1918-1936 (v letech 1918, 1919, 1921 pouze oddací listy; v letech 1920, 1922-1936, 1940 bez zápisu) Z 1880, 1882-1884, 1887, 1911, 1913 (výtah),1918-1936, 1938 (v letech 1918, 1921, 1923-1925,1927, 1931 pouze výpisy úmrtních listů; v letech1919, 1920, 1922, 1926, 1928-1930, 1932-1936 bez zápisu)
REPRODUKCE
1354
NEJDEK
1355N 1841, 1853-1873 Z 1834, 1839, 1858, 1863, 1871 O (bez zápisu)
REPRODUKCE
1355
NELAHOZEVES viz Mělník
NEPOMUK
1356N 1840-1921 O 1849-1881, 1890-1916, 1920-1933 Z 1839, 1840, 1845-1927 (i pro rok 1874-1901),1929-1933
REPRODUKCE
1356
NEUSTUPOV
1357N 1790-1838 (i)
REPRODUKCE
1357
1358N 1840-1885
REPRODUKCE
1358
1359N 1885-1895
REPRODUKCE
1359
1360O 1847-1887
REPRODUKCE
1360
1361O 1887-1895
REPRODUKCE
1361
1362Z 1839-1896
REPRODUKCE
1362
1363N 1790-1835 O 1833, 1834 Z 1830-1835
REPRODUKCE
1363
index
1364NOZ 1829-1895
REPRODUKCE
1364
NEVEKLOV
1365N 1839-1882 (i)
REPRODUKCE
1365
1366N 1869-1873
REPRODUKCE
1366
1367N 1874-1901, 1903, 1904, 1906-1944 (i)
REPRODUKCE
1367
1368O 1870, 1873-1899, 1902-1904, 1922-1944 (i)
REPRODUKCE
1368
1369Z 1869-1944 (i)
REPRODUKCE
1369
1370O 1812-1840 (i) N 1803-1840 (i) Z 1812-1840 (i)
REPRODUKCE
1370
index
1371N 1803-1839
REPRODUKCE
1371
NEZNAŠOV
1372N 1840-1861 (i)
REPRODUKCE
1372
1373N 1788-1828 O 1788, 1789, 1795-1810, 1812, 1814, 1816, 1818-1823 Z 1788-1812, 1814-1827
REPRODUKCE
1373
1374N 1828-1839 O 1828, 1831-1834, 1836, 1838 Z 1828-1839
REPRODUKCE
1374
1375N 1853-1876, 1886-1890, 1892, 1893, 1900-1902, 1904 O 1865-1870, 1887, 1888, 1892 Z 1863-1874, 1876, 1886-1890, 1892, 1893, 1899-1903
REPRODUKCE
1375
index viz Koloděje nad Lužnicí
NOUTONICE
1376N 1811-1853 O 1835, 1836 Z 1829-1836
REPRODUKCE
1376
NOVÁ CEREKEV
1377N 1842-1858
REPRODUKCE
1377
1378O 1842-1864 (i)
REPRODUKCE
1378
1379Z 1842-1863 (i)
REPRODUKCE
1379
1380N 1869-1895 O 1869-1885, 1887-1895 Z 1869-1895
REPRODUKCE
1380
index viz Pelhřimov
NOVÁ VČELNICE
1381N 1841-1876 (i)
REPRODUKCE
1381
1382N 1815-1864 Z 1813-1860 O 1813-1835, 1846-1862
REPRODUKCE
1382
1383N 1862-1875 (pouze jmenný seznam s datem), 1875-1895 O 1862-1893 Z 1862-1895
REPRODUKCE
1383
NOVÁ VES
1384N (bez zápisu) O 1882, 1886
REPRODUKCE
1384
1385Z (bez zápisu)
REPRODUKCE
1385
NOVÉ BENÁTKY
1386NOZ 1896-1944
REPRODUKCE
1386
index
1387N 1895-1939 O 1894-1920 Z 1895-1941
REPRODUKCE
1387
NOVÉ DOMKY viz Rozvadov
NOVÉ SEDLIŠTĚ
1388N 1904-1916 ( roky 1913-1916 volně vloženy)
REPRODUKCE
1388
1388aO 1860-1903 1388a
1389O 1904-1915 ( roky 1914 a 1915 volně vloženy)
REPRODUKCE
1389
1389aO 1904-1912 1389a
1390Z 1904-1915
REPRODUKCE
1390
NOVÉ SEDLO
1391N 1800-1838 (i) O 1837 Z 1837
REPRODUKCE
1391
1392O 1844-1858 N 1840-1868 Z 1841-1868
REPRODUKCE
1392
NOVÉ STRAŠECÍ
1393N 1840-1872 (i)
REPRODUKCE
1393
1394N 1842-1857
REPRODUKCE
1394
1395N 1869-1871
REPRODUKCE
1395
1396O 1845-1854
REPRODUKCE
1396
1397Z 1842-1857
REPRODUKCE
1397
1398N 1797-1840 (i) O 1814-1840 (i) Z 1805-1840 (i)
REPRODUKCE
1398
1399N 1797-1841 O 1814-1841 Z 1805-1842
REPRODUKCE
1399
1400N 1872-1907 (i pro léta 1869-1906), 1909-1936 O 1869-1936 (i pro léta 1869-1906) Z 1869-1936 (i pro léta 1869-1906)
REPRODUKCE
1400
NOVÝ BOHUMÍN
1401N 1910-1933, 1945-1949 O 1910-1933, 1945-1949 Z 1910-1933, 1940-1942, 1945-1949
REPRODUKCE
1401
index
1402NOZ 1910-1933
REPRODUKCE
1402
NOVÝ BYDŽOV
1403N 1788-1798
REPRODUKCE
1403
1404N 1798-1835
REPRODUKCE
1404
1405N 1836-1839
REPRODUKCE
1405
1406N 1839-1855 (i)
REPRODUKCE
1406
1407N 1856-1880 (i)
REPRODUKCE
1407
1408N 1868-1913 (i pro léta 1868-1873), 1918-1939, 1942-1944
REPRODUKCE
1408
1409O 1788-1836
REPRODUKCE
1409
1410O 1836-1839
REPRODUKCE
1410
1411O 1839-1855 (i)
REPRODUKCE
1411
1412O 1868-1908, 1910, 1911, 1913, 1918, 1920-1929,1931-1939, 1942-1944
REPRODUKCE
1412
1413Z 1788-1826
REPRODUKCE
1413
1414Z 1826-1835
REPRODUKCE
1414
1415Z 1836-1839
REPRODUKCE
1415
1416Z 1868-1873 (i), 1874-1882, 1884-1913, 1918-1944
REPRODUKCE
1416
indexy
1417N 1788-1835
REPRODUKCE
1417
1418N 1836-1839
REPRODUKCE
1418
1419N 1860-1944
REPRODUKCE
1419
1420O 1788-1835
REPRODUKCE
1420
1421O 1836-1839
REPRODUKCE
1421
1422Z 1788-1835
REPRODUKCE
1422
1423Z 1836-1839
REPRODUKCE
1423
NOVÝ JIČÍN
1424O 1925, 1927, 1928
REPRODUKCE
1424
1425NOZ 1924, 1925, 1927-1931, 1933, 1935-1937
REPRODUKCE
1425
NOVÝ KOSTEL
1426N 1839-1868 (i)
REPRODUKCE
1426
1427O 1843-1859 (i)
REPRODUKCE
1427
1428Z 1840-1868 (i)
REPRODUKCE
1428
NYMBURK
1429O 1883-1919
REPRODUKCE
1429
1430N 1896-1939, 1942-1944 (i pro každý rok) O 1896-1939, 1942-1944 (i pro každý rok) Z 1896-1944 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
1430
indexy
1431N 1890-1935
REPRODUKCE
1431
1432O 1896-1934
REPRODUKCE
1432
1433Z 1896-1942
REPRODUKCE
1433
NÝRSKO
1434N 1807-1830 (chlapci)
REPRODUKCE
1434
1435N 1807-1830 (dívky)
REPRODUKCE
1435
1436N 1830-1840 (chlapci)
REPRODUKCE
1436
1437N 1830-1840 (dívky)
REPRODUKCE
1437
1438N 1839-1864
REPRODUKCE
1438
1439N 1839-1875
REPRODUKCE
1439
1440N 1862-1874
REPRODUKCE
1440
1441O 1808-1830
REPRODUKCE
1441
1442O 1831, 1834, 1836-1839
REPRODUKCE
1442
1443O 1841-1853, 1857-1863
REPRODUKCE
1443
1444Z 1808-1830
REPRODUKCE
1444
1445Z 1830-1840
REPRODUKCE
1445
1446Z 1840-1864
REPRODUKCE
1446
1447N 1825-1840, 1873-1876 (i) O 1825-1838 (i) Z 1825-1840
REPRODUKCE
1447
1448N 1875-1908, 1910-1929, 1932-1935 O 1862-1937 Z 1864-1937
REPRODUKCE
1448
indexy
1449N 1825-1918 1449
1450N 1862-1935
REPRODUKCE
1450
1451O 1825-1915
REPRODUKCE
1451
1452Z 1825-1917
REPRODUKCE
1452
NÝŘANY
1453N 1896-1923, 1926
REPRODUKCE
1453
1454O 1900-1935
REPRODUKCE
1454
1455Z 1896-1937
REPRODUKCE
1455
OKROUHLÉ HRADIŠTĚ
1456N 1803-1850 O 1824-1833
REPRODUKCE
1456
OLEŠNÁ
1457N 1807-1827 O (bez zápisu) Z 1828
REPRODUKCE
1457
OLEŠNÁ viz též Lesná
OLEŠNÁ viz též Tisová
OLOMOUC
1458N 1909-1918, 1925-1949
REPRODUKCE
1458
1459O 1908-1918, 1925-1949
REPRODUKCE
1459
1460Z 1868-1900
REPRODUKCE
1460
1461Z 1868-1901
REPRODUKCE
1461
1462Z 1908-1919, 1925-1949
REPRODUKCE
1462
1463N 1871-1908 (i) O 1893-1908 Z 1871-1908 (i)
REPRODUKCE
1463
indexy
1464N 1873-1893
REPRODUKCE
1464
1465O 1871-1893
REPRODUKCE
1465
OPAVA
1466N 1923-1938 (v letech 1939-1945 nebyla matrika vedena)
REPRODUKCE
1466
1467N 1947-1949
REPRODUKCE
1467
1468O 1946-1949 (bez zápisu)
REPRODUKCE
1468
1469Z 1851-1874
REPRODUKCE
1469
1470Z 1879-1930
REPRODUKCE
1470
1471Z 1930-1938 (v letech 1939-1945 nebyla matrika vedena)
REPRODUKCE
1471
1472Z 1946-1949
REPRODUKCE
1472
indexy
1473N 1874-1932
REPRODUKCE
1473
1474OZ 1874- 1939
REPRODUKCE
1474
ORÁČOV
1475Z 1845-1895
REPRODUKCE
1475
OSEK
1476N 1839-1861 (i)
REPRODUKCE
1476
1477N 1861-1877 (i)
REPRODUKCE
1477
1478N 1794-1839 (i) O 1793-1839 (i) Z 1795-1838 (i)
REPRODUKCE
1478
1479N 1803-1839 O 1834-1838 Z 1818-1839
REPRODUKCE
1479
OSOBLAHA
1480NOZ 1850-1873
REPRODUKCE
1480
1481NOZ 1874-1927 (i)
REPRODUKCE
1481
OSTRAVA
1482N 1909, 1913, 1924-1949 1482
1483O 1924-1949
REPRODUKCE
1483
1484Z 1924-1949
REPRODUKCE
1484
1485N 1924-1938 O 1924-1939 Z 1924-1941
REPRODUKCE
1485
indexy
1486N 1875-1900
REPRODUKCE
1486
1487N 1893-
REPRODUKCE
1487
1488N 1900-1950
REPRODUKCE
1488
1489O 1876-1928
REPRODUKCE
1489
1490O 1893-
REPRODUKCE
1490
1491O 1928-
REPRODUKCE
1491
1492Z 1875-1905
REPRODUKCE
1492
1493Z 1893-
REPRODUKCE
1493
1494Z 1905-1928
REPRODUKCE
1494
1495Z 1928-1949
REPRODUKCE
1495
OSTROV NAD OHŘÍ
1496N 1858-1864
REPRODUKCE
1496
1497Z 1857-1868
REPRODUKCE
1497
OSVRAČÍN
1498O 1842, 1848, 1851
REPRODUKCE
1498
index viz NAHOŠICE
OSVRAČÍN viz též Staňkov
PACOV
1499N 1828-1840
REPRODUKCE
1499
1500N 1841-1854
REPRODUKCE
1500
1501N 1841-1863
REPRODUKCE
1501
1502N 1841-1863
REPRODUKCE
1502
1503N 1855-1860
REPRODUKCE
1503
1504N 1863-1944 (i)
REPRODUKCE
1504
1505O 1827-1839
REPRODUKCE
1505
1506O 1841-1860
REPRODUKCE
1506
1507O 1842-1944
REPRODUKCE
1507
1508Z 1828-1841
REPRODUKCE
1508
1509Z 1842-1860
REPRODUKCE
1509
1510Z 1842-1944 (i pro některé roky)
REPRODUKCE
1510
indexy
1511N 1841-1863
REPRODUKCE
1511
1512N 1863-1916
REPRODUKCE
1512
1513O 1842-1936
REPRODUKCE
1513
1514Z 1828-1841
REPRODUKCE
1514
PARDUBICE
1515N 1869-18721874-1939 (i pro roky 1918-1927),1941-1949 1515
1516O 1869-18721874-1914 (i pro roky 1874-1904 za rokem1907)1916-1930 (i pro roky 1918,1920-1924 za rokem1910), 1932-1939, 1941-1949
REPRODUKCE
1516
1517O 1895-1929
REPRODUKCE
1517
1518Z 1870-1872, 1874-1949 (i pro roky 1874-1904, 1925,1929; pro roky 1920-1924 za rokem 1904)
REPRODUKCE
1518
index
1519N 1869-1949
REPRODUKCE
1519
PASKOV
1520N 1850, 1853, 1860, 1862, 1865, 1868-1871, 1879
REPRODUKCE
1520
PAVLOV
1521N 1804-1857 (2 dodatečné zápisy z let 1874 a 1879) O 1809-1856 Z 1814-1856
REPRODUKCE
1521
1522N 1869-1889 O 1868-1906 (zápis pouze v roce 1873) Z 1870-1893
REPRODUKCE
1522
index
1523NOZ
REPRODUKCE
1523
PAVLOVICE viz Damnov
PEČKY viz Zásmuky
PELHŘIMOV
1524N 1895-1939 (i pro roky 1873-1882, 1889-1894,1897-1899, 1900, 1903), 1941-1944) O 1896-1900, 1902-1934 (i pro roky 1873-1882,1889-1894, 1897-1899, 1900, 1903, 1937, 1938,1942-1944) Z 1896-1944 (i pro roky 1873-1882, 1889-1894,1897-1900, 1903)
REPRODUKCE
1524
index
1525N 1895-1944 N 1869-1895 (Nová Cerekev)
REPRODUKCE
1525
PETROHRAD
1526N 1846-1866
REPRODUKCE
1526
PETROVICE
1527N 1840-1864 (i) O 1849-1866 (i) Z 1842-1855 (i)
REPRODUKCE
1527
PÍSEČNÉ
1528Z 1942
REPRODUKCE
1528
PÍSEK
1529N 1785-1839 (i)
REPRODUKCE
1529
1530N 1869-1907 (i)
REPRODUKCE
1530
1531N 1908-1947
REPRODUKCE
1531
1532Z 1786-1836 (i)
REPRODUKCE
1532
1533O 1869-1904 (i), 1905-1940, 1942-1948 Z 1869-1873, 1874-1907 (i), 1908-1949
REPRODUKCE
1533
indexy
1534N 1896-
REPRODUKCE
1534
1535N 1896-1941
REPRODUKCE
1535
1536O 1896-
REPRODUKCE
1536
1537O 1896-1941
REPRODUKCE
1537
1538Z 1890-1941
REPRODUKCE
1538
PLANÁ (DOLNÍ JADRUŽ)
1539N 1849-1871 O 1840-1856 Z 1850-1870
REPRODUKCE
1539
1540N 1849-1871 O 1841-1856 Z 1850-1870
REPRODUKCE
1540
PLZEŇ
1541N 1864-1869
REPRODUKCE
1541
1542N 1869-1873
REPRODUKCE
1542
1543N 1869-1873
REPRODUKCE
1543
1544N 1874-1877
REPRODUKCE
1544
1545N 1874-1879
REPRODUKCE
1545
1546N 1874-1900
REPRODUKCE
1546
1547N 1901-1915 (i v letech 1908-1915 pro každý rok)
REPRODUKCE
1547
1548N 1916-1949 (i v letech 1916-1924 pro každý rok)
REPRODUKCE
1548
1549O 1868-1878
REPRODUKCE
1549
1550O 1868-1891
REPRODUKCE
1550
1551O 1874-1910 (i v letech 1908-1910 pro každý rok)
REPRODUKCE
1551
1552O 1880-1891
REPRODUKCE
1552
1553O 1911-1949 (i v letech 1911-1924 pro každý rok)
REPRODUKCE
1553
1554Z 1869-1920 (i v letech 1908-1920 pro každý rok)
REPRODUKCE
1554
1555Z 1876-1879
REPRODUKCE
1555
1556Z 1921-1949 (i v letech 1921-1924 pro každý rok)
REPRODUKCE
1556
1557N 1799-1840 O 1811-1840 Z 1804-1844
REPRODUKCE
1557
1558Z 1843-1869 O 1841-1867 N 1842-1864
REPRODUKCE
1558
indexy
1559N 1869-1906
REPRODUKCE
1559
1560O 1869-1925
REPRODUKCE
1560
1561O 1880-1890
REPRODUKCE
1561
1562O 1880-1891
REPRODUKCE
1562
1563O 1922-1938
REPRODUKCE
1563
1564Z 1869-1943
REPRODUKCE
1564
1565NOZ 1802-1869, 1906-1938
REPRODUKCE
1565
1566NOZ 1874-1900
REPRODUKCE
1566
POBĚŽOVICE
1567N 1818-1840
REPRODUKCE
1567
1568N 1840-1863
REPRODUKCE
1568
1569N 1864-1925, 1932, 1933
REPRODUKCE
1569
1570N 1866-1900, 1902-1907, 1911-1918, 1922, 1923, 1925, 1937
REPRODUKCE
1570
1571O 1840, 1841, 1844, 1846, 1849-1860, 1864-1866,1869-1879, 1882-1890, 1893, 1895, 1898, 1902,1903, 1906
REPRODUKCE
1571
1572O 1866-1898, 1902, 1903, 1906, 1909, 1919
REPRODUKCE
1572
1573O 1909, 1915, 1919
REPRODUKCE
1573
1574Z 1840-1864
REPRODUKCE
1574
1575Z 1865-1937
REPRODUKCE
1575
1576Z 1866-1917, 1937
REPRODUKCE
1576
1577O 1799-1840 (i) N 1797-1840 (i) Z 1797-1840 (i)
REPRODUKCE
1577
1578O 1821-1840 Z 1819-1840
REPRODUKCE
1578
index
1579NOZ 1819-1933
REPRODUKCE
1579
PODBOŘANSKÝ ROHOZEC
1580N 1798-1839
REPRODUKCE
1580
1581N 1840-1857
REPRODUKCE
1581
1582N 1857-1895
REPRODUKCE
1582
1583O 1833-1839
REPRODUKCE
1583
1584O 1840-1890
REPRODUKCE
1584
1585Z 1839-1884
REPRODUKCE
1585
PODBOŘANY
1586N 1896-1936
REPRODUKCE
1586
1587Z 1896-1938
REPRODUKCE
1587
PODĚBRADY
1588N 1874-1900 (i), 1901-1949 O 1874-1900 (i), 1901-1949
REPRODUKCE
1588
1589Z 1874-1900 (i), 1901-1949
REPRODUKCE
1589
index
1590N 1811-1948
REPRODUKCE
1590
PODHŮŘÍ
1591N 1840-1861 (i)
REPRODUKCE
1591
1592N 1815-1840 (i) Z 1817-1828, 1833-1840 (i) O 1816, 1833, 1837
REPRODUKCE
1592
PODIVÍN
1593N 1784-1847
REPRODUKCE
1593
1594N 1847-1863 (i)
REPRODUKCE
1594
1595N 1853-1874 (i)
REPRODUKCE
1595
1596N 1874-1925 (i)1926-1929, 1931-1939, 1942-1944
REPRODUKCE
1596
1597O 1784-1845 (i)
REPRODUKCE
1597
1598O 1853-1874 (i)
REPRODUKCE
1598
1599O 1874-1929 (i), 1931, 1933-1938,1942-1944
REPRODUKCE
1599
1600Z 1784-1847 (i)
REPRODUKCE
1600
1601Z 1826-1846 1601
1602Z 1847-1870 (i)
REPRODUKCE
1602
1603Z 1853-1874 (i)
REPRODUKCE
1603
1604Z 1874-1924 (i), 1926-1929, 1931-1945
REPRODUKCE
1604
1604aZ 1784-1826; O 1784-1839 1604a
index
1605N 1858, 1860, 1873-1930, 1932-1940
REPRODUKCE
1605
PODMOKLY
1606N 1896-1947
REPRODUKCE
1606
1607N 1947-1949 1607
1608O 1896-1921
REPRODUKCE
1608
1609O 1921-1946
REPRODUKCE
1609
1610O 1946-1949 1610
1611Z 1896-1949
REPRODUKCE
1611
1612NOZ 1945-1949 1612
indexy
1613N 1896-1949
REPRODUKCE
1613
1614O 1896-1949
REPRODUKCE
1614
1615Z 1896-1949
REPRODUKCE
1615
POHOŘELICE
1616Z 1942, 1943, 1945 (oznámení o úmrtí)
REPRODUKCE
1616
POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ
1617N 1844-1890 O 1840-1877 Z 1843-1876
REPRODUKCE
1617
POCHLOVICE
1618Z 1841-1917
REPRODUKCE
1618
1619N 1797-1839 O 1829-1839 Z 1829-1838
REPRODUKCE
1619
POCHLOVICE viz též Kynšperk nad Ohří
POLICE
1620N 1784-1846 (i)
REPRODUKCE
1620
1621O 1786-1839, 1841, 1844, 1845
REPRODUKCE
1621
1622Z 1784-1846
REPRODUKCE
1622
indexy
1623O 1786-1839
REPRODUKCE
1623
1624Z 1784-1846
REPRODUKCE
1624
POLIČKA
1625N 1839-1851
REPRODUKCE
1625
1626N 1852-1864
REPRODUKCE
1626
1627N 1869-1944 (i v letech 1874-1900)
REPRODUKCE
1627
1628O 1839-1863
REPRODUKCE
1628
1629Z 1840-1867
REPRODUKCE
1629
1630O 1869-1944 (i v letech 1874-1900) Z 1869-1944 (i v letech 1874-1900)
REPRODUKCE
1630
index
1631NOZ 1839-1941
REPRODUKCE
1631
POLNÁ
1632N 1839-1877 (i)
REPRODUKCE
1632
1633N 1869-1877 (i)
REPRODUKCE
1633
1634N 1877-1901 (i), 1902-1939, 1942-1944
REPRODUKCE
1634
1635O 1867-1944 (i v letech 1867-1899 pro každý rok)
REPRODUKCE
1635
1636Z 1874-1944 (i v letech 1874-1901)
REPRODUKCE
1636
1637N 1798-1835 O 1798-1833 Z 1798-1835
REPRODUKCE
1637
1638OZ 1835-1839
REPRODUKCE
1638
indexy
1639NOZ 1798-1839
REPRODUKCE
1639
1640N 1818-1944 N 1863-1939 (Štoky)
REPRODUKCE
1640
POŘEJOV
1641N 1826-1867 (i)
REPRODUKCE
1641
1642O 1831-1833, 1838-1842, 1849-1853, 1860-1864 (i)
REPRODUKCE
1642
1643Z 1824-1868 (i)
REPRODUKCE
1643
1644N 1869-1888, 1890-1893, 1899, 1901-1903 (i) O 1869-1896 (i), 1901 Z 1868-1891, 1894-1900, 1902, 1903 (i)
REPRODUKCE
1644
POŘÍČANY + KLUČOV
1645O 1822, 1837 N 1806-1838 Z 1819-1840
REPRODUKCE
1645
POSTOLOPRTY
1646N 1788-1839
REPRODUKCE
1646
1647N 1840-1864
REPRODUKCE
1647
1648N 1865-1889
REPRODUKCE
1648
1649N 1869-1910, 1914, 1916-1921, 1924, 1925, 1927-1937
REPRODUKCE
1649
1650N 1889-1895
REPRODUKCE
1650
1651N 1896-1938 (i)
REPRODUKCE
1651
1652O 1789-1839
REPRODUKCE
1652
1653O 1840-1864
REPRODUKCE
1653
1654O 1866-1893
REPRODUKCE
1654
1655O 1869-1910, 1916-1918, 1920, 1928-1937
REPRODUKCE
1655
1656O 1897-1938 (i)
REPRODUKCE
1656
1657Z 1788-1839
REPRODUKCE
1657
1658Z 1840-1864
REPRODUKCE
1658
1659Z 1865-1895
REPRODUKCE
1659
1660Z 1869-1910, 1914, 1916-1920, 1927-1937
REPRODUKCE
1660
1661Z 1896-1938 (i)
REPRODUKCE
1661
POSTŘIŽÍN
1662N 1840-1871 (i)
REPRODUKCE
1662
1663N 1861 -1913, 1917, 1925, 1930, 1931, 1939,1942-1944 (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
1663
1664N 1782-1840 O 1831-1839 Z 1832-1841
REPRODUKCE
1664
1665N 1840-1864 O 1841-1863 Z 1842-1863
REPRODUKCE
1665
1666O 1878, 1901-1913, 1925, 1930, 1931, 1939, 1942-1944 Z 1861-1913, 1919, 1920, 1925, 1934, 1935, 1939,1942-1944 (zápisy v prvních letech nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
1666
indexy
1667N 1859-1938
REPRODUKCE
1667
1668Z 1897-1939
REPRODUKCE
1668
1669NOZ 1861-1908
REPRODUKCE
1669
POUTNOV
1670N 1840-1883
REPRODUKCE
1670
1670aN 1883-1895 1670a
1671N 1895-1924 (i)
REPRODUKCE
1671
1672O 1840-1893
REPRODUKCE
1672
1673O 1900-1929
REPRODUKCE
1673
1674Z 1840-1895
REPRODUKCE
1674
1675Z 1896-1931
REPRODUKCE
1675
1676N 1840-1867 (i) O 1840-1868 (i) Z 1840-1867 (i)
REPRODUKCE
1676
1677NOZ 1865-1909, 1911, 1912
REPRODUKCE
1677
PRAMENY
1678NOZ (bez zápisu)
REPRODUKCE
1678
PRASKOLESY
1679N 1840-1879
REPRODUKCE
1679
1680N 1840-1879
REPRODUKCE
1680
1681N 1879-1895 O 1845-1893 Z 1840-1895
REPRODUKCE
1681
PRAŠNÝ ÚJEZD
1682N 1839-1849 (i)
REPRODUKCE
1682
1683N 1849-1864 (i)
REPRODUKCE
1683
1684N 1807-1823, 1825-1835 O 1808-1822 Z 1807-1823, 1828-1832
REPRODUKCE
1684
1685N 1835-1839 Z 1832-1839
REPRODUKCE
1685
PRAVONÍN
1686N 1840-1870 (i)
REPRODUKCE
1686
1687N 1874-1895 O 1844-1896 Z 1874-1896
REPRODUKCE
1687
index viz Křivsoudov
PRČICE
1688N 1841-1858
REPRODUKCE
1688
1689N 1858-1862
REPRODUKCE
1689
1690O (bez zápisu) 1690
1691Z 1855-1865
REPRODUKCE
1691
1692N 1869-1910, 1912-1918, 1920-1926, 1936, 1939-1943 O 1869-1876, 1878, 1879, 1882, 1886, 1887, 1892-1900, 1906, 1909, 1919, 1921, 1922, 1926, 1928, 1942, 1943 Z 1870-1880, 1882-1904, 1906-1928, 1933, 1936, 1937,1939, 1942-1944
REPRODUKCE
1692
index
1693N 1869-1926, 1936-1943
REPRODUKCE
1693
PROSTĚJOV
1694N 1784-1828
REPRODUKCE
1694
1695N 1874-1879, 1881, 1884, 1886, 1887, 1891-1893, 1899, 1903-1919, 1931, 1938-1949
REPRODUKCE
1695
1696O 1784-1828
REPRODUKCE
1696
1697O 1874-1879, 1881, 1884, 1886, 1887, 1891-1893, 1899, 1903-1919, 1931, 1938-1949
REPRODUKCE
1697
1698Z 1784-1828
REPRODUKCE
1698
1699Z 1874-1879, 1881, 1884, 1886, 1887, 1891-1893, 1899, 1903-1919, 1931, 1938-1949
REPRODUKCE
1699
1700NOZ 1828-1846
REPRODUKCE
1700
indexy
1701N 1828-1948
REPRODUKCE
1701
1702N 1907-
REPRODUKCE
1702
1703NOZ 1784-1828
REPRODUKCE
1703
1704NOZ 1828-1846
REPRODUKCE
1704
1705NOZ 1846-
REPRODUKCE
1705
PROTIVÍN
1706N 1791-1834
REPRODUKCE
1706
index viz Vodňany
PŘEHOŘOV
1707N 1829-1839, 1869
REPRODUKCE
1707
1708O 1832-1835
REPRODUKCE
1708
1709Z 1831-1839
REPRODUKCE
1709
PŘELOUČ
1710N 1840-1872
REPRODUKCE
1710
1711N 1849-1868, 1869-1873 (i pro matriku OZ), 1874-1936
REPRODUKCE
1711
1712O 1841-1853
REPRODUKCE
1712
1713Z 1840-1895
REPRODUKCE
1713
1714Z 1841-1856
REPRODUKCE
1714
1715Z 1896-1937
REPRODUKCE
1715
1716O 1849-1911, 1913-1933, 1935-1937 Z 1849-1911, 1915-1937
REPRODUKCE
1716
index
1717NOZ 1840-1937
REPRODUKCE
1717
PŘEROV
1718N 1848-1896, 1899, 1900 (i), 1918-1937, 1939-1944
REPRODUKCE
1718
1719O 1848-1896, 1899 (i), 1918-1937, 1939, 1940,1942-1944
REPRODUKCE
1719
1720Z 1848-1896, 1899 (i), 1918-1937, 1939-1944
REPRODUKCE
1720
PŘESTAVLKY
1721Z 1839-1856
REPRODUKCE
1721
1722N 1806, 1810-1839 Z 1818-1838
REPRODUKCE
1722
1723N 1875-1888, 1890-1894 O 1875-1888, 1890, 1894 Z 1875-1895 (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
1723
index viz Zájezdec
PŘEŠTICE
1724N 1840-1846, 1864
REPRODUKCE
1724
1725N 1875-1944
REPRODUKCE
1725
1726O 1840, 1841
REPRODUKCE
1726
1727O 1840-1887, 1892-1897, 1901-1944
REPRODUKCE
1727
1728O 1894-1929 (i)
REPRODUKCE
1728
1729Z 1840-1846
REPRODUKCE
1729
1730Z 1896-1944
REPRODUKCE
1730
indexy
1731O 1896-
REPRODUKCE
1731
1732N 1850-1933 N 1840-1895 (Merklín) N 1840-1895 (Příchovice)
REPRODUKCE
1732
index viz též Dolní Lukavice
PŘÍBRAM
1733N 1865, 1869-1944 (i nepravidelně, po dvou až pěti letech)
REPRODUKCE
1733
1734O 1869-1949
REPRODUKCE
1734
1735Z 1869-1912 (i), 1918-1947
REPRODUKCE
1735
index
1736N 1811-1944
REPRODUKCE
1736
PŘÍBRAM viz též Hluboš, Milín
PŘÍCHOVICE
1737N 1840-1846
REPRODUKCE
1737
1738N 1846-1869
REPRODUKCE
1738
1739O 1840-1858
REPRODUKCE
1739
1740Z 1840-1893
REPRODUKCE
1740
1741N 1840-1894 O 1840-1858, 1870-1880 Z 1840-1891
REPRODUKCE
1741
index viz Přeštice
PŘÍVLAKY
1742O 1806-1834 (2 zápisy) N 1810-1831 Z 1838 1742
PUCLICE
1743N 1815-1839
REPRODUKCE
1743
1744N 1840-1873
REPRODUKCE
1744
1745O 1819-1832 (i)
REPRODUKCE
1745
index viz Nahošice
PUCLICE viz též Staňkov
RABŠTEJN NAD STŘELOU
1746O 1837, 1843-1853 N 1819-1869 (i) Z 1830-1936 (i)
REPRODUKCE
1746
RAČINĚVES
1747N 1823-1864
REPRODUKCE
1747
RADENÍN
1748N 1843-1877 ( i v letech 1862-1877 pro každý rok)
REPRODUKCE
1748
1749O 1784-1840 N 1784-1842 (i) Z 1784-1842
REPRODUKCE
1749
1750N 1869-1930 (i částečný) O 1866-1931 (i částečný) Z 1865-1930
REPRODUKCE
1750
index viz Choustník
RADIČEVES
1751N 1816-1825
REPRODUKCE
1751
RADNICE
1752N 1839-1854 (i)
REPRODUKCE
1752
RADOŠOVICE
1753N 1786-1862 Z 1828-1836 O 1832 Z 1828-1836, 1841-1861
REPRODUKCE
1753
RADOUŇ
1754N 1839-1923 (i)
REPRODUKCE
1754
1755N 1840-1862
REPRODUKCE
1755
1756N 1880, 1920, 1935
REPRODUKCE
1756
1757O 1839-1929 (i) 1757
1758O 1933, 1934
REPRODUKCE
1758
1759Z 1789-1938 (seznam hrobů)
REPRODUKCE
1759
1760Z 1787-1938 (pohřební kniha + plánek hřbitova; Statuta židovského bratrstva v Radouni)
REPRODUKCE
1760
1761Z 1830-1906 1761
1762Z 1839-1931 (i)
REPRODUKCE
1762
1763Z 1931-1938 1763
1764N 1802-1832 O 1803-1830 Z 1803 1764
1765NOZ 1824-1839 (i)
REPRODUKCE
1765
17661828-1850 O 1840-1858 Z 1840-1858
REPRODUKCE
1766
RAKOVNÍK
1767N 1792-1840
REPRODUKCE
1767
1768N 1840-1863 (i)
REPRODUKCE
1768
1768aN 1868-1899, 1901-1912 1768a
1769O 1792-1838
REPRODUKCE
1769
1770O 1840-1879 (i)
REPRODUKCE
1770
1770aO 1868-1912 1770a
1771Z 1792-1840
REPRODUKCE
1771
1771aZ 1868-1911 1771a
1772N 1842-1862 (i); O 1842-1847 (i); Z 1843-1862 (i);
REPRODUKCE
1772
1773N 1918-1944; O 1918-1940, 1942-1944; Z 1918-1944;
REPRODUKCE
1773
1774Soupis hrobů z let 1856-1942, s bližšími údaji o zemřelých a plánkem hřbitova
REPRODUKCE
1774
indexy
1775N 1792-1840
REPRODUKCE
1775
1776N 1863-1917
REPRODUKCE
1776
1777N 1917-1941
REPRODUKCE
1777
1778O 1792-1838
REPRODUKCE
1778
1779Z 1792-1840
REPRODUKCE
1779
1780Z 1792-1840
REPRODUKCE
1780
1781Z 1890-1941
REPRODUKCE
1781
ROKYCANY
1782NOZ 1874, 1875 (i)
REPRODUKCE
1782
1783N 1940, 1942-1944 O 1942-1944 Z 1940, 1942-1944
REPRODUKCE
1783
ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
1784N 1788-1839 (i)
REPRODUKCE
1784
1785N 1840-1870
REPRODUKCE
1785
1786O 1787-1839
REPRODUKCE
1786
1787O 1841-1870
REPRODUKCE
1787
1788Z 1797-1839
REPRODUKCE
1788
1789Z 1840-1870
REPRODUKCE
1789
ROUDNICE NAD LABEM
1790N 1788-1828
REPRODUKCE
1790
1791N 1840-1865 (i)
REPRODUKCE
1791
1792N 1874-1895
REPRODUKCE
1792
1793N 1896-1906, 1931, 1935-1945
REPRODUKCE
1793
1794O 1788-1828 (i)
REPRODUKCE
1794
1795O 1849-1870 (i)
REPRODUKCE
1795
1796O 1851-1855 (+ i 1865-)
REPRODUKCE
1796
1797O 1874-1895 (i), 1896-1905, 1918-1944
REPRODUKCE
1797
1798Z 1789-1828 (i)
REPRODUKCE
1798
1799Z 1874-1896
REPRODUKCE
1799
1800Z 1896-1941
REPRODUKCE
1800
1801Z 1896-1906 (i), 1919-1945, 1947
REPRODUKCE
1801
1802NOZ 1828-1840 (i)
REPRODUKCE
1802
1803NOZ 1869-1873 (i)
REPRODUKCE
1803
1804O 1908, 1914, 1918 (i) NZ 1907-1918 (i)
REPRODUKCE
1804
1805N 1920-1930 (i) O 1919-1935 (i) Z 1919-1942 (i)
REPRODUKCE
1805
indexy
1806N 1874-1895
REPRODUKCE
1806
1807Z 1874-1896
REPRODUKCE
1807
1808N 1896-1930 O 1896-1935 Z 1896-1936
REPRODUKCE
1808
ROUSÍNOV
1809N 1845-1856 O 1839 Z 1850, 1852
REPRODUKCE
1809
1810N 1784-1815 (i)
REPRODUKCE
1810
1811N 1814-1839 (i)
REPRODUKCE
1811
1812N 1834-1844
REPRODUKCE
1812
1813N 1840-1848 (i)
REPRODUKCE
1813
1814N 1848-1871 (i)
REPRODUKCE
1814
1815N 1849-1874 (i), 1875-1881, 1884-1886, 1927-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
1815
1816O 1784-1815 (i)
REPRODUKCE
1816
1817O 1815-1839 (i)
REPRODUKCE
1817
1818O 1840-1848 (i)
REPRODUKCE
1818
1819O 1849-1881 (i)1884-1887, 1927-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
1819
1820Z 1784-1815 (i)
REPRODUKCE
1820
1821Z 1814-1839 (i)
REPRODUKCE
1821
1822Z 1840-1848 (i)
REPRODUKCE
1822
1823Z 1848-1869 (i)
REPRODUKCE
1823
1824Z 1849-1874 (i)1875-1881, 1884-1887, 1927-1945
REPRODUKCE
1824
index
1825NOZ 1875-1945 (roky 1882, 1883, 1887-1926 chybí)
REPRODUKCE
1825
ROZTOKY
1825aN 1869-1912 (i pro léta 1874-1901), 1914, 1921 O 1869-1906, 1908, 1910, 1912, 1914 Z 1870-1912, 1921 N 1896-1915 (Davle, i), 1921, 1923-1938 (Davle) O 1896-1938 (Davle) Z 1896-1927, 1929, 1933, 1936-1938 (Davle) 1825a
ROZVADOV
1826N 1860-1867 Z 1866
REPRODUKCE
1826
ROŽĎALOVICE
1827N 1896-1921 (i) O 1898-1909 (i) Z 1896-1925 (i)
REPRODUKCE
1827
index
1828NOZ 1896-1925
REPRODUKCE
1828
ROŽMBERK NAD VLTAVOU
1829N 1790-1798, 1801, 1815-1836
REPRODUKCE
1829
RUDNÍK
1830Z 1848-1870
REPRODUKCE
1830
RUDOLFOV viz České Budějovice
RUMBURK
1831N 1894-1917
REPRODUKCE
1831
1832N 1895-1938 (v letech 1939-1944 nebyla matrika vedena), 1945-1949
REPRODUKCE
1832
1833N 1907-1937
REPRODUKCE
1833
1834O 1894-1937 (+ přílohy z let 1894-1916)
REPRODUKCE
1834
1834aKniha ohlášek 1894-1938 1834a
1835O 1897, 1900-1938 (v letech 1939-1945 nebyla matrika vedena), 1946-1949
REPRODUKCE
1835
1836O 1908-1937
REPRODUKCE
1836
1837Z 1894-1917
REPRODUKCE
1837
1838Z 1896-1938 (v letech 1939-1945 nebyla matrika vedena), 1946-1949
REPRODUKCE
1838
1839Z 1908-1937
REPRODUKCE
1839
1840N 1924-1926, 1928-1932, 1935-1937 O 1926, 1928-1932, 1934-1937 Z 1924-1927, 1929-1937
REPRODUKCE
1840
1841Seznam příslušníků židovské náboženské obce k roku 1900
REPRODUKCE
1841
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
1842N 1788-1839 (i)
REPRODUKCE
1842
1843N 1840-1876 (i)
REPRODUKCE
1843
1844N 1874-1939 (i), 1942-1944
REPRODUKCE
1844
1845O 1875-1896, 1903-1906, 1915-1930 (i), 1942-1944
REPRODUKCE
1845
1846Z 1840-1876 (i)
REPRODUKCE
1846
1847Z 1874-1940 (i), 1942-1944, 1946
REPRODUKCE
1847
ŘEPÍN
1848N 1848-1889
REPRODUKCE
1848
ŘEVNIČOV
1849O 1853
REPRODUKCE
1849
1850Z 1850, 1854
REPRODUKCE
1850
index
1851N 1841-1881 Z 1850-1854 O 1853
REPRODUKCE
1851
SEDLČANY
1852N 1874-1944
REPRODUKCE
1852
1853O 1874-1911, 1914, 1916 (i), 1919, 1920,1923, 1924, 1926, 1932, 1936-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
1853
1854Z 1874-1940 (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
1854
indexy
1855N 1853-1934
REPRODUKCE
1855
1856N 1870-1895
REPRODUKCE
1856
SEDLEC
1857O 1829-1864 N 1800-1876 Z 1822-1866
REPRODUKCE
1857
SKALNÁ
1858N 1842-1866 O 1846 Z 1844-1867
REPRODUKCE
1858
SKALSKO viz Libáň
SKUPEČ
1859N 1835-1847 (i) O 1835, 1847 (i) Z 1835-1850 (i)
REPRODUKCE
1859
SLANÝ
1860N 1841-1944 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
1860
1861O 1841-1944 (v letech 1841-1848 poznámky o oddavkách v matrice)
REPRODUKCE
1861
1862O 1883-1897
REPRODUKCE
1862
1863O 1898-1926
REPRODUKCE
1863
1864Z 1841-1946 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
1864
index
1865N 1841-1944 (jednotlivé zápisy od roku 1817) N 1896-1902 (Ješín)
REPRODUKCE
1865
SLAVIČÍN
1866N 1787-1892 O 1836 Z 1848, 1855 N 1825-1878 (Šumice)
REPRODUKCE
1866
SLAVKOV U BRNA
1867N 1800-1848 (i)
REPRODUKCE
1867
1868N 1848-1873 (i)
REPRODUKCE
1868
1869O 1801-1848 (i)
REPRODUKCE
1869
1870O 1848-1874 (i)
REPRODUKCE
1870
1871Z 1801-1847 (i)
REPRODUKCE
1871
1872Z 1848-1874 (i)
REPRODUKCE
1872
1873N 1874-1888 (i pro rok 1874 a 1875), 1927-1944 O 1874-1888, 1928-1944 Z 1874-1888, 1928-1945
REPRODUKCE
1873
index
1874O 1862-1948
REPRODUKCE
1874
SLIVENEC viz Lochkov
SLIVICE
1875N 1788-1838 (i)
REPRODUKCE
1875
1876O 1791, 1792, 1812, 1816, 1823, 1838 (i)
REPRODUKCE
1876
1877Z 1790-1839 (i)
REPRODUKCE
1877
SMRKOVEC
1878N 1816-1839 Z 1840
REPRODUKCE
1878
SOBĚDRUHY
1879N 1788-1832
REPRODUKCE
1879
1880N 1896-1937
REPRODUKCE
1880
1881N 1896-1938
REPRODUKCE
1881
1882O 1795-1831
REPRODUKCE
1882
1883O 1839-1847
REPRODUKCE
1883
1884O 1896-1934
REPRODUKCE
1884
1885O 1896-1937
REPRODUKCE
1885
1886Z 1788-1832
REPRODUKCE
1886
1887Z 1896-1937
REPRODUKCE
1887
1888Z 1896-1938
REPRODUKCE
1888
1889N 1811-1842 O 1811-1838 Z 1811-1839
REPRODUKCE
1889
indexy
1890N 1896-1937
REPRODUKCE
1890
1891N 1896-1937
REPRODUKCE
1891
1892O 1896-1937
REPRODUKCE
1892
1893O 1896-1938
REPRODUKCE
1893
1894Z 1896-1937
REPRODUKCE
1894
1895Z 1896-1938
REPRODUKCE
1895
SOBĚSLAV
1896N 1840-1869
REPRODUKCE
1896
1897N 1862-1940 (i pro roky 1869-1906), 1942, 1943
REPRODUKCE
1897
1898O 1844-1867 (i)
REPRODUKCE
1898
1899O 1863-1940, 1942, 1943
REPRODUKCE
1899
1900Z 1863-1843 (i v letech 1863-1873)
REPRODUKCE
1900
indexy
1901N 1829-1940
REPRODUKCE
1901
1902NOZ 1840-1940
REPRODUKCE
1902
SOKOLOV
1903N 1841-1855 (i)
REPRODUKCE
1903
1904N 1840-1895
REPRODUKCE
1904
1905N 1896-1947
REPRODUKCE
1905
1906N 1947-1949
REPRODUKCE
1906
1907O (1839) 1849-1852 (i)
REPRODUKCE
1907
1908O 1849-1895
REPRODUKCE
1908
1909O 1897-1910, 1912-1937
REPRODUKCE
1909
1910Z 1840-1893
REPRODUKCE
1910
1911Z 1843-1851 (i)
REPRODUKCE
1911
1912Z 1896-1938, 1948, 1949
REPRODUKCE
1912
1913Z 1868-1873 O 1869-1872 Z 1868-1873 N 1869-1872 (Kostelní Bříza) O 1869-1873 (Kostelní Bříza) Z 1868-1873 (Kostelní Bříza) NZ 1868-1873 (Krásná Lípa) NO 1868-1872 (Loket-Chodov) Z 1872 (Loket-Chodov)
REPRODUKCE
1913
1914N 1874-1937 O 1874-1895 Z 1874-1893, 1896-1937
REPRODUKCE
1914
1915N 1901-1904, 1906, 1907, 1909-1912, 1927, 1929-1935, 1937 O 1903, 1911, 1927, 1929-1935, 1937 Z 1896-1900, 1907, 1910, 1927, 1929-1937
REPRODUKCE
1915
SOKOLOV viz též Kostelní Bříza
SOUTICE
1916N 1812-1856 O 1843-1856 Z 1828-1832, 1853
REPRODUKCE
1916
SPÁLENÉ POŘÍČÍ
1917N 1785-1835
REPRODUKCE
1917
1918N 1839-1861 (i)
REPRODUKCE
1918
1919N 1868-1922, 1924-1933 O 1869-1872, 1874-1895, 1902-1933 (i většinou pro každý rok, zápisy nejdou chronologicky) Z 1869-1901 (i pro každý rok) 1903-1912, 1914-1922, 1924-1933
REPRODUKCE
1919
index
1920NOZ 1869-1933
REPRODUKCE
1920
SRBEČ
1921N 1840-1872 Z 1849, 1853
REPRODUKCE
1921
index
1922N 1840-1872
REPRODUKCE
1922
STÁDLEC
1923N 1793-1839
REPRODUKCE
1923
1924O 1793-1840
REPRODUKCE
1924
1925Z 1797-1839
REPRODUKCE
1925
1926N 1863-1873 (i), 1874-1930 O 1864-1873 (i), 1874-1930 Z 1865-1873 (i), 1874-1913, 1920-1930
REPRODUKCE
1926
index viz Jistebnice
STAŇKOV
1927N 1868-1922, 1925-1930 O 1869-1917, 1926-1930 Z 1869-1918, 1922-1930 Z 1874-1896 (Osvračín, Nahošice, Puclice)
REPRODUKCE
1927
index viz Nahošice
STARÉ HOBZÍ
1928N 1784-1846 (i)
REPRODUKCE
1928
1929O 1785, 1786, 1789, 1790, 1793, 1795-1806, 1811, 1812, 1817, 1821, 1826, 1842, 1844 (i), 1930,
REPRODUKCE
1929
1930Z 1788-1846 (i)
REPRODUKCE
1930
STARÉ SEDLIŠTĚ viz Tisová
STARÝ HROZŇATOV
1931N 1852-1865
REPRODUKCE
1931
1932Z 1868
REPRODUKCE
1932
STATENICE
index
1932aNOZ 1840-1891 1932a
STOD
1933N 1841, 1851-1874 O 1841-1845, 1850, 1851, 1854, 1880 Z 1850-1866
REPRODUKCE
1933
STRAKONICE
1934N 1788-1839
REPRODUKCE
1934
1935N 1839-1847
REPRODUKCE
1935
1936N 1839-1861 (i)
REPRODUKCE
1936
1936aN 1864-1881 1936a
1937N 1896-1944
REPRODUKCE
1937
1938O 1791-1803, 1806, 1810-1839
REPRODUKCE
1938
1939O 1839-1847
REPRODUKCE
1939
1940O 1897-1933, 1941-1944
REPRODUKCE
1940
1941Z 1788-1843, 1857
REPRODUKCE
1941
1942Z 1839-1849
REPRODUKCE
1942
1942aZ 1864-1881 1942a
1943Z 1896-1944
REPRODUKCE
1943
index
1944NOZ 1896-1944 N 1860, 1862, 1864, 1866, 1870, 1872, 1873 (Osek)
REPRODUKCE
1944
STRANČICE
1945N 1896-1915, 1918-1921, 1932, 1933, 1935-1938 O 1896-1899, 1901-1909, 1911-1914, 1933-1938 Z 1896-19091911-1915, 1918-1928 (i pro každý rok)1929-1931, 1933-1938 (i v letech 1931, 1933, 1934 pro každý rok)
REPRODUKCE
1945
index
1945aN 1895-1932 O 1896-1911 Z 1896-1938 N 1896-1922 (Davle) O 1896 (Davle) Z 1896-1927 (Davle) 1945a
STRANNÁ
1946O 1806, 1834 N 1810-1831 Z 1838
REPRODUKCE
1946
STRÁŽ
1947N 1784-1934 (i)
REPRODUKCE
1947
1948O 1784, 1788, 1789 (i; některé zápisy nejdou chronologicky), 1795-1838 (i), 1842-1860 (i)
REPRODUKCE
1948
1949O 1788-1934 (i; některé zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
1949
1950Z 1784-1937 (i)
REPRODUKCE
1950
STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU
1951N 1810-1839 O 1812-1839 Z 1810-1839
REPRODUKCE
1951
1952N 1840-1868 O 1840-1865 Z 1840-1895
REPRODUKCE
1952
1953N 1858-1895 O 1861-1894 Z 1858-1895
REPRODUKCE
1953
indexy
1954N 1810-1895
REPRODUKCE
1954
1955N 1810-1895
REPRODUKCE
1955
1956O 1810-1895
REPRODUKCE
1956
1957Z 1810-1895
REPRODUKCE
1957
STRÁŽNICE
1958N 1784-1846
REPRODUKCE
1958
1959Z 1942
REPRODUKCE
1959
1960O 1784-1846 Z 1784-1846
REPRODUKCE
1960
1961NOZ 1874-1942
REPRODUKCE
1961
indexy
1962N 1845-1942
REPRODUKCE
1962
1963O 1789-1846
REPRODUKCE
1963
1964Z 1788-1896
REPRODUKCE
1964
1965Z 1889-
REPRODUKCE
1965
1966NOZ 1874-1925
REPRODUKCE
1966
STRÁŽOV
1967N 1833-1840
REPRODUKCE
1967
1968N 1839-1876
REPRODUKCE
1968
1969N 1862-1874
REPRODUKCE
1969
1970O 1807-1836
REPRODUKCE
1970
1971O 1833-1840
REPRODUKCE
1971
1972Z 1833-1840
REPRODUKCE
1972
1973N 1828-1837 Z 1828-1836 O 1828-1836
REPRODUKCE
1973
1974N 1877-1894 O 1863-1894 Z 1862-1894
REPRODUKCE
1974
index viz Dešenice
STRUŽNÁ
1975N 1799-1877
REPRODUKCE
1975
1976N 1840
REPRODUKCE
1976
1977O 1801-1888
REPRODUKCE
1977
1978O 1840
REPRODUKCE
1978
1979Z 1799-1880
REPRODUKCE
1979
STŘEZIMÍŘ
1980O 1842-1891 (i)
REPRODUKCE
1980
1981N 1874-1886 (i) OZ 1874-1886
REPRODUKCE
1981
STUDÁNKA
1982N 1825-1842 O 1819, 1831, 1835 Z 1827, 1828, 1832-1838, 1840-1842
REPRODUKCE
1982
SUCHDOL
1983N 1840-1853
REPRODUKCE
1983
1984O 1849-1854
REPRODUKCE
1984
1985Z 1840-1869
REPRODUKCE
1985
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
1986N 1853-1892 Z 1858-1863
REPRODUKCE
1986
SUCHOMASTY
index viz Mořina
SUŠICE
1987N 1839-1859 (i)
REPRODUKCE
1987
1988N 1862-1874 (i), 1875-1893, 1942-1944
REPRODUKCE
1988
1989O 1784-1839
REPRODUKCE
1989
1990O 1862-1874 (i)1876-1888, 1890-1893, 1942-1944
REPRODUKCE
1990
1991Z 1784-1839
REPRODUKCE
1991
1992Z 1862-1874 (i), 1876-1893, 1942-1944
REPRODUKCE
1992
1993N 1780-1843 O 1780-1839 Z 1785-1845
REPRODUKCE
1993
1994N 1826-1839 O 1844-1850
REPRODUKCE
1994
SUŠICE
1995NOZ 1873-1914, 1918-1925
REPRODUKCE
1995
1996NOZ 1926-1941
REPRODUKCE
1996
indexy
1997N 1896-1938
REPRODUKCE
1997
1998N 1939
REPRODUKCE
1998
1999O 1861-1895
REPRODUKCE
1999
2000O 1896-1938
REPRODUKCE
2000
2001Z 1861-1895
REPRODUKCE
2001
2002Z 1896-1938
REPRODUKCE
2002
2003Z 1939
REPRODUKCE
2003
SVATÉ POLE
2004N 1830-1869 (i) O 1869 (i) Z 1869 (i)
REPRODUKCE
2004
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
2005N 1896-1939, 1942, 1943
REPRODUKCE
2005
2006O 1896, 1900, 1901, 1903-1905, 1910, 1912, 1913,1915-1939, 1942, 1943
REPRODUKCE
2006
2007Z 1896-1939, 1941-1943
REPRODUKCE
2007
SVITAVY
2008Z 1942
REPRODUKCE
2008
ŠAFOV
2009Z 1942, 1943
REPRODUKCE
2009
ŠEBÍŘOV
2010N 1811-1859 Z 1829-1834
REPRODUKCE
2010
ŠIROKÉ TŘEBČICE
2011N 1788-1814, 1820
REPRODUKCE
2011
2012N 1817-1856
REPRODUKCE
2012
2013N 1839-1848
REPRODUKCE
2013
2014N 1848-1895
REPRODUKCE
2014
2015N 1877, 1896-1910, 1915-1918, 1923
REPRODUKCE
2015
2016O 1788-1816
REPRODUKCE
2016
2017O 1852-1895
REPRODUKCE
2017
2018O 1896-1917
REPRODUKCE
2018
2019Z 1816-1836
REPRODUKCE
2019
2020Z 1853-1895
REPRODUKCE
2020
index
2021O 1788-1816, 1852-1895
REPRODUKCE
2021
ŠTĚDRÁ
2022O 1801-1874 (zápisy nejdou chronologicky) N 1801-1885 (i; zápisy nejdou chronologicky) Z 1800-1839, 1845-1874
REPRODUKCE
2022
ŠTĚNOVICE
2023N 1807-1839
REPRODUKCE
2023
2024N 1839-1860 (i)
REPRODUKCE
2024
2025Z 1807-1839
REPRODUKCE
2025
2026N 1869-1931 (i někde pro každý rok; zápisy nejdou chronologicky) O 1874-1931 (i pro roky 1875, 1876; zápisy nejdou chronologicky) Z 1869-1931 (i někde pro každý rok; zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2026
ŠTOKY
index viz Polná
ŠUMICE viz Slavičín
ŠUMPERK
2027Z 1942, 1945 (oznámení o úmrtí)
REPRODUKCE
2027
ŠVIHOV
2028N 1832-1839
REPRODUKCE
2028
2029Z 1816-1840
REPRODUKCE
2029
2030Z 1839-1842
REPRODUKCE
2030
2031N 1865-1881 (i), 1884-1893 O 1865-1869, 1873-1894 Z 1865-1894 (i pro rok 1865-1873)
REPRODUKCE
2031
index viz Čachrov
TÁBOR
2032N 1784-1819
REPRODUKCE
2032
2033N 1819-1840
REPRODUKCE
2033
2034N 1841-1869
REPRODUKCE
2034
2035N 1869-1905
REPRODUKCE
2035
2036N 1906-1927, 1930-1949 (i v některých letech pro každý rok, zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2036
2037O 1785-1818
REPRODUKCE
2037
2038O 1820-1840
REPRODUKCE
2038
2039O 1840-1872
REPRODUKCE
2039
2040O 1849-1875
REPRODUKCE
2040
2041O 1869-1928, 1931-1940, 1942-1949 (i dílčí, v některých letech pro každý rok; zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2041
2042Z 1786-1819
REPRODUKCE
2042
2043Z 1819-1841
REPRODUKCE
2043
2044Z 1869-1927, 1930-1943, 1945-1949 (i dílčí; zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2044
2045N 1869-1876 O 1869-1873, 1875, 1876 Z 1869-1873, 1875, 1876
REPRODUKCE
2045
indexy
2046N 1785-1897
REPRODUKCE
2046
2047N 1869-1905
REPRODUKCE
2047
2048O 1785-1898
REPRODUKCE
2048
2049O 1873-1905
REPRODUKCE
2049
2050Z 1786-1897
REPRODUKCE
2050
TACHOV
2051N 1867-1874 (i)1874-1894
REPRODUKCE
2051
2052N 1895-1903 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
2052
2053N 1904-1912 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
2053
2054O 1867-1894 (i v letech 1867-1874 pro každý rok)
REPRODUKCE
2054
2055O 1895-1903 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
2055
2056O 1906-1911 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
2056
2057Z 1867-1874 (i), 1874-1894
REPRODUKCE
2057
2058Z 1874-1879, 1882, 1885, 1890, 1892, 1893, 1896 (i)
REPRODUKCE
2058
2059N 1803, 1806, 1808, 1810, 1814, 1818-1842 (i) O 1808, 1819-1843 (i) Z 1806, 1808, 1810, 1814, 1818-1842 (i)
REPRODUKCE
2059
2060NOZ 1843-1860 (i)
REPRODUKCE
2060
2061Z 1904-1912 (i) O 1904, 1905
REPRODUKCE
2061
TACHOV viz též Tisová
TELČ
2062N 1763-1845 (rozepsáno podle rodin)
REPRODUKCE
2062
2063N 1919-1944 (zápisy nejdou chronologicky) O 1942, 1943 Z 1924-1939, 1941-1946
REPRODUKCE
2063
TELEČ
2064N 1840-1860 (i)
REPRODUKCE
2064
2065O 1843-1852 (i)
REPRODUKCE
2065
2066Z 1840-1868 (i)
REPRODUKCE
2066
TELEČ viz též Kozlov
TEPLICE
2067N 1816-1820
REPRODUKCE
2067
2068N 1820-1826
REPRODUKCE
2068
2069N 1826-1840
REPRODUKCE
2069
2070N 1840-1848
REPRODUKCE
2070
2071N 1848-1854
REPRODUKCE
2071
2072N 1848-1854
REPRODUKCE
2072
2073N 1854-1863
REPRODUKCE
2073
2074N 1854-1866
REPRODUKCE
2074
2075N 1866-1886
REPRODUKCE
2075
2076N 1866-1886
REPRODUKCE
2076
2077N 1873-1882
REPRODUKCE
2077
2078N 1886-1909
REPRODUKCE
2078
2079N 1886-1909
REPRODUKCE
2079
2080N 1909-1937
REPRODUKCE
2080
2081N 1909-1937
REPRODUKCE
2081
2082N 1937
REPRODUKCE
2082
2083N 1937-1946
REPRODUKCE
2083
2084N 1945-1949
REPRODUKCE
2084
2085O 1815-1819
REPRODUKCE
2085
2086O 1821-1824
REPRODUKCE
2086
2087O 1826-1840
REPRODUKCE
2087
2088O 1840-1860 (i)
REPRODUKCE
2088
2089O 1860-1923
REPRODUKCE
2089
2090O 1860-1923
REPRODUKCE
2090
2091O 1923-1938
REPRODUKCE
2091
2092O 1923-1937
REPRODUKCE
2092
2093Z 1815-1820
REPRODUKCE
2093
2094Z 1820-1826
REPRODUKCE
2094
2095Z 1826-1840
REPRODUKCE
2095
2096Z 1840-1861 (i)
REPRODUKCE
2096
2097Z 1862-1893
REPRODUKCE
2097
2098Z 1862-1893
REPRODUKCE
2098
2099Z 1893-1928
REPRODUKCE
2099
2100Z 1893-1928
REPRODUKCE
2100
2101Z 1929-1937
REPRODUKCE
2101
2102Z 1929-1942 (+ prohlášení za mrtva)
REPRODUKCE
2102
2103Z 1945-1949
REPRODUKCE
2103
indexy
2104N 1840-1856 2104
2105N 1860-1909 2105
2106N 1909-1938
REPRODUKCE
2106
2107N 1945-1949
REPRODUKCE
2107
2108O 1861-1938 2108
2109O 1931-1937
REPRODUKCE
2109
2110Z 1861-1929 2110
2111Z 1929-1939
REPRODUKCE
2111
2112Z 1945-1949
REPRODUKCE
2112
TEREŠOV
2113N 1801-1839 (i)
REPRODUKCE
2113
2114N 1840-1859 (i)
REPRODUKCE
2114
2115N 1844-1847
REPRODUKCE
2115
2116O 1822-1836
REPRODUKCE
2116
2117Z 1822-1839 (i)
REPRODUKCE
2117
2118OZ 1844-1847
REPRODUKCE
2118
TEREZÍN
2119N 1942-1945
REPRODUKCE
2119
2120O 1942, 1943
REPRODUKCE
2120
TEREZÍN-ROUDNICE
2121Z 1941, 1944
REPRODUKCE
2121
2122Z 1942 (č. 1-2556)
REPRODUKCE
2122
2123Z 1942 (č. 2557-4157)
REPRODUKCE
2123
2124Z 1942 (č. 4158-5752)
REPRODUKCE
2124
2125Z 1942 (č. 5753-6652)
REPRODUKCE
2125
2126Z 1942 (č. 6653-7552)
REPRODUKCE
2126
2127Z 1942 (č. 7553-8453)
REPRODUKCE
2127
2128Z 1942 (č. 8754-9354)
REPRODUKCE
2128
2129Z 1942 (č. 9355-lO 259)
REPRODUKCE
2129
2130Z 1942 (č. 10 260-11 159)
REPRODUKCE
2130
2131Z 1942 (č. 11 160-12 61, poslední zápis 11 751)
REPRODUKCE
2131
2132Z 1943 (č. 1-885)
REPRODUKCE
2132
2133Z 1943 (č. 886-2485)
REPRODUKCE
2133
2134Z 1943 (č. 2486-3793
REPRODUKCE
2134
2135Z 1945 (č. 1-592)
REPRODUKCE
2135
TISOVÁ
2136N 1819-1866
REPRODUKCE
2136
2137N 1866-1875, 1892-1894 (i)
REPRODUKCE
2137
2138O 1819-1867
REPRODUKCE
2138
2139O 1867, 1870, 1873 O 1882, 1886, 1896-1898 (Tachov)
REPRODUKCE
2139
2140Z 1819-1867
REPRODUKCE
2140
2141Z 1867-1875, 1892
REPRODUKCE
2141
TMAŇ
2142N 1840-1852 (i)
REPRODUKCE
2142
2143O 1842-1852
REPRODUKCE
2143
2144Z 1840-1852 (i)
REPRODUKCE
2144
2145N 1816-1876 O 1812-1867 Z 1811-1879
REPRODUKCE
2145
TOUŠKOV viz Kozolupy
TOUŽIM
2146N 1840-1936
REPRODUKCE
2146
2147O 1840-1924
REPRODUKCE
2147
2148Z 1842-1938
REPRODUKCE
2148
2149N 1851-1868 (i) O 1861-1866 (i) Z 1851-1866 (i)
REPRODUKCE
2149
2150N 1852-1871, 1874-1909, 1911, 1912 O 1859-1870, 1874-1909, 1911, 1912 Z 1854-1909, 1911-1913
REPRODUKCE
2150
index
2151N 1840-1934 O 1844-1924 Z 1842-1908
REPRODUKCE
2151
TOVAČOV
2152N 1784-1846
REPRODUKCE
2152
2153N 1848-1891 O 1848-1873, 1875-1878, 1880-1882, 1887 Z 1848-1891
REPRODUKCE
2153
indexy
2154NOZ 1846-1891
REPRODUKCE
2154
2155NOZ 1848-1873
REPRODUKCE
2155
TRHANOV
2156O 1814, 1832, 1837, 1848, 1866 N 1801, 1803, 1806, 1809, 1815, 1818, 1822, 1828,1845, 1847, 1849, 1851, 1854, 1856-1868 Z 1833, 1840, 1852, 1854, 1856, 1860, 1864, 1865,1868
REPRODUKCE
2156
TRNOVÁ viz Tisová
TRUTNOV
2157N 1872-1888 (i pro každý rok) O 1872-1889 (i pro každý rok) Z 1872-1889 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
2157
2158NOZ 1872-1920 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
2158
2159N 1921-1937, 1946-1950 (i) O 1921-1925, 1927-1930, 1932-1936,1938 (i) Z 1921-1945, 1947-1949 (i)
REPRODUKCE
2159
TŘANOVICE
2160N 1811-1851 Z 1831-1849
REPRODUKCE
2160
TŘEBEŇ
2161N 1847 O (bez zápisu) Z (bez zápisu)
REPRODUKCE
2161
TŘEBEŠICE
2162N 1827-1836 Z 1829, 1835, 1837 O (bez zápisu)
REPRODUKCE
2162
2163N 1840-1857 Z 1845-1858
REPRODUKCE
2163
TŘEBÍČ
2164N 1847-1858 (i)
REPRODUKCE
2164
2165N 1864-1899, 1901-1905 (i dílčí, někdy pro každý rok), 1906-1939, 1942, 1943
REPRODUKCE
2165
2166O 1847-1852 (i)
REPRODUKCE
2166
2167O 1852-1858 (i)
REPRODUKCE
2167
2168O 1865-1905 (i dílčí, někdy pro každý rok)1906-1939, 1942, 1943
REPRODUKCE
2168
2169Z 1847-1862
REPRODUKCE
2169
2170Z 1862-1878 (i)
REPRODUKCE
2170
2171Z 1865-1874 (i), 1875-1877
REPRODUKCE
2171
2172Z 1878-1887 (i pro každý rok)1888-1938, 1942-1945
REPRODUKCE
2172
2173N 1784-1830 (i) O 1784-1830 (i) Z 1790-1856 (i)
REPRODUKCE
2173
2174NOZ 1831-1847 (i)
REPRODUKCE
2174
2175NZ 1847-1849
REPRODUKCE
2175
index
2176N 1875-1891, 1893-1926, 1928-1943
REPRODUKCE
2176
TŘEBÍVLICE
2177N 1840-1899, 1901-1905 (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2177
2178N 1896-1928 (i)
REPRODUKCE
2178
2179O 1840-1905 (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2179
2180O 1897-1919 (i)
REPRODUKCE
2180
2181Z 1841-1903, 1912 (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2181
2182Z 1896-1935 (i)
REPRODUKCE
2182
2183O 1807-1829 N 1807-1839 Z 1807-1838
REPRODUKCE
2183
21841868-1884, 1887-1908, 1910, 1911, 1913-1918, 1921 (zápisy nejdou chronologicky) O 1860-1889, 1891, 1892, 1894, 1897-1901,1908, 1919 (zápisy nejdou chronologicky) Z 1861-1909, 1912, 1914-1919, 1921 (zápisy nejdou chronologicky) 2184
index
2185
REPRODUKCE
2185
TŘEBOŇ
2186N 1894-1930, 1932-1943 O 1894-1908, 1910, 1913-1929, 1931-1943 Z 1896-1943
REPRODUKCE
2186
indexy
2187N 1894-1938
REPRODUKCE
2187
2188O 1894-1933
REPRODUKCE
2188
2189Z 1896-1940
REPRODUKCE
2189
TŘEŠŤ
2190N 1785-1852 (+ kniha familiantů)
REPRODUKCE
2190
2191N 1847-1875 (i)
REPRODUKCE
2191
2192O 1801-1846 (i)
REPRODUKCE
2192
2193O 1847-1874 (i)
REPRODUKCE
2193
2194Z 1805-1846 (i)
REPRODUKCE
2194
2195Z 1847-1874 (i)
REPRODUKCE
2195
2196N 1930-1940, 1942, 1943 O 1929-1939, 1942, 1943 Z 1928-1943, 1945
REPRODUKCE
2196
TUČAPY
2197NOZ 1869-1930
REPRODUKCE
2197
TUCHLOVICE
2198N 1860-1868
REPRODUKCE
2198
TURNOV
2199N 1788-1830
REPRODUKCE
2199
2200N 1830-1839
REPRODUKCE
2200
2201N 1839-1877 (i)
REPRODUKCE
2201
2202N 1861-1901
REPRODUKCE
2202
2203N 1924-1939, 1941, 1943, 1945-1949
REPRODUKCE
2203
2204O 1788-1830
REPRODUKCE
2204
2205O 1830-1839
REPRODUKCE
2205
2206O 1874-1900
REPRODUKCE
2206
2207O 1924-1939, 1941, 1943, 1945-1949
REPRODUKCE
2207
2208Z 1788-1829
REPRODUKCE
2208
2209Z 1830-1839
REPRODUKCE
2209
2210Z 1869-1901
REPRODUKCE
2210
2211Z 1924-1939, 1941, 1943-1949
REPRODUKCE
2211
2212NOZ 1863-1873 (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2212
2213N 1902-1918, 1921-1923 (zápisy nejdou chronologicky) Z 1902-1923 O 1902-1916, 1918, 1920, 1921
REPRODUKCE
2213
indexy
2214N 1788-1941
REPRODUKCE
2214
2215O 1788-1941
REPRODUKCE
2215
2216Z 1788-1941
REPRODUKCE
2216
ÚBOČÍ
2217N 1730-1840
REPRODUKCE
2217
2218N 1840-1884
REPRODUKCE
2218
2219O 1769-1835
REPRODUKCE
2219
2220Z 1783-1840
REPRODUKCE
2220
2221Z 1841-1894
REPRODUKCE
2221
2222N 1840-1861 Z 1841-1855 O 1840-1854
REPRODUKCE
2222
index
2223NZO 1730-1841
REPRODUKCE
2223
ÚDLICE
2224N 1788-1816
REPRODUKCE
2224
2225N 1816-1839 (i)
REPRODUKCE
2225
2226N 1839-1858 (i)
REPRODUKCE
2226
2227N 1858-1894 (i)
REPRODUKCE
2227
2228O 1788-1815
REPRODUKCE
2228
2229O 1816-1839
REPRODUKCE
2229
2230O 1839-1850
REPRODUKCE
2230
2231O 1839-1890
REPRODUKCE
2231
2232Z 1788-1815
REPRODUKCE
2232
2233Z 1816-1839
REPRODUKCE
2233
2234Z 1839-1858 (i)
REPRODUKCE
2234
2235Z 1858-1893 (i)
REPRODUKCE
2235
ÚDRČ
2236N 1840-1893
REPRODUKCE
2236
2237O 1840-1881
REPRODUKCE
2237
2238Z 1840-1893
REPRODUKCE
2238
2239N 1805-1864 (i; zápisy nejdou chronologicky) O 1814-1827, 1840-1860 (i)
REPRODUKCE
2239
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
2240N 1940-1943, 1946, 1947 O 1892-1904, 1940, 1942, 1943 Z 1940-1945 N 1942, 1943 (Uherský Ostroh) O 1942, 1943 (Uherský Ostroh) Z 1940-1944 (Uherský Ostroh)
REPRODUKCE
2240
indexy
2241N 1892-1941
REPRODUKCE
2241
2242O 1892-1940
REPRODUKCE
2242
2243Z 1892-1938
REPRODUKCE
2243
UHERSKÝ BROD
2244N 1828-1839
REPRODUKCE
2244
2245N 1864-1889 (ojedinělé zápisy od roku 1850)
REPRODUKCE
2245
2246N 1889-1905 (ojedinělé zápisy od roku 1865)
REPRODUKCE
2246
2247N 1902-1937, 1939-1943, 1945-1949
REPRODUKCE
2247
2248O 1791-1841
REPRODUKCE
2248
2249O 1920-1937, 1939-1943, 1945-1949
REPRODUKCE
2249
2250Z 1784-1791, 1793-1798, 1800-1841 (i)
REPRODUKCE
2250
2251Z 1920-1937, 1939-1941, 1942-1949
REPRODUKCE
2251
2252N 1784-1828, 1839-1846 (i) Z 1841-1846 O 1841-1846
REPRODUKCE
2252
2253N 1828-1841 (i pro roky 1820-1846) OZ (jen i pro roky 1817-1846)
REPRODUKCE
2253
indexy
2254N 1878-1941
REPRODUKCE
2254
2255Z 1936-1941
REPRODUKCE
2255
UHERSKÝ OSTROH
2256N 1830-1846 (i)
REPRODUKCE
2256
2257O 1830-1846 (i)
REPRODUKCE
2257
2258Z 1830-1846 (i)
REPRODUKCE
2258
2259O 1784-1830 (i)
REPRODUKCE
2259
2259N 1784-1831 (i) 2259
2259Z 1784-1831 (i) 2259
UHERSKÝ OSTROH viz též Uherské Hradiště
UHLÍŘSKÉ JANOVICE
2260N 1840-1869 (i; zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2260
2261N 1860-1911, 1913-1915, 1919-1935, 1937, 1938,1942-1944 (i dílčí, někdy pro každý rok; zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2261
2262O 1862-1869, 1874-1887, 1889, 1892-1896, 1898-1901, 1905, 1908-1911, 1919-1924, 1926-1935, 1937-1939,1942-1944 (i dílčí, někdy pro každý rok; zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2262
2263Z 1862-1885 (i)1886-1913, 1915, 1919-1939, 1941-1944
REPRODUKCE
2263
2264N 1808-1839 (i)
REPRODUKCE
2264
2264O 1812-1828, 1832-1836 (i) 2264
2264Z 1811-1839 (i) 2264
indexy
2265NOZ 1808-1839
REPRODUKCE
2265
2266NOZ 1851-1895
REPRODUKCE
2266
2267N 1850-1944
REPRODUKCE
2267
2267Z 1862-1944 2267
UHŘÍNĚVES
2268N 1898-1914, 1919, 1920, 1926-1932, 1934-1944
REPRODUKCE
2268
2268O 1899-1915, 1919-1944 2268
2268Z 1898-1914, 1919-1944 2268
index
2269N 1884-1938
REPRODUKCE
2269
2269N 1895-1932 (Strančice) 2269
2269N 1854-1921 (Roztoky) 2269
2269N 1896-1922 (Davle) 2269
UNHOŠŤ
2270N 1914-1916, 1918-1943
REPRODUKCE
2270
2270O 1914-1916, 1918-1943 (bez zápisu) 2270
2270Z 1914-1916, 1918-1943 2270
index
2271NOZ 1896-1941
REPRODUKCE
2271
ÚSOBÍ
2272N 1874-1939 (i pro roky 1874-1902)
REPRODUKCE
2272
2273O 1874-1939 (i pro roky 1874-1901) Z 1874-1939 (i pro roky 1874-1899)
REPRODUKCE
2273
ÚSTÍ NAD LABEM
2274N 1870-1890
REPRODUKCE
2274
2275N 1870-1893
REPRODUKCE
2275
2276N 1893-1895
REPRODUKCE
2276
2277N 1896-1938
REPRODUKCE
2277
2278N 1946-1949
REPRODUKCE
2278
2279O 1870-1895
REPRODUKCE
2279
2280O 1870-1918
REPRODUKCE
2280
2281O 1896-1938
REPRODUKCE
2281
2282O 1946-1949
REPRODUKCE
2282
2283Z 1871-1895 (i)
REPRODUKCE
2283
2284Z 1871-1904
REPRODUKCE
2284
2285Z 1896-1938
REPRODUKCE
2285
2286Z 1946, 1947
REPRODUKCE
2286
2287N 1874-1877 O 1874-1875 Z 1874-1877
REPRODUKCE
2287
2288NOZ 1877
REPRODUKCE
2288
2289NOZ 1878
REPRODUKCE
2289
indexy
2290N 1874-1877
REPRODUKCE
2290
2291O 1874-1877
REPRODUKCE
2291
2292Z 1874-1877
REPRODUKCE
2292
2293NOZ 1877
REPRODUKCE
2293
2294NOZ 1878
REPRODUKCE
2294
2295NOZ 1877-1895
REPRODUKCE
2295
2296NOZ 1896-1934
REPRODUKCE
2296
ÚŠTĚK
2297N 1840-1873
REPRODUKCE
2297
2298N 1873-1895
REPRODUKCE
2298
2299N 1896-1935
REPRODUKCE
2299
2300O 1840-1895
REPRODUKCE
2300
2301O 1897-1928 (i)
REPRODUKCE
2301
2302O 1899-1923
REPRODUKCE
2302
2303Z 1840-1895
REPRODUKCE
2303
2304Z 1896-1938
REPRODUKCE
2304
2305N 1801-1804, 1828-1863 O 1809-1824, 1832-1856 Z 1805-1826, 1829-1866
REPRODUKCE
2305
2306N 1848-1861 (i; zápisy nejdou chronologicky) 1862-1907,1909-1918, 1920, 1921, 1923, 1926, 1927, 1929, 1930, 1932, 1935 O 1856, 1860, 1861, 1866, 1868, 1869, 1873, 1874, 1878, 1880-1883, 1885, 1887, 1893, 1895, 1902, 1905-1907, 1916, 1922-1924 Z 1860, 1867-1883, 1885-1900, 1902-1919, 1921-1935 (i) 2306
index
2307N (roky neuvádí)
REPRODUKCE
2307
ÚTVINA
2308O 1840 N 1824-1833, 1840-1842, 1849-1868 Z 1824-1843, 1854-1865
REPRODUKCE
2308
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
2309N 1856-1927 (zápisy nejdou chronologicky) 1928-1940
REPRODUKCE
2309
2310O 1892-1926, 1929-1934 1940, 1942, 1943, 1945-1949 (bez zápisu)
REPRODUKCE
2310
2311Z 1892-1949 (vletech 1947-1949 bez zápisu)
REPRODUKCE
2311
indexy
2312N 1832-1878, 1893-1926
REPRODUKCE
2312
2313O 1892-1926
REPRODUKCE
2313
2314Z 1892-1942
REPRODUKCE
2314
VALEČ
2315O 1840, 1844 (i) N 1807-1824, 1841-1850 (i) Z 1842-1851 (i)
REPRODUKCE
2315
VELICHOV
2316N 1815-1875 (+ výpisy, 3 z roku 1884 a předtištěný formulář pro vedení matrik)
REPRODUKCE
2316
2317O 1849
REPRODUKCE
2317
2318Z 1848-1870 (+ předtištěný formulář pro vedení matrik)
REPRODUKCE
2318
VELIŠ
2319N 1841-1868 O 1849-1855 Z 1840, 1841
REPRODUKCE
2319
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
2320N 1823-1826 (chlapci) 1823-1825 (dívky)
REPRODUKCE
2320
2321N 1823-1846 (i)
REPRODUKCE
2321
2322N 1873, 1874 (i) 1876-1908 (i pro každý rok; jednotlivé zápisy od roku 1849) 1908-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
2322
2323O 1823-1846
REPRODUKCE
2323
2324O 1849-1907 (i) 1908-1940, 1942-1944
REPRODUKCE
2324
2325Z 1823-1846 (i)
REPRODUKCE
2325
2326Z 1874, 1876-1908 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
2326
2327Z 1908-1945
REPRODUKCE
2327
2328NZ 1849-1873 (i)
REPRODUKCE
2328
index
2329N 1876-1944
REPRODUKCE
2329
VELKÝ ÚJEZD
index viz Mořina
VELVARY
2330N 1840-1868 (i)
REPRODUKCE
2330
2331N 1869-1874 (i), 1874-1909, 1911-1925, 1929, 1930
REPRODUKCE
2331
2332O 1868-1906 (i), 1929-1938
REPRODUKCE
2332
2333Z 1874, 1911-1925, 1929-1938, 1940-1943
REPRODUKCE
2333
index
2334N 1869-1930 (1 zápis z roku 1843)
REPRODUKCE
2334
VESELÍ NAD MORAVOU
2335N 1785-1830
REPRODUKCE
2335
2336N 1832-1853 (i)
REPRODUKCE
2336
2337O 1830-1840 (i)
REPRODUKCE
2337
2338Z 1832-1846 (i)
REPRODUKCE
2338
VIDNAVA
2339N 1787-1864
REPRODUKCE
2339
VILÉMOV
2340N 1842-1850 (+ výpisy z let 1832-1840)
REPRODUKCE
2340
2341O 1842-1850
REPRODUKCE
2341
2342Z 1842-1850
REPRODUKCE
2342
VIKTOROVO ÚDOLÍ
2343N 1827-1849 2343
2344O 1842-1851 2344
2345Z 1827-1849 2345
VIMPERK
2346N 1896-1936
REPRODUKCE
2346
2347O 1897-1927 (+ spisy o vedení matriky)
REPRODUKCE
2347
2348Z 1896-1936
REPRODUKCE
2348
2349N 1896-1931, 1936 O 1897, 1899, 1900, 1902, 1904, 1905, 1907, 1908, 1922 Z 1896-1936 2349
VLACHOVO BŘEZÍ
2350N 1793-1839
REPRODUKCE
2350
2351O 1793-1832
REPRODUKCE
2351
2352Z 1793-1839
REPRODUKCE
2352
2353N 1896-1898, 1900-1903, 1907, 1912, 1913, 1921-1924, 1925, 1928 O 1901, 1903, 1907, 1920 Z 1896, 1897, 1899, 1902-1904, 1907-1909, 1919-1922
REPRODUKCE
2353
VLAŠIM
2354N 1839-1854 (i; + výpisy, rodokmeny)
REPRODUKCE
2354
2355N 1869-1940 (i), 1942, 1943
REPRODUKCE
2355
2356O 1869-1873 1874-1889 (Vlašim, Načeradec) 1902-1906, 1908-1940 (i v letech 1908, 1911, 1916, 1917, 1920, 1923 pro každý rok), 1942, 1943
REPRODUKCE
2356
2357Z 1869-1873 1874-1901 (Vlašim, Načeradec) 1876-1895, 1902-1925 (i v letech 1908, 1911, 1913-1925 pro každý rok), 1928-1943
REPRODUKCE
2357
2358Z 1890-1940 (zápisy nejdou chronologicky, řazeno podle hřbitovního plánu z roku 1926)
REPRODUKCE
2358
2359Z 1890-1940
REPRODUKCE
2359
2360Z 1936-1940 (zápisy nejdou chronologicky, řazeno podle hřbitovního plánu)
REPRODUKCE
2360
indexy
2361N 1874- (Vlašim, Načeradec)
REPRODUKCE
2361
2362O 1874-1900
REPRODUKCE
2362
VODŇANY
2363N 1794-1829 (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2363
2364N 1820-1839
REPRODUKCE
2364
2365N 1839-1860 (i)
REPRODUKCE
2365
2366N 1869-1873 1874-1940 (i)
REPRODUKCE
2366
2367O 1869-1906 (i) 1908-1936, 1942-1944 (+ spisy o uložení matrik)
REPRODUKCE
2367
2368Z 1840-1868 (i)
REPRODUKCE
2368
2369Z 1869-1930 (i) 1932-1944
REPRODUKCE
2369
2370Z 1788-1819 (1 zápis z roku 1895) O 1791-1809
REPRODUKCE
2370
indexy
2371O (roky neuvádí)
REPRODUKCE
2371
2372NOZ 1771-1941 (Vodňany, Čichtice, Protivín)
REPRODUKCE
2372
2373NOZ 1771-1941 (Vodňany, Čichtice, Protivín)
REPRODUKCE
2373
VOJKOV
VOJKOV viz též Kosova Hora
2374N 1866-1871
REPRODUKCE
2374
2375Z 1865-1872
REPRODUKCE
2375
VOLYNĚ
2376N 1788-1838, 1840, 1841
REPRODUKCE
2376
2377O 1804-1817, 1834-1838, 1841, (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2377
2378Z 1788-1841 (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2378
2379N 1785-1873, 1896-1925, 1928, 1929, 1934, 1935, 1938 O 1804-1873, 1891-1922, 1930 Z 1896-1921, 1925-1928, 1930-1932, 1934, 1936-1941
REPRODUKCE
2379
2380NOZ 1842-1850
REPRODUKCE
2380
index
2381N 1788-1942
REPRODUKCE
2381
VOTICE
2382N 1813-1870 (i; zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2382
2383N 1831-1876 (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2383
2384N 1875 (i)
REPRODUKCE
2384
2385N 1876 (i)
REPRODUKCE
2385
2386N 1877 (i)
REPRODUKCE
2386
2387N 1895-1915, 1917, 1920, 1923-1927, 1929, 1933, 1934, 1936
REPRODUKCE
2387
2388O 1788-1838
REPRODUKCE
2388
2389O 1869-1874 (i)
REPRODUKCE
2389
2390O 1875 (i)
REPRODUKCE
2390
2391O 1876 (i)
REPRODUKCE
2391
2392O 1877 (i)
REPRODUKCE
2392
2393O 1895, 1898, 1899, 1902-1911, 1917-1920, 1924, 1928, 1929, 1936
REPRODUKCE
2393
2394Z 1788-1839
REPRODUKCE
2394
2395Z 1788-1839 (i)
REPRODUKCE
2395
2396Z 1869-1874 (i)
REPRODUKCE
2396
2397Z 1875 (i)
REPRODUKCE
2397
2398Z 1876 (i)
REPRODUKCE
2398
2399Z 1877 (i)
REPRODUKCE
2399
2400Z 1895-1943, 1947
REPRODUKCE
2400
2401NOZ 1878 (i)
REPRODUKCE
2401
2402NOZ 1879 (i)
REPRODUKCE
2402
2403NZ 1880 (i)
REPRODUKCE
2403
2404NOZ 1881 (i)
REPRODUKCE
2404
2405NOZ 1882 (i)
REPRODUKCE
2405
2406NOZ 1883 (i)
REPRODUKCE
2406
2407NOZ 1884 (i)
REPRODUKCE
2407
2408NZ 1885
REPRODUKCE
2408
2409NOZ 1886
REPRODUKCE
2409
2410NZ 1887
REPRODUKCE
2410
2411NOZ 1888
REPRODUKCE
2411
2412NOZ 1889
REPRODUKCE
2412
2413NZ 1890
REPRODUKCE
2413
2414NOZ 1891
REPRODUKCE
2414
2415NOZ 1892
REPRODUKCE
2415
2416NZ 1893
REPRODUKCE
2416
2417NZ 1894 2417
index
2418N 1831-1943 Z 1869-1943, 1947
REPRODUKCE
2418
VRCHLABÍ
VRCHLABÍ viz též Horní Maršov
2419NOZ 1856-1892
REPRODUKCE
2419
VSETÍN
2419aN 1852-1891 2419a
VŠENORY
VŠENORY viz Lochkov
indexy
2420N 1839-1896
REPRODUKCE
2420
2421Z 1839-1941
REPRODUKCE
2421
VŠERUBY
2422N 1806, 1808, 1810-1839, 1841-1864
REPRODUKCE
2422
2423O 1809, 1810, 1816, 1820, 1825, 1828, 1841, 1843-1847
REPRODUKCE
2423
2424Z 1808, 1811, 1816-1818, 1821, 1824, 1827-1830, 1833, 1835-1840, 1842-1848, 1853, 1856, 1860, 1861
REPRODUKCE
2424
2425N 1839-1851 (i)
REPRODUKCE
2425
VYSOKÝ CHLUMEC
2426N 1866-1873 O 1862-1873 Z 1865-1873
REPRODUKCE
2426
VYŠKOV
2427N 1928-1943 (bez zápisu) O 1928-1943 (bez zápisu) Z 1928-1943 (do roku 1931 bez zápisu)
REPRODUKCE
2427
indexy
2428N 1892-1927
REPRODUKCE
2428
2429O 1892-1926
REPRODUKCE
2429
2430Z 1892-1941
REPRODUKCE
2430
ZÁBŘEH
2431N 1845-1847, 1855-1874 Z 1855
REPRODUKCE
2431
ZADNÍ CHODOV
2432N 1865, 1866, 1875, 1876, 1889, 1891 O (bez zápisu) Z 1868
REPRODUKCE
2432
ZÁJEZDEC
ZÁJEZDEC viz též Přestavlky
2433N 1839-1848
REPRODUKCE
2433
2434O 1839, 1841-1868
REPRODUKCE
2434
2435O 1802-1834 N 1789-1836 Z 1798-1838
REPRODUKCE
2435
indexy
2436NOZ 1789-1839 (Zájezdec, Přestavlky, Hroubovice)
REPRODUKCE
2436
2437NOZ 1839-1895 (Zájezdec, Přestavlky)
REPRODUKCE
2437
ZÁSMUKY
2438N 1860-1874 (i), 1876-1895 (i) O 1891, 1895 Z 1866, 1869, 1887-1893 (i) N 1860-1872 (i; Cerhenice, Pečky) 1884-1895 (i; Cerhenice, Pečky) O 1864, 1871 (i pro každý rok; Cerhenice, Pečky) 1876-1892 (i; Cerhenice, Pečky) Z 1862-1872 (i; Cerhenice, Pečky) 1874-1894 (i; Cerhenice, Pečky)
REPRODUKCE
2438
ZBRASLAV
2439N 1874-1912 (i), 1914, 1919, 1920, 1923, 1924, 1930, 1933, 1942-1944 O 1874-1900 (i) 1903, 1905-1908, 1910-1912, 1914 Z 1874-1912 (i) 1914, 1923, 1924, 1930, 1932-1938, 1940-1944
REPRODUKCE
2439
index
2440O 1895-1929
REPRODUKCE
2440
ZBRASLAVICE
2441N 1803-1839 (i)
REPRODUKCE
2441
2442N 1839-1871 (i)
REPRODUKCE
2442
2443O 1805-1825, 1833-1839
REPRODUKCE
2443
2444Z 1805-1839
REPRODUKCE
2444
2445NOZ 1869-1895 (i)
REPRODUKCE
2445
2446N 1874-1894 O 1874-1892 Z 1874-1891
REPRODUKCE
2446
index viz Kutná Hora
ZDERAZ
2447O 1842-1867 (i)
REPRODUKCE
2447
2448O 1867-1893
REPRODUKCE
2448
2449Z 1840-1895 (i)
REPRODUKCE
2449
2450Z 1896-1938
REPRODUKCE
2450
ZDUCHOVICE
2451N 1873-1895 (i) O 1869-1895 (i) Z 1869-1884 (i)
REPRODUKCE
2451
index viz Kamenná
ZLATÉ HORY
2452NOZ 1804-1862
REPRODUKCE
2452
ZNOJMO
2453N 1945-1949 O 1945-1949 Z 1940-1949
REPRODUKCE
2453
ŽAMBERK
2454N 1873-1895 1896-1933 (i), 1942-1944 (bez zápisu)
REPRODUKCE
2454
2455O 1897, 1904 (i), 1941
REPRODUKCE
2455
2456Z 1896-1934 (i), 1941, 1942
REPRODUKCE
2456
2457N 1874-1909 (i) Z 1875-1910 (i) O 1896-1930 (i)
REPRODUKCE
2457
ŽATEC
2458N 1872-1884
REPRODUKCE
2458
2459N 1884-1895
REPRODUKCE
2459
2460N 1896-1949
REPRODUKCE
2460
2461O 1873-1895
REPRODUKCE
2461
2462O 1896-1949
REPRODUKCE
2462
2463Z 1880-1895
REPRODUKCE
2463
2464Z 1896-1949
REPRODUKCE
2464
2465O 1860-1873 N 1859-1872 Z 1859-1880
REPRODUKCE
2465
2466N 1901 (i) 19O3-1914, 1917-1937 (i), 1946 O 1901 (i) 1903-1914, 1917-1937 (i) Z 1901 (i) 1903-1914, 1917-1937 (i) 2466
indexy
2467N 1840-1915
REPRODUKCE
2467
2468O 1840-1912
REPRODUKCE
2468
2469Z 1840-1923
REPRODUKCE
2469
ŽĎÁR
2470N 1796-1840 (i)
REPRODUKCE
2470
2471N 1840-1894 (v letech 1848, 1849 bez zápisu)
REPRODUKCE
2471
2472O 1797-1838 (i; v letech 1797-1815 bez zápisu)
REPRODUKCE
2472
2473O 1840-1880
REPRODUKCE
2473
2474Z 1841-1893
REPRODUKCE
2474
2475N 1875-1894 O 1880 Z 1875-1893 2475
ŽEHUŠICE
2476N 1849-1895 (i) O 1840-1874 (i) 1879-1882, 1886 (i) Z 1840-1880, 1887-1895 (i)
REPRODUKCE
2476
ŽELEČ
2477N 1798-1895
REPRODUKCE
2477
2478Z 1804-1895 O 1802-1882
REPRODUKCE
2478
ŽELIV
2479N 1798-1804, 1814-1828 (zápisy nejdou chronologicky)
REPRODUKCE
2479
ŽLUTICE
2480N 1784-1793, 1815-1872 (i pro rok 1814) O 1785-1793 (i), 1814-1871 Z 1784-1793 (i), 1813-1871
REPRODUKCE
2480
2481N 1874-1926, 1928 O 1874-1901, 1904-1908, 1910, 1912-1915, 1917-1920, 1923, 1925, 1927, 1934 Z 1874-1930, 1932-1935 2481
PRAHA
2482N 1784-1797
REPRODUKCE
2482
2483N 1784-1822 (i)
REPRODUKCE
2483
2484N 1797-1806
REPRODUKCE
2484
2485N 1807-1814
REPRODUKCE
2485
2486N 1815-1827
REPRODUKCE
2486
2487N 1821-1826
REPRODUKCE
2487
2488N 1823-1843 (i)
REPRODUKCE
2488
2489N 1828-1840
REPRODUKCE
2489
2490N 1840-1842
REPRODUKCE
2490
2491N 1842, 1843
REPRODUKCE
2491
2492N 1843, 1844
REPRODUKCE
2492
2493N 1843-1853 chlapci
REPRODUKCE
2493
2494N 1843-1856 chlapci
REPRODUKCE
2494
2495N 1843-1858 dívky
REPRODUKCE
2495
2496N 1843-1858 dívky (i)
REPRODUKCE
2496
2497N 1843-1871 chlapci (i) 2497
2498N 1845-1848
REPRODUKCE
2498
2499N 1854-1860
REPRODUKCE
2499
2500N 1857-1862 chlapci
REPRODUKCE
2500
2501N 1858-1869 dívky
REPRODUKCE
2501
2502N 1858-1873 dívky
REPRODUKCE
2502
2503N 1863-1871 chlapci
REPRODUKCE
2503
2504N 1867-1869
REPRODUKCE
2504
2505N 1872, 1873 chlapci (i)
REPRODUKCE
2505
2506N 1872, 1873 chlapci (i)
REPRODUKCE
2506
2507N 1874 chlapci (i)
REPRODUKCE
2507
2508N 1874 dívky (i)
REPRODUKCE
2508
2509N 1875 chlapci (i)
REPRODUKCE
2509
2510N 1875 dívky (i)
REPRODUKCE
2510
2511N 1876 chlapci (i)
REPRODUKCE
2511
2512N 1876 dívky (i)
REPRODUKCE
2512
2513N 1877 chlapci (i)
REPRODUKCE
2513
2514N 1877 dívky (i)
REPRODUKCE
2514
2515N 1878 chlapci (i)
REPRODUKCE
2515
2516N 1878 dívky (i)
REPRODUKCE
2516
2517N 1879 chlapci (i)
REPRODUKCE
2517
2518N 1879 dívky (i)
REPRODUKCE
2518
2519N 1880 chlapci (i)
REPRODUKCE
2519
2520N 1880 dívky (i)
REPRODUKCE
2520
2521N 1881 chlapci (i)
REPRODUKCE
2521
2522N 1881 dívky (i)
REPRODUKCE
2522
2523N 1882 chlapci (i)
REPRODUKCE
2523
2524N 1882 dívky (i)
REPRODUKCE
2524
2525N 1883 chlapci (i)
REPRODUKCE
2525
2526N 1883 dívky (i)
REPRODUKCE
2526
2527N 1884 chlapci (i)
REPRODUKCE
2527
2528N 1884 dívky (i)
REPRODUKCE
2528
2529N 1885 chlapci (i)
REPRODUKCE
2529
2530N 1885 dívky (i)
REPRODUKCE
2530
2531N 1886 chlapci (i)
REPRODUKCE
2531
2532N 1886 dívky (i)
REPRODUKCE
2532
2533N 1887 chlapci (i)
REPRODUKCE
2533
2534N 1887 dívky
REPRODUKCE
2534
2535N 1888 chlapci (i)
REPRODUKCE
2535
2536N 1888 dívky (i)
REPRODUKCE
2536
2537N 1889 chlapci (i)
REPRODUKCE
2537
2538N 1889 dívky (i)
REPRODUKCE
2538
2539N 1890 chlapci (i)
REPRODUKCE
2539
2540N 1890 dívky (i)
REPRODUKCE
2540
2541N 1891 chlapci (i)
REPRODUKCE
2541
2542N 1891 dívky (i)
REPRODUKCE
2542
2543N 1892 chlapci (i)
REPRODUKCE
2543
2544N 1892 dívky (i)
REPRODUKCE
2544
2545N 1893 chlapci (i)
REPRODUKCE
2545
2546N 1893 dívky (i)
REPRODUKCE
2546
2547N 1894 chlapci (i)
REPRODUKCE
2547
2548N 1894 dívky (i)
REPRODUKCE
2548
2549N 1895 chlapci (i)
REPRODUKCE
2549
2550N 1895 dívky (i)
REPRODUKCE
2550
2551N 1896 chlapci (i)
REPRODUKCE
2551
2552N 1896 dívky (i)
REPRODUKCE
2552
2553N 1897 chlapci (i)
REPRODUKCE
2553
2554N 1897 dívky (i)
REPRODUKCE
2554
2555N 1898 chlapci (i)
REPRODUKCE
2555
2556N 1898 dívky (i)
REPRODUKCE
2556
2557N 1899 chlapci (i)
REPRODUKCE
2557
2558N 1899 dívky (i)
REPRODUKCE
2558
2559N 1900 chlapci (i)
REPRODUKCE
2559
2560N 1900 dívky (i)
REPRODUKCE
2560
2561N 1901 chlapci (i)
REPRODUKCE
2561
2562N 1901 dívky (i)
REPRODUKCE
2562
2563N 1902 chlapci (i)
REPRODUKCE
2563
2564N 1902 dívky (i)
REPRODUKCE
2564
2565N 1903 chlapci (i)
REPRODUKCE
2565
2566N 1903 dívky (i)
REPRODUKCE
2566
2567N 1904 chlapci (i)
REPRODUKCE
2567
2568N 1904 dívky (i)
REPRODUKCE
2568
2569N 1905 chlapci (i)
REPRODUKCE
2569
2570N 1905 dívky (i)
REPRODUKCE
2570
2571N 1906 chlapci (i)
REPRODUKCE
2571
2572N 1906 dívky (i)
REPRODUKCE
2572
2573N 1907 chlapci (i)
REPRODUKCE
2573
2574N 1907 dívky (i)
REPRODUKCE
2574
2575N 1908 chlapci (i)
REPRODUKCE
2575
2576N 1908 dívky (i)
REPRODUKCE
2576
2577N 1909 chlapci (i)
REPRODUKCE
2577
2578N 1909 dívky (i)
REPRODUKCE
2578
2579N 1910 chlapci (i)
REPRODUKCE
2579
2580N 1910 dívky (i)
REPRODUKCE
2580
2581N 1911 chlapci (i)
REPRODUKCE
2581
2582N 1911 dívky (i)
REPRODUKCE
2582
2583N 1912 chlapci (i)
REPRODUKCE
2583
2584N 1912 dívky (i)
REPRODUKCE
2584
2585N 1913 chlapci (i)
REPRODUKCE
2585
2586N 1913 dívky (i)
REPRODUKCE
2586
2587N 1914 chlapci (i)
REPRODUKCE
2587
2588N 1914 dívky (i)
REPRODUKCE
2588
2589N 1915 chlapci (i)
REPRODUKCE
2589
2590N 1915 dívky (i)
REPRODUKCE
2590
2591N 1916 chlapci (i)
REPRODUKCE
2591
2592N 1916 dívky (i)
REPRODUKCE
2592
2593N 1917 chlapci (i)
REPRODUKCE
2593
2594N 1917 dívky (i)
REPRODUKCE
2594
2595N 1918 chlapci (i)
REPRODUKCE
2595
2596N 1918 dívky (i)
REPRODUKCE
2596
2597N 1919 chlapci (i)
REPRODUKCE
2597
2598N 1919 dívky (i)
REPRODUKCE
2598
2599N 1920 chlapci (i)
REPRODUKCE
2599
2600N 1920 dívky (i)
REPRODUKCE
2600
2601N 1921 chlapci (i)
REPRODUKCE
2601
2602N 1921 dívky (i)
REPRODUKCE
2602
2603N 1922 chlapci (i)
REPRODUKCE
2603
2604N 1922 dívky (i)
REPRODUKCE
2604
2605N 1923 chlapci (i)
REPRODUKCE
2605
2606N 1923 dívky (i)
REPRODUKCE
2606
2607N 1924 chlapci (i)
REPRODUKCE
2607
2608N 1924 dívky (i)
REPRODUKCE
2608
2609N 1925 chlapci (i)
REPRODUKCE
2609
2610N 1925 dívky (i)
REPRODUKCE
2610
2611N 1926 chlapci (i)
REPRODUKCE
2611
2612N 1926 dívky (i)
REPRODUKCE
2612
2613N 1927 chlapci (i)
REPRODUKCE
2613
2614N 1927 dívky (i)
REPRODUKCE
2614
2615N 1928 chlapci (i)
REPRODUKCE
2615
2616N 1928 dívky (i)
REPRODUKCE
2616
2617N 1929 chlapci (i)
REPRODUKCE
2617
2618N 1929 dívky (i)
REPRODUKCE
2618
2619N 1930 chlapci (i)
REPRODUKCE
2619
2620N 1930 dívky (i)
REPRODUKCE
2620
2621N 1931 chlapci (i)
REPRODUKCE
2621
2622N 1931 dívky (i)
REPRODUKCE
2622
2623N 1932 chlapci (i)
REPRODUKCE
2623
2624N 1932 dívky (i)
REPRODUKCE
2624
2625N 1933 chlapci (i)
REPRODUKCE
2625
2626N 1933 dívky (i)
REPRODUKCE
2626
2627N 1934 chlapci (i)
REPRODUKCE
2627
2628N 1934 dívky (i)
REPRODUKCE
2628
2629N 1935 chlapci (i)
REPRODUKCE
2629
2630N 1935 dívky (i)
REPRODUKCE
2630
2631N 1936 chlapci (i)
REPRODUKCE
2631
2632N 1936 dívky (i)
REPRODUKCE
2632
2633N 1937 chlapci (i)
REPRODUKCE
2633
2634N 1937 dívky (i)
REPRODUKCE
2634
2635N 1938 chlapci, dívky
REPRODUKCE
2635
2636N 1939 chlapci, dívky
REPRODUKCE
2636
2637N 1940
REPRODUKCE
2637
2638N 1941
REPRODUKCE
2638
2639N 1942
REPRODUKCE
2639
2640N 1943, 1944
REPRODUKCE
2640
2641N 1945-1947
REPRODUKCE
2641
2642N 1948, 1949
REPRODUKCE
2642
PRAHA-KARLÍN
2643N 1869-1939
REPRODUKCE
2643
PRAHA-KUNRATICE
2644N 1840-1869 (i)
REPRODUKCE
2644
PRAHA-LIBEŇ
2645N 1788-1813
REPRODUKCE
2645
2646N 1814-1839 (i)
REPRODUKCE
2646
2647N 1840-1858 (i)
REPRODUKCE
2647
2648N 1857-1939 (i v letech 1924-1926, 1928-1930, 1932-1935, 1937, 1938 pro každý rok)
REPRODUKCE
2648
PRAHA-MICHLE
2649N 1840-1874 (i)
REPRODUKCE
2649
PRAHA-SMÍCHOV
2650N 1788-1820
REPRODUKCE
2650
2651N 1821-1840
REPRODUKCE
2651
2652N 1840-1852
REPRODUKCE
2652
2653N 1852-1874
REPRODUKCE
2653
2654N 1874-1923 (i v letech 1902-1907 pro každý rok)
REPRODUKCE
2654
2655N 1924-1938 (i)
REPRODUKCE
2655
PRAHA-VINOHRADY
2656N 1892-1917 (i v letech 1901, 1904, 1905, 1907, 1908, 1911-1913 pro každý rok)
REPRODUKCE
2656
2657N 1918-1927
REPRODUKCE
2657
2658N 1928-1939
REPRODUKCE
2658
PRAHA-ŽIŽKOV
2659N 1896-1916, 1918-1925
REPRODUKCE
2659
PRAHA
2660O 1784-1816
REPRODUKCE
2660
2661O 1784-1843 (i)
REPRODUKCE
2661
2662O 1815-1826
REPRODUKCE
2662
2663O 1817-1843
REPRODUKCE
2663
2664O 1843-1857
REPRODUKCE
2664
2665O 1843-1865 (i)
REPRODUKCE
2665
2666O 1855-1866
REPRODUKCE
2666
2667O 1857-1865
REPRODUKCE
2667
2668O 1865-1873 (i)
REPRODUKCE
2668
2669O 1866-1875
REPRODUKCE
2669
2670O 1874 (i)
REPRODUKCE
2670
2671O 1875 (i)
REPRODUKCE
2671
2672O 1876 (i)
REPRODUKCE
2672
2673O 1877 (i)
REPRODUKCE
2673
2674O 1878 (i)
REPRODUKCE
2674
2675O 1879 (i)
REPRODUKCE
2675
2676O 1880 (i)
REPRODUKCE
2676
2677O 1881 (i)
REPRODUKCE
2677
2678O 1882 (i)
REPRODUKCE
2678
2679O 1883 (i)
REPRODUKCE
2679
2680O 1884 (i)
REPRODUKCE
2680
2681O 1885 (i)
REPRODUKCE
2681
2682O 1886 (i)
REPRODUKCE
2682
2683O 1887 (i)
REPRODUKCE
2683
2684O 1888 (i)
REPRODUKCE
2684
2685O 1889 (i)
REPRODUKCE
2685
2686O 1890 (i)
REPRODUKCE
2686
2687O 1891 (i)
REPRODUKCE
2687
2688O 1892 (i)
REPRODUKCE
2688
2689O 1893 (i)
REPRODUKCE
2689
2690O 1894 (i)
REPRODUKCE
2690
2691O 1895 (i)
REPRODUKCE
2691
2692O 1896 (i)
REPRODUKCE
2692
2693O 1897 (i)
REPRODUKCE
2693
2694O 1898 (i)
REPRODUKCE
2694
2695O 1899 (i)
REPRODUKCE
2695
2696O 1900 (i)
REPRODUKCE
2696
2697O 1901 (i)
REPRODUKCE
2697
2698O 1902 (i)
REPRODUKCE
2698
2699O 1903 (i)
REPRODUKCE
2699
2700O 1904 (i)
REPRODUKCE
2700
2701O 1905 (i)
REPRODUKCE
2701
2702O 1906 (i)
REPRODUKCE
2702
2703O 1907 (i)
REPRODUKCE
2703
2704O 1908 (i)
REPRODUKCE
2704
2705O 1909 (i)
REPRODUKCE
2705
2706O 1910 (i)
REPRODUKCE
2706
2707O 1911 (i)
REPRODUKCE
2707
2708O 1912 (i)
REPRODUKCE
2708
2709O 1913 (i)
REPRODUKCE
2709
2710O 1914 (i)
REPRODUKCE
2710
2711O 1915 (i)
REPRODUKCE
2711
2712O 1916 (i)
REPRODUKCE
2712
2713O 1917 (i)
REPRODUKCE
2713
2714O 1918 (i)
REPRODUKCE
2714
2715O 1919 (i)
REPRODUKCE
2715
2716O 1920 (i)
REPRODUKCE
2716
2717O 1921 (i)
REPRODUKCE
2717
2718O 1922 (i)
REPRODUKCE
2718
2719O 1923 (i)
REPRODUKCE
2719
2720O 1924 (i)
REPRODUKCE
2720
2721O 1925 (i)
REPRODUKCE
2721
2722O 1926 (i)
REPRODUKCE
2722
2723O 1927 (i)
REPRODUKCE
2723
2724O 1928 (i)
REPRODUKCE
2724
2725O 1929 (i)
REPRODUKCE
2725
2726O 1930 (i)
REPRODUKCE
2726
2727O 1931 (i)
REPRODUKCE
2727
2728O 1932 (i)
REPRODUKCE
2728
2729O 1933 (i)
REPRODUKCE
2729
2730O 1934 (i)
REPRODUKCE
2730
2731O 1935 (i)
REPRODUKCE
2731
2732O 1936 (i)
REPRODUKCE
2732
2733O 1937 (i)
REPRODUKCE
2733
2734O 1938 (i)
REPRODUKCE
2734
2735O 1939 (i)
REPRODUKCE
2735
2736O 1940 (i)
REPRODUKCE
2736
2737O 1941 (i)
REPRODUKCE
2737
2738O 1942-1944
REPRODUKCE
2738
2739O 1945-1947
REPRODUKCE
2739
2740O 1948, 1949
REPRODUKCE
2740
PRAHA-KARLÍN
2741O 1848-1856
REPRODUKCE
2741
2742O 1857-1862
REPRODUKCE
2742
2743O 1869-1939
REPRODUKCE
2743
PRAHA-KUNRATICE
2744O 1847-1886 (i)
REPRODUKCE
2744
PRAHA-LIBEŇ
2745O 1833-1849
REPRODUKCE
2745
PRAHA-SMÍCHOV
2746O 1788-1820
REPRODUKCE
2746
2747O 1840-1855
REPRODUKCE
2747
2748O 1874-1939
REPRODUKCE
2748
PRAHA-VINOHRADY
2749O 1892-1917
REPRODUKCE
2749
2750O 1918-1939
REPRODUKCE
2750
PRAHA ŽIŽKOV
2751O 1893-1917
REPRODUKCE
2751
2752O 1896-1916, 1918-1925
REPRODUKCE
2752
PRAHA
2753Z 1784-1801
REPRODUKCE
2753
2754Z 1787-1822
REPRODUKCE
2754
2755Z 1802-1822
REPRODUKCE
2755
2756Z 1822-1831
REPRODUKCE
2756
2757Z 1831-1841
REPRODUKCE
2757
2758Z 1841-1843
REPRODUKCE
2758
2759Z 1843-1848
REPRODUKCE
2759
2760Z 1843-1849
REPRODUKCE
2760
2761Z 1848-1854
REPRODUKCE
2761
2762Z 1849-1855
REPRODUKCE
2762
2763Z 1854-1857
REPRODUKCE
2763
2764Z 1855-1864
REPRODUKCE
2764
2765Z 1857-1862
REPRODUKCE
2765
2766Z 1862-1871
REPRODUKCE
2766
2767Z 1865-1879
REPRODUKCE
2767
2768Z 1877-1882
REPRODUKCE
2768
2769Z 1871-1873 (i)
REPRODUKCE
2769
2770Z 1874 (i)
REPRODUKCE
2770
2771Z 1875 (i)
REPRODUKCE
2771
2772Z 1876 (i)
REPRODUKCE
2772
2773Z 1877 (i)
REPRODUKCE
2773
2774Z 1878 (i)
REPRODUKCE
2774
2775Z 1879 (i)
REPRODUKCE
2775
2776Z 1880 (i)
REPRODUKCE
2776
2777Z 1881 (i)
REPRODUKCE
2777
2778Z 1882 (i)
REPRODUKCE
2778
2779Z 1883 (i)
REPRODUKCE
2779
2780Z 1884 (i)
REPRODUKCE
2780
2781Z 1885 (i)
REPRODUKCE
2781
2782Z 1886 (i)
REPRODUKCE
2782
2783Z 1887 (i)
REPRODUKCE
2783
2784Z 1888 (i)
REPRODUKCE
2784
2785Z 1889 (i)
REPRODUKCE
2785
2786Z 1890 (i)
REPRODUKCE
2786
2787Z 1891 (i)
REPRODUKCE
2787
2788Z 1892 (i)
REPRODUKCE
2788
2789Z 1893 (i)
REPRODUKCE
2789
2790Z 1894 (i)
REPRODUKCE
2790
2791Z 1895 (i)
REPRODUKCE
2791
2792Z 1896 (i)
REPRODUKCE
2792
2793Z 1897 (i)
REPRODUKCE
2793
2794Z 1898 (i)
REPRODUKCE
2794
2795Z 1899 (i)
REPRODUKCE
2795
2796Z 1900 (i)
REPRODUKCE
2796
2797Z 1901 (i)
REPRODUKCE
2797
2798Z 1902 (i)
REPRODUKCE
2798
2799Z 1903 (i)
REPRODUKCE
2799
2800Z 1904 (i)
REPRODUKCE
2800
2801Z 1905 (i)
REPRODUKCE
2801
2802Z 1906 (i)
REPRODUKCE
2802
2803Z 1907 (i)
REPRODUKCE
2803
2804Z 1908 (i)
REPRODUKCE
2804
2805Z 1909 (i)
REPRODUKCE
2805
2806Z 1910 (i)
REPRODUKCE
2806
2807Z 1911 (i)
REPRODUKCE
2807
2808Z 1912 (i)
REPRODUKCE
2808
2809Z 1913 (i)
REPRODUKCE
2809
2810Z 1914 (i)
REPRODUKCE
2810
2811Z 1915 (i)
REPRODUKCE
2811
2812Z 1916 (i)
REPRODUKCE
2812
2813Z 1917 (i)
REPRODUKCE
2813
2814Z 1918 (i)
REPRODUKCE
2814
2815Z 1919 (i)
REPRODUKCE
2815
2816Z 1920 (i)
REPRODUKCE
2816
2817Z 1921 (i)
REPRODUKCE
2817
2818Z 1922 (i)
REPRODUKCE
2818
2819Z 1923 (i)
REPRODUKCE
2819
2820Z 1924 (i)
REPRODUKCE
2820
2821Z 1925 (i)
REPRODUKCE
2821
2822Z 1926 (i)
REPRODUKCE
2822
2823Z 1927
REPRODUKCE
2823
2824Z 1928
REPRODUKCE
2824
2825Z 1929
REPRODUKCE
2825
2826Z 1930
REPRODUKCE
2826
2827Z 1931
REPRODUKCE
2827
2828Z 1932
REPRODUKCE
2828
2829Z 1933
REPRODUKCE
2829
2830Z 1934
REPRODUKCE
2830
2831Z 1935
REPRODUKCE
2831
2832Z 1936
REPRODUKCE
2832
2833Z 1937
REPRODUKCE
2833
2834Z 1938
REPRODUKCE
2834
2835Z 1939
REPRODUKCE
2835
2836Z 1940
REPRODUKCE
2836
2837Z 1941
REPRODUKCE
2837
2838Z 1942 (+ zápisy od roku 1940)
REPRODUKCE
2838
2839Z 1942-1948
REPRODUKCE
2839
2840Z 1942 (+ dodatečné zápisy do roku 1948)
REPRODUKCE
2840
2841Z 1943 (+ dodatečné zápisy k roku 1941)
REPRODUKCE
2841
2842Z 1945 (i)
REPRODUKCE
2842
2843Z 1948, 1949
REPRODUKCE
2843
PRAHA-KARLÍN
2844Z 1869-1939
REPRODUKCE
2844
PRAHA-KUNRATICE
2845Z 1840-1877 (i)
REPRODUKCE
2845
PRAHA-LIBEŇ
2846Z 1788-1826
REPRODUKCE
2846
2847Z 1826-1839 (i)
REPRODUKCE
2847
PRAHA-SMÍCHOV
2848Z 1788-1821
REPRODUKCE
2848
2849Z 1821-1840
REPRODUKCE
2849
2850Z 1840-1870
REPRODUKCE
2850
2851Z 1874-1939
REPRODUKCE
2851
PRAHA-VINOHRADY
2852Z 1892-1918
REPRODUKCE
2852
2853Z 1918-1939
REPRODUKCE
2853
PRAHA-ŽIŽKOV
2854Z 1896-1916, 1918-1925 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
2854
PRAHA-BŘEVNOV
2855N 1839-1844 OZ (bez zápisu)
REPRODUKCE
2855
PRAHA-KUNRATICE
2856NOZ 1874-1935
REPRODUKCE
2856
PRAHA-LIBEŇ
2857O 1856-1939 Z 1874-1939
REPRODUKCE
2857
PRAHA-MICHLE
2858NOZ 1889-1939
REPRODUKCE
2858
PRAHA-SMÍCHOV
2859NOZ 1869-1873
REPRODUKCE
2859
PRAHA-ŽIŽKOV
2860NOZ 1927-1939 (i pro každý rok)
REPRODUKCE
2860
indexy
2861N 1780-1865
REPRODUKCE
2861
2862N 1784-1822
REPRODUKCE
2862
2863N 1821-1825
REPRODUKCE
2863
2864N 1822-1843
REPRODUKCE
2864
2865N 1843-1870 chlapci
REPRODUKCE
2865
2866N 1843-1870 dívky
REPRODUKCE
2866
2867N 1871-1900 chlapci
REPRODUKCE
2867
2868N 1871-1900 dívky
REPRODUKCE
2868
2869N 1901-1922 chlapci
REPRODUKCE
2869
2870N 1901-1922 dívky
REPRODUKCE
2870
2871N 1921-1949 chlapci
REPRODUKCE
2871
2872N 1921-1949 dívky
REPRODUKCE
2872
PRAHA-KARLÍN
2873N 1858-1931
REPRODUKCE
2873
2874N 1858-1931
REPRODUKCE
2874
2875N 1869-1939
REPRODUKCE
2875
PRAHA-KUNRATICE
2876N 1839-1928
REPRODUKCE
2876
PRAHA-LIBEŇ
2877N 1788-1851
REPRODUKCE
2877
2878N 1788-1932
REPRODUKCE
2878
2879N 1794-1818
REPRODUKCE
2879
2880N 1857-1939
REPRODUKCE
2880
PRAHA-MICHLE
2881N 1845-1873
REPRODUKCE
2881
2882N 1848-1892
REPRODUKCE
2882
PRAHA-NUSLE
2883N 1859-1895
REPRODUKCE
2883
PRAHA-SMÍCHOV
2884N 1788-1840
REPRODUKCE
2884
2885N 1788-1840
REPRODUKCE
2885
2886N 1841-1910
REPRODUKCE
2886
2887N 1869-1923 (jednotlivé zápisy od roku 1843)
REPRODUKCE
2887
2888N 1911-1938
REPRODUKCE
2888
2889N 1924-1939
REPRODUKCE
2889
PRAHA-VINOHRADY
2890N 1892-1917
REPRODUKCE
2890
2891N 1896-1927
REPRODUKCE
2891
2892N 1918-1939
REPRODUKCE
2892
2893N 1927-1939
REPRODUKCE
2893
PRAHA
2894O 1784-1816
REPRODUKCE
2894
2895O 1784-1873
REPRODUKCE
2895
2896O 1784-1873
REPRODUKCE
2896
2897O 1799-
REPRODUKCE
2897
2898O 1874-1891
REPRODUKCE
2898
2899O 1892-1906
REPRODUKCE
2899
2900O 1907-1938
REPRODUKCE
2900
2901O 1907-1949
REPRODUKCE
2901
PRAHA-KARLÍN
2902O 1848-1895
REPRODUKCE
2902
2903O 1858-1890
REPRODUKCE
2903
PRAHA-KUNRATICE
2904O 1847-1865
REPRODUKCE
2904
PRAHA-LIBEŇ
2905O 1813-1822, 1830-1894
REPRODUKCE
2905
2906O 1856-1913
REPRODUKCE
2906
2907O 1856-1939
REPRODUKCE
2907
PRAHA-MICHLE
2908O 1896- 2908
2909O (roky neuvádí)
REPRODUKCE
2909
PRAHA-SMÍCHOV
2910O 1788-1840
REPRODUKCE
2910
2911O 1840-1939
REPRODUKCE
2911
PRAHA-VINOHRADY
2912O 1896-1926
REPRODUKCE
2912
2913O 1926-1939
REPRODUKCE
2913
PRAHA
2914Z 1787-1822
REPRODUKCE
2914
2915Z 1791-1827 (abecedně řazený protokol)
REPRODUKCE
2915
2916Z 1820-1855
REPRODUKCE
2916
2917Z 1822-1838
REPRODUKCE
2917
2918Z 1839-1855
REPRODUKCE
2918
2919Z 1855-1864
REPRODUKCE
2919
2920Z 1855-1873
REPRODUKCE
2920
2921Z 1865-1879
REPRODUKCE
2921
2922Z 1880-1896
REPRODUKCE
2922
2923Z 1897-1907
REPRODUKCE
2923
2924Z 1908-1921
REPRODUKCE
2924
2925Z 1921-1933
REPRODUKCE
2925
2926Z 1934-1944
REPRODUKCE
2926
2927Z 1939-1949
REPRODUKCE
2927
PRAHA-KARLÍN
2928Z 1858-1885 2928
2929Z 1858-1939
REPRODUKCE
2929
2930Z 1869-1939
REPRODUKCE
2930
PRAHA-LIBEŇ
2931Z 1874-1939
REPRODUKCE
2931
PRAHA-SMÍCHOV
2932Z 1788-1840
REPRODUKCE
2932
2933Z 1840-1928
REPRODUKCE
2933
2934Z 1869-1939
REPRODUKCE
2934
PRAHA-VINOHRADY
2935Z 1892-1926
REPRODUKCE
2935
2936Z 1927-1939
REPRODUKCE
2936
PRAHA-KARLÍN
2937NOZ 1858-1885
REPRODUKCE
2937
PRAHA-LIBEŇ
2938NOZ (roky neuvádí)
REPRODUKCE
2938
PRAHA-MICHLE
2939N 1889-1939 Z 1896-1939
REPRODUKCE
2939
PRAHA-POČERNICE
2940N 1859-1895 O 1840-1895 Z 1840-1895
REPRODUKCE
2940
PRAHA-ŽIŽKOV
2941NOZ 1896-1939
REPRODUKCE
2941
2942Rekonstrukční matrika narozených pro Čechy
REPRODUKCE
1863-1947 2942
2943Rekonstrukční matrika narozených pro Moravu
REPRODUKCE
1866-1947 2943
2944Rekonstrukční matrika oddaných pro Čechy
REPRODUKCE
1871-1947 2944
2945Rekonstrukční matrika oddaných pro Čechy a Moravu
REPRODUKCE
1882-1839 2945
2946Rekonstrukční matrika narozených pro Čechy
REPRODUKCE
1871-1947 2946
2947Rekonstrukční matrika narozených pro Moravu a Slezsko
REPRODUKCE
1866-1947 2947
2948Index narozených všech obcí pro Čechy, Moravu a Slezsko (mimo Prahu)
REPRODUKCE
1946-1949 2948
2949Index narozených (mimo Prahu)
REPRODUKCE
1948, 1949 2949
2950Rekonstrukční matrika oddaných pro Čechy, Moravu a Slezsko
REPRODUKCE
1882-1939 2950
2951Index zemřelých (mimo Prahu)
REPRODUKCE
1946-1949 2951
2952Povolení k uzavření sňatku - Chrudim
REPRODUKCE
1855-1864 2952
2953Index k evidenci NOZ zapsaných v církevních a a civilních matrikách
REPRODUKCE
(1941-) 2953
2954Hřbitovní kniha
REPRODUKCE
1933- 2954
2955Záznamy o úmrtích
REPRODUKCE
1945 (leden - červen) 2955
SPISY
2956TEREZÍN - ohlédací listy
2956a3.12.1941 - 6.7.1942 1
2956b5.7.1942 - 23.7.1942 2
2956c2.8.1942 - 10.8.1942 3
2956d20.8.1942 - 27.8.1942 4
2956e27.8.1942 - 1.9.1942 5
2956f1.9.1942 - 6.9.1942 6
2956g8.9.1942 - 13.9.1942 7
2956h13.9.1942 - 18.9.1942 8
2956i18.9.1942 - 23.9.1942 9
2956j23.9.1942 - 29.9.1942 10
29.9.1942 - 6.10.1942 11
6.10.1942 - 15.10.1942 12
15.10.1942 - 20.10.1942 13
22.10.1942 - 4.11.1942 14
8.11.1942 - 18.11.1942 15
18.11.1942 - 28.11.1942 16
28.11.1942 - 10.12.1942 17
10.12.1942 - 1.1.1943 18
1.1.1943 - 12.1.1943 19
12.1.1943 - 21.1.1943 20
21.1.1943 - 30.1.1943 21
30.1.1943 - 8.2.1943 22
8.2.1943 - 17.2.1943 23
17.2.1943 - 27.2.1943 24
27.2.1943 - 13.3.1943 25
9.6.1943 - 12.7.1943 26
12.7.1943 - 5.9.1943 27
2957TEREZÍN - úmrtí zapsaná do matriky
A-Bl 29
Bl-D 30
E-Fo 31
Fr-Go 32
Gr-He 33
Hli-J 34
K 35
La-Löw 36
Löwy-M 37
N-P 38
R 39
Sa-Si 40
Sk-Š 41
T-W 42
Wi-Z 43
kartotékový seznam osob 20 krabic
2958TEREZÍN - dodatečné zápisy úmrtí
A-F 44
G-J 45
K-M 46
N-R 47
S-Z 48
2959TEREZÍN - žádosti o dodatečné zápisy úmrtí (1948)
čj. 14003-14030 49
14 031-14 057 50
14 061-14 064 51
14 076-14 082
14 078-15 085 52
15 101-15 107 53
2960TEREZÍN - korespondence ohledně úmrtí
A-Z1945-1946 54
A-K1947 55
L-Z 56
2961PRAHA - ohlédací listy, zapsaná úmrtí
1942, 1945-1947 57
1948, 1949 58
2962Ohlédací listy, zapsaná úmrtí (mimo Prahu)
1944-1947 59
1948-1949 60
2963Nezapsaná prohlášení za mrtva
A-Be 61
Ber-Bl 62
Bo-Bu 63
C-E 64
Fa-Frä 65
Fre-Ge 66
Gl-Gru 67
Gu-Hni 68
Hof-Kar 69
Kar-Koh 70
Koh-Ku 71
La-Li 72
Lo-Lu 73
M 74
N-Pi 75
Po-Reich 76
Reik-Ry 77
Sa-Schm 78
Schn-Sr 79
Sta-Su 80
Š-V 81
Wa-Weiz 82
Wel-Z 83
2964Nezapsaná prohlášení za mrtva (žádosti Zemského národního výboru v Praze z r. 1948)
A-B 84
C-Fra 85
Fre-Ha 86
He-Koh 87
Koh-Lu 88
M-O 89
P-R 90
S-Sp 91
St-T 92
U-Ž 93
2965Prohlášení za mrtva zapsaná do matrik
A-B 94
C-Fra 95
Fre-Gra 96
Gro-Hy 97
J-K 98
L-Mo 99
Mü-Ru 100
S-Sy 101
Sch 102
S-We 103
Wi-Z 104
kartotékový seznam osob 4 krabice
2966TEPLICE - ohlédací listy, zapsaná úmrtí
A-Z1945-1949 105
2967TEPLICE - hlášení o narození dítěte
A-G 106
H-L 107
M-Z 108
2968Hlášení o narození dětí, hlášení o úmrtí(mimo Prahu)1944-1949 109
2969PRAHA - hlášení o narození dětí1948
leden - únor 1948 110
březen - červen 1948 111
červenec - prosinec 1948 112
2970DĚČÍN - PODMOKLY
hlášení o narození dětí1946
ohlédací listy, sňatky1945-1949 113
sňatky 114
2971TRUTNOV, ÚSTÍ NAD LABEM
hlášení o narození dětí, sňatku, a úmrtí1946-1949 115
2972Dodatečné zápisy, opravy matričních údajů 116
2973Změny jmen (vyřízené žádosti)
A-J 117
K-R 118
S-Z 119
Změny jmen (nevyřízené žádosti) 120
2974Rozvody, rozluky 121
2975Adopce, poručnictví, uznání otcovství 122
2976Rekonstrukční matriky
A-L 123
M-Z 124
doklady k rekonstrukční matrice pro Čechy a Moravu 125
2977Původní seznamy matrik, různé matriční doklady 126,127
Vyhledávání:  druh rejstříku:
~|A|B|C|D|E|F|G|H|CH|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Vše

Rejstříkové heslo - specifikace
Abertamy, o. Karlovy Vary
Adamov, o. Blansko (Adamsthal)
Adršpach, o. Náchod
Albeř, o. Jindřichův Hradec
Alberndorf, Rakousko
Alberovice, ob. Němčice, o. Benešov
Albrechtice nad Orlicí, o. Rychnov nad Kněžnou
Albrechtice nad Vltavou, o. Písek
Albrechtice u Rýmařova, ob.Břidličná, o. Bruntál
Albrechtice, o. Karvinná
Albrechtičky, o. Nový Jičín
Aloisov, dř. ob. Kyje, o. Praha-západ, zanikla
Altenkunstadt, SRN
Altenmarkt, Rakousko
Altlichtenwarth, Rakousko
Altruppersdorf, Rakousko
Amalín, m. č. ob. Křivoklát, o. Rakovník
Amstätten, Rakousko
Andělská Hora, o. Karlovy Vary
Andělská Hora, ob. Světlá, o. Bruntál
Annaberg, SRN
Annathal, o. Horšovský Týn, neuvádí se
Annín, ob. Dlouhá Ves, o. Klatovy
Annín, ob.Tovačov, o. Přerov
Annina Ves, dř. ob. Horní Lhota, o. Ledeč nad Sázavou, zanikla (Annadorf)
Antonienthal, dř. ob. Štoky, o. Polná, zanikla
Antonka, ob. Kamenice nad Lipou, o. Pelhřimov
Archlebov, o. Hodonín
Arco, Itálie
Arneštovice, o. Pelhřimov
Arnoldov, ob.Ostrov, o. Karlovy Vary
Arnolec, o. Jihlava
Arnoltov, ob. Kostelní Bříza, o. Sokolov
Arnoštovice, o. Benešov
Arnultovice t. Hostivín, ob.Rudník, o. Trutnov
Arnultovice, ob. Luční Chvojno, o. Ústí nad Labem
Arnultovice, ob. Nový Bor, o. Česká Lípa
Aš, o. Cheb
Aue, SRN
Auerstahl, Rakousko
Augsburg, SRN
Ausenhof, dř. ob. Lísková (Haselbach) o. Sokolov, zanikla
Aussee, Rakousko
Baaden, SRN
Babčice, ob. Domamyšl, o. Tábor
Babí, ob. Náchod, o. Náchod
Babice, o. Hradec Králové
Babice, o. Třebíč
Babice, o. Uherské Hradiště
Babice, ob. Buřenice, o. Pelhřimov
Babice, ob. Okrouhlice, o. Havlíčkův Brod
Babice, ob. Olbramovice, o. Benešov
Babín, ob.Těmice, o. Pelhřimov
Babiny I, ob.Tašov, o. Ústí nad Labem
Babiny II, ob.Homole, o. Ústí nad Labem
Babylon, o. Domažlice
Bačalky, ob. Milkovice, o. Jičín
Bačetín, o. Rychnov nad Kněžnou
Bačice, o. Třebíč
Bačkov, o. Havlíčkův Brod
Bácovice, o. Pelhřimov
Bad Gastein, Rakousko
Bad Godesberg, SRN
Bad Nauheim, SRN
Bad Pyrawarth, Rakousko
Bad Reichenhall, SRN
Bad Schandau, SRN
Bad Wildungen, SRN
Baden u Vídně, Rakousko
Bahno, ob.Černíny, o. Kutná Hora
Bainhöfen, Rakousko
Baja, Maďarsko
Bakov nad Jizerou, o. Mladá Boleslav
Balasz, Maďarsko
Balf, Rakousko
Balkova Lhota, ob. Radkov, o. Tábor
Báně, splynula s ob. Zbraslav, o. Praha-západ
Banín, o. Svitavy
Bánov, o. Uherské Hradiště
Barchov, o. Hradec Králové
Barchov, o. Pardubice
Barchovice, o. Kolín
Barchůvek, o. Hradec Králové
Barčov, ob. Jiřetice, o. Benešov
Bartošovice v Orlických horách, o. Rychnov nad Kněžnou
Bartošovice, o. Nový Jičín
Basilej, Švýcarsko
Baška, o. Frýdek-Místek
Bašť, o. Praha-východ
Baštínov, m. č. ob. Mírovka, o. Havlíčkův Brod
Batelov, o. Jihlava
Batín, ob. Střevač, o. Jičín
Batňovice, o. Trutnov
Batouchovice, ob. Bochovice, o. Třebíč
Bavorov, o. Strakonice
Bavorovice, ob. Hluboká nad Vltavou, o. České Budějovice
Bayreuth, SRN
Bažantov, dř. ob. Lesná, o. Tachov, zanikla
Bdeněves, ob. Kozolupy, o. Plzeň-sever
Bdín, o. Rakovník
Běchary, o. Jičín
Bechlín, o. Litoměřice
Bechov, o. Mladá Boleslav
Běchovice, o. Praha-východ
Bechyně, o. Tábor
Bechyňská Smoleč, ob. Sudoměřice u Tábora, o. Tábor
Bečice, ob. Malšice, o. Tábor
Bečkov, ob. Bernartice, o. Trutnov
Bečov nad Teplou, o. Karlovy Vary
Bečov, o. Most
Bečov, ob. Blatno, o. Chomutov
Bečváry, o. Kolín
Bedihošť, o. Prostějov
Bědovice, ob.Třebechovice pod Orebem, o. Hradec Králové
Bedrč, ob. Benešov, o. Benešov
Bedřichov, ob. Jihlava, o. Jihlava
Bedřichov, ob. Rybník, o. Domažlice, zanikla
Bedřichov, ob. Zhořec, o. Pelhřimov
Bedřichovice, ob. Česlín, o. Benešov
Bedřichovice, ob. Hříškov, o. Louny
Běhánky, ob. Dubí, o. Teplice
Běhařov, o. Klatovy
Běhařovice, o. Znojmo
Bělá nad Radbuzou, o. Domažlice,
Bělá nad Svitavou, o. Svitavy
Bělá pod Bezdězem, o. Mladá Boleslav
Běla, m. č. ob.Sudkův Důl, o. Pelhřimov (dvůr)
Bělá, o. Chrudim
Bělá, o. Pelhřimov
Bělá, ob. Děčín X, o. Děčín
Bělá, ob. Jedlá, o. Havlíčkův Brod
Bělá, ob. Liberk, o. Rychnov nad Kněžnou
Bělá, ob. Mírová pod Kozákovem, o. Semily
Bělbožice, ob.Šípy, o. Rakovník
Bělčice, o. Strakonice
Bělčice, ob. Ostředek, o. Benešov
Běleč nad Orlicí, o. Hradec Králové
Běleč, o. Kladno
Běleč, o. Tábor
Běleč, ob. Liteň, o. Beroun
Bělečko, o. Pradubice
Bělice, o. Benešov
Bělidla, ob. Olomouc, o. Olomouc
Bělkovice-Lašťany, o. Olomouc
Bělokozly, ob. Sázava, o. Kutná Hora
Běloky, o. Kladno
Bělotín, o. Přerov
Bělov, o. Kroměříž
Běloves, ob. Náchod, o. Náchod
Bělušice, o. Kolín
Bělušice, o. Most
Benátecká Vrutice, o. Nymburk
Benátky nad Jizerou, o. Mladá Boleslav
Benátky, Itálie
Benátky, o. Svitavy
Benátky, ob. Houserovka, o. Pelhřimov
Benátky, ob. Úžice, o. Kutná Hora
Bendovo Záhoří, ob. Blanice, o. Tábor
Benešov nad Černou, o. Český Krumlov
Benešov nad Ploučnicí, o. Děčín
Benešov, o. Benešov
Benešov, o. Blansko
Benešov, o. Pelhřimov
Benice, o. Praha-východ
Beňov, o. Přerov
Beňovy, ob. Klatovy, o. Klatovy
Beranov, o. Karlovy Vary
Beranova Lhota, ob. Jedlany, o. Tábor
Bergen-Belsen, SRN
Berlín, SRN
Bernardov, o. Kutná Hora
Bernartice, o. Benešov
Bernartice, o. Písek
Bernartice, o. Šumperk
Bernartice, o. Tachov
Bernartice, o. Trutnov
Bernartice, ob. Boříkovy, o. Klatovy
Bernhardsthal, Rakousko
Beroun, o. Beroun
Beřovice, o. Kladno
Běrunice, o. Nymburk
Běruničky, ob. Běrunice, o. Nymburk
Běšice, ob. Čachovice, o. Chomutov, zanikla zatopením
Běšiny, o. Klatovy
Běsno, ob. Strojetice, o. Louny
Běštín, o. Beroun
Běstvina, o. Chrudim
Běstviny, ob. Dobruška, o. Rychnov nad Kněžnou
Bezděčí u Trnávky, o. Svitavy
Bezděčín, o. Jablonec nad Nisou
Bezděčín, o. Jihlava
Bezděčín, ob. Mladá Boleslav, o. Mladá Boleslav
Bezděčín, ob. Obrataň, o. Pelhřimov
Bezděčín, ob. Želeč, o. Tábor
Bezdědice, ob. Hostivice, o. Beroun
Bezděkov u Libice nad Doubravou, o. Havlíčkův Brod
Bezděkov, o. Klatovy
Bezděkov, o. Louny
Bezděkov, o. Pardubice
Bezděkov, o. Plzeň-jih
Bezděkov, ob. Lukavec, o. Pelhřimov
Bezděkov, ob. Prachomety, o. Karlovy Vary
Bezděkov, ob. Přední Ptákovice, o. Strakonice, zanikla
Bezděkov, sloučena s ob. Roudnice nad Labem, o. Litoměřice
Bezděkovec, ob. Mileč, o. Plzeň-jih
Bezdružice, o. Tachov
Bezmíř, ob. Vojkov, o. Benešov
Bezno, o. Mladá Boleslav
Beztahov, ob. Martinice, o. Benešov
Bezvěrov, dř. o. Horšovský Týn, dnes neur.
Bezvěrov, o. Plzeň-sever
Bezvěrov, ob. Teplá, o. Karlovy Vary
Bia a, Polsko
Bílá hora, část m. o. Praha 6
Bílá Hůrka, m. č. ob. Chvalešovice, o. České Budějovice
Bílá Třemešná, o. Trutnov
Bílá Voda, ob. Červená Voda, o. Ústí nad Orlicí
Bílá, o. Liberec
Bílá, ob. Sedlo, o. Jindřichův Hradec
Bílčice, o. Bruntál
Bílé Podolí, o. Kutná Hora
Bílé Poličany, o. Trutnov
Bílence, o. Chomutov
Bílenec, ob. Petrohrad, o. Louny
Bílenice, o. Klatovy
Bílichov, o. Kladno
Bílina, o. Teplice
Bilina, ob. Veselíčko, o. Písek
Bílkovice, ob. Takomín, o. Benešov
Bílov, o. Plzeň-sever
Bílovec, o. Nový Jičín
Bílovice nad Svitavou, o. Brno-venkov
Bílovice, o. Uherské Hradiště
Bílovice, os. ob. Hořičky, o. Český Krumlov, zanikla
Bíluky, ob. Měčín, o. Klatovy
Bílý Újezd, o. Litoměřice
Bílý Újezd, o. Rychnov nad Kněžnou
Bisenberg, Rakousko
Biskupice, o. Prostějov
Biskupice, o. Svitavy
Biskupice, ob. Biskupice-Pulkov, o. Třebíč
Biskupice, ob. Ronov nad Doubravou, o. Chrudim
Bítouchov, o. Mladá Boleslav
Bítov, o. Znojmo
Bítovany, ob. Zaječice, o. Chrudim
Bitozeves, o. Louny
Blachownia Słaska, Polsko
Blahotice, ob. Slaný, o. Kladno
Blanice, o. Tábor
Blanička, ob. Pohnání, o. Tábor
Blankartice, ob. Heřmanov, o. Děčín
Blansko, o. Blansko
Blansko, ob. Kaplice, o. Český Krumlov
Blata, m. č. ob. Mělník, o. Mělník
Blata, ob. Samšina, o. Jičín
Blatec, ob. Hranice, o. Semily
Blatná, o. Strakonice
Blatnice, o. Hodonín
Blatnice, o. Plzeň-sever
Blatno, o. Chomutov
Blatno, o. Louny
Blato, ob. Mikulovice, o. Pardubice
Bláto, ob. Uhlířské Janovice, o. Kutná Hora
Blatov, m. č. ob. Újezd nad Lesy, o. Praha-východ
Blažejovice, o. Benešov
Blažim o. Benešov
Blažim, o. Louny
Blažnov, ob. Křešín, o. Pelhřimov
Blažovice, o. Brno-venkov
Blechhammer, SRN
Blešno, o. Hradec Králové
Blevice, o. Kladno
Blinka, ob. Plaňany, o. Kolín
Blížejov, o. Domažlice
Blíževedly, o. Česká Lípa
Blízkov, o. Žďár nad Sázavou
Blížňovice, ob. Čenkovice, o. Chrudim
Blovice, o. Plzeň-jih
Blšany, o. Louny
Blšany, ob. Chlumčany, o. Louny
Bludov, ob. Červené Janovice, o. Kutná Hora
Bludovice, ob. Havířov, o. Karviná
Bnej Brah, Izrael
Bobrky, Polsko
Bobrová, o. Žďár nad Sázavou
Bobrůvka, o. Žďár nad Sázavou
Bochoř, o. Přerov
Bochov, o. Karlovy Vary
Bodenbach, SRN
Boguszowice, Polsko
Bohatice, ob. Karlovy Vary, o. Karlovy Vary
Bohdalice, ob. Bohdalice-Pavlovice, o. Vyškov
Bohdalín, o. Pelhřimov
Bohdaneč, o. Kutná Hora
Bohdaneč, o. Pardubice
Bohdanovice, o. Opava
Bohdašín, o. Rychnov nad Kněžnou
Bohdašín, ob. Červený Kostelec, o. Náchod
Böhmischkrut, Rakousko
Bohnice, ob. Praha 8, Praha hl. m.
Bohostice, o. Příbram
Bohosudov, ob. Krupka, o. Teplice
Bohouňovice I, o. Kolín
Bohouňovice II, ob. Horní Kruty, o. Kolín
Bohučovice, o. Opava
Bohumilice, o. Břeclav
Bohumilice, o. Prachatice
Bohumín, o. Karviná
Bohunice, ob. Brno-Bohunice, o. Brno-město
Bohunice, splynula s ob. Prosiměřice, o. Znojmo
Bohuňovice, o. Svitavy
Bohuslav, m. č. os. Radotín, ob. Chyše, o. Karlovy Vary
Bohuslavice nad Úpavou, o. Trutnov
Bohuslavice nad Vláří, o. Zlín
Bohuslavice, o. Hodonín
Bohuslavice, o. Náchod
Bohušov, o. Svitavy
Bohušov, ob. Blovice, o. Plzeň-jih
Bohušovice nad Ohří, o. Litoměřice
Bohutice, o. Znojmo
Bohutín, o. Příbram
Bojanov, o. Chrudim
Bojanovice, o. Praha-západ
Bojanovice, o. Znojmo
Bojanovice, ob. Zlobice, o. Kroměříž
Bojenice, ob. Bernartice, o. Písek
Boješice, ob. Myslín, o. Písek
Bojiště, o. Havlíčkův Brod
Bojkovice, o. Uherské Hradiště
Bolechovice, ob. Divišovice, o. Benešov
Bolehošť, o. Rychnov nad Kněžnou
Bolelouc, o. Olomouc
Boleradice, o. Břeclav
Bolešiny, o. Klatovy
Boletice nad Labem, o. Děčín
Bolina, o. Benešov
Bolzano, Itálie
Boněnov, ob. Michalovy Hory, o. Tachov
Bonětice, ob. Olešná, o. Tachov
Bonětičky, ob. Olešná, o. Tachov
Boňkov, ob. Herálec, o. Havlíčkův Brod
Bonkovice, o. Benešov
Bor u Chroustovic, ob. Synčany, o. Chrudim
Bor u Skutče, o. Chrudim
Bor, m. č. ob. Milý, o. Rakovník
Bor, o. Jindřichův Hradec
Bor, o. Karlovy Vary
Bor, o. Tachov
Bor, ob. Kopanina, o. Cheb
Bořanovice, o. Praha-východ
Borčice, m. č. ob. Všeň, o. Semily
Boreč, o. Mladá Boleslav
Borek, o. Havlíčkův Brod
Borek, o. Jindřichův Hradec
Borek, o. Pardubice
Borek, ob. Rokycany, o. Rokycany
Borek, ob. Suchomasty, o. Beroun
Borek, ob. Žehušice, o. Kutná Hora
Bořeňovice, o. Benešov
Bořetice, o. Břeclav
Bořetice, o. Pelhřimov
Bořetice, ob. Bohouňovice I, o. Kolín
Bořetice, ob. Neustupov, o. Benešov
Bořetín, o. Jindřichův Hradec
Bořetín, o. Pelhřimov
Bořice, o. Chrudim
Boříkovice, ob. Přešovice, o. Moravský Krumlov, neuvádí se
Boříkovy, o. Klatovy
Bořislav, o. Teplice
Borkovany, o. Břeclav
Borkovice, o. Tábor
Bořkovice, ob. Libouň, o. Benešov
Borohrádek, o. Rychnov nad Kněžnou
Borotice, o. Příbram
Borotice, o. Znojmo
Borotín, o. Blansko
Borotín, o. Tábor
Borová, o. Frýdek-Místek
Borová, o. Svitavy
Borová, ob. Budeč, o. Jindřichův Hradec
Borová, ob. Zbraslavice, o. Kutná Hora
Borovany, o. České Budějovice
Borovany, o. Písek
Borovka, ob. Mlékovice, o. Benešov
Borovnice, o. Benešov
Borovnice, o. Rychnov nad Kněžnou
Borovnice, o. Trutnov
Borovnice, o. Žďár nad Sázavou
Borovnička, ob. Borovnice, o. Trutnov
Borovno, o. Plzeň-jih
Borovsko, ob. Bernartice, o. Benešov
Borovy, o. Klatovy
Boršice u Buchlovic., o. Uherské Hradiště
Borský Jur, o. Senica, Slovensko
Borský Mikuláš, o. Senica, Slovensko
Boršov, ob. Kyjov, o. Hodonín
Bory, o. Žďár nad Sázavou
Boseň, o. Mladá Boleslav
Bošice, o. Pardubice
Bošice, ob. Svojšice, o. Kolín
Bošilec, o. České Budějovice
Bošín, ob. Křinec, o. Nymburk
Bošířany, ob. Horní Slavkov, o. Sokolov
Boskovice, o. Blansko
Bosonohy, ob. Brno-Bosonohy, o. Brno-město
Bošovice, o. Vyškov
Bostov, m. č. ob. Radvanov, o. Tábor
Bosyně, ob. Vysoká, o. Mělník
Boubská, ob. Vimperk, o. Prachatice
Boučí, ob. Dolní Nivy, o. Sokolov
Boudy, ob. Mirotice, o. Písek
Bousov, o. Chrudim
Božejov, o. Pelhřimov
Božejovice, o. Tábor
Bozen, Rakousko
Božetice, o. Písek
Božetín, ob. Vrchotice, o. Benešov
Boží Dar, o. Karlovy Vary
Boží Voda, dř. os. ob. Liběchov, o. Mělník, zanikla
Božičany, o. Karlovy Vary
Božice, o. Znojmo
Božkov, ob. Plzeň 2, o. Plzeň-město
Božkovice, ob. Drachkov, o. Benešov
Božtěšice, o. Ústí nad Labem
Brackwede, SRN
Bradáčov, o. Tábor
Bradlné, dř. o. Boskovice, zanikla
Braňany, o. Most
Brand, Rakousko
Brandlín, o. Jindřichův Hradec
Brandlín, ob. Tučapy, o. Tábor
Brandýs nad Labem, ob. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, o. Praha-východ
Brandýs nad Orlicí, o. Ústí nad Orlicí
Brandýs, ob. Chabeřice, o. Kutná Hora
Brandýsek, o. Kladno
Branice, o. Písek
Braník, m. o. Praha 4, o. Praha hl. m.
Branišov, o. Jihlava
Branišov, o. Pelhřimov
Branišovice, o. Znojmo
Branišovice, ob. Ratiboř, o. Písek
Branka, o. Opava
Brankovice, o. Vyškov
Branky, o. Vsetín
Branná, o. Jindřichův Hradec
Branná, o. Šumperk
Branovice, m. č. ob. Dobšice, o. České Budějovice
Bransouze, o. Třebíč
Brantice, o. Bruntál
Braškov, o. Kladno
Břasy, o. Rokycany
Bratčice, ob. Potěhy, o. Kutná Hora
Bratelsbrunn, Rakousko
Bratislava, hl. m. , Slovensko
Bratkovice, o. Kladno
Bratřice, o. Pelhřimov
Bratříkovice, ob. Nechvalice, o. Příbram
Bratronice, o. Kladno
Bratronice, ob. Záboří, o. Strakonice
Bratroňov, ob. Ctěnín, o. Chrudim
Brázdim, o. Praha-východ
Bražec, dř. o. Karlovy Vary, zanikla
Brdlice, m. č. ob. Vršovice, o. Opava
Brdo, o. Jičín
Brdo, ob. Doly, o. Chrudim
Břeclav, o. Břeclav
Bregenz, Rakousko
Bregovi Trebinje, dř. Jugoslávie
Břehy, o. Pardubice
Bremberg, SRN
Brenná, Polsko
Břešťany, m. č. ob. Břežánky, o. Teplice
Břestek, o. Uherské Hradiště
Břevnice, o. Havlíčkův Brod
Břevnov, m. o. Praha 6, Praha hl. m.
Břežánky, o. Teplice, zanikla důlní činností
Břežany I, o. Kolín
Břežany nad Ohří, o. Litoměřice
Břežany, o. Klatovy
Břežany, o. Louny
Břežany, o. Znojmo
Břežany, ob. Lešany, o. Benešov
Březce, ob. Štěpánov, o. Olomouc
Březenec, ob. Jirkov, o. Chomutov
Březí u Týna nad Vltavou, o. České Budějovice
Březí, o. Praha-východ
Březí, o. Žďár nad Sázavou
Březí, ob. Ctiboř, o. Tachov
Březí, ob. Kovářov, o. Písek
Březí, ob. Předmíř, o. Strakonice
Březí, ob. Šebestěnice, o. Kutná Hora
Březín, ob. Nečtiny, o. Plzeň-sever
Březina, m. č. ob. Popelín, o. Jindřichův Hradec
Březina, o. Brno-venkov
Březina, o. Jindřichův Hradec
Březina, o. Mladá Boleslav
Březina, o. Vyškov
Březina, ob. Hořepník, o. Pelhřimov
Březina, ob. Vlastějovice, o. Kutná Hora
Březiněves, o. Praha-východ
Březinka, o. Havlíčkův Brod
Březinka, o. Mladá Boleslav
Březinka, ob. Hošťalovice, o. Chrudim
Březinka, Polsko
Březiny, o. Svitavy
Březnice, o. Příbram
Březnice, o. Tábor
Březnice, o. Zlín
Březník, o. Třebíč
Březno, o. Chomutov
Březno, o. Louny
Březno, o. Mladá Boleslav
Březno, ob. Velemín, o. Litoměřice
Březolupy, o. Uherské Hradiště
Březová nad Svitavou, o. Svitavy
Březová, o. Náchod
Březová, o. Uherské Hradiště
Březová, ob. Karlovy Vary, o. Karlovy Vary
Březová, ob. Úmonín, o. Kutná Hora
Březové Hory, ob. Příbram, o. Příbram
Březovice, o. Mladá Boleslav
Březovice, ob. Holešovice, o. Chrudim
Březůvky, o. Zlín
Břidličná, o. Bruntál (dř. Frýdlant nad Moravicí)
Břilice, o. Jindřichův Hradec
Břístev, ob. Chotěšice, o. Nymburk
Bříství, o. Nymburk
Bříza, o. Litoměřice
Bříza, ob. Cheb, o. Cheb
Bříza, ob. Všestary, o. Hradec Králové
Brloh, o. Pardubice
Brloh, ob. Cítoliby, o. Louny
Brložec, ob. Štědrá, o. Karlovy Vary
Brná nad Labem, o. Ústí nad Labem
Brná, ob. Potštejn, o. Rychnov nad Kněžnou
Brňany, o. Litoměřice
Brňany, ob. Vyškov, o. Vyškov
Brněnec, o. Svitavy
Brněnské Ivanovice, ob. Brno-Tuřany, o. Brno-město
Brnky, ob. Zdiby, o. Praha-východ
Brno, o. Brno-město
Brňov, ob. Podlesí, o. Vsetín
Brocno, ob. Chcebuz, o. Litoměřice
Brod nad Dyjí, o. Břeclav
Brod nad Tichou, o. Tachov
Brod, o. Příbram
Brodce, o. Mladá Boleslav
Brodce, ob. Týnec nad Sázavou, o. Benešov
Brodce, ob. Úhošťany, o. Chomutov
Brodek u Přerova, o. Přerov
Brodek u Prostějova, o. Prostějov
Brodek, ob. Dětenice, o. Jičín
Brody, ob. Krásný Dvůr, o. Louny
Broučkova Lhota, ob. Jeníčkova Lhota, o. Tábor
Broumov, o. Náchod
Broumov, ob. Zadní Chodov, o. Tachov
Broumovice, o. Benešov
Brozánky, ob. Řehlovice, o. Ústí nad Labem
Brozany, o. Litoměřice
Brozany, ob. Staré Hradiště, o. Pardubice
Brtec, o. Písek
Brtnice, o. Jihlava
Brtnice, ob. Velké Popovice, o. Praha-východ
Brtnička, o. Třebíč
Brtníky, o. Děčín
Bruck a. d. Mur, Rakousko
Brumov, ob. Brumov-Bylnice, o. Zlín
Brumovice, o. Břeclav
Brumovice, o. Opava
Brunšov, m. č. ob. Hradišťko, o. Praha-západ
Bruntál, o. Bruntál
Brusel, Belgie
Brusné, o. Kroměříž
Brusnice, ob. Hajnice, o. Trutnov
Brušperk, o. Frýdek-Místek
Brusy, ob. Přešťovice, o. Strakonice
Břvany, o. Louny
Brzkov, o. Jihlava
Brzotice, o. Benešov
Bubeneč, m. o. Praha 6,7,Praha hl.m.
Bubny, m. o. Praha 7, Praha hl. m.
Bubovice, o. Beroun
Buchenwald, SRN
Buchlovice, o. Uherské Hradiště
Buckov, splynula s ob. Buštěhrad, o. Kladno
Bučovice, o. Vyškov
Buda, ob. Horka II, o. Kutná Hora
Budapešť, Maďarsko
Budčeves, o. Jičín
Budčice, ob. Vlastějovice, o. Kutná Hora
Budeč, o. Jindřichův Hradec
Budeč, ob. Hněvkovice, o. Havlíčkův Brod
Budenice, ob. Jarpice, o. Kladno
Budeničky, ob. Šlapanice, o. Kladno
Budenín, o. Benešov
Budětice, o. Klatovy
Budihostice, ob. Chržín, o. Kladno
Budíkov, o. Pelhřimov
Budilov, ob. Bošice, o. Prachatice
Budiměřice, o. Nymburk
Budislav, o. Svitavy
Budislav, o. Tábor
Budislavice, ob. Mladý Smolivec, o. Plzeň-jih
Budišov nad Budišovkou, o. Opava
Budišov, o. Třebíč
Budišovice, o. Opava
Budkov, o. Třebíč
Budkovice, ob. Pertoltice, o. Kutná Hora
Budňany, m. č. ob. Karlštejn, o. Beroun
Budov, ob. Verušičky, o. Karlovy Vary
Budy, ob. Onomyšl, o. Kutná Hora
Budyně nad Ohří, o. Litoměřice
Bukol, o. Mělník
Bukov, o. Žďár nad Sázavou
Bukov, ob. Kolešov, o. Rakovník
Bukov, ob. Ústí nad Labem, o. Ústí nad Labem
Buková u Příbramě, o. Příbram
Buková u Rožmitálu pod Třemšínem, o. Příbram
Buková, o. Jihlava
Buková, o. Plzeň-jih
Buková, ob. Bernartice, o. Šumperk
Buková, ob. Pravonín, o. Benešov
Buková, ob. Řemíčov, o. Tábor
Bukovany, o. Benešov
Bukovany, o. Hodonín
Bukovany, o. Pardubice
Bukovany, o. Sokolov
Bukovany, ob. Kozárovice, o. Příbram
Bukovec, o. Domažlice
Bukovec, ob. Plzeň 4, o. Plzeň-město
Bukovice, o. Blansko
Bukovice, ob. Bžany, o. Teplice
Bukovina, ob. Dolánky u Turnova, o. Semily
Bukovka, o. Pardubice
Bukovník, o. Klatovy
Bukovsko, ob. Malonty, o. Český Krumlov
Bukurešť, Rumunsko
Bulhary, o. Břeclav
Buřenice, o. Pelhřimov
Burgfortsreith, SRN
Burgstall, Rakousko
Buřínsko, ob. Chocnějovice, o. Mladá Boleslav
Buškovice, o. Louny
Bušovice, o. Rokycany
Buštěhrad, o. Kladno
Butovice, m. o. Praha 5, Praha hl. m.
Butovice, ob. Studénka, o. Nový Jičín
Buzice, ob. Blatná, o. Strakonice
Býchory, o. Kolín
Býčkovice, o. Litoměřice
Bydlín, ob. Rodné, o. Tábor, zanikla
Bydžovská Lhotka, ob. Mělník, o. Hradec Králové
Bykoš, o. Beroun
Býkovice, ob. Bořeňovice, o. Benešov
Bylany, o. Chrudim
Bylany, o. Most
Bylany, ob. Chrášťany, o. Kolín
Bylnice, ob. Brumov-Bylnice, o. Zlín
Bynov, ob. Děčín IX, o. Děčín
Byňov, ob. Homole, o. Ústí nad Labem
Byšice, ob. Byšice-Liblice, o. Mělník
Byšičky, ob. Lysá nad Labem, o. Nymburk
Byškovice, ob. Neratovice, o. Mělník
Býšť, o. Pardubice
Bystrá, ob. Řečice, o. Pelhřimov
Bystřany, o. Teplice
Bystrc, ob. Brno-Bystra, o. Brno-město
Bystré, o. Klatovy
Bystré, o. Rychnov nad Kněžnou
Bystré, o. Svitavy
Bystré, ob. Stárkov, o. Náchod
Bystřice nad Pernštejnem, o. Žďár nad Sázavou
Bystřice nad Úhlavou, o. Klatovy
Bystřice pod Hostýnem, o. Kroměříž
Bystřice pod Lopeníkem, o. Uherské Hradiště
Bystřice, o. Benešov
Bystřice, o. Frýdek-Místek
Bystřice, o. Jičín
Bystřice, ob. Bělá nad Radbuzou, o. Domažlice
Bystřice, ob. Dubí, o. Teplice
Bystřice, ob. Hroznětín, o. Karlovy Vary
Bystrovany, o. Olomouc
Bytíz, ob. Dubenec, o. Příbram
Bzenec, o. Hodonín
Bzí, ob. Štipoklasy, o. České Budějovice
Bzí, ob. Železný Brod, o. Jablonec nad Nisou
Bzová, ob. Běleč, o. Tábor
Čabová, ob. Moravský Beroun, o. Bruntál
Čachotín, o. Havlíčkův Brod
Čachovice, o. Chomutov, zanikla výstavbou přehrady
Čachovice, o. Mladá Boleslav
Čachrov, o. Klatovy
Čakov, o. Benešov
Čaková, o. Bruntál
Čakovice, m. o. Praha 9, Praha hl. m.
Čakovice, ob. Pelhřimov, o. Pelhřimov
Čakovice, ob. Radouň, o. Litoměřice
Čakovice, ob. Řehenice, o. Praha-východ
Čakovičky, ob. Nová Ves, o. Praha-východ
Čánka, ob. Opočno, o. Rychnov nad Kněžnou
Čankovice, o. Chrudim
Čapov, ob. Starý Tábor, o. Tábor, zanikla
Capri, Itálie
Cárka, m. č. ob. Liběšovice, o. Louny
Čáslav, o. Kutná Hora
Čáslavice, o. Třebíč
Čáslavsko, o. Pelhřimov
Částkov, o. Tachov
Částkov, o. Uherské Hradiště
Částkov, ob. Svojšice, o. Klatovy
Částkovice, o. Hostětice, o. Jihlava
Častolovice, o. Rychnov nad Kněžnou
Častrov, o. Pelhřimov
Částrovice, m. č. ob. Vracovice, o. Benešov
Časy, ob. Choteč, o. Pardubice
Čavisov, o. Opava
Čebín, o. Brno. venkov
Cebiv, o. Tachov
Čečelice, o. Mělník
Čečelovice, o. Strakonice
Čechovice, ob. Čechovice-Domamyslice, o. Prostějov
Čechtice, o. Benešov
Čechtín, o. Třebíč
Čechy pod Kosířem, o. Prostějov
Čečín, ob. Bělá nad Radbuzou, o. Domažlice
Čečkov, ob. Odlochovice, o. Benešov
Čečkovice, ob. Jeřišno, o. Havlíčkův Brod
Čečovice, ob. Buzovec, o. Domažlice
Cehnice, o. Strakonice
Čejč, o. Hodonín
Čejetice, o. Strakonice
Čejkovice, o. Hodonín
Čejkovice, o. Znojmo
Čejkovice, ob. Libědice, o. Chomutov
Čejkovice, ob. Mladoňovice, o. Chrudim
Čejkovice, ob. Zbýšov, o. Kutná Hora
Čejkovy, o. Klatovy
Čejov, o. Pelhřimov
Čejtice, ob. Horka II, o. Kutná Hora
Čekanice, o. Strakonice
Čekanice, ob. Tábor, o. Tábor
Čekanov, ob. Úžice, o. Kutná Hora
Čekov, ob. Miřetice, o. Chrudim
Čekyně, o. Přerov
Čeladná, o. Frýdek-Místek
Čelákovice, o. Praha-východ
Čelákovský Hrádek, slouč. s ob. Čelákovice, o. Praha-východ
Čelákovy, ob. Zemětice, o. Plzeň-jih
Čelechovice na Hané, o. Prostějov
Čelechovice, o. Kladno
Čelina, o. Příbram
Čelistná, o. Pelhřimov
Čeliv, ob. Kokašice, o. Tachov
Čelivo, o. Benešov
Čelkovice, ob. Zábor, o. Tábor
Čeložnice, o. Hodonín
Čeněnice, ob. Křešín, o. Pelhřimov
Čenětice, ob. Křížkový Újezdec, o. Praha-východ
Čenkov u Malšic, o. Tábor
Čenkov, o. Jihlava
Čenkov, o. Příbram
Čenkovice, o. Ústí nad Orlicí
Čeňovice, o. Benešov
Čeperka, o. Pardubice
Cepí, o. Jindřichův Hradec
Čeradice, o. Louny
Čeradice, o. Pardubice
Čerčany, o. Benešov
Cerekvice nad Bystřicí, o. Jičín
Cerekvice nad Loučnou, o. Svitavy
Čeřenice, ob. Sázava, o. Kutná Hora
Cerhenice, o. Kolín
Cerhonice, o. Písek
Cerhovice, o. Beroun
Cerhýnky, ob. Cerhenice, o. Kolín
Čeřín, ob. Rožmitál na Šumavě, o. Český Krumlov
Čermná, ob. Libouchec, o. Ústí nad Labem
Černá Hora, o. Blansko
Černá Hora, ob. Dymokury, o. Nymburk
Černá Hora, ob. Janské Lázně, o. Trutnov
Černá u Bohdanče, ob. Rybitví, o. Pardubice
Černá v Pošumaví, o. Český Krumlov
Černá Voda, o. Šumperk
Černá za Bory, o. Pardubice
Černá, o. Žďár nad Sázavou
Černčice, ob. Petrohrad, o. Louny
Černé Budy, ob. Sázava, o. Kutná Hora
Černětice, ob. Nišovice, o. Strakonice
Černice, ob. Horní Jiřetín, o. Most
Černičí, o. Benešov
Černíkov, o. Domažlice
Černíky, o. Nymburk
Černilov, o. Hradec Králové
Černín, ob. Lukavec u Hořic, o. Jičín
Černíny, o. Kutná Hora
Černiv, o. Litoměřice
Černolice, o. Praha-západ
Černošice, o. Praha-západ
Černošín, o. Tachov
Černoušek, ob. Ctiněves, o. Litoměřice
Černovice, o. Blansko
Černovice, o. Chomutov
Černovice, o. Pelhřimov
Černovice, ob. Brno IV, o. Brno-město
Černovičky, m. č. ob. Středokluky, o. Praha-západ
Černovír, o. Ústí nad Orlicí
Černovír, ob. Olomouc, o. Olomouc
Černuc, o. Kladno
Černý Důl, o. Trutnov
Černý Vůl, ob. Statenice, o. Praha-západ
Černýš, ob. Pernštejn, o. Chomutov
Černýšovice, ob. Sudoměřice u Bechyně, o. Tábor
Čertousy, ob. Horní Počernice, o. Karlín, zanikla
Červená Lhota, o. Třebíč
Červená Lhota, ob. Jižná, o. Jindřichův Hradec
Červená Řečice, o. Pelhřimov
Červená, ob. Jetětice, o. Písek
Červené Dřevo, m. č. ob. Chudenín, o. Klatovy
Červené Janovice, o. Kutná Hora
Červené Pečky, o. Kolín
Červené Poříčí, o. Klatovy
Červené Záhoří, ob. Chotoviny, o. Tábor
Červeněves, ob. Smidary, o. Hradec Králové
Červený Dvůr, ob. Benešov, o. Benešov
Červený Hrádek, ob. Bečváry, o. Kolín
Červený Hrádek, ob. Jirkov, o. Chomutov
Červený Hrádek, ob. Sedlčany, o. Příbram
Červený Kostelec, o. Náchod
Červený Potok, ob. Králíky, o. Ústí nad Orlicí
Červený Újezd, o. Benešov
Červený Újezd, o. Kladno
Česká Bělá, o. Havlíčkův Brod
Česká Bříza, o. Plzeň-sever
Česká Cejle, slouč. s ob. České Velenice, o. Jindřichův Hradec
Česká Kamenice, o. Děčín
Česká Lípa, o. Česká Lípa
Česká Olešná, o. Jindřichův Hradec
Česká Rybná, o. Chrudim
Česká Skalice, o. Náchod
Česká Třebová, o. Ústí nad Orlicí
Česká Ves, o. Šumperk
Česká Ves, ob. Město Albrechtice, o. Bruntál
České Budějovice, o. České Budějovice
České Heřmanice, o. Ústí nad Orlicí
České Kopisty, o. Litoměřice
České Křídlovice, ob. Božice, o. Znojmo
České Libchavy, o. Ústí nad Orlicí
České Nové Domky, ob. Česká Ves, o. Tachov, zanikla
České Petrovice, o. Ústí nad Orlicí
České Předměstí, m. č. ob. Úštěk, o. Litoměřice
České Velenice, o. Jindřichův Hradec
České Vrbné, o. České Budějovice
České Zlatníky, ob. Obrnice, o. Most
Český Brod, o. Kolín
Český Dub, o. Liberec
Český Herálec, ob. Herálec, o. Žďár nad Sázavou
Český Jiřetín, o. Most
Český Krumlov, o. Český Krumlov
Český Šternberk, o. Benešov
Český Těšín, o. Karviná
Češnovice, ob. Pištín, o. České Budějovice
Češov, o. Jičín
Čestice, o. Rychnov nad Kněžnou
Čestice, o. Strakonice
Čestín, o. Kutná Hora
Čestlice, o. Praha-východ
Cetoraz, o. Pelhřimov
Cetule, ob. Bratřice, o. Pelhřimov
Cetviny, o. Český Krumlov, dnes samostat. neuváděno
Chabařovice, o. Ústí nad Labem
Chabeřice, o. Kutná Hora
Chabičov, o. Olomouc
Chabičov, ob. Háj ve Slezsku, o. Opava
Chabrovice, o. Tábor
Chalheim, Rakousko
Cham, SRN
Chamutice, ob. Petrovice, o. Klatovy
Chanov, ob. Obrnice, o. Most
Chanovice, o. Klatovy
Charlottenburg, Berlín, SRN
Charvatce, ob. Martiněves, o. Litoměřice
Charvátská Nová Ves, o. Břeclav
Chcebuz, o. Litoměřice
Cheb, o. Cheb
Chedrbí, m. č. ob. Krchleby, o. Kutná Hora
Chemnitz, SRN
Cheznovice, o. Rokycany
Chleby, o. Benešov
Chleby, o. Nymburk
Chleny, o Rychnov nad Kněžnou
Chlístov, o. Benešov
Chlístov, ob. Hořičky, o. Náchod
Chlístov, ob. Nadějkov, o. Písek
Chlístovice, o. Kutná Hora
Chloumek m. č. ob. Mělník, o. Mělník
Chlovy, ob. Onšov, o. Pelhřimov
Chlum o. Chrudim
Chlum u Třeboně, o. Jindřichův Hradec
Chlum, o. Benešov
Chlum, o. Jičín
Chlum, o. Plzeň-jih
Chlum, o. Rokycany
Chlum, ob. Čistěves, o. Hradec Králové
Chlum, ob. Hartmanice, o. Klatovy
Chlum, ob. Jistebnice, o. Tábor
Chlum, ob. Nalžovice, o Příbram
Chlum, ob. Novosedly, o. Karlovy Vary
Chlum, ob. Staňkovice, o. Kutná Hora
Chlum, ob. Zbýšov, o. Kutná Hora
Chlumčany, o. Louny
Chlumčany, o. Plzeň-jih
Chlumec nad Cidlinou, o. Hradec Králové
Chlumec, o. Jindřichův Hradec
Chlumec, o. Ústí nad Labem
Chlumětín, o. Žďár nad Sázavou
Chlumín, o. Mělník
Chlustina, o. Beroun
Chmeliště, ob. Vavřinec, o. Kutná Hora
Chmelišťná, ob. Nepomyšl, o. Louny
Chmelná, o. Benešov
Chmelná, o. Pelhřimov
Chmelovice, ob. Králíky, o. Hradec Králové
Chobot, ob. Uzenice, o. Strakonice
Choceň, o. Ústí nad Orlicí
Chocenice ob. Břežany I, o. Kolín
Chocenice, o. Plzeň-jih
Chocerady, o. Benešov
Chocnějovice, o. Mladá Boleslav
Chocov, ob. Noskov, o. Tábor
Chodeč, dř. ob. Stanovice, o. Pelhřimov, zanikla
Chodouň, o. Beroun
Chodov, m. o. Praha 4, Praha hl. m.
Chodov, o. Domažlice
Chodov, o. Karlovy Vary
Chodov, o. Sokolov
Chodová Planá, o. Tachov
Chodovice, ob. Holovousy, o. Jičín
Chodovská Huť, ob. Tři Sekery, o. Cheb
Chodovský Újezd, o. Tachov
Cholenice, ob. Vršce, o. Jičín
Cholm, Polsko
Choltice, o. Pardubice
Chomle, ob. Vejvanov, o. Rokycany
Chomoutova Lhota, ob. Borotín, o. Tábor
Chomutice, o. Jičín
Chomutov, o. Chomutov
Chomýž, ob. Krnov, o. Bruntál
Choratice, o. Benešov
Choratice, ob. Malšovice, o. Děčín
Chornice, o. Svitavy
Chorušice, o. Mělník
Choryně, o. Vsetín
Choťánky, o. Nymburk
Chotčiny, ob. Dolní Hořice, o. Tábor
Chotěboř, o. Havlíčkův Brod
Chotěborky, ob. Volantice, o. Trutnov
Chotěbudice, ob. Krásný Dvůr, o. Louny
Choteč, o. Praha-západ
Choteč, ob. Mlázovice, o. Jičín
Chotěměřice t. Pančava, ob. Zbraslavice, o. Kutná Hora
Chotěmice, o. Tábor
Chotěšice, o. Nymburk
Chotěšov, o. Klatovy
Chotěšov, o. Litoměřice
Chotěšov, o. Plzeň-jih
Chotěšov, o. Rakovník
Chotětice, ob. Divišovice, o. Benešov
Chotětov, o. Mladá Boleslav
Chotíkov, o. Plzeň-sever
Chotiměř, o. Litoměřice
Chotiměř, ob. Blížejov, o. Domažlice
Chotiněves, o. Litoměřice
Chotouchov, ob. Kořenice, o. Kolín
Chotouň, ob. Chrášťany, o. Kolín
Chotovenka, ob. Světec, o. Teplice
Chotovice, o. Česká Lípa
Chotovice, o. Svitavy
Chotoviny, o. Tábor
Chotusice, o. Kutná Hora
Chotutice, o. Kolín
Chotýčany, o. České Budějovice
Chotýš, ob. Vitice, o. Kolín
Chotýšany, o. Benešov
Choustník, o. Tábor
Chožov, o. Louny
Chrámce, ob. Skršín, o. Most
Chraňbože, m. č. ob. Leština, o. Havlíčkův Brod
Chrančovice, o. Plzeň-sever
Chranišov, o. Sokolov
Chrást nad Sázavou, ob. Týnec nad Sázavou, o. Benešov
Chrast, o. Chrudim
Chrást, o. Nymburk
Chrást, o. Plzeň-sever
Chrást, ob. Křesetice, o. Kutná Hora
Chrást, ob. Mladá Boleslav, o. Mladá Boleslav
Chrást, ob. Tišice, o. Mělník
Chrást, ob. Zahořany, o. Písek
Chrášťany, o. Benešov
Chrášťany, o. České Budějovice
Chrášťany, o. Praha-západ
Chrášťany, o. Rakovník
Chrášťany, ob. Dřemčice, o. Litoměřice
Chrášťany, ob. Krásný Dvůr, o. Louny
Chrastava, o. Liberec
Chrastavice, o. Domažlice
Chraštice, o. Příbram
Chraštičky, ob. Chraštice, o. Příbram
Chrastná, ob. Úžice, o. Kutná Hora
Chrbonín, o. Tábor
Chřešťovice, o. Písek
Chřibská, o. Děčín
Chříč, o. Plzeň-sever
Chrlice, ob. Brno-Chrlice, o. Brno-město
Chropyně, o. Kroměříž
Chroustkov, ob. Clístovice, o. Kutná Hora
Chroustov, m. č. ob. Radim, o. Kolín
Chroustov, o. Jičín
Chroustov, o. Nymburk
Chroustovice, o. Chrudim
Chrtníč, o. Havlíčkův Brod
Chrudim, o. Chrudim
Chrustenice, o. Beroun
Chržín, o. Kladno
Chuchel, ob. Jeřišno, o. Havlíčkův Brod
Chudeč, ob. Dolní Jamné, o. Plzeň-sever
Chudenice, o. Klatovy
Chudeřice, o. Hradec Králové
Chudeřice, ob. Bílina, o. Teplice
Chudeřín, ob. Litvínov, o. Most
Chudeřín, ob. Nové Sedlo, o. Louny
Chudíř, o. Mladá Boleslav
Chudolazy, ob. Želízy, o. Mělník
Chválenice, o. Plzeň-jih
Chvalešovice, o. České Budějovice
Chvaletice II, dříve Telčice, o. Pardubice
Chvaletice, o. Pardubice
Chvaletice, o. Písek
Chvalíkovice, o. Opava
Chválkov, o. Pelhřimov
Chvalkovice na Hané, o. Vyškov
Chvalkovice, o. Náchod
Chvalkovice, o. Vyškov
Chválkovice, ob. Olomouc, o. Olomouc
Chvalnov, ob. Chvalnov-Lísky, o. Kroměříž
Chválov, o. Příbram
Chvalovice, ob. Kovanice, o. Nymburk
Chvaly, m. č. ob. Horní Počernice, o. Praha-východ
Chvatěruby, o. Mělník
Chvojen, ob. Benešov, o. Benešov
Chvojenec, o. Pardubice
Chvojínek, ob. Neštětice, o. Benešov
Chvojno, o. Pelhřimov
Chyjice, o. Jičín
Chylice, ob. Útvina, o. Karlovy Vary
Chyňava, o. Beroun
Chýnice, ob. Choteč, o. Praha-západ
Chýnov, o. Tábor
Chyše, o. Karlovy Vary
Chyška, o. Havlíčkův Brod
Chyšky, o. Písek
Chyšná, ob. Martinice u Onšova, o. Pelhřimov
Chýšť, o. Pardubice
Chýstovice, o. Pelhřimov
Čibuz, ob. Skalice, o. Hradec Králové
Čičenice, o. Strakonice
Čichalov, o. Karlovy Vary
Čichořice, ob. Chyše, o. Karlovy Vary
Čichov, o. Třebíč
Čichtice, ob. Bavorov, o. Strakonice
Číčov, o. Plzeň-jih
Číčovice, o. Praha-západ
Cieszyn, Polsko
Číhaň, o. Klatovy
Číhaná, o. Plzeň-sever
Číhaná, ob. Poutnov, o. Karlovy Vary
Cihelna, ob. Hlavňovice, o. Klatovy
Číhošť, o. Havlíčkův Brod
Čilec, o. Nymburk
Čím, o. Příbram
Čimelice, o. Písek
Číměř, o. Jindřichův Hradec
Čimice, m. o. Praha 8, Praha hl. m.
Čímyšl, ob. Újezd pod Troskami, o. Jičín
Činěves, o. Nymburk
Činov, o. Karlovy Vary, zanikla
Čínov, ob. Klatovy, o. Klatovy
Cínovec, o. Teplice
Čirá, ob. Kostelní, o. Sokolov
Církvice, o. Kutná Hora
Církvice, ob. Skvrňov, o. Kolín
Čisovice, o. Praha-západ
Čistá, m. č. ob. Svatava, o. Sokolov
Čistá, o. Mladá Boleslav
Čistá, o. Rakovník
Čistá, o. Semily
Čistá, ob. Černý Důl, o. Trutnov
Čistá, ob. Krásno, o. Sokolov, zanikla
Číšťovice, ob. Heřmaničky, o. Benešov
Citice, o. Sokolov
Citoliby, o. Louny
Cítov, o. Mělník
Citov, o. Přerov
Čížkov, o. Pelhřimov
Čížkov, o. Plzeň-sever
Čížkovice, o. Litoměřice
Čížov, ob. Vilanec, o. Jihlava
Čížová, o. Písek
Čkyně, o. Prachatice
Čmeliny, ob. Mohelnice, o. Plzeň-jih
Coburg, SRN
Como, Itálie
Coswig, SRN
Ctěnice, ob. Vinoř, o. Praha-východ
Ctětín, o. Chrudim
Ctiboř, o. Benešov
Ctiboř, o. Tachov
Ctiněves, o. Litoměřice
Čtrnáct Dvorců, ob. Dolní Jiřetín, o. Most
Čtyři Dvory, ob. České Budějovice, o. České Budějovice
Čtyřicet Lánů, o. Svitavy, zanikla
Čtyřkoly, ob. Čtyřkoly-Lštění, o. Benešov
Cunkov, ob. Jistebnice, o. Tábor
Curych, Švýcarsko
Cvikov, o. Česká Lípa
Cvrčov, o. Přerov
Cvrčovice, m. č. ob. Podolanka, o. Praha-východ
Cvrčovice, o. Kladno
Ďáblice, m. o. Praha 8, Praha hl. m.
Dachau, SRN
Dachov, ob. Miřetice, o. Chrudim
Dačice, o. Jindřichův Hradec
Dálčice, ob. Kraborovice, o. Havlíčkův Brod
Dalečín, o. Žďár nad Sázavou
Daleké Dušníky, o. Příbram
Dalešice, o. Třebíč
Daliměřice, ob. Trutnov, o. Semily
Dalovice, o. Karlovy Vary
Dalovy, o. Benešov
Dambořice, o. Hodonín
Daměnice, o. Benešov
Damíkov, ob. Zbýšov, o. Kutná Hora
Daminěves, ob. Býkev, o. Mělník
Damníkov, o. Ústí nad Orlicí
Damnov, o. Tachov
Daňkovice, o. Žďár nad Sázavou
Dařenice, m. č. ob. Loukov, o. Mladá Boleslav
Darkovice, o. Opava
Darmstadt, SRN
Darmyšl, ob. Staré Sedlo, o. Tachov
Darová, ob. Břasy, o. Rokycany
Dašice, o. Pardubice
Davle, o. Praha-západ
Davos, Švýcarsko
Deblín, o. Brno-venkov
Debř, ob. Mladá Boleslav, o. Mladá Boleslav
Debrecen, Maďarsko
Debrník, ob. Hlavatec, o. Tábor
Debrno, ob. Dolany, o. Praha-západ
Děčany, o. Litoměřice
Děčín, o. Děčín
Dědek, ob. Živanice, o. Pardubice
Dědibaby, ob. Vojkovice, o. Mělník
Dědice, ob. Nemyšl, o. Tábor
Dědice, ob. Vyškov, o. Vyškov
Dědice, ob. Zbýšov, o. Kutná Hora
Dědkov, ob. Velké Heřmanice, o. Benešov
Dědová, o. Chrudim
Defurovy Lažany, o. Klatovy
Dehetná, ob. Bernartice, o. Tachov
Dehtáry, ob. Jenštejn, o. Praha-východ
Děhylov, o. Opava
Dejvice, m. o. Praha 6, Praha hl. m.
Děkančice, ob. Hořice, o. Pelhřimov
Děkov, o. Rakovník
Dělouš, ob. Habrovice, o. Ústí nad Labem
Děpoltovice, o. Karlovy Vary
Dešenice, o. Klatovy
Dešná, o. Jindřichův Hradec
Desná, o. Svitavy
Deštná, o. Jindřichův Hradec
Deštné, o. Opava
Deštné, o. Rychnov nad Kněžnou
Deštnice, o. Louny
Dětenice, o. Jičín
Dětmarovice, o. Karviná
Dětřichov, ob. Renoty, o. Olomouc
Dětřichovice, o. Svitavy
Detroit, USA
Devecseri, Maďarsko
Devenyíyfalu, Maďarsko
Dírná, o. Tábor
Ditterwasser, Rakousko
Diváky, o. Břeclav
Dívčice, o. České Budějovice
Divišov, o. Benešov
Divišovice, o. Benešov
Divnice, ob. Slavičín, o. Zlín
Dlažkovice, o. Litoměřice
Dlažov, o. Klatovy
Dlouhá Brtnice, o. Jihlava
Dlouhá Lhota, o. Mladá Boleslav
Dlouhá Lhota, o. Příbram
Dlouhá Lhota, o. Tábor
Dlouhá Lhota, ob. Zahrádka, o. Benešov
Dlouhá Lomnice, o. Karlovy Vary
Dlouhá Loučka, o. Olomouc
Dlouhá Stropnice, ob. Horní Stropnice, o. České Budějovice
Dlouhá Ves, dř. ob. Teleč, o. Toužim, zanikla
Dlouhá Ves, o. Havlíčkův Brod
Dlouhá Ves, o. Klatovy
Dlouhá Ves, ob. Vrchoslavice, o. Prostějov
Dlouhá, o. Karlovy Vary, zanikla
Dlouhá, ob. Březová nad Svitavou, o. Svitavy
Dlouhé, o. Žďár nad Sázavou
Dlouhopolsko, o. Nymburk
Dlouhý Most, o. Liberec
Dlouhý Újezd, o. Tachov
Dlužiny, o. Havlíčkův Brod
Dneboh, o. Mladá Boleslav
Dnešice, o. Plzeň-jih
Dobelice, o. Znojmo
Dobermannsdorf, Rakousko
Dobersberg, Rakousko
Dobešice, ob. Písek, o. Písek
Dobešov, o. Pelhřimov
Dobev, o. Písek
Dobkovice, o. Děčín
Dobkovičky, ob. Chotiměř, o. Litoměřice
Döbling, část Vídně, Rakousko
Dobrá Mysl, ob. Horní Olešnice, o. Vrchlabí, zanikla
Dobrá Voda u Hořice, o. Jičín
Dobrá Voda u Pacova, o. Pelhřimov
Dobrá Voda, o. Klatovy
Dobrá Voda, o. Pelhřimov
Dobrá Voda, o. Žďár nad Sázavou
Dobrá Voda, ob. Boseň, o. Mladá Boleslav
Dobrá Voda, ob. Jedlá, o. Havlíčkův Brod
Dobrá Voda, ob. Malčín, o. Havlíčkův Brod
Dobrá, o. Frýdek-Místek
Dobrá, o. Havlíčkův Brod
Dobranov, o. Česká Lípa
Dobřany, o. Plzeň-jih
Dobřany, o. Rychnov nad Kněžnou
Dobrčice, ob. Skršín, o. Most
Dobré Pole, o. Břeclav
Dobré, o. Rychnov nad Kněžnou
Dobřejovice, o. Praha-východ
Dobřeň, ob. Suchdol. o. Kutná Hora
Dobřenec, ob. Mašťov, o. Chomutov
Dobřenice, o. Hradec Králové
Dobříč, o. Praha-západ
Dobříčany, o. Louny
Dobřice, o. Litoměřice
Dobřichov, o. Kolín
Dobřichovice, o. Praha-západ
Dobříkov, o. Domažlice
Dobříkov, o. Ústí nad Orlicí
Dobřikovice, ob. Nekvasice, o. Benešov
Dobřín, o. Litoměřice
Dobříš, o. Příbram
Dobřív, o. Rokycany
Dobrkov, o. Chrudim
Dobrnice, ob. Leština u Světlé, o. Havlíčkův Brod
Dobročkovice, o. Vyškov
Dobročovice, o. Praha-východ
Dobroměřice, o. Louny
Dobromilice, o. Prostějov
Dobronice u Bechyně, o. Tábor
Dobronice u Chýnova, ob. Kloužovice, o. Tábor
Dobronín, o. Jihlava
Dobroslavice, o. Opava
Dobrošov, ob. Hrazany, o. Písek
Dobrotice, o. Klatovy
Dobrotice, o. Kroměříž
Dobrovice, o. Mladá Boleslav
Dobrovítov, ob. Zbýšov, o. Kutná Hora
Dobrovíz, o. Praha-západ
Dobrš, ob. Drážov, o. Strakonice
Dobruška, o. Rychnov nad Kněžnou
Dobšice, o. Nymburk
Dobšice, o. Znojmo
Dobšice, ob. Blatná, o. Strakonice
Dobšín, o. Mladá Boleslav
Döfles, koncentrační tábor
Dohalice, o. Hradec Králové
Dohaličky, ob. Dohalice, o. Hradec Králové
Doksany, o. Litoměřice
Doksy, o. Česká Lípa
Doksy, o. Kladno
Dolánky, o. Litoměřice
Dolánky, ob. Kaštice, o. Louny
Dolany, dř. ob. Poláky, o. Chomutov, zanikla zatopením
Dolany, o. Kladno
Dolany, o. Klatovy
Dolany, o. Olomouc
Dolany, o. Pardubice
Dolany, o. Praha-západ
Dolany, ob. Červené Pečky, o. Kolín
Dolany, ob. Chyjice, o. Jičín
Dolce, ob. Horšice, o. Plzeň-jih
Dolejší Krušec, ob. Hartmanice, o. Klatovy
Dolejší Těšov, ob. Hartmanice, o. Klatovy (dř. Dolní Těšov)
Dolení Přívory, m. č. ob. Přívory, o. Mělník
Dolenice, o. Znojmo
Dolín, o. Kladno
Dolínek, ob. Odolena Voda, o. Praha-východ
Dolní Adršpach, ob. Adršpach, o. Náchod
Dolní Bělá, o. Plzeň-sever
Dolní Beřkovice, o. Mělník
Dolní Bobrová, m. č. ob. Bobrová, o. Žďár nad Sázavou
Dolní Bojanovice, o. Hodonín
Dolní Borek, ob. Jiřetice, o. Benešov
Dolní Bory, ob. Bory, o. Žďár nad Sázavou
Dolní Bousov, o. Mladá Boleslav
Dolní Bradlo, ob. Horní Bradlo, o. Chrudim
Dolní Břežany, o. Praha-západ
Dolní Březinka, o. Havlíčkův Brod
Dolní Brusnice, o. Trutnov
Dolní Bučice, ob. Vrdy, o. Kutná Hora
Dolní Bukovsko, o. České Budějovice
Dolní Částkov, ob. Milhostov, o. Cheb
Dolní Cerekev, o. Jihlava
Dolní Černošice, m. č. ob. Černošice, o. Praha-západ
Dolní Cetno, ob. Niměřice, o. Mladá Boleslav
Dolní Chabry, m. o. Praha 8, Praha hl. m.
Dolní Chobolice, ob. Chobolice, o. Litoměřice
Dolní Chodov, sloučena s ob. Chodov, o. Sokolov
Dolní Chřibská, ob. Chřibská, o. Děčín
Dolní Chvatliny, o. Kolín
Dolní Domaslavice, o. Frýdek-Místek
Dolní Dvořiště, o. Český Krumlov
Dolní Dvory, ob. Cheb, o. Cheb
Dolní Háj, ob. Háj u Duchcova, o. Teplice
Dolní Hanychov, ob. Liberec, o. Liberec
Dolní Hbity, o. Příbram
Dolní Heřmanice, o. Žďár nad Sázavou
Dolní Heršpice, ob. Brno-Horní Heršpice, o. Brno-město
Dolní Hluboká, ob. Krásno, o. Sokolov
Dolní Holetín, ob. Holetín, o. Chrudim
Dolní Hořice, o. Tábor
Dolní Hrachovice, ob. Pohnání, o. Tábor
Dolní Jadruž, o. Tachov
Dolní Jamné, o. Plzeň-sever
Dolní Jelčany, dř. ob. Horní Jelčany, o. Kolín
Dolní Jirčany, ob. Psáry, o. Praha-západ
Dolní Jiřetín, o. Most
Dolní Kalná, o. Trutnov
Dolní Kochánov, ob. Petrovice, o. Klatovy
Dolní Kounice, o. Brno-venkov
Dolní Kralovice, o. Benešov
Dolní Kramolín, ob. Chodová Planá, o. Tachov
Dolní Krč, ob. Krč, hl. m. Praha, zanikla
Dolní Křečany, ob. Rumburk, o. Děčín
Dolní Krnsko, m. č. ob. Krnsko, o. Mladá Boleslav
Dolní Krupá, o. Havlíčkův Brod
Dolní Krupá, o. Mladá Boleslav
Dolní Kruty, ob. Horní Kruty, o. Kolín
Dolní Lánov, o. Trutnov
Dolní Lhota, ob. Horní Lhota, o. Benešov
Dolní Liboc, m. o. Praha 6, Praha hl. m.
Dolní Libochová, o. Žďár nad Sázavou
Dolní Lištná, ob. Třinec, o. Frýdek-Místek
Dolní Litvínov, splynula s ob. Litvínov, o. Most
Dolní Lomany, ob. Františkovy Lázně, o. Cheb
Dolní Lomná, o. Frýdek-Místek
Dolní Lomnice, ob. Kunice, o. Praha-východ
Dolní Loučky, o. Žďár nad Sázavou
Dolní Luby, ob. Luby, o. Cheb
Dolní Lukavice, o. Plzeň-jih
Dolní Marklovice, ob. Petrovice u Karviné, o. Karviná
Dolní Maxov, ob. Josefův Důl, o. Jablonec nad Nisou
Dolní Město, o. Havlíčkův Brod
Dolní Mokropsy, m. č. ob. Černošice, o. Praha-západ
Dolní Oldřichov, ob. Děčín VIII, o. Děčín
Dolní Ostrovec, ob. Ostrovec, o. Písek
Dolní Otaslavice, m. č. ob. Otaslavice, o. Prostějov
Dolní Paseky, ob. Vernéřov, o. Cheb
Dolní Pertoltice, ob. Pertoltice, o. Liberec
Dolní Počernice, o. Praha-východ
Dolní Podluží, o. Děčín
Dolní Pohleď, ob. Pertoltice, o. Kutná Hora
Dolní Poustevna, o. Děčín
Dolní Předměstí, m. č. ob. Zábřeh, o. Šumperk
Dolní Přím, o. Hradec Králové
Dolní Ptice, splynula s os. Ptice, o. Kladno
Dolní Radouň, o. Jindřichův Hradec
Dolní Radslavice, ob. Lhotky, o. Žďár nad Sázavou
Dolní Rápotice, ob. Šetějovice, o. Benešov
Dolní Raškovice, ob. Svinčany, o. Pardubice
Dolní Řasnice, o. Liberec
Dolní Ředice, o. Pardubice
Dolní Římov, ob. Římov, o. České Budějovice
Dolní Ročov, m. č. ob. Ročov, o. Louny
Dolní Rokytná, ob. Rokytná, o. Mladá Boleslav
Dolní Rokytňany, ob. Rokytňany, o. Jičín
Dolní Rokytnice, ob. Rokytnice nad Jizerou, o. Semily
Dolní Rokytnice, ob. Rokytnice v Orlických horách, o. Rychnov nad Kněžnou
Dolní Roveň, o. Pardubice
Dolní Rožínka, o. Žďár nad Sázavou
Dolní Rozmyšl, ob. Vintířov, o. Sokolov
Dolní Rychnov, m. č. ob. Sokolov, o. Sokolov
Dolní Šárka, m. o. Praha 6, Praha hl. m.
Dolní Sekyřany, ob. Heřmanova Huť, o. Plzeň-sever
Dolní Sklenov, ob. Sklenov, o. Frýdek-Místek
Dolní Slivno, o. Mladá Boleslav
Dolní Sloupnice, o. Ústí nad Orlicí
Dolní Staňkov, ob. Sušice, o. Klatovy
Dolní Stropnice, ob. Římov, o. České Budějovice
Dolní Stupno, o. Rokycany, zanikla
Dolní Suchá, ob. Horní Suchá, o. Karviná
Dolní Světlá, ob. Pojbuky, o. Tábor
Dolní Teplice, ob. Teplice nad Metují, o. Náchod
Dolní Tošanovice, o. Frýdek-Místek
Dolní Třanovice, ob. Třanovice, o. Frýdek-Místek
Dolní Újezd, o. Svitavy
Dolní Vernéřovice, ob. Jívka, o. Trutnov
Dolní Věstonice, o. Břeclav
Dolní Vlence, ob. Liteň, o. Beroun
Dolní Zálezly, o. Ústí nad Labem
Dolní Žandov, o. Cheb
Dolní Žleb, o. Děčín
Doloplazy, o. Olomouc
Doloplazy, o. Prostějov
Domahoř, ob. Zruč nad Sázavou, o. Kutná Hora
Domamyšl, o. Tábor
Domanice, ob. Voletice, o. Chrudim
Domanín, o. Hodonín
Domašín, o. Benešov
Domašín, o. Rychnov nad Kněžnou
Domaslav, o. Tachov
Domaslavice, ob. Proseč pod Ještědem, o. Liberec
Domašov, o. Brno-venkov
Domašov, ob. Bělá pod Pradědem, o. Šumperk
Domažlice, o. Domažlice
Domčice, ob. Horní Dunajovice, o. Znojmo
Dominikální Paseky, ob. Bratkovice, o. Příbram
Domoradice, o. Ústí nad Orlicí
Domoslavice, o. Jičín
Domoušice, o. Louny
Domousnice, o. Mladá Boleslav
Donaufeld, Rakousko
Donín, ob. Toužetín, o. Louny
Doňov, o. Jindřichův Hradec
Doubí, o. Karlovy Vary
Doubí, o. Liberec
Doubí, ob. Košice, o. Tábor
Doubrava, o. Jičín
Doubrava, o. Karviná
Doubrava, ob. Kostomlaty na Labem, o. Nymburk
Doubrava, ob. Žďár, o. Mladá Boleslav
Doubravany, ob. Košík, o. Nymburk
Doubravčany, ob. Zásmuky, o. Kolín
Doubravice u Volyně, ob. Čestice, o. Strakonice
Doubravice, o. Mladá Boleslav
Doubravice, o. Šumperk
Doubravice, ob. Hrubá Skála, o. Semily
Doubravička, o. Mladá Boleslav
Doubravka, ob. Plzeň4, o. Plzeň-město
Doubravy, o. Zlín
Doudleby nad Orlicí, o. Rychnov nad Kněžnou
Doudlevce, ob. Plzeň 3, o. Plzeň-město
Doupov, dř. o. Kadaň, zanikla
Dožice, o. Plzeň-jih
Drachkov, o. Benešov
Dráchov, o. Tábor
Drachov, ob. Těmice, o. Pelhřimov
Dragomyšl, Polsko
Drahanovice, o. Olomouc
Drahelčice, o. Beroun
Drahenice, o. Příbram
Drahenický Málkov, o. Strakonice
Drahlín, o. Příbram
Drahlov, ob. Charváty, o. Olomouc
Drahlov, ob. Jarohněvice, o. Kroměříž
Drahnětice, ob. Božejovice, o. Tábor
Draho, ob. Chleby, o. Nymburk
Drahobudice, o. Kolín
Drahobuz, o. Litoměřice
Drahomyšl, ob. Lipno, o. Louny
Drahonice, o. Louny
Drahonice, o. Strakonice
Drahoňov, ob. Těmice, o. Pelhřimov
Drahotěšice, o. České Budějovice
Drahotín, o. Domažlice
Drahotuše, o. Přerov
Drahovice, ob. Karlovy Vary, o. Karlovy Vary
Drahůnky, ob. Dubí, o. Teplice
Drásov, o. Příbram
Drasty, ob. Klecany, o. Praha-východ
Drážďany, SRN
Dražeň, ob. Hvozd, o. Plzeň-sever
Dražetice, o. Příbram
Dražíč, o. Písek
Dražice, o. Mladá Boleslav
Dražice, o. Tábor
Dražičky, o. Tábor
Dražkov, o. Pardubice
Dražkov, ob. Svatý Jan, o. Příbram
Dražkovice, o. Pardubice
Dražov, o. Karlovy Vary
Drážov, o. Strakonice
Dražovice, o. Klatovy
Dražovice, o. Vyškov
Dražůvky, o. Hodonín
Drchkov, ob. Dřínov, o. Kladno
Dřemčice, o. Litoměřice
Dřenice, ob. Bylany, o. Chrudim
Dřenice, ob. Cheb, o. Cheb
Dřešín, o. Strakonice
Dřešínek, ob. Dřešín, o. Strakonice
Dřetovice, o. Kladno
Dřevčice, o. Praha-východ
Dřevěné Mlýny, zanikla sloučením s ob. Jihlavou, o. Jihlava
Dřevěnice, ob. Radim, o. Jičín
Dřevíkov, ob. Vysočina, o. Chrudim
Drevníky, o. Příbram
Dřevnovice, o. Prostějov
Dřevohostice, o. Přerov
Drhovice, ob. Dražice, o. Tábor
Drhovy, o. Příbram
Drillingen, Rakousko
Dříň, splynula s os. Dubí, ob. Kladno, o. Kladno
Dřínek, os. Teplá, ob. Třebenice, o. Litoměřice
Dřínov, o. Kladno
Dřínov, o. Kroměříž
Dřínov, o. Mělník
Dřínov, o. Most
Dřísy, o. Mělník
Dříteč, o. Pardubice
Dříteň, o. České Budějovice
Drmaly, ob. Vysoká Pec, o. Chomutov
Drmoul, o. Cheb
Drnholec, o. Břeclav
Drnovice, o. Blansko
Drnovice, o. Vyškov
Drnovice, o. Zlín
Drobovice, ob. Potěhy, o. Kutná Hora
Droužkovice, o. Chomutov
Drozdov, o. Beroun
Drslavice, o. Uherské Hradiště
Drslavice, ob. Tupadly, o. Klatovy
Drsník, o. Příbram
Druhlice, ob. Daleké Dušníky, o. Příbram
Drunče, o. Jindřichův Hradec
Druzcov, o. Liberec
Družec, o. Kladno
Druztová, o. Plzeň-sever
Držkov, o. Jablonec nad Nisou
Držkrajov, ob. Přeštěnice, o. Písek
Dub, o. Prachatice
Dub, ob. Kondrac, o. Benešov
Dub, ob. Mžany, o. Hradec Králové
Dub, ob. Ratibořské Hory, o. Tábor
Dubá, o. Česká Lípa
Dubany, o. Litoměřice
Dubany, ob. Starý Mateřov, o. Pardubice
Dubčany, ob. Liběšice, o. Louny
Dubeč, o. Praha-východ
Dubec, ob. Třískolupy, o. Tachov
Dubečno, ob. Kněžice, o. Nymburk
Dubějovice, o. Benešov
Dubenec, o. Příbram
Dubenec, o. Trutnov
Dubí, o. Teplice
Dubí, ob. Kladno, o. Kladno
Dubí, ob. Zdislavice, o. Havlíčkův Brod
Dubice, o. Ústí nad Labem
Dubiny, m. č. ob. Velké Popovice, o. Praha-východ
Dublovice, o. Příbram
Dubňany, o. Hodonín
Dubné, o. České Budějovice
Dubnice, o. Česká Lípa
Dubno, dř. os. ob. Lipovka, o. Rychnov nad Kněžnou, zanikla
Dubno, o. Příbram
Dubová Lhota, o. Klatovy
Dubová, ob. Miřetice, o. Chrudim
Dubovice, ob. Pelhřimov, o. Pelhřimov
Dubská Lhota, ob. Dub, o. Prachatice
Duchcov, o. Teplice
Dudín, o. Jihlava
Dudov, ob. Skrýchov u Malšic, o. Tábor
Dukovany, o. Třebíč
Důl, ob. Pošná, o. Pelhřimov
Dunajovice, o. Jindřichův Hradec
Dunice, o. Benešov
Dušejov, o. Jihlava
Dušníky, m. č. ob. Rudná, o. Beroun
Dušníky, o. Litoměřice
Dušníky, ob. Obříství, o. Mělník
Dvakačovice, ob. Vejvanovice, o. Chrudim
Dvorce, ob. Kyjov, o. Havlíčkův Brod
Dvorce, ob. Přestavlky, o. Benešov
Dvorce, ob. Tučapy, o. Tábor
Dvorec, ob. Nepomuk, o. Plzeň-jih
Dvořiště, ob. Chválkov, o. Pelhřimov
Dvořiště, ob. Osek, o. Nymburk
Dvory, o. Nymburk
Dvory, ob. Karlovy Vary, o. Karlovy Vary
Dvory, ob. Loket, o. Sokolov
Dvůr Králové nad Labem, o. Trutnov
Dyjákovice, o. Znojmo
Dymokury, o. Nymburk
Dynín, o. České Budějovice
Dýšina, o. Plzeň-sever
Džbánov, o. Ústí nad Orlicí
Edlach, Rakousko
Eggenburg, Rakousko
Eggern, Rakousko
Ehnshorn, SRN
Eisenach, SRN
Eisenstadt, Rakousko
Eisgarn, Rakousko
Eksberg, SRN
Elbančice, ob. Běleč, o. Tábor
Emmersdorf, Rakousko
Encovany, o. Litoměřice
Enserdorf, Rakousko
Erbendorf, SRN
Erlauf, Rakousko
Ervěnice, ob. Komořany, o. Most
Eš, ob. Kámen, o. Pelhřimov
Euns, Rakousko
Euratsfeld, Rakousko
Evaň, o. Litoměřice
Feldsberg, Rakousko
Felling, Rakousko
Filipov, ob. Čáslav, o. Kutná Hora
Filipov, ob. Česká Kamenice, o. Děčín
Filipov, ob. Jiříkov, o. Děčín
Fláje, ob. Český Jiřetín, o. Most
Flohs, SRN
Florenc, m. o. Praha 8, Praha hl. m.
Floridsdorf, Rakousko
Flossenburg, SRN
Fojtov, o. Karlovy Vary
Fojtovice, ob. Heřmanov, o. Děčín
Fořt, ob. Černý Důl, o. Trutnov
Frančina Huť, dř. ob. Železná, zanikla
Franckovice, m. č. ob. Racková, o. Zlín
Francova Lhota, o. Vsetín
Frankenfeld, Rakousko
Frankenreuth, SRN
Frankfurt nad Mohanem, SRN
Františkov, ob. Blížejov, o. Domažlice
Františkov, ob. Klikov, o. Jindřichův Hradec
Františkov, ob. Liberec, o. Liberec
Františkova Ves, ob. Petrovice, o. Klatovy
Františkovy Lázně, o. Cheb
Franzbrunnhüte, dř. os. ob. Rybník, o. Domažlice, zanikla
Frauenfeld, Švýcarsko
Frauenthal, dř. m. č. ob. Stodůlky, o. Sušice, zanikla
Frauenthal, m. č. ob. Svatá Kateřina, o. Tachov, zanikla
Freiberg, SRN
Frenštát pod Radhoštěm, o. Nový Jičín
Fryčovice, o. Frýdek-Místek
Frýdek, ob. Frýdek-Místek, o. Frýdek-Místek
Frýdek-Místek, o. Frýdek-Místek
Frýdlant nad Ostravicí, o. Frýdek-Místek
Frýdlant, o. Liberec
Frýdnava, o. Havlíčkův Brod
Frýdštejn, o. Jablonec nad Nisou
Frymburk, o. Český Krumlov
Fryšavy, o. Žďár nad Sázavou
Fryšták, o. Zlín
Fryštát, ob. Karviná, o. Karviná
Fuchsova Huť, dř. ob. Folmava, o. Domažlice, zanikla
Fulnek, o. Nový Jičín
Fürstengrube, Polsko (blíže neurč.)
Furth, SRN
Fürth, SRN
Gabrielka, ob. Kamenice nad Lipou, o. Pelhřimov
Gajary, o. Bratislava-venkov, Slovensko
Gajer, ob. Janov, o. Svitavy
Gänserndorf, Rakousko
Gaunersdorf, Rakousko
Gaweinstal, Rakousko
Gbely, o. Senica, Slovensko
Georgenfeld, SRN
Gibacht, ob. Stará Voda, o. Kynžvart
Gifthorn bei Hamburg, SRN
Glaserwald, m. č. ob. Stodůlky, o. Sušice
Glashütte, ob. Leopoldovy Hamry, o. Falknov nad Ohří
Gliwice, Polsko
Gmünd, Rakousko
Golčův Jeníkov, o. Havlíčkův Brod
Goling, Rakousko
Gottschdorf, Rakousko
Grabštejn, ob. Chotyně, o. Liberec
Gräfenberg, dř. ob. Nová Ves, o. Šumperk, neuvádí se
Gräfenberg, SRN
Grafenried, dř. ob. Nemanice, o. Horšovský Týn, zanikla
Grain, Rakousko
Graz, Rakousko
Greiz, SRN
Gries, Rakousko
Grimmenstein, Rakousko
Gross Klunns, Rakousko
Grossebersdorf, Rakousko
Grünberg, m. č. ob. Bečov nad Teplou, o. Karlovy Vary
Grunta, m. č. ob. Libenice, o. Kolín
Grygov, o. Olomouc
Gugging, SRN
Guttenbrunn, Rakousko
Guty, o. Frýdek-Místek
Gynlai, Maďarsko
Gyöt, Maďarsko
Habartice, o. Klatovy
Habartice, o. Liberec
Habartov, o. Sokolov
Habrek, o. Havlíčkův Brod
Habří, ob. Řehlovice, o. Ústí nad Labem
Habří, ob. Strážek, o. Žďár nad Sázavou
Habřina, o. Hradec Králové
Habrkovice, ob. Záboří nad Labem, o. Kutná Hora
Habrovany, o. Ústí nad Labem
Habrovany, ob. Habrovan-Olšany, o. Vyškov
Habrovčice, ob. Hněvkovice, o. Havlíčkův Brod
Habry, dř. ob. Nesměň, o. Kouřim
Habry, m. č. ob. Klášter Hradiště nad Jizerou, o. Mladá Boleslav
Habry, o. Havlíčkův Brod
Hadres, Rakousko
Háj u Duchcova, o. Teplice
Háj, ob. Stará Voda, o. Cheb, zanikla
Háje, m. o. Praha 4, Praha hl. m.
Háje, o. Cheb
Háje, o. Příbram
Hájek, o. Karlovy Vary
Hájek, ob. Úmonín, o. Kutná Hora
Hájek, ob. Vodice, o. Tábor
Halámky, o. Jindřichův Hradec
Halenkov, o. Vsetín
Halenkovice, o. Zlín
Halle, SRN
Halouny, ob. Svinaře, o. Beroun
Halže, o. Tachov
Hamburg, SRN
Hamr, o. Jindřichův Hradec
Hamr, o. Most
Hamr, ob. Val, o. Tábor
Hamrovský Dvůr, ob. Pelhřimov, o. Pelhřimov
Hamry, o. Klatovy
Hanfeld, SRN
Hanička, ob. Rokytnice v Orlických horách, o. Rychnov nad Kněžnou
Hannover, SRN
Hanov, ob. Lestkov, o. Tachov
Haňovice, o. Olomouc
Hanuska, m. č. ob. Chmelná, o. Pelhřimov
Hartheim, Rakousko
Hartlíkov, m. č. ob. Radňov, o. Pelhřimov
Hartmanice, o. Klatovy
Hartmanice, o. Svitavy
Hartmanice, ob. Žimutice, o. České Budějovice
Hartvíkov, ob. Prasetín, o. Tábor
Hasatice, dř. ob. Štítary, o. Hostouň, zanikla
Hasina, o. Nymburk
Haškovcova Lhota, ob. Rataje, o. Tábor
Hatě, ob. Drahobudice, o. Kolín
Hatě, ob. Skuhrov, o. Beroun
Hatín, o. Jindřichův Hradec
Hausbrünn, Rakousko
Hauskirchen, Rakousko
Havlíčkova Borová, o. Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod, o. Havlíčkův Brod
Havlovice, o. Domažlice
Havraň, o. Most
Havraníky, o. Znojmo
Havřice, o. Uherské Hradiště
Hazlach, Polsko (blíže neurč.)
Hazlov, o. Cheb
Hážovice, ob. Rysová, o. Vsetín
Heidelberg, SRN
Heidenreichstein, Rakousko
Heilbrunn, SRN
Heimichs, Rakousko
Hejčín, ob. Olomouc, o. Olomouc
Hejnice, o. Liberec
Herálec, o. Havlíčkův Brod
Herálec, o. Žďár nad Sázavou
Herink, ob. Dobřejovice, o. Praha-východ
Heřmaň, o. Písek
Heřmaň, ob. Jeřišno, o. Havlíčkův Brod
Heřmaneč, o. Jindřichův Hradec
Heřmanice, ob. Dětřichov, o. Liberec
Heřmanice, ob. Vilémov, o. Havlíčkův Brod
Heřmaničky, o. Benešov
Heřmanov, dř. ob. Čejkovice, o. Znojmo
Heřmanov, o. Žďár nad Sázavou
Heřmanov, ob. Kolešovice, o. Rakovník
Heřmanov, ob. Staré Sedlo, o. Karlovy Vary
Heřmanova Huť, o. Plzeň-sever
Heřmanův Městec, o. Chrudim
Hernals bei Wien, Rakousko
Heroltice, o. Jihlava
Heroltice, ob. Hoštice-Heroltice, o. Vyškov
Heršpice, ob. Nížkovice-Heršpice, o. Vyškov
Herstošice, ob. Údrč, o. Karlovy Vary
Hetov, ob. Radovesnice, o. Teplice, zanikla
Hevlín, o. Znojmo
Hibšmonka, m. o. Praha 5, Praha hl. m.
Hietzing, dnes část Vídně, Rakousko
Hindenburg, Rakousko
Hirschbach, Rakousko
Hladov, o. Jihlava
Hlasivo, o. Tábor
Hlásná Třebáň, o. Beroun
Hlavatce, o. Tábor
Hlavatce, ob. Sedlec, o. České Budějovice
Hlavečník, o. Pardubice
Hlavenec o. Mladá Boleslav
Hlavice, o. Liberec
Hlavňov, ob. Budislav, o. Tábor
Hlavňov, ob. Hvězda, o. Náchod
Hlavňov, ob. Krásná Hora, o. Havlíčkův Brod
Hlavňovice, o. Klatovy
Hlemýždí, ob. Brniště, o. Česká Lípa
Hliňany, ob. Řehlovice, o. Ústí nad Labem
Hlince, ob. Kostomlaty pod Milešovkou, o. Teplice
Hlinice, o. Tábor
Hlinky, ob. Dražov, o. Karlovy Vary
Hlinná, o. Litoměřice
Hlínoviště, ob. Bělá po Bezdězem, o. Mladá Boleslav
Hlinsko, o. Chrudim
Hlivín, ob. Kobylí, o. Benešov
Hlízov, ob. Nové Dvory, o. Kutná Hora
Hlohov, ob. Číhošť, o. Havlíčkův Brod
Hlohov, ob. Zvěstov, o. Benešov
Hlohovičky, ob. Hlohovice, o. Rokycany
Hloubětín, m. o. Praha 9,10, Praha hl.m.
Hlouška, m. č. ob. Kutná Hora, o. Kutná Hora
Hlubany, ob. Podbořany, o. Louny
Hlubočany, o. Vyškov
Hlubočepy, m. o. Praha 5, Praha hl. m.
Hluboká nad Vltavou, o. České Budějovice
Hluboká, ob. Doubí, o. Liberec
Hluboká, ob. Sruby, o. Ústí nad Orlicí
Hluboké, o. Třebíč
Hluboké, ob. Dalečín, o. Žďár nad Sázavou
Hluboš, o. Příbram
Hlučín, o. Opava
Hluk, o. Uherské Hradiště
Hnátnice, o. Ústí nad Orlicí
Hněvčeves, o. Hradec Králové
Hněvice, ob. Račice, o. Litoměřice
Hněvkovice, o. Havlíčkův Brod
Hněvkovice, o. Pelhřimov
Hnidousy, ob. Švermov, o. Kladno
Hnojnice, o. Louny
Hnojník, o. Frýdek-Místek
Hobšovice, o. Kladno
Hoděčín, ob. Olešnice, o. Rychnov nad Kněžnou
Hodějov, ob. Hoslovice, o. Strakonice
Hoděšovice, o. Pardubice
Hodětice, ob. Hořetice, o. Benešov
Hodice, o. Jihlava
Hodkov, o. Kutná Hora
Hodkovice nad Mohelkou, o. Liberec
Hodkovice, m ob. Zlatníky, o. Praha-západ
Hodkovice, ob. Janovice, o. Trutnov
Hodkovičky, m. č. o. Praha 4, Praha hl. m.
Hodňov, ob. Horní Planá, o. Český Krumlov
Hodolany, ob. Olomouc, o. Olomouc
Hodonice, o. Znojmo
Hodonín, o. Blansko
Hodonín, o. Hodonín
Hodousice, o. Klatovy
Hodslavice, o. Nový Jičín
Hodušín, ob. Skrýchov u Opařan, o. Tábor
Hohenau, Rakousko
Hojanovice, o. Pelhřimov
Hoješín, o. Chrudim
Hojná Voda, ob. Horní Stropnice, o. České Budějovice
Hojovice, o. Pelhřimov
Hojšín, ob. Svatý Jan, o. Příbram
Hojsova Stráž, o. Klatovy
Hokov, ob. Hořovičky, o. Rakovník
Holákov, m. č. ob. Ondřejov, o. Pelhřimov
Holčovice, ob. Postupice, o. Benešov
Hole, m. č. ob. Svrkyně, o. Praha-západ
Holedeč, o. Louny
Holešice, o. Most
Holešice, ob. Cizkrajov, o. Jindřichův Hradec
Holešín, o. Blansko
Holešov, m. č. ob. Růžďka, o. Vsetín
Holešov, o. Kroměříž
Holešovice, m. o. Praha 1,7,Praha hl.m.
Holešovice, o. Chrudim
Holetice, ob. Březno, o. Chomutov
Holetín, o. Chrudim
Holíč, o. Senica, Slovensko
Holice, o. Olomouc
Holice, o. Pardubice
Holičky, ob. Morašice, o. Chrudim
Holín, o. Jičín
Holín, ob. Kovářov, o. Chrudim
Holkovice, o. Klatovy
Holohlavy, o. Hradec Králové
Holotín, ob. Stojice, o. Pardubice
Holoubkov, o. Rokycany
Holovousy ob. Chříč, o. Plzeň-sever
Holovousy, o. Jičín
Holšice, ob. Chabeřice, o. Kutná Hora
Holšiny, m. č. ob. Rosovice, o. Příbram
Holubice, o. Praha-západ
Holušice, ob. Kozárovice, o. Příbram
Holyně, ob. Slivenec, o. Praha-západ
Holýšov, o. Domažlice
Hora Svatého Šebestiána, o. Chomutov
Hořákov, ob. Běšiny, o. Klatovy
Hořany, o. Most
Hořany, ob. Zbrašín, o. Louny
Hořátev, o. Nymburk
Horažďovice, o. Klatovy
Horažďovická Lhota, o. Klatovy
Hořehledy, ob. Těnovice, o. Plzeň-jih
Hořejší Těšov, ob. Hartmanice, o. Klatovy
Hořejší Vrchlabí, ob. Vrchlabí, o. Trutnov
Hořelice, m. č. ob. Rudná, o. Beroun
Hořenice, ob. Poláky, o. Chomutov
Hořenice, ob. Údlice, o. Chomutov
Hořensko, ob. Slaná, o. Semily
Hořepník, o. Pelhřimov
Hořesedly, o. Rakovník
Hořešovice, o. Kladno
Hořešovičky, ob. Hořešovice, o. Kladno
Hořetice, o. Benešov
Hořetice, o. Louny
Hořice, o. Jičín
Hořice, o. Pelhřimov
Hořičky, o. Náchod
Hořín, o. Mělník
Hořiněves, o. Hradec Králové
Horka I, ob. Žehušice, o. Kutná Hora
Horka II, o. Kutná Hora
Horka nad Moravou, o. Olomouc
Horka u Staré Paky, ob. Olešnice-Horka, o. Semily
Horka, o. Chrudim
Horka, ob. Proseč pod Ještědem, o. Liberec
Horka, ob. Veselá, o. Mladá Boleslav
Horky nad Jizerou, o. Mladá Boleslav
Horky, o. Svitavy
Horky, ob. Tábor, o. Tábor
Horn, Rakousko
Horní Adršpach, ob. Adršpach, o. Náchod
Horní Bečva, o. Vsetín
Horní Bělá, o. Plzeň-sever
Horní Benešov, o. Bruntál
Horní Beřkovice, o. Litoměřice
Horní Bobrová, m. č. ob. Bobrová, o. Žďár nad Sázavou
Horní Bojanovice, o. Břeclav
Horní Bolíkov, o. Jindřichův Hradec
Horní Bory, ob. Bory, o. Žďár nad Sázavou
Horní Bousov, o. Mladá Boleslav
Horní Branná, o. Semily
Horní Bříza, o. Plzeň-sever
Horní Brusnice, o. Trutnov
Horní Bučice, ob. Vrdy, o. Kutná Hora
Horní Bukovsko, o. České Budějovice
Horní Cerekev, o. Pelhřimov
Horní Černošice, m. č. ob. Černošice, o. Praha-západ
Horní Chodov, m. č. ob. Chodov, o. Sokolov
Horní Chřibská, ob. Chřibská, o. Děčín
Horní Chvatliny, o. Kolín
Horní Dehtov, o. Trutnov
Horní Domašov, dř. ob. Domašov, o. Jeseník, zanikla
Horní Dubenky, o. Jihlava
Horní Dunajovice, o. Znojmo
Horní Dvořiště, o. Český Krumlov
Horní Hanychov, ob. Liberec, o. Liberec
Horní Hbity, ob. Jablonná, o. Příbram
Horní Heršpice, ob. Brno-Horní Heršpice, o. Brno-město
Horní Hrachovice, ob. Pohnání, o. Tábor
Horní Jelčany, ob. Drahobudice, o. Kolín
Horní Jelení, o. Pardubice
Horní Jindřichov, ob. Rumburk, o. Děčín
Horní Jirčany, ob. Jesenice, o. Praha-západ
Horní Jiřetín, o. Most
Horní Kalná, o. Trutnov
Horní Kamenice, o. Domažlice
Horní Kamenice, ob. Česká Kamenice, o. Děčín
Horní Kamenice, ob. Lukov, o. Kladno
Horní Kosov, o. Jihlava
Horní Kounice, o. Znojmo
Horní Kozolupy, o. Tachov
Horní Kralovice, m. č. ob. Dolní Kralovice, o. Benešov
Horní Krč, m. o. Praha 4, Praha hl. m.
Horní Krupá, o. Havlíčkův Brod
Horní Kruty, o. Kolín
Horní Lánov, ob. Lánov, o. Trutnov
Horní Ledeč, ob. Ledeč, o. Havlíčkův Brod
Horní Lhota, o. Benešov
Horní Lhota, o. Zlín
Horní Libchava, o. Česká Lípa
Horní Libchavy, o. Ústí nad Orlicí
Horní Liboc, m. o. Praha 6, Praha hl. m.
Horní Lideč, o. Vsetín
Horní Litvínov, ob. Litvínov, o. Most
Horní Lomany, ob. Františkovy Lázně, o. Cheb
Horní Lomnice, ob. Kunice, o. Praha-východ
Horní Loučky, o. Žďár nad Sázavou
Horní Luby, ob. Luby, o. Cheb
Horní Lukavice, ob. Dolní Lukavice, o. Plzeň-jih
Horní Lutyně, ob. Orlová, o. Karviná
Horní Maršov, o. Trutnov
Horní Mazov, ob. Lučany nad Nisou, o. Jablonec nad Nisou
Horní Mokropsy, m. č. ob. Všenory, o. Praha-západ
Horní Moštěnice, o. Přerov
Horní Němčí, o. Uherské Hradiště
Horní Olešnice, o. Trutnov
Horní Paseka, ob. Rejčkov, o. Havlíčkův Brod
Horní Pěna, o. Jindřichův Hradec
Horní Planá, o. Český Krumlov
Horní Počaply, o. Mělník
Horní Počátky, dř. ob. Počátky, o. Čáslav, zanikla
Horní Počernice, o. Praha-východ
Horní Pochlovice, ob. Kaceřov, o. Sokolov
Horní Podluží, o. Děčín
Horní Pohleď, ob. Příseka u Světlé, o. Havlíčkův Brod
Horní Police o. Česká Lípa
Horní Poustevna, ob. Dolní Poustevna, o. Děčín
Horní Předměstí, m. č. ob. Zábřeh, o. Šumperk
Horní Přívory, m. č. ob. Přívory, o. Mělník
Horní Prysk, ob. Prysk, o. Česká Lípa
Horní Radechová, o. Náchod
Horní Radouň, o. Jindřichův Hradec
Horní Radslavice, o. Žďár nad Sázavou
Horní Rápotice, o. Pelhřimov
Horní Ředice, o. Pardubice
Horní Ročov, dř. ob. Ročov, o. Louny, zanikla
Horní Rokytá, ob. Rokytá, o. Mladá Boleslav
Horní Rokytňany, ob. Rokytňany, o. Jičín
Horní Rokytnice, ob. Rokytnice nad Jizerou, o. Semily
Horní Roveň, o. Pardubice
Horní Rožínka, o. Žďár nad Sázavou
Horní Rozmyšl, ob. Dolní Nivy, o. Sokolov
Horní Rozsíčka, ob. Dolní Rožínka, o. Žďár nad Sázavou
Horní Šebířov, dř. ob. Náčkovice, o. Litoměřice
Horní Sekyřany, ob. Heřmanova Huť, o. Plzeň-sever
Horní Slavkov, o. Sokolov
Horní Slivno, o. Mladá Boleslav
Horní Sloupnice, o. Ústí nad Orlicí
Horní Stakory, o. Mladá Boleslav
Horní Staré Město, o. Trutnov
Horní Štěpánov, o. Prostějov
Horní Střítež, ob. Nová Ves u Mladé Vožice, o. Tábor
Horní Stropnice, o. České Budějovice
Horní Studenec, o. Havlíčkův Brod
Horní Suchá, o. Karviná
Horní Světlá, ob. Bradáčov, o. Tábor
Horní Teplice, ob. Teplice nad Metují, o. Náchod
Horní Tošanovice, o. Frýdek-Místek
Horní Třanovice, ob. Třanovice, o. Frýdek-Místek
Horní Újezd, o. Svitavy
Horní Ves, m. č. ob. Chomutov, o. Chomutov
Horní Ves, o. Pelhřimov
Horní Ves, ob. Trstěnice, o. Cheb
Horní Věstonice, o. Břeclav
Horní Vidim, m. č. ob. Vidim, o. Mělník
Horní Vltavice, o. Prachatice
Horní Záhoří, ob. Lubenec, o. Louny
Horní Záhoří, ob. Záhoří, o. Písek
Horní Žandov, ob. Dolní Žandov, o. Cheb
Horní Žleb, dř. Horní Grunt, ob. Děčín XI, o. Děčín
Horní Žukov, o. Karviná
Horoměřice, o. Praha-západ
Horomyslice, m. č. os. Nová Huť, ob. Dýšina, o. Plzeň-sever
Horosedly, o. Písek
Hořovice, o. Beroun
Hořovičky, o. Rakovník
Horšice, o. Plzeň-jih
Horská Kvilda, ob. Modrava, o. Klatovy
Horšovský Týn, o. Domažlice
Horušany, ob. Soběkury, o. Plzeň-sever
Horusice, o. Tábor
Horušice, ob. Žehušice, o. Kutná Hora
Hory Matky Boží, o. Sokolov
Hory, ob. Oloví, o. Sokolov
Hoslovice, o. Strakonice
Hosov, ob. Horní Kosov, o. Jihlava
Hospoda Na Kopci, m. č. ob. Vchynice, o. Litoměřice
Hospozín, o. Kladno
Hospozínek, ob. Hospozín, o. Kladno
Hospříz, o. Jindřichův Hradec
Hostačov, ob. Skryje, o. Havlíčkův Brod
Hošťálková, o. Vsetín
Hošťalovice, o. Chrudim
Hostěnice, ob. Brozany, o. Litoměřice
Hostěradice, o. Znojmo
Hostěrádky, ob. Hostěrádky-Rešov, o. Vyškov
Hoštice, o. Klatovy
Hoštice, o. Kroměříž
Hoštice, o. Strakonice
Hoštice, ob. Hoštice-Heroltice, o. Vyškov
Hoštice, ob. Nemyšl, o. Tábor
Hoštice, ob. Vodochody, o. Praha-východ
Hostim, o. Znojmo
Hostín u Vojkovic, o. Mělník
Hostín, ob. Byšice-Liblice, o. Mělník
Hostinné, o. Trutnov
Hostišov, ob. Budenín, o. Benešov
Hostišovice, o. Strakonice
Hostivař, m. o. Praha 10, Praha hl. m.
Hostivice, o. Praha-západ
Hošťka, o. Litoměřice
Hošťka, o. Tachov
Hostkovice, ob. Třebětín, o. Kutná Hora
Hostokryje, o. Rakovník
Hostomice, o. Beroun
Hostomice, o. Teplice
Hostouň, o. Domažlice
Hostouň, o. Kladno
Hostovice, o. Pardubice
Hostovice, o. Ústí nad Labem
Hostovlice, o. Kutná Hora
Hostovnice, ob. Krásná Hora nad Vltavou, o. Příbram
Hosty, o. České Budějovice
Houdkovice, ob. Trnov, o. Rychnov nad Kněžnou
Houserovka, o. Pelhřimov
Houska, ob. Blatce, o. Česká Lípa
Houšťka, m. č. os. Stará Boleslav, ob. Brandýs nad Labem-Mladá Boleslav, o. Praha-východ
Hovězí, o. Vsetín
Hovorany, o. Hodonín,
Hovorčovice, o. Praha-východ
Hraběšín, o. Kutná Hora
Hrabová, Ostrava III, Ostrava-město
Hrabyně, o. Opava
Hracholusky, m. č. ob. Roudnice nad Labem, o. Litoměřice
Hracholusky, o. Rakovník
Hracholusky, ob. Úlice, o. Plzeň-sever
Hrachov, ob. Svatý Jan, o. Příbram
Hrachovec, o. Vsetín
Hrachoviště, o. Jindřichův Hradec
Hrachoviště, ob. Býšť, o. Pardubice
Hrad Osek, ob. Osek, o. Teplice
Hradčany, o. Brno-venkov
Hradčany, o. Nymburk
Hradčany, ob. Praha 1,6,Praha hl.m.
Hradčovice, o. Uherské Hradiště
Hradec Králové, o. Hradec Králové
Hradec nad Moravicí, o. Opava
Hradec, o. Plzeň-jih
Hrádek na Vlárské Dráze, ob. Slavičín, o. Zlín
Hrádek nad Nisou, o. Liberec
Hrádek, m. č. ob. Roučkovice, o. Pelhřimov
Hrádek, o. Klatovy
Hrádek, o. Pardubice
Hrádek, o. Znojmo
Hrádek, ob. Horka II, o. Kutná Hora
Hrádek, ob. Raná, o. Louny
Hrádek, ob. Trhové Sviny, o. České Budějovice
Hradenín, ob. Plaňany, o. Kolín
Hradešín, ob. Přišimasy, o. Kolín
Hradisko, o. Kroměříž
Hradiště na Písku, ob. Staré Hradiště, o. Pardubice
Hradiště, o. Domažlice
Hradiště, ob. Blovice, o. Plzeň-jih
Hradiště, ob. Boříkovy, o. Klatovy
Hradiště, ob. České Lhotice, o. Chrudim
Hradiště, ob. Nesperská Lhota, o. Benešov
Hradiště, ob. Strkovice, o. Louny
Hradišťko I, o. Kolín
Hradišťko, ob. Sedlčany, o. Příbram
Hradišťko, ob. Žeretice, o. Jičín
Hradové Střimelice, ob. Stříbrná Skalice
Hranice, o. Cheb
Hranice, o. Přerov
Hranice, ob. Nový Knín, o. Příbram
Hranice, ob. Slavošov, o. Kutná Hora
Hraničky, o. Tachov, zanikla
Hrazánky, ob. Hrazany, o. Písek
Hrazany, o. Písek
Hrbolto, Maďarsko
Hrdlořezy, m. o. Praha 9,10, Praha hl.m.
Hrdlovka, o. Teplice
Hrdoňovice, ob. Újezd pod Troskami, o. Jičín
Hřebeč, o. Kladno
Hřebečníky, o. Rakovník
Hřebeny, ob. Luh nad Svatavou, o. Sokolov
Hředle, o. Rakovník
Hrejkovice, o. Písek
Hřensko, o. Děčín
Hřešice, o. Kladno
Hřešihlavy, o. Rokycany
Hříběcí, o. Pelhřimov
Hřiměždice, o. Příbram
Hříškov, o. Louny
Hřivčice, o. Louny
Hřivice, o. Louny
Hřivínov, ob. Verušičky, o. Karlovy Vary
Hřivno, ob. Chotětov, o. Mladá Boleslav
Hřmenín, o. Jičín
Hrnčíře, ob. Šeberov, o. Praha-západ
Hrnčíře, ob. Vilice, o. Tábor
Hrob, o. Teplice
Hrobce, o. Litoměřice
Hrobice, o. Pardubice
Hrobská Zahrádka, ob. Obrataň, o. Pelhřimov
Hroby, o. Tábor
Hrochův Týnec, o. Chrudim
Hromnice, o. Plzeň-sever
Hronětice, o. Nymburk
Hronov, o. Náchod
Hrotovice, o. Třebíč
Hroubovice, o. Chrudim
Hroznětín, o. Karlovy Vary
Hroznětín, ob. Číhošť, o. Havlíčkův Brod
Hroznice, ob. Zbizuby, o. Kutná Hora
Hroznová Lhota, o. Hodonín
Hrubá Skála, o. Semily
Hrubá Voda, o. Olomouc
Hrubá Vrbka, o. Hodonín
Hrubý Jeseník, o. Nymburk
Hrubý Rohozec, ob. Turnov, o. Semily
Hrusice, o. Praha-východ
Hrušková, ob. Vítkov, o. Sokolov
Hrušky, o. Břeclav
Hrušky, o. Vyškov
Hrušov, o. Mladá Boleslav
Hrušov, ob. Ostrava 2, o. Ostrava-město
Hrušová, o. Ústí nad Orlicí
Hrušovany nad Jevišovkou, o. Znojmo
Hrušovany u Brna, o. Brno-venkov
Hrušovany, o. Chomutov
Hrušovany, ob. Polepy, o. Litoměřice
Hrušovka, ob. Bílý Újezd, o. Litoměřice
Hrzín, ob. Nový Kostel, o. Cheb
Hrzín, ob. Veliš, o. Benešov
Hubálov, ob. Tuř, o. Jičín
Hudcov, o. Teplice
Hudlice, o. Benešov
Hudlice, o. Beroun
Hukovice, o. Nový Jičín
Hukovice, ob. Velká Kraš, o. Šumperk
Hukvaldy, ob. Sklenov, o. Frýdek-Místek
Hulín, o. Kroměříž
Humenice, ob. Horní Stropnice, o. České Budějovice
Humny, ob. Pchery, o. Kladno
Humpolec, o. Pelhřimov
Huntířov, o. Děčín
Hůrka, m. č. ob. Prasetín, o. Tábor
Hůrka, ob. Bystřice, o. Benešov
Hůrka, ob. Horní Planá, o. Český Krumlov
Hůrky, o. Rokycany
Hůrky, ob. Karlovy Vary, o. Karlovy Vary
Hürm, Rakousko
Hurtova Lhota, ob. Poděbaby, o. Havlíčkův Brod
Husinec, o. Prachatice
Husovice, ob. Brno III, o. Brno-město
Hustopeče nad Bečvou, o. Přerov
Hustopeče, o. Břeclav
Huť, ob. Pěnčín, o. Jablonec nad Nisou
Hutisko, ob. Hutisko-Solanec, o. Vsetín
Huzová, o. Bruntál
Hvězda, ob. Malíkovice, o. Kladno
Hvožďany, o. Příbram
Hvožďany, ob. Vodňany, o. Strakonice
Hvozdec, o. Beroun
Hvozdec, o. Brno-venkov
Hvozdná, o. Zlín
Hvozdnice, o. Praha-západ
Hybrálec, o. Jihlava
Hylváty, ob. Ústí nad Orlicí, o. Ústí nad Orlicí
Hyršov, o. Domažlice
Hýskov, o. Beroun
Hýsly, o. Hodonín
Ibbs, Rakousko
Innsbruck, Rakousko
Interlaken, Švýcarsko
Inzersdorf bei Wien, Rakousko
Ischl, Rakousko
Ispor, Rakousko
Ivaň, o. Břeclav
Ivančice, o. Brno-venkov
Ivanovice na Hané, o. Vyškov
Ivanovice, ob. Brno V, o. Brno-město
Izbice, Polsko
Jabkenice, o. Mladá Boleslav
Jablečno, o. Rokycany
Jablonec nad Jizerou, o. Semily
Jablonec nad Nisou, o. Jablonec nad Nisou
Jablonec, o. Česká Lípa, zanikla
Jablonec, o. Český Krumlov, zanikla
Jablonec, ob. Vrchoslavice, o. Jablonec nad Nisou
Jablonecké Paseky, ob. Jablonec nad Nisou, o. Jablonec nad Nisou
Jablonica, o. Senica, Slovensko
Jablonná, o. Benešov
Jablonná, o. Příbram
Jablonné nad Orlicí, o. Ústí nad Orlicí
Jablonné v Podještědí, o. Česká Lípa
Jabloňov, o. Žďár nad Sázavou
Jabloňov, ob. Věžná, o. Žďár nad Sázavou
Jablůnka, o. Vsetín
Jablunkov, o. Frýdek-Místek
Jáchymov, o. Karlovy Vary
Jadruž, ob. Třískolupy, o. Tachov
Jakartovice, o. Opava
Jakub, ob. Církvice, o. Kutná Hora
Jakubčovice nad Odrou, o. Nový Jičín
Jakubovice, ob. Vilémov, o. Havlíčkův Brod
Jalový Dvůr, m. č. ob. Nové Sedlo, o. Sokolov
Jalubí, o. Uherské Hradiště
Jamné, o. Jihlava
Jamné, ob. Vrábče, o. České Budějovice
Jamný, o. Písek
Jamolice, o. Znojmo
Jandling, Rakousko
Jankov, o. Benešov
Jankovice, o. Pardubice
Jankovice, ob. Poutnov, o. Karlovy Vary
Jankovská Lhota, ob. Jankov, o. Benešov
Janov nad Nisou, o. Jablonec nad Nisou
Janov, Itálie
Janov, m. č. ob. Mirošov, o. Rokycany
Janov, o. Svitavy
Janov, o. Tábor
Janov, ob. Hamr, o. Most
Janov, ob. Sloup, o. Česká Lípa
Janov, ob. Uhřice, o. Hodonín
Janova Ves, ob. Kokořín, o. Mělník
Janovce, o. Galanta, Slovensko
Janovice nad Úhlavou, o. Klatovy
Janovice, o. Frýdek-Místek
Janovice, ob. Dlouhá Ves, o. Klatovy
Janovice, ob. Houserovka, o. Pelhřimov
Janovice, ob. Vinary, o. Hradec Králové
Janovice, ob. Vrchotovy Janovice, o. Benešov
Janovická Lhota, ob. Uhlířské Janovice, o. Kutná Hora
Janovičky, ob. Zámrsk, o. Ústí nad Orlicí
Janské Lázně, o. Trutnov
Janův Důl, ob. Liberec, o. Liberec
Janův Dvůr, m. č. ob. Uhřice, o. Hodonín
Jarkovice, ob. Chotěšov, o. Klatovy
Jarohněvice, m. č. ob. Dubňany, o. Hodonín
Jaroměř, o. Náchod
Jaroměřice nad Rokytnou, o. Třebíč
Jaroměřice, o. Svitavy
Jaroškov, ob. Zdíkovec, o. Prachatice
Jaroslav, o. Pardubice
Jaroslav, Rusko
Jarošov nad Nežárkou, o. Jindřichův Hradec
Jarošov, o. Svitavy
Jarošov, ob. Uherské Hradiště, o. Uherské Hradiště
Jarov, ob. Beroun, o. Beroun
Jarpice, o. Kladno
Jasenice, o. Vsetín
Jasenná, o. Náchod
Jasenná, o. Zlín
Jasy, Rumunsko
Javorek, o. Žďár nad Sázavou
Javorná, o. Karlovy Vary
Javornice, o. Rychnov nad Kněžnou
Javornice, ob. Dub, o. Prachatice
Javorník, o. Benešov
Javorník, o. Hodonín
Javorník, o. Šumperk
Javorník, o. Svitavy
Javorník, o. Ústí nad Orlicí
Jažlovice, ob. Říčany, o. Praha-východ
Ječovice, ob. Podbranec, o. Litoměřice
Jedlá, o. Havlíčkův Brod
Jedlany, o. Tábor
Jedlina, ob. Chýstovice, o. Pelhřimov
Jedlová v Orlických horách, ob. Deštná, o. Rychnov nad Kněžnou
Jedlová, o. Svitavy
Jedomělice, o. Kladno
Jedouchov, ob. Věž, o. Havlíčkův Brod
Jedovnice, o. Blansko
Jehličná, o. Sokolov
Jehnědí, o. Ústí nad Orlicí
Jehnovice, ob. Brno V, o. Brno-město
Jeleneč, ob. Ouběnice, o. Benešov
Jelenice, ob. Malý Újezd, o. Mělník
Jelenov, ob. Čáslavsko, o. Pelhřimov
Jemnice, o. Třebíč
Jemniště, ob. Postupice, o. Benešov
Jenčice, o. Litoměřice
Jeneč, o. Praha-západ
Jeníchov, o. Mělník
Jeníčkova Lhota, o. Tábor
Jeníkov, o. Benešov
Jeníkovice, o. Hradec Králové
Jeníkovice, o. Pardubice
Jeníkovská Lhota, ob. Jankov, o. Benešov
Jenišov, o. Karlovy Vary
Jenišovice, o. Jablonec nad Nisou
Jenišovice, ob. Býkev, o. Mělník
Jenišovice, ob. Jenišovice-Zalažany, o. Chrudim
Jenišovice, ob. Křivsoudov, o. Benešov
Jenišův Újezd, o. Teplice
Jenštejn, o. Praha-východ
Jeřeň, ob. Valeč, o. Karlovy Vary
Jeřice, o. Jičín
Jersín, o. Jihlava
Jerusalem, ob. Konětopy, o. Příbram
Jesenec, o. Prostějov
Jesenice, o. Praha-západ
Jesenice, o. Příbram
Jesenice, o. Rakovník
Jesenice, ob. Okrouhlá, o. Cheb
Jeseník, o. Šumperk
Jesenný, o. Semily
Ješetice, o. Benešov
Ješín, o. Kladno
Jesničanky, m. č. ob. Pardubice, o. Pardubice
Ješovice, ob. Liběchov, o. Mělník
Ještětice, ob. Solnice, o. Rychnov nad Kněžnou
Jestřábí Lhota, o. Kolín
Jestřábí, o. Zlín
Jestřebice, ob. Dobřeň, o. Mělník
Jetonice, ob. Míčov-Sušice, o. Chrudim
Jetřichovec, o. Pelhřimov
Jetřichovice, o. Benešov
Jetřichovice, o. Děčín
Jevany, o. Kolín
Jevíčko, o. Svitavy
Jeviněves, o. Mělník
Jevišovice, o. Znojmo
Jezbořice, o. Pardubice
Jezdkovice, o. Opava
Jezdovice, o. Jihlava
Jezero, ob. Bořeňovice, o. Benešov
Ježník, ob. Krnov, o. Bruntál
Ježov, o. Hodonín
Ježov, o. Pelhřimov
Ježovice, ob. Otryby, o. Kutná Hora
Jezvé, ob. Stružnice, o. Česká Lípa
Jičín, o. Jičín
Jičíněves, o. Jičín
Jickovice, ob. Kučeř, o. Písek
Jihlava, o. Jihlava
Jihlávka, o. Jihlava
Jíkev, o. Nymburk
Jilemnice, o. Semily
Jílové u Držkova, o. Jablonec nad Nisou
Jílové u Prahy, o. Praha-západ
Jílové, o. Děčín
Jílovice, o. České Budějovice
Jíloviště, o. Praha-západ
Jimlíkov, ob. Božičany, o. Karlovy Vary
Jimlín, o. Louny
Jimramov, o. Žďár nad Sázavou
Jince, o. Příbram
Jindice, o. Kutná Hora
Jindřichov, o. Bruntál
Jindřichov, ob. Lučany nad Nisou, o. Jablonec nad Nisou
Jindřichovice pod Smrkem, o. Liberec
Jindřichovice, o. Jihlava
Jindřichovice, o. Sokolov
Jindřichovice, ob. Malonice, o. Klatovy
Jindřichův Hradec, o. Jindřichův Hradec
Jinín, o. Strakonice
Jíno, ob. Červené Poříčí, o. Klatovy
Jinočany, o. Praha-západ
Jinonice, m. o. Praha 5, Praha hl. m.
Jinošice, ob. Bystřice, o. Benešov
Jiřetice, o. Benešov
Jiřetín pod Jedlovou, o. Děčín
Jiřice u Moravských Budějovic, ob. Hostim, o. Znojmo
Jiřice, o. Mělník
Jiřice, o. Pelhřimov
Jiřice, ob. Benátecká Vrutice, o. Nymburk
Jiřice, ob. Řendějov, o. Kutná Hora
Jiřičná, ob. Petrovice, o. Klatovy
Jiříkov, o. Děčín
Jiříkov, ob. Kámen, o. Havlíčkův Brod
Jiříkovec, ob. Heřmaničky, o. Benešov
Jiřín, ob. Ouběnice, o. Benešov
Jirkov, o. Chomutov
Jirny, o. Praha-východ
Jistebnice, o. Tábor
Jistebník, o. Nový Jičín
Jistebsko, ob. Pěnčín, o. Jablonec nad Nisou
Jištěrpy, ob. Chotiněves, o. Litoměřice
Jítrava, ob. Rynoltice, o. Liberec
Jivina, o. Beroun
Jívová, o. Olomouc
Jívoví, o. Žďár nad Sázavou
Jizbice, o. Nymburk
Jizerní Vtelno, o. Mladá Boleslav
Jizerodolí, dř. m. č. ob. Podmoklice, o. Semily
Jižná, o. Jindřichův Hradec
Johanka, ob. Kamenice nad Lipou, o. Pelhřimov
Josafat, m. č. os. Údolí, ob. Obrataň, o. Pelhřimov
Josefov, m. o. Praha 1, Praha hl. m.
Josefov, o. Hodonín
Josefov, ob. Jaroměř, o. Náchod
Josefova Huť, dř. ob. Pavlovice, o. Planá
Josefův Důl, m. č. ob. Horní Planá, o. Český Krumlov
Josefův Důl, o. Mladá Boleslav
Judenburg, Rakousko
Jundrov, ob. Brno II, o. Brno-město
Kaceřov, o. Sokolov
Kačerov, ob. Němčice, o. Benešov
Kačerov, ob. Zdobnice, o. Rychnov nad Kněžnou
Kačice, o. Kladno
Káciň, o. Příbram
Kačina, ob. Mikuláš, o. Kutná Hora
Kačlehy, ob. Hospříz, o. Jindřichův Hradec
Kácov, o. Kutná Hora
Kácova Lhota, ob. Kamenice, o. Benešov
Kácovská Lhota, ob. Soušice, o. Benešov
Kadaň, o. Chomutov
Kadešice, ob. Rozsedly, o. Klatovy
Kadlín, ob. Stránka, o. Mělník
Kadolec, o. Žďár nad Sázavou
Kadov, o. Strakonice
Kadov, o. Znojmo
Kajetánka, m. o. Praha 6, Praha hl. m.
Kalek, o. Chomutov
Kalenice, o. Strakonice
Kalhov, o. Jihlava
Kaliště, o. Pelhřimov
Kaliště, o. Praha-východ
Kaliště, ob. Budenín, o. Benešov
Kaliště, ob. Nadějkov, o. Písek
Kaliště, ob. Orlické Podhůří, o. Ústí nad Orlicí
Kalivody, o. Rakovník
Kalná Voda, ob. Mladé Buky, o. Trutnov
Kalná, ob. Soutice, o. Benešov
Kalovice, o. Litoměřice
Kaltenleutgeben, Rakousko
Kámen, o. Havlíčkův Brod
Kámen, o. Pelhřimov
Kamenec u Poličky, o. Svitavy
Kamenice nad Lipou, o. Pelhřimov
Kamenice, o. Česká Lípa
Kamenice, o. Havlíčkův Brod
Kamenice, o. Jihlava
Kamenice, o. Praha-východ
Kamenice, ob. Březová, o. Sokolov
Kamenice, ob. Nedrahovice, o. Příbram
Kamenická Nová Víska, ob. Veselé, o. Děčín
Kamenický Šenov, o. Česká Lípa
Kameničky, o. Chrudim
Kamenná Horka, o. Svitavy
Kamenná Lhota, o. Havlíčkův Brod
Kamenná Lhota, ob. Borotín, o. Tábor
Kamenná Lhota, ob. Čestín, o. Kutná Hora
Kamenná Lhota, ob. Popovice, o. Benešov
Kamenná Voda, ob. Židovice, o. Most
Kamenná, dř. os. Studánky, ob. Vyšší Brod, o. Kaplice
Kamenná, o. Příbram
Kamenná, ob. Jílové, o. Děčín
Kamenná, ob. Krásná, o. Cheb
Kamenné Žehrovice, o. Kladno
Kamenný Dvůr, ob. Kynšperk nad Ohří, o. Sokolov
Kamenný Mlýn, sloučena s ob. Žabovřesky, ob. Brno II, o. Brno-město
Kamenný Most, ob. Neměřice, o. Kladno
Kamenný Přívoz, o. Praha-západ
Kamenný Újezd, o. České Budějovice
Kamenný Újezd, ob. Nýřany, o. Plzeň-sever