inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 1 -

ÚVOD

ZALOŽENÍ A

SVAZU

I.

VÝSTAVBA

ČESKÝCH

1945-1949

JEDNOTNÉHO

o

ZEMĚDĚLCŮ

1. Odborné zemědělské organizace do r. 1945

Archivní fond. Jednotný svaz Českých zemědělců je sou-
borem písemností vzešlých z činnosti veřejnoprávní korporace
Jednotný svaz českých zemědělců, fungující v Praze od 28. květ-
na 1945 áo 14. března 1952 jako odborová organižace7 jednotná
zemědělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Jednotný svaz českých zemědělců dovršil téměř dvěsti
let trvající snahy o vybudování organizace sdružující české.-*,
moravské a slezské zemědělce od skrovných začátků, v letech
1766-70, kdy u nás byly založeny první hospodářské společnosti,
české Společnost pro orbu a svobodné umění /od r. 1788'Vlaste-
necko-hospodážská společnost/, moravská Hospodářská společnost
/Agrikultur-Sociěťat/ a slezská Hospodářská společnost, zpra-
cované ve studiích M.Volfa, J.Eadimského a J.Jiráska, všeehpy
tři splečnosti po řadu desítiletí plnily úkoly, které si ulo-
žily, šířily nové zemědělské poznatky ve výrobě a v teorii v
rámci a v rozsahu určeném pochopitelně třídní příslušností těch-
to prvních hospodářských společností. Proto se jejich působení
omezovalo zpočátku jen na velkostatky v rukou šlechty a církve,
a jen ojediněle a s nevelkým výsledkem byly od r. 1787 vydává-
ny pro tehdy ještě nesvobodné rolníky hospodářské kalendáře,
jako první forma popularizace nových pokrokových meted v země-
dělství.

Tyto ústřední hospodářské společnosti neměly dlouho
pro svou úzkou a výlučnoii. členskou základnu - vlastní pobočky
s odvozenou územní kompetencí a členily se spíše podle soci-
álních výrobních odvětví zemědělských /zahradníci, ovocnáři,
chovatelé ovcí/. Až do roku 1960 se ustavovaly okresní hospo-
dářské spolky s většinovým členstvím rolníků a jejich další
rozvoj zintenzivněl vydáním spolkového zákona r. 1867 a zalo-
žením kordinujícího orgánu Hospodářského klubu pro welijcy/ pak
Ústřední hospodářská společnost pro Království české/.

Výsledkem oprávněné kritiky celozemských hospodářských