inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 2 -

společností v Čechách a na Moravě v 60. a 70. letech 19« sto-
letí bylo jejich zrušení a zřízení české a moravské zemědělské
rady jako zemských zařízení pro péči a zvelebením 1 .jako porad-
ního orgánu vídeňského ministerstva zemědělství^yr-,<5žeZ3w^

Snahy sjednotit a organizačně spojit linii spolkovou
a linii ústřědní ve formě organizací zemědělců s povinným člen-
stvím se objevovaly již od 9o. let, ale neměly úspěch v tehdej-

• ších podmínkách ani před 1918, ani v novém českoslovendem státě,
Teprve vládním nařízením č. 294/1942 Sb. byl ke dni 1. prosince
1942 na místo zrušených zemědělských rad v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku zřízen Svaz zemědělství a lesnictví s územní kom-
petencí pro celý tehdejší protektorát Čechy a Moravu jako veřej-
noprávní organizace s přímým členstvím zemědělců, organizovaných
v místních skupinách svazu zemědělství a lesnictví. r

2. Zrušení ^vazu zemědělství a lesnictví.

Po květnové revoluci se spontánně ve Svazu zemědělství
a lesnictvívytvořil národní výbor a převzal za německé a kola-
borující vedení a zeni aparátu a prováděl jeho očistu pod}.e obec-
ného přesvědčení o pravé podstatě okupantského svazu, ostatně
uzákoněné výslovným pojetím do § 4'dekretu'presidenta republiky
č. 5/1945 ve výčtu fašistických organizaci, ^atím se s česko-
slovenskou vládou vrátil do Prahy i ministr zemědělství Julius
Ďuriš a otázka zemědělské organizace se tak rychle dostala na
pořad kompetentního jednání. I při-různé politické orientaci a
záměrech zúčastněných činitelů při předběžných pora^dách v květ-
nu 1945 bylo zřejmé, že okupantský Svaz zemědělství a lesnictví
je třeba právní normou zrušit, že prostý návrat k formám trvají-
cím do r. 1942 a okupanty odstraněných nelze v organizaci ze-
mědělství bez dalšího akceptovat, a že přesnou formu a náplň
nové organizace je třeba teprve upřesnit, ale že přitom myšlen-
ka jednotné odborové organizace zemědělské a současně organiza-
ce zemědělců s veřejnoprávním charakterem a s přímým členstvím
zemědělců obdobně jako ostatních pracujících v revolučním od-
boróvém hnutí je přijatelná.

Ministr Suřiš po těchto předběžných poradách svolal .<

28. května 1945'zástupce všech politických s.tran Národní řřáty
a předložil jim připravenou vyhlášku o zrušení Svazu zemědělství
a lesnictví a návrh na zvolení přípravného výboru nového Jednot-
ného svazu peských zemědělců. Vyhláška ministerstva zemědělství,
publikovaná týž den /vyhláška Č. 11, Úřední list č. 12/1945/,
prohlašuje Svaz zemědělství' a lesnictví za nacistický orgán,
odporující zásádam Československé republiky, a proto % ministr
zemědělství nařizuje jeho li/kvidaci, kterou provede likvidační
komise, a stanoví, aby složky Svazu zemědělství a lesnictví i
jého ústředí pokračovaly za dbzoru likvidační komise ve své čin-
nosti f?do dne, který určím’'. Na poradě po pro jednání vyhlášky
řízené již určeném gředsedou 2řígravného_v^boru_J-ednotnéhojsvazu

¿/Přehledně sestavil a zhodnotil tento vývoj do r. 1945 Václav
Mikuláš v Zákonu o organizaci zemědělců republiky Československé.
Zemědělské aktuality 13. Praha 1947/*