inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 3 -

Českých zemědělců. Václavem Mikulášem, někdejším předsedou Ústřed-
ní jednoty československých malozeměděM, byla pak provedena
volba ostatních členů přípravného výboru a ministr zemědělství
vyhlásil jejich zvolení a jmenování výměrem čj. 32867/1-5-19&5
ze dne 28. 5. 1945.

Do svých funkcí byli členové přípravného výboru JSČZ
uvedení 30. května 1945 ministrem zemědělství J. fiurišem na shB-
máždění zaměstnanců Svazu zemědělství a lesnictví a členů lik-
vidační komise SZL v Zasedací síni někdejší české zemědělské
rady /Praha II, Václavské náměstí 46/. Ve svém průjevu J. Žuriš
znovu odsoudil kolaborantský Svaz zemědělství a lesnictví, vy-
tvořený "pro znásilnění českého zemědelskéholidu a pro vykrádá-
ní české dědiny” a zdůraznil, že za účasti všech politických
stran Národní fronty zahajuje činnost "úplně jednotný demokra-
tický a samosprávný Jednotný svaz českých zemědělců”. Ze schů-
ze, řízené předsedou likvidační komise Josefem Nepomuckým, vze-
šlo již programové prohlášení "Výzva všem českým zemědělcům”.
Budujme Jednotný svaz českých zemědělců!** a "Směrnice pro usta-
vení místních skupin Jednotného svazu českých zemědělců*1.2/

Ustavování místních a okresních organizací JSČZ a
očista aparátu likvidovaného Svazu zemědělství a lesnictví po-,
kračovala celé léta 1945. Jednotný svaz českých zemědělců po-
prvé vystoupil na veřejnosti jako pořadatel národní manifestace
na Bílé hoře 1. 7» 1945 k vyhlášení dekretu presidenta republiky

0 konfiskaci půdy. Likvidace zrušeného.Svazu zemědělství a les-
nictví měla být skončena k 31. 12. 1945, aby 1. 1. 1946 mohl za- -
hájit činnost již právně konstituovaný Jednotný svaz českýchvze-
měděleů. Přípravný výbor'JSČZ, když zatím zákon o zřízení JSČZ
nebyl vydán, se přesto rozhodl, že činnost oficiálně k 1. 1.

1946 zahájí, a činnost likvidační komise SZL k 31. 12. 1945
ukončí a sdělil toto rozhodnutí svým složkám oběžníkem čj.
22698/45-C I z 18. 12. 1945. Oběžník přitom konstatoval, že již
většina složek JSČZ pod novým názvem.začala pracovat a skutečně,

1 v ústředí bylo během července. 1945 upuštěno od starého znače-
ní HSvaz zemědělství a lesnictví v likv." a nahrazeno novým oz-
načením. JSOz, i když právn^subjektiviťu JS^-Z ještě něměl.

3. Příprava zákona o JSČZ 1945-1946.

Ma poradách v Luhačovicích v září 1945 byl připra-
ven návrh dekretu presidenta republiky o zřízení Jednotného
svazu českých zemědělců a o zřízení Jednotného svazu slovenských
rolníkov. V listopadu však byl návrh opuštěn a byl^ připraveny
osnovy rámcového zákona, či vládního nařízení o JSOZ, JSSH i o
Ústřední radě zemědělců a předložen vládou 5. 2. 1946 Prozatí-
mnímu národnímu shromáždění. Složitost jednotné zemědělské orga-
SÍ2§ce_a_jiné_naléhavě4ší_zákonodárné_otézk2_odsunul2;_V2dání

2/Budujeme jednotný svaz českých zemědělců! Knižnice Jednotného
svazu Českých zemědělců. Svazetíl. Praha 1945.