inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
zákona na pozdější dobu. I mnohem jednodušší problematika při
uzákonění ROH byla dořešena až 16. 5. 1946 vydáním zákona o
jednotné odborové organizaci /zák. č. 144/46 Sb./. Zákon o ROH,
v mnohém obdobný připravovanému zákonu o JSČZ, obsahoval též
jen rámcová ustanovení a přesunul podrobnosti až db stanov a
především vyhlásil jednotnou organizaci pracujících pod názvem
Revoluční odborové hnutí jako spolek sdružující zaměstnance
na podkladě dobrovolného členství, ale přiznal jednotné odboro-
vé organizaci, jako představitelce Československého pracující-
ho lidu, právo podávat návrhy a dobrá zdání v zákonodárství a
při výkonu veřejné správy sociální, hospodářské, zdravotní a
kulturní a vysílat své zástupce do všech orgánů s veřejnoprávní
působnoství.

Byla pak vypracována nová osnova zákona o JSČZ'a li.

10. 1946 vládou schválena a předložena Ústavodárnému národnímu
shromážděni. Osnova neřešila jen rámcové otázky, ale zakotvova-
la i zásady stai^ov a členství a nově řešila - proti vládnímu
nařízení o Svazu zemdělství a lesnictví otázky působnosti a
pravomoci /č. 294/1942 Sb*/. Zatím již jiné zákony mluví o Jed-
notném svazu českých zemědělců jako právně existujícím a zá-
kon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní
samosprávy a některých jiných osob veřejného práva /e. 249/46
sb./ určoval pro JSCZ a JSSR státní náh^radové příděly pro je-
jich rozpočty a činnost. Zato při právních jednáních, při se-
stavování právních smluv a knihovním řízení bylo nutno popží-
vat označení "Svaz zemědělství a lesnictví v likvidaci*' ještě
celý rok 1946, protože JSČZ právní subjektivitu neměl. Také
orgány veřejné bezpečnosti v období před vydáním zákona o JS*Z
někdy pokládaly místní sdružení JSČZ za spolky, jakými byly
před r. 1942 jejich předchůdci, a vyžadovaly od nicn předklá-
dání stanov a jména funkcionářů podle spolkového zákona č*
134/1867 ř.z. .-JSČZ si proto vyžádal, aby ministerstvo mitra
upozornilo své orgány, že JSČZ nebude spolkem, ale veřejno-
právní korporací /připiš ministerstva vnitra čj. 3151-10/9-46-
-2-Vb 1 ze dne 18. 11. 1946/.

faké vlastní složky musel JS^Z informovat o svém .
právním postavení a o vztahu k ostatním organizacím a úřadům.3/
Faktickým vývojem ještě před vydáním zákona o JS^Z byl J3CJE
postaven na roven ostatním starším ústředním zájmovým organizau-
čím /Ústřední svaz průmyslu, Ústřední svaz obchodu/ a měl jim^
obdobné úkoly a pravomoc v hospodářském životě a v zemědělství.
Také veřejnoprávní povaha nebyla Jednotnému svazu českých ze-
mědělců jako ústřední zájmové orgsňizačípžemědělské upírána*
JSČZ chránil zájmy zemědělství a svých cliTů. 7 ústředních or'-_
gáneeh a v orgánech lidové správy se uplatňovali jeho zástupci
ve věcech týkajících se zemědělství. Informace čelnům a složkám
ve Věstníku z 1. 2. 1946 však důrazně upozorňuje na $tadní
charakter zástugců_JSCZil__kteří>_stesiněii_jako_ostatníi
3|^ěstník Jednotného svazu českých zemědělců. 1946, str. 22-25