inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 5 -

nemají pravomoc nařizovací. í ké na podřízenost JSČZ'mini-
sterstvu 'zemědělství a ministfrstvu financí ve věcech rozpoč-
tu a jmenování vedoucích pracovníků byla přitom znovu připo-
menuta.

4* Zákon o organizaci zemědělců z r. 1947.

Druhý vládní návrh zákona o organizaci zemědělců z

18. 10. 1946 obsahoval lépe propracované a přijatelné formu-
laee, ale přesto jeho projednání se zdrželo, protože zatím
Národní shromáždění i politické strany Národní fronty věnova-
ly nejvyšší pozornost šesti zemědělským zákonům -mnohem závaž-
nějším, protože řešily revizi pozemkové reformy, scelování pů-
dy, myslivost, zaknihování přídělů ze zkonfiskovaného a jiného
zemědělského majetku, zajištění zemědělského výrobního plánu a
dělení zemědělských podniků. Hávrh zákona nalezl též přijatel-
nou formulaci o poměru JSČ2, JSSB. a ÚEZ vůči ministerstvu ze-
mědělství a byl urychleně ještě r. 1946 projednán v zeměděl-
ském výboru Národního shromáždění, protože jeho předsedou byl
Václav Mikuláš, předseda přípravného výboru JSČZ. Pak byl ale .

na 3/4 roku vzat z poradu jednání, teprve v červenci 1947 byl
během několika dnů projednán v ostatních výborech a schválen
poslanci 11. července 1947 jako zákon o organiza;i zemědělců
Republiky československé /6. 145/1947 Sb./ a byl publikován

14.- srpna,, takže nabyl účinnosti až dne 15. srpna 1947*

Zákonem byly konečně stanoveny přesně úkoly poslání
Jednotného svazu českých zemědělců, Jednotného svazu slovenských
rolníkov a Ústřední rady zemědělců, povinné členství v obou
svazech, místní a okresní sdružení jako složky obou svazů,
orgány složek a jegich volby, postavení pražské a brněnské úřa-
dovny JSČZ, postavení zaměstnanců, placení příspěvků přirážkou
k pozemkové dani, vztah k ostatním zemědělským organizacím a
jejich případný včlenění nebo zrušení. Teprve tímto zákonem
byl výslvně JS^Z prohlášen za právního nástupce Svazu zeměděl-
ství a lesnictví a JSSjÉR za právního nástúpee Kolhické komory
v!Bratislavě-á oběma bylo uloženo do končení likvidace obou
právních předchůdců.

Vydáním zákona o organizaci zemědělců skončilo Jednot-
nému svazu období právní neujasněnosti o vlastním postavení,
ale nastal mu současně úkol, přebudovat JSČZ tak, aby odpoví-
dal zákonu. Pro vyvrácení námitek o nezákonnosti jmenoval mi-
nistr zemědělství podle § 7 odst. 3 nový přípravný výbor JSCZ,
který by vedl agendu J5ČZ do zvolení ústředního výboru.^Nový
přípravný výbor byl 72 členný a mohl být po poradách zástupců
stran konstituován výnosem ministra zemědělství.čj* P 7400-1-

1947 až; 20. prosince 1947. Noví členové výboru byli^o^svém^
jmenování uvědomeni 6."1. 1948 a pozváni na ustavující schůzi
22. 1. 1948. V předsednictvu přípravného výboruproti původní-
mu složení z 28. 5. 1945 nastala podstatná změna jen v tom, že
místo Antonína Volavky byl do funkce generálního tajemníka po-
volán dosavadní místopředseda Josef Nepomucký. Složeni výboru
bylo zásadně partijní, tří nekomunistické strany do něho vysla-
ly po 17 členech, Komunistická strana Československa 21 členů.