inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 6 -

Jinak předsedou zůstal Václav Mikuláš a také osvědčení členové
byli svými politickými stranami ponecháni na svých místech a
obsazeni se proto podstatně nezměnilo /Mikuláš, Sochorec, Kočí,
Vyleta* Hrbek, Nepraš, Kekus a generální tajemník Nepomucký/
proti stavu z r.*. 1945 /Mikuláš, Sochorec, černý, Nepomucký,
Hrbek, Novák, Kekus a generální tajemník Antonín Volavka/.

' Po jmenování nového ústředního přípravného výboru
JSČZ byly ze svých funkcí zproštěni 27. 1. 1948 i členové mo-
ravského přípravného výbory .jmenování ústředním přípravným vý-
borem 17. 11. 1945.

5* JSČZ v únoru 1948.

Některé všeobecné formulace zákona o JSČZ byly i nadále
výchozí pozicí pro ty členy přípravného výboru aaparátu JSČZ,
kteří nesouhlasili se zemědělskou vládní politikou a chtěli
využít JSČZ ke své podvratné činnosti. V době vládní krize
v únoru 1948 pokračoval JSČZ v bojkotu připravovaného sjezdu
rolnických komisí ještě dne 23. února 1948 a podal tak nej-
jasnější doklad o své zrádné politice. Když totiž vyslovily
konference pohraničních i vnitrozemských okresních rolnických
komisí požadavek celostátního sjezdu rolnických komisí a když
na 28. a 29. února kancelář Ústředního výboru rolnických komi-
sí do Prahy sjezd svolala, pozvala také k účasti i JS*Z a
JSSR, protože sjezd přeáevším chtěl vyřešit zemědělské osídle-
ní pohraničí a vnitrozemskou parcelaci, disponování volnou
zemědělskou půdou a provedení a dokončení revize první pozem-
kové reformy. Svůj odmítavý postoj ke sjezdu rolnických komi-
sí kryli představitelé JSČZ tím, že sjezdu nepřísluší kompe-
tence rozhodovat a jednat o těchto zemědělských otázkách a ae
jej nelze označovat jako sjezd zemědělsů, protěže jen JSČZ by
takový sjezd mohl sám organizovat. Ještě 23. února stačil pří-
pravný výbor na své schůzi v přítomnosti pozvaných zástupců
ústředního výboru rolnických komisí zmařit jednoznačné usnese-
ní o podpoře sjezdu.

Po únorových událostech roku 1948 ustavený akční výbor-
Národní fronty JSŠZ odvolal ze svýchfunkcí zrádné členy pří-
pravného výboru /Sochora, Kočí, Nepraš/ i kolísajícího předse-
du,. V. Mikuláše. Tím se také ihned zatni1 postoj JSČZ ke sjez-
du rolnických komisí 28. února, jehož se představitelé JS^Z
aktivně účastnili a. na němž 29. 2. byl vyhlášen nový 70 členný
akční výbor JSČZ. Kancelář ústředního výboru rolnických komisí
pak na zbytek svého trvání přenesla své sídlo do budovy JSČZ.

Z postoje členů přípravného výboru proti únorovým udá-
lostem vyvodil akční výbor JS^Z důsledky, odstranil je z výboru
a 3. března 1948 ministr J. fmriš jmenoval nový přípravný vý-
bor JSČZ s novým předsedou /Josef Hepomucký/ a s novým gene-
rálním tajemníkem /Josef Zlesák/ jako výraz vůle lidu vyjádře-
né na celostátním sjezdu rolnických komisí. Také nový příprav-
ný výbor měl■své předsednictvo složené z devíti členů /Nepo-
mucký, tatíček, Zadrobílek, Mrskošová, Hýža, Santora, M^cIl}.,
Vyleta a generální tajemník Zlesák/ a zahájil svou práci první
schůzí 18. 3. 1948.