inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
6. Přestavba JSČZ 1949.

Rozvoj činnosti JSČZ po únoru 1948 a veřejnoprávní
charakter JSČZ byl podstatně změněn zavedením zemědělské daně
a vyčleněním odborné zemědělské agendy z JS*Z v roce 1949*

Zákon ze dne 21. března 1948 o zemědělské dani /č. 49/
1948 Sb./, neproveditelný nedávno před únorem a projednaný
urychleně jako první přínos nového Národního shromáždění na-
šemu zemědělství, rušil dosavadní daň pozemkovou, daň z obra-
tu i jiné daně postihující zemědělce a prakticky znamenal da-
ňové osvobození drobných zemědělců. Zákon však postavil Jedne-
tný svaz českých zemědělců do obtížné finanční situace, proto-
že právě přirážky pozemkové daně, placené všemi vlastníky ze-
mědělské půdy, byly až do účinnosti zákona o zemědělské daně
jediným zdrojem příjmů JSČZ a nahrazovaly Člemeé příspěvky,
protože vyly placeny věrni zemědělci od r. 1942.

Kromě toho dohodou ministerstva zemědělství a Jednot-
ného svazu českých zemědělců 18. 10. 1948 bylo rozhodnuto,. ae
ministerstvo zemědělství vyčlení z JSČZ všechna odborná* pra-
coviště a převezme odborné zemědělské pracovníky a agendu tak,
aby sb' mohl spíše JSČZ věnovat caganizační a politické práci a
aby se odborná péče'o ¿československé zemědělství neprováděla
nehospoáárně po dvou kolejích.

Z nové situace hledal Jednotný svaz českých zemědělcůu
východisko tím,že vypracoval 31. 1. 1949 návrh nového zákona

0 jednotné organizaci zemědělců..Republiky československé.

Zákon měl odstranit státoprávní anomálii spočívající ve dvou
samostatných organizacích pro českévzemě a pro Slovensko a na-
hradit dosavadní tři organizace, JSČZ, JSSR a Ústřední radu
zemědělců, jednou organizací, nazvanou Jednotný svaz rolníků.
Jednotný svaz rolníků podle připravené osnovy měl být organi-
zací pa podkladě spolkového zákona a s dobrovolným členstvím,
sdružující zemědělce celého státu. Zavedením dobrovolného člen-
ství a členským příspěvkem by x® vyřešilo těžkou situaci JSHz,
vzniklou skutečností, že od začátku roku 1950 nelze péčítat

se státním příspěvkem na činnost JSČZ jako důsledek zrušení po-
zemkové dané a přirážek. Nový svaz měl kromě členských příspěv-
kjá dostávat od Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky
výtěžek jednoprocentní přirážky ze všech dodaných zemědělských
výrobků. Spolek Jednotný svaz rolníků by obdobně jako ROH měl

1 nadále poradní náplň. Návrh počítal se snížením stavu apará-
tu i funkcionářských sborů, z nichž rušil krajsk# výbory i s
reorganizací ústřední omezeného na 204 pracovníků*

Návrh zákona o Jednotném svazu rolníků nebyl realizo-
ván ani jako novelakzákonu č. 145/1947 Sb., protože by ani on
složitou problematiku jednotné organizace zemědělců v období
přechodu k socialismu nevyřešil a usnesením UY KSČ ze 4. 11.
1949 bylo rozhodnuto nic neměnit na dosavadních zákonných před-