inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
pisech o J3ČZ

Vedení JsCz se zatím vyrovnalo s nejožehavější otázkou
finančního zajištění alespoň tím, že vypracovalo zásady pro vy-
bírání členských příspěvků, aby dokázalo dobrou vůli ke krytí
aspoň části svých výdajů. Propočty počítaly s úbytkem platících
členů a s úbytkem nepřijatých zemědělců do JSCz, nebo členů
osvobozených od placení členských příspěvků. Skutečnost však
předstihla propočty, úbytek členů byl" mnohem vyšší a v letech
1S50 a 1951 poklesl až na 10 % platících členů z celkového poč-
tu zemědělských závodů. Zmenšení členské základny, zcela nová
problematika zemědělských družstev a trvalé potíže s krytím
nákladů na rozsáhlý aparát JS^Z vytvořilo velmi těžké podmín-
ky pro práci Jednotného svazu českých zemědělců v posledních
letech jeho trvání.

II.

ORGANIZACE A APARÁT JEDNOTNÉHO

o

SVAZU ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ
1945-1952

1. První organizace ústřední JS^Z 1945.

Protože Jednotný svaz českých zemědělců bezprostřed-
ně navazoval na likvidavaný Svaz zemědělství a lesnictví, po-
držel pro první období i jeho organizaci a ještě v červenci
užívá starých značek oddělení /I k 3 a podobně/. Vlastní orga-
nizace byla budevána během roku 1945 postupně a oddělení finan-
ční správy na příklad zahájilo práci až k 1. 1. 1946. Zásadou
první organizace JSČZ bylo soustředění řídící práce do generál-
ního sekretariátu a rozčlenění ostatní práce do čtyř skupin
oddělení, nazvaných obvykle odbory /A,B,C,D/. V odboru A, ozna-
čovaném jako presidiální, pro přímé spojení s generálním sekre-
tariátem jako výkonným aparátem předsednictva JSCZ, bylo vy-
budováno oddálení osobní A I/, oddělení pro šjyk s úřady a oddě-
lení jejázdeeké nevešlo v život. Druhý odbor, označovaný jako'
odbor B, sdružoval dvě oddělení pro informace, organizaci a
tisk a měl také v osobě svého představeného /3oh. Hrbek/, čle-
na předsednictva JSČZ, úzký vztah ke generálnímu sekretairátu.