inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 9 -

Třetím odborem doplňujícím řídící aparát JSČZ byl odbor fi-
nančaěsprávní /odbor C/, ve kterém byla řada referátů sous
středěných do skupin finančně správní a účetní.

Odbor D v Jednotném svazu českých zemědělců tvořil
zvláštní organizační útvar bohatě členěný a dotovaný odbor-
nými pracovníky ve všech zemědělských oborech, takže tvořil
vlastně obdobu ministerstva zemědělství.Pro s?ou rozsáhlost
a ovšem pro uskutečňování politických eílů svého vedoucího
dr. Oldřicha Suchého, "též Člena předsednictva JSČZ, měl i
zvláštní koordinační ústředí, náležející svým postavením a
řídící úlohou ke generálnímu sekretariátu. Jednotlivá oddě-
lení v tomto odboru byla členěna dále do poměrně samostat-
ných a rozsáhlých referátů, které sb někdy také označují,ale
nedůsledně, jako odbory. K odboru náležela i ústřední správa
statků JSČZ a Ústav pro zkoušení semen a Roinicko-lučební
ústav výzkumný.

Mimo organizační schéma zůstalo hospodynské oddě-
lení, začleněné při presidiu, likvidační komisse J. Nepomuc-
kého, likvidační oddělení dr. Švakra a ústřední podatelna,
související s oddělením pomocných kanceláří a tedy náležejí-
cí také do odboru presidiálního.

Oddělení JSČZ 1945-1948 a vedoucí oddělení.

GS generální sekretariát

A I osobní oddělení

A III pomocné kanceláře

LK likvidační komise

L likvidační oddělení

B ústředí^odborné práce

H hospodyňský referát

B; I informační oddělení

B II organizační oddělení

C finančně správní oddělení

C-Ú ústřední účtárna >-

D IA oddělení plánování a ekonomiky

D IB oddělení školení a pořadnictví

D II oddělení rostlinné výroby

I) IIIA oddělení živočišné výroby

P IIIA oddělení veterinární

D IV lesnické oddělení

B V technické: oddělení

D VI sociální oddělení

D VII oddělení osvěty venkova

Antonín Volavka

JUBr. Josef Korbelář
Václav Paroulek
Josef Nepomucký
JUDr. Vladimír švakr
Dr. Oldřich Suchý
Dr. Marie Hokesová

František Nováček
Zděněk šonský

Dr. Augustin Sochr
Alois Mádle

Ing. Josef ICnespl
Ing. Fr. Junek
Ing.'Josef Vladyka
Ing. St. Koláček
MUBr. Josef Veselý

Ing. Otakar Kokeš
Ing. Josef Bárta
František Tamchyna
Ing. J. šafář