inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 10 -

D VIII družstevní oddělení Václav Pácal
D IX oddělení pozemkové reformy Dr. Josef Kolařík
D S Ústřední správa statků JSČZ Ing. J. ^elenka
D UI Ústav pro zkoušení semen Ing. Jaroslav Roček
D UII Rolnické*!učební ústav Ing. J. Cee
Organizační členění ústředí JSČZ z roku 1945 se udrže-

lo bez podstatných změn do r.1948 a při únorové očistě pře-
vzali vedení jednotlivých oddělení po nespolehlivých vedou-
cích noví pracovníci.

8. Návrh reorganizace ústředí JSČZ r.1948

Nové vedení JSČZ někdy v létě 1948 vypracovalo návrh
na novou organizaci ústřední úřadovny JSČZ a zachytilo v ní
jednak personální změny ve vedení oddělení a odborů a nově
seřadilo jednotlivá oddělení, která zatím od 1945 zpřesnila
svou agendu nebo vůbec nově vznikla. Zevrubný návrh obsahoval

i výstižnou charakteristiku náplně práce, svědčí o dobré zna-
losti práce ústředí JSŠZ. Ústředí $ člení opět na generální
sekretariát, šest presidiélních oddělení označované P1-P6,
čtyři administrativní oddělení A1-A4 a na osm výrobních od-
dělení označovaných jako odbory I-VIII, protože jsou dále
členěny na oddělení. Návrh určuje podřízenost presidálních
a administrativních oddělení přímo generálnímu sekretariátu
při kterém je i oddělení koordinace práce.

Návrh organizace oddělení JSČZ 1948.

Pres. kancelář předsedy JSČZ Josef Nepomucký
GS generální sekretariát Josef Zle sák
M ústředí koordinace práce Ing. Miloslav Hovák
P 1 kontrolní oddělení B. Blahout
P 2 osobní oddělení . Josef Urban
P 3 organizační oddělení Zdeněk Šonský
P 4 oddělení tisku, osvěty, a školení J. Kabourek
P 5 oddělení zemědělských žen neobs.
P 6 právní oddělaní neobs.
AI oddělení financí a rozpočtu Dr. A. Sochor
A 2 ústřední účtárna neobs.
A 3 hospodářská správa pomocné kanceláře - neobs.
á 4 správa budov a majetku- neobs.
I' sociální oddělaní Antonín Pešula
II rostlinná výroba Ing. Vácha
III živočišná výroba Ing. Sezác
IV technika Ing. J. Bárta