inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 11 -

V lestnictví

¥1 družstevnictví.

VII ústavy, statky a učiliště

VIII pozemková reforma

neobs.

Ing. Vlád. škards
neobs.

Dr.. J. Kolařík

Návrh nebyl uskutečněn, protože zatím byly vyčleněny
zemědělské ^robní odbory, ale přesto se stal zčásti výcho-
diskem nové organizace v příštím roce.

9. Druhé organizace ústředí .JSSz 1949

Přeskupení a logické členění ústřední úřadovny JSSz
po -vgyčlěnění odborné zemědělské agendy jako psrořadý úkol
řešilo vedení JSČZ již v prosinci 1948. Presidium si vyžáda-

lo od dosavadních oddělení jejich organizační náměty. Nej-
vštším problémem bylo rozdělení agendyoddělení dosud sou-
středěných v odboru D. Oddělení byla bu3 přeřazena /právní/ .
nebo zrušena /pozemková refoma/, výroba/, bez ponechání čás-
tečné agendy v samostatném referátu /lesnický referát/. Tak
mohly být přes ztÉátu nejdůležitější odborné zemědělské agen-
dy zachovány tři velká oddělení zaměřená na sociální druž-
stevní a osvětovou práci v zemědělství.

Vypracovaná nová organizace použila i neuskutečněný
návrh reorganizace z-léta r. 1948 tím, že oddělení řídící
a administrativní v odboru presidiálním soustředila jako ťi,
oddělení P 1 až P 9. Dostalo se jí schválení presidiem -

15* 12*-1948, alě zaváděna byla postupně al v roce 1949, pro-
tože staté označování podle první organizace JSČZ bylo v
praxi za tři léta pevně vžité.

Oddělení JSČZ 19^9-1950 a vedoucí oddělení

GS

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P K

1

2

3

4

5-Ú

6-Ž

7

8
9

generální sekretariát
ústředí koordinace práce

kontrolní oddělení
organizační oddělení
odbor zemědělských žen
sekretariát členských organizací
finančně správní oddělení
ústřední účtárna
právní oddělení
oddělení živelnýchpohrom
osobní oddělení

správa .budov a technické oddělení
správa statků JSČZ
pomocné kanceláře

Joséf Zlesák
Ifíg. M. lovák

Ant. Vondráček
Zdeněk šonský
M. §ebešová
J. Zadrobílek
Dr. A. Sochr
Alois Mádle
Dr. František Srb
Dr. Karel Klár
Josef Urban
Alois Pešula
Ing. Rudolf Hodan
Jan Mejdrech

budovatelské oddělení

Ing. Vladimír Škarda