inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 12 -

II Osvětová oddělení Josef Svoboda

III sociální oddělení Antonín Pěstila

Nová organizace nevyřešila dokonale vnitřní rozdělení
velkých oddělení I, II a III, nazývaných někdy pro svou roz-
sáhlost odbory, Zvláště I. odbor měl obtížnou situaci se
zvládnjáutím soutěžní a družstevní tematiky, protože sou-
časně do něho byla včleněna zbylá agenda zemědělského plánu,
ekonomiky a výroby. Postupně této okrajové agendy ubývalo,
takže odbory se. soustředily jen soutěžní /I/, školitelskou
/II/ a rekreační /III/ agendu*

10* Třetí organizace ústředí JSČZ 1950.

Sok 1949 aJL95G byl rokem největěích res'±rink.čí ve sta-
vu zaměstraiců JSČZ a projevil se v ústředí JSČZ zmanšením
všech oddělení, která bezprostředně nebyla zapojena v po-
litické a organizační práci JSČZ /odd. P 1 - P 7/. lato dd~
dělení, dosud sdružená v presidiálním odboru a ještě pod-
řízena generálnímu sekretariátu byla s výjimkou osobního
oddělení změněna na referáty a sdružena v hospodářsko-sociál-
ním oddělení^ Reorganzace byla připravena prověrkami prá-
čovi št v listopadu 1950, K jejímu zavedeni se přistoupilo
Opět postupně a cela reorganizace v roce 1950 a v roce 1951
proběhla bez odezvy v materiálu organizačního oddělení a ge-
nerálního sekretariátu, způsobila řadu nejasností v označo-
vání spisů, protože se označení nových oddělení nelišilo
technicky od starého označování /I-ilI/ a- mělo v nastalé
situaci organizační . ne jistoty ?jen vedlejší význam. Poslední
organizace ústředí JSČZ lze proto rekonstruovat jen podle
zachovaného materiálu jednotlivých oddělení.

Oddělení JSČZ 1950-1951 a vedoucí oddělení.

GS generální sekretariát Vojtěch Mašek

I oddělení osobní a školení Josef Svoboda

II oddělení organizační a osvěty

III oddělení družstevní

IV odbcr zemědělských žen Milada Sefeešová

V oddělení hospodářško-sociélní ^nt. Pešula

V/l finančně správní oddělení Miloš Gohler

2 ústřední účtárna Alois Mádle

3 právní oddělení .

4 technické oddělení Alois Pešula

5 oddělení statků JSČZ Ing. R. Hodan

6 oddělení pomocných služeb Jan Eejdrech