inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 13 -

Poslední organizace ústředí JSČZ nepřinesla sice
jasno do členění oddělaní, ale doj^umentpje přesvědčivěto
stadium vývoje oripizační struktury, kdy členění do odděle-
ní není tak podstatné a závažné, protože se zatím ústředí
podstatně zmenšilo a pro označsií spisů byly zatím nalezen-
ny metody jiné.

11. Organizace spisovny ústředí JSČZ 1951.

w Od r. 1945 označovaly kanceláře všech oddělení ústřé-
dí JSČZ své spisy jednacím číslem, případně i číslem jedna-
cího protokolu vlastního oddělení a ceníkem,rozšířeným o
znak oddělení, které spis vypravuje nebo dbstává k vyřazení.
Tato praxe, běžná nejen u JSCZ a u Svazu zemědělství a les-
nictví, ale i u všech organizačně členěných a velkých kan-
celáří, se osvědčovala plně do r. 1949. Pak však dvě krátce
po sobě následující organizace ústředí JSČZ^změnily tak zá-
sadně a závažně sled oddělení a jejich náplň, že při krátké
době svéhe trvání se nestačily vžít a znak' oddělení jako
součást označení čísla jednacího spisu ztratil orientační
pomoemý smysl. Ke všemu pravě poslední reorganizace oddě-
lení nezavedla nijak odlišné znaky pro jednotlivá oddělení
a docházelo k záměnám při stanovení příslušnosti spisu do
jednotlivých oddělení I-III. '

Yedení JSČZ v roce 1950 vypracl^lo nový,, zásadně zce-
la odlišný způácb spisového označování. Byl. opuštěn systém
jednacích čísel v rámci ústředí JS^Z i v rámci oddělení a
všechny spisy, bez .¿¡rozdílu které oddělení spis vyřizuje,
byly rozděleny do věcných skupin, označovaných číselnými
znaky a jejich spisové označení se na prvém místě skládalo
z tohoto číselného znaku podle věcného obsahu a teprve dru-
hotně byl uvnitř tohoto znaku jednotlivýc spis číslován po-
řadovým číslem od 1. M^sto dosavadního tvaru jednacího čísla
čj. 10■981/P3-1949 nastoupil tvar Čj. 358/6-3/1-1951. V zá-
sad#. šlo o neúplný desetinný systém, členící agendu JSČZ do
osmi hlavních skupin 1-8 a uvnitř kažáé skupiny dále do de-
víti, případně do devadesáti podskugjn.

Hlavní skupiny spisového plánu
ústředí JSČZ 1951-52.

1 veřejná správa, všeobecné věci, organizace JSČZ

2 vnitřní správa, legislativa, likvidace zemědělských
spolků

3 školství a osvěta, školení

4 zdravotní a sociální správa, tělesná výchova, vete-
rinářství, národní pojištění