inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 14 -

5 hospodářství, plánování, ceny, osídlení

6 zemědělství, členské organzace, zvelebování rostlinné

a živočišné výroby, rybářství, myslivost, živelné pohromy

7 technika, stavby

8 finance, dotace, hospodářství JSČZ, účetní služba, movi-
tý a nemovitý majetek

Rozmnožený "Prozatímní spisový plán Jednotného svazu
českých zemědělců" obsahoval zásady nové spisové manipulace
a seznam skupin 1^8, seznam oddílů 10-89 a seznam hesel ICO-
-899 a především abecední rejstřík spisového plánu, podle
kterého si kancelář každého oddělení měla vyhledat podle ob-
sahu spisu příslušný znak hesla založit pro tento znak spi-
sovou karut, na kterou postupně budou zanášena podání v téže
věci. Systém měl řadu nevýhod a výhod. Agenda Jednotného
svazu českýcg zemědělců se dosti dobře nedala stěsnat jen
do osmi skupin, nutně tedy docházelo k nelogickým spojením
a odtržením příbuzné agendy a nebyla respektována a větším
počtem hesel dotována zvláště rozvinutá svérázná agenda JSČZ.
Ještě před zavedením systému věcných číselných hesel, které
se mělo uskutečnit již r. 19£0, bylo proto nutno některé tří-
místné číselné znaky dále řozšiřovat /chlumecko-nitranské
hnutí 474/, ale tento systém zpřesnění byl prováděn samostat-
ně v každém oddělení a nebyl centrálně doplněn. Také ateeced-
ní rejájstřík nebyl dokonalý. Naopak systém odstranil nutnost
zvláštního číslování jednacími čísly při postupně docházejí-
cích hlášení od složek JSČZ k téže věci, protože stačilo za-
řazení došlého hlášení do správné spisové věcné skupiny.

Hlavní účel nové spisové manipulace, odsrtaanění nejasností
v organzačním členění a vypuštění znaku vyřizujícího odděle-
ní , však nebyl splněn, protože nebylo vždy možné z věcného
hesla a jeho oí§§iného vyjádření ihned rozhodnout přísluš-
nost podle oddělání, ¿’roto kromě číselného znaku, data a
případně pořadového čísla uvnitř číselného znaku byla na ko-
nec přidávána i znaška oddělení JSOZ /napa 674/8-4/1/1950-1/ř
což samozřejmě původním úmyslem nebylo* -¿o posledních dvou
lit kromě organizační rozkolísanost v apauátu JSČZ přibyl
experiment ae spisovou recrganzací.

12* Rozmístění ústředí JSČZ.. 1945-52.

Složitá organizace ústředí JS®Z nebyla způsobena jen roz-
manitostí a mnohostranností jeho agendy, ale i technickými
podmínkami rozmístění kanceláří JSCZ ve více budovách.v Pra-
ze. Jednotný' svaz českých zemědělců přes intensivní snahu a
přes dobré předpoklady nezískal nikdy ústřední budavu, kde
by umístil všechny své kanceláře. Česká zemědělská rada byla
vlastníkem domu čp. 799/11 na Vóclavnském náměstí 48 a stačil
jí pro její kanceláře do r. 1899, kdy jej zvýšila o jedno