inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 15 -

patro. Svaz zemědělství a lesnictví tuto budovu získal r.
1942]$ ale daleko nestačila jeho vzrostlému aparátu, a proto
Svaz využil i prostor a budov likvidovaných zemědělských or-
ganizací, především Zemědělské jednoty, která měla velký
činžovní a kancelářský dům v blízkosti ministerstva zeměděl-
ství /Florenc 33/, a Republikánského svazu sfetkářůanágem-
cu;, vlastníka moderního cbinu v Praze II, Havlíčkova /předtím
Senovážná, nyní■ Maxima Gorkého/ 24» využívaného ovšem řadou
organizací pro jejich kanceláře. I prostory menších zruše-
ných zemědělských a lesnických organizací Svaz zemědělství
a lesnictví a po něm Jednotný svaz čéských zemědělců podržel
a využíval k umístění svých kanceláří, i když šlo o ojedi-
nělé a nerozsáhlé prostory, jako kancelář Ústředního výboru
volných sdružení lesnických správ v Prse 2, Zlatnická 12,
kde byla umístěna část lesnického oddělení.

Vedení JSČZ již v červenci 1945 požádalo minister-
stvo vnira, aby Jednotnému svazu českých zemá.ělců byla při-
dělena budova statkářů a nájemců na Havlíčkově ulici 24, kde
dosud má JSČZ jen kanceláře účtárny a kde je většina kance-
láří po někdejším Kuratoriu pro výchovu ml ádeže volná. l’ato
budova by pokryla zcela potřebu nově budovaného JSČZ, pro-
tože bud®va na Václavském náměstí, náležející JSČZ, je
"...bouračka, v niž lze s bídou--umísti ti dvě oddělení".
Stejně tak se však o budovu na Havlíčkově ulici 24 ucházel
tehdejší Svaz československé mládeže, a protóže obě žada-
tel ské instituce spolu musely být ve společné budově, do-
cházelo ke sporům, které po řadí let byly vyřešeny ve pro-^
spěch československého svazu mládeže, jemuž budova byla .při-
dělena, přes řadu intervenci právního oddělení © presidia
JSČZ.

Se značným finančním -nákl-ad-em ■'■ a ;za protihodnotu je-
dnoho z . činžovních domů. náležejítíího ' Jednotnému svazu češi-
kých zemědělců získal JSČZ 1948 staveniště po '^bombardova-
ném domě na Václavském náměstí č. 45. Upravené staveniště
bylo zatímně využíváno pro výstavky a byl připraven plán
n§ zástavbu administrativní budovy sloužící JSČZ i nakla-
daXtelství Brázda a Zemědělským novinám. Parcelu pak JSCZ
vložilo jako svůj podíl do vydavatelskélspolečnosti Brázda,
ale ani J SČZ, ani Brázda do r. 1952 se stavbou ústřední bu-
dovy pro JSČZ nezačaly.

Po celou dobu svého trvání neměla jednotlivá odděle-
ní JSČZ možnost bezprostředního styku v jedné nebo blízké
budově, většina jich byla jen nájemníky nebo podnájemníky
kancelářských prostor málo vyhovujících. Náklady na zaří-
zení a na častá stěhování spólu s potřebou intenzivního
písemného styku i mezi jednotlivými odděleními, JS^Z, jako
nezbytný následek rozmístění ústředí JSČZ, nesporně ztěžo-
val choa aparátu. Jen geniální sekretariát a kancelář před-
sedy JS^Z a pomocné kanceláře a hospodářská správa byly