inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 16 -

umístěny v původní budově Zemědělské rady. V její blízkosti
získalo kanceláře právní oddělení /VSclavské nám. 52/, oddě-
lení rostlinné výroby /Václavské nám. 39/ a osvětové a vý-
stsvilické oddělení /Václavské nám. 38/ a oblastní úřadovna
JSČZ.

Větší soustředění kanceláří se po&řilo jen ve dvou
budovách Zemědělské jednoty /Florenc 33 a 35/, kde bylo
umístěno velké sociální oddělení, oddělení živelních pohrom,
technické oddělení a referáty,zemědělské ekonomiky, plánová-
ní a lesnického oddělení. Zcela izolovaná byla ostatní od-
dělení pozemkové reformy, družstevnictví, účtárny, veteri-
nární, živočišné výroby a odbor zemědělských žen. Tyto deta-
šované složky prosvou izolaci nejsnáze podléhaly tlfcu a
byly nuceny několikrát měnit své kanceláře a často se stě-
hovaly.

13* Mimfíražské složky JSSz 1945-52.

Do r. 1948 vybudovalo ústředí JSČZ v Čechách 21 a
na Moravě 8 oblastních úřadoven, které pak po zavedení kraj-
ského zřízení byly změněny na krajské úřadovny. Navazovaly
na podobnou sít detašovaných pracoviší Svazu zeměděslství
a lesnictví na úaemí tehdejšího protektorátu, který je vy-
tvořil jako vlastní podřízená pracoviště personálně a roz-
počtově spojená s ústředím . Oblasti l$Ly tvořeny podle vý-
robního zaměření §. byly měněny podle potřeby ústřeáí. Nebyly
původně dotovány početným aparátem, měly jen zprostředková-
vat přímý styk ústředí s okresními tajemníky JSČZ, ale již
od r. 1946 mají kromě oblastního tajemníka přednoty práce
odborné a počty referátu byly postupně rožšiřovány o budo-
vatelské tajemníky, organizační tajemníky a tajemnice země-
dělských žen. Krajské úřadovny, od r. -)9§0 nazávaně krajský -
mi sekretariáty JSČZ, přejímaly postupné snad i řízení okres-
ních tajemníků JSČZ, převzaly i osobní agendu svých pracov-
níků a pracovníků v okresech, takže nakonee pracovníci JSflZ
v krajích a okresech několikánásobně převyšovali počet praž-
ských pracovníků.

Okresní taj tťííci JSČZ v sídlech okresů byli organiza~
ční novinkou JSČZ, protože na nich měla spočívat tíha spo-
jení ústřgdí JSÜJZ a členskou základnou JSffiZ. Jejich.' síí-';
byla doplnována, od ledna r.194-6 jim věnoval' pozornost hlavně
generální tajemník A. Volavka a zajistil i jejich odborné
a politické vedeni. Úkol výstavby okresních tajemnických
kádrů se však ukázal příliž těžký i za složité politické
situace před únorem 1948, i v období kompetenční neujasně-
nosti krajských sekretariátů a okresních sekretariátů JS$>Z
v posledních letech Činnosti JSČZ. Po celou dobu ležela
na okresních tajemnících tíha organizačního a administrar