inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 17 -

ti vní-ho spojení, nestaly se však "žákladním mostem1' a po-
liticky vyspělým celkem, jak byl úmysl vedení J&Cz v letech
1945^46 a klesli na úrovenň podřízených složek krčských se-
kretariátů.

Zvláštní bylo postavení brněnské expozitury JSČZ,
která měla vlastní řídíc, osobní a účetní agendu a územní
kompetencí pro moravské oblastní a krajské úřadovny v jarních
l&ech trvání JSČZ, která byla obdobná stavu, který pro brněn-
skou úřadovnu vytvořil moravský svaz zemědělství a lesnictví.
Pražské ústředí postupně však přejímalo osobní agendu i úč-
tárnu a během let 1948-49 byla někdejší expozitura změněna
na krajskou úřadovnu a moravské služebny JSČZ byly řízeny
z Prahy stejně jako služebny české.

III.

ČLENOVÉ A HOSPODAŘENÍ JSČZ
1945-1952

14. Místní a okresní sdružení JSČZ 1245-1952.

V zásadním programu o organizaci JSČZ v lednu 1946
na první konferenci okresních tajemníků vyložil nebo nastí-
nil Antonín Volavka program, podle kterého ústředí postupně
chce vybudovat nejen aparát v ústředí, oblastech a okresech,
ale i sil místních a okresních orgánizací' JSČZ. Nejpodatat-
nějším rozdílem v organzaci někdejších zemědělských rad a'
Jednotného svazu českých zemědělců se měla stát “místní -
sdružení JSČZ" a "okresní sdružení JSČZ", tvořená všemi ze-
mědělci v obcích a okresech jako výchozí základna pro
oblastní vedení a pro ústřední vedení JSČZ. Nedostatek vlastr
nich organizačních složek, dobře rozpoznaný již r. 1932
v zemědělskér adě Přokupkem, ztěžoval pevné ústřední vedení
demokraticky vybudované, k jehož vytvoření ovšem z. obav
před protiagrárnicky smýšlejícími zemědělci před r. 1942
nedošlo.

Místní a okresní sdružení JSČZ, navazující od r.

1945-46 na místní a okresní spolky zemědělství a lesnictxí,
byla dovudována v roce 1946 jako samostatné samosprávné kor-
porace veřejného páva, mohla tedy nabývat práv a zavazovat
se bez zásahu okrescích, oblastních a ústředních složek apa-
rátu JS#2y měla vlastní výbory, pozemky, budovy a plemeníky.
Clerácá základnamístních a okresních sdružení a ustavování
jejich výborů byly jinak obdobné organiaacím vytvářeným po-
dle spákového zákona a okresní sdružení měla plnit především
koordinační a reprezentační úkoly.