inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 18 -

Volené osmičlenné výbory místních sdružení JSČZ" a
systémem delegátů na okresních valnýéhhhromadách volené
okresní výbory JSČZ se měly"stát"zákisdní; organizační for-
mou JSČZ. Z dvanáctičlenných výborů okresních sdružení,
včetně okresního tajemníka JSČZ, který byl vždy členem vý-
boru, měli být vybírání delegáti na oblastní konferenci .
JSČZ a na ústřední sjezd JSČZ. kde by byly zvoleií oblastní
sbory a ústřední výbor JSČZ, Ústřední výbor a oblastní
správní sbor měly pak řídit jako vrcholné orgány práci apa-
rátu Jednotného svazu českých zemědsLců, ústředí a oblastní
úřadovny. Do února 1948 se ovšem nepofařilo vytvořit fun-
kcionářské sbory demokratickou cestou, jak je program JSČZ
předpokládal a. jak by mohly vyjadřovat vůli drtivé většiny
drobných a středních zemědělců. Zato byly ještě dávno před
vydáním zákona o JSČZ ve všech 8.214 českých a 3 292, morav-
ských místních sdruženích a v 123 českých a 48 moravsych
okresních sdruženích JS^Z ustaveny dohodu stran Národní fron
ty prozatímní výbory. Zato s výběrem delegátů no oblastní
Konference i na ústřední sjezd JSČZ k dohodě nedošlo a bylo
rozhodnuto, že se vyčká na připravovaný zákon o JSOZ.

15. Volby výborů JSČZ 1947-48.

Jmenované výbory všech složek Jednotného svazu českých
zemědělců, schvalované na valných hromadách místních a okres
nich družení aklaiací navržené kandidátky, měly být podle
§ 7 zákona o jednotné organizaci zemědělců z 11. Června

1947 /cl. 145/1947 Sb./ nahrazeny v krátké době výbory míst-
ních sdružení volenými přímými volbami.

Ministerstvo zemědělství připravovalo vyhlášku o vol-
bách ve složkách JSČZ a JSSR již koncem roku 1947, ale prá-
ce nepřekročily přípravnés-tádiům . Ještě na první schůzi
nového přípravného výboru JSČZ 22. ledna 1948 požadoval před
seda vydání volebního řádu, upravující volby výborů do
místních sdružení JSČZ. Porada k vyhlášce o volbách, svo-
lané ministerstvem zemědělství na 13$/února- 1948, nedošlo ■
k dohodě o způsobu, jak sestavit člefiké /voličské/ seznamy
a jak registrovat nejen povinné členy JSČZ, vlastníky ze-
mědělské půdy, ale i clenj dobrovolné a právnické osoby
s povinným členstvím v JSUZ, a jak zajistit nejen aktivní,
ale i pasivní právo i právnickým osobám jako členům JSČZ.

Tím spíše nebylo jasné*, jakým způsobem měly by být sesta-
veny společné kandidátní listiny jednotlivých stran Národní
fronty a jak upravit volby d& ěrníků, kteří neměli být čle-
ny výboru místních sdřužaaí. Také na přípravě voie.bníbh řá-
du JSČZ seukázalo, jak se živly nesouhlasící s vládní ze- '
mědělskou politikou -se o své pozice a jak znemožňovaly
dohodu o demokratických volbách v JSČZ ještě v posledních
předúnorových dnech.