inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 19 -

Změněná situace po únoru 1948 umožnila nejen očistu
aparátu od rekčních pracovníků, ale i očistu funkcionářských
sborů. Akční výbory změnily a doplnily dosavadní přípravné
výbory místních a okresních sdružení. Obnova jejich plné
činnosti a jejich dobrý chod odsunuly nutnost přímých voleb
v základních organizacích JSČZ a tak tyto výbory zůstaly
ve své funkci až «b konce činnosti JSČZ.

16. Členské příspěvky JSČZ 1947-52.

Jednotný svaz českých zemědělců nedcáal příspěvkový
řád, ani nezískal přehled o počtu svých Členů a o příjmech
od srýeh členů, kterých bylo okolo 500 000. Otázkou člen- .
ských příspěvků se vedení JSČZ nemuselo zabývat, protože
finanční zajištění JSČZ bylo v prvních letech úplné a ostat-
ně ani před uzákoněním .JSCZ by ministerstvo zeměcflství
dobře nemohlo příspěvkový řád vydat. Přípsavný výbor však
r. 1947 doporučil místním sdružením, aby od členů svého
sdružení vybíral dobrovolné členské příspěvky, ze kterých
by místní a okresní sdružení krgrla náklady na své kancelář-
ské potřeby a^ poštovné a na cestovné svých funkcionářů.

Když skutečně některá místní sdružení vybírala od členů pří-
spěvky ve výši 5 Kčs, na základě stížnosti zemědělců zakro-
čilo ministerstvo zemědělství proti této praxi a vybírání
členských příspěvků bylo zakázáno. Správně přitom vycházelo
ze skutečnosti, že dvojí finanční zatížení zemědlěeů zavá-
děnými příspvěky a běžně vybíranými přirážkami k pozemko-
vé dani by zemědělce důvodně roztrpčilo, i když přitom ne-
šlo o vysoké částky.

Ústředí JSÍZ proto i nadále ze svého rozpočtu krylo
vydání místních a okresních sdrušem a jejich funkcionář-
ských sborů a ani po uzákonění JSČZ nebyl požadavek vyhlá-
šení příspěvkového řádu novým přípravným výborem vůči mi_
miaterstvu zemědělství postaven.

V roce 1949 vstoupila do praxe ustanovení zákona^ o
zemědělské dani z 21. 3. 1948 /žák. č. 49/1948/ a skončila
doba plné dotace.JSČZ z přirážky pozemkové daně. Zavádění
nových úsporných opatfení znovu otevřelo ótázku, z jakých
prostředků se mají krýt vydání funkcionářích sborůomístních
a okresních sdruženích, náklady na^zájezdy zemědělců a ná-
kupy inventáře pro sdružení. Jediný■způsob,^nyní již nutný,
jak opatřit okresním a místním sdružením JSCZ vlastní příj-
my, bylo zavedení členských příspěvků od ř. 1950. Při ká.ku-
laci výnosu z členských příspěvků vyházelo večení JSfZ pře-
devším z politického požadavku, aby nová opatření JSCZ o
členských příspěvcích členy neodrazovala a naopka aby při-
poutávala drobné zemědělce, jejichž členství v Jednotném^
svazu českých zemědělců bylo nejzávažnějším politickým či-