inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 20 _

124 000 60 Kčs
201 000 90 Kčs
142 000 120 Kčs
115 000 180 Kčs
v předch. skupině 300 Kčs
28 000 600 Kčs
7 013 1000 Kčs

nitelem.

Členové JSČZ od r. 1950 měli platit! měsíční členské
příspěvky podle velikosti svých zemědělských závodů stano-
vených tak, aby větší vlastníci nešli větší část, než by či-
nila lineárně vypočtěná kvóta.

Výče členských příspěvků JSČZ

Výměra zemědělského. Počet zemědělských Boční členský

závodu závodů ve skupině příspěvek

1-2 ha

2-5 Ha

5-10 ha

10-15 ha

15-20 ha

20-50 ha
nad 50 ha

Kalkulace příjmů JSČZ z členských, příspěvků vychá-
zela ze sčítání zemědělských zévodů k 3« 11. 1948, kdy
v českých zemích bylo 609 609 zemědělských závodů s plochou
nad 1 ha, jejichž vlastníci byl.i clený JSČZ. Při plném
postižení členů, by bylomožno. očekávat inkaso 90,383.000 .
Kčs. Kalkuace však počítala s 20 % neplatičů a s osvobo-
zením půdy ve státním sektoru /nad 50 hektarů/ od placení
příspěvků /asi 7 000 000 Kčs/ a s tím, že nejméně polovina
majitelů zemědělských závodů s výměrou mezi 15 - 50 hekta-
ry nebude přijata za členy JSwZ a nezaplatí tedy očekáva-
ných asi 15 000 000 Kčs. příspěvků. Výnos členských příspěv-
ků by tedy činil asi 50 000 000 Kčs. Z této částky si ho-
dlalo ústředí p© vlastní náklady ponechat polovici a 25 000
000 Kčs dávala k dispozici svým složkám a sdružením, £ak—
že k úplnému krytí svého rozpočtu požadovalo ústředí JSČZ
od ministerstva zemědělství ještě cásfeu 200 000 000 Kčs.

Vypracované kalkulace, sazba členských příspěvků a
návrh na distribuci členských příspvěkových známek a legi-
timací prošel poradou generálního sekretariátu 12. 11. 1949
i"s kritickou připomínkou k optimiistickému vyčíslení poč-
tu členů, kteří nezaplatí své členské příspěvky /20 %/,
protože naopak lze očekávat mnohem horší platební členskou
morálku a počet platících členů JS^z nebude přesahovat
20 % všech Členů. Skutečnost opravdu tyto obavy potvrdila
a celková výše inkasovaných příspěvků ročně činila 8 nebo
10 miliónů Kčs.