inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 21 -

17. Bozpočty JSČZ a počty zaměstnanců 1945-52.

Jednotný svaz českých zemědělců neměl vlastní kapi-
tolu ve s tátnímvrozpočtu a hospodařil jen prostředky 'uvol-
ňovanými, pro JSCz ministerstvem zemědělství. Minister stvo
dotovalo nákMy JSČZ i JSSE částkami, odpovídajícím celko-
vému výnosu přirážky k pozemkové dani vybírané ve výši 1000%
od všech vlastníků zemědělské půý. Výnos byl určen na zve-
lebovací činnost v zemědělství a na dotace živelnímu fondu.
Ministerstvo zemědělství do svého rozpočtu kromě přirážky
k pozemkové dani soustřeďovalo ještě řepařské -pirážky
/30 hal. z centu cukrovky/ náležející před r. 1942 Ústřed-
ní jednotě řepařů a příspěvek chmelařů., které činily ročně
asi 3 000 000 Kčs. Výši uvolňovaných částek stanovil rám-
cově zákon o zatímní úpravě finančního hospodaření svazků
územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva
/čj. 249/1946 Sb./ jako náhradové příděly ze státní poklad-
nyve výši 10 000 000 Kčs po JSČZ, 30 000 000 Kčs pro JSSB
a 6 240 000 Kčs pro živelní fond v Brně.

Ve skutečnosti ovšem požadavky JSČZ byly mnohem
vyšší, a proto se každoročně opakovalo složité jednání
oddělení finančně-správního & účtárny s ministerstvem ze-
mědělství ó výdejové částirožppčta^ J3CZ .Ministerstvo
zemědělství zvláště intenzívně v posledních letech stla-
čovalo požadované částky /na příklad i ze 150 000 000 Kčs
na 76 000 000 Kčs roku 1951/, a poto Jednotný svaz českých
zemědělců vě£ší Část svého trvání hospodařil bez schválené-
ho rozpočtu, vyjednával postupně isěhem roku o uvojnění pe-
něz pro výplaty a provozní vydání svého aparátu a teprve é
účetní uzávěrky poskytovaly pravý obraz o jeho finanční
situaci.

Vydání rozpočtu JSČZ 1946-52.
Eok rozpočtová vydání krytí
1946 194 000 000 Kčs nesehvélaiý roz- počet
1947 193 000 000 Kčs n w
1948 195 000 000 Kčs « ti
1949 177 309 000 Kčs shválený roz- počet
1950 148 596 OOG Kčs neschválený roz^ počet
1951 114 208 000 Kčs návrh rozpočtu
1952 131 428 000 Kčs u w