inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 22 -

Nezdravá a neutěšená finanční sitaace Jednotného sva-
zu českých zemědělců nebyla \ěak způsobována ús prnými opa-
třeními ministerstva zemědělství v posledních letech trvání
JSČZ. Jiš roku 1947 se Nejvyšěí účetní kontrolní úřad za-
měřil na finanční hospodaření JSČZ a provedl v JSČZ reviz-
ní dohlídku» Nejzávažnější zjištění z této dohlídky bylo
právě nedisciplinovanost v dodržování rozpočtu. Zpráva o
dohlídce upozornila, že rozpočet je překračován především
zim, že jsou pisty zaměstnanců zvyšovány a že jsou přijímáni
neustále noví a další zaměstnanci pres platné směrnice o
zákazu zvyšování stavů administrativy a jejich platů. Jed-
notný svaz českých zemědělců těžil z nedostatečného dohledu
prováděného ministerstvem zemědělství a ministerstvem fi-
nancí, ze svých kompetenčních sporů s ministers-tvem země-
dělství a z nepřehlednosti a rozsahu svých úkolů. Budova-
ný aparát musel nutně přes zákaz přijímání pracovních sil
získávat nové politické a "odborné pracovníky a udržovat si
je i vyrovnáváním platů na úroveň centrálních úřadů . Soz-
sáhlý aparát byl ostatně vítanou příležitostí k umístění,
chráněnců nekomunistických stran Národní fronty a ostat_
ně sám systém paritního rozdělení funkcí s sebcu ne§l formu
náměstků vedoucích funkcionářů i z ostatních politicích
stran, a tak rozmnožování aparátu ústředí JSČ2.Po. zásahu
Nejvyššího účetního a kontrolního úřadu byla personální po-
litika J3ČZ pod ostřejším dohledem.

p čty zaměstnanců snížila několikerá restrikce, ale
daleko největší snížení stavu zaměstnanců JSČZ znamenal
převod zaměstnanců JSČZ do složek ministerstva zemědělství
a KNV a ONV a státních statků koncem roku 1948 při vyčle-
nění odborné práce z agendy JS^Z. I tato akce však se nepří-
znivě projevila v rozpočtu JS^Z, protože převedení zaměst-
nanci i nadále-.zá£ali i v r. 1949 ve stavu JSČZ,. byli vy-
pláceni osobní účtárnou JSČZ a zatěžovali a znepčetilecíno-
vali ještě do r. 1950 výdejovou část rozpočtu JSČZ.

Stavy zaměstnanců JS$Z 1948.--:?2..

Rok < Celkový stav stav ústředí stav českých a moravských slu- žeben JSČZ přikázání zaměstnanci JSČZ
1.1.1948 1744 553 638 553 0
1.1.1949 1513 264 384 243 583
1.1.1950 1634 242 539 358 495
1.1.1951 1255
1.7.1351 922
1.1.1952 845 95 750 vč. morav. 0