inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
-.23 -

Únorová restrikce 1948 z 1700 zaměstnanců JSČZ se tý**_
kala jen 124 zaměstnanců. Decentralizace, kterou byl nahra-
zen požadavek restrikce aparátu v letech 1950-1951, řešila
vysoké stavy zaměstnanců JSČZ jen částečně a pod 1000 zaměst-
nanců klesl počet zaměstnanců JSČZ až v posledním roce .

IVI

• POSLÍNÍ A ČINNOST JEDNOTNÉHO SVAZU

o

ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ

1945-1952

18. Tři stránky činnosti JSČZ 1945-52.

Úspěšné spojení a vyvážení funkce Jednotného svazu
českých zemědělců jako spolku či odborové organizace země-
dělců, funkce JSČZ jalfo poradního orgánu ministerstva ze-
mědělství a politické funkce JSČZ bylo spojeno s velkými ob-
.tížémi. Z pr&tických důvodů byl hledán poměr mezi spoikovau
činností & mezi veřejnoprávní činností JSČZ a vyjádřen kvan-
titcvně při pr op,octech poštovního paušálu a při osvobození
korespondence JS^Z od parta, pokud se týká zájmů reřejnopráv-
ních. Již od počátku trvání JSČZ bylo v.šak nepochybné, že
převažující složkou činnosti je spolková agenda. Proto ústře-
dí JSČZ se marně snažilo udržet pr o sebe a pro své služebny
prerogativ státního a veřejného orgánu, vyjádřenou grávem
naužívání státního znaku na razítkách a pečetích JSUZ a
přes tuto počáteční praxi od ní museli upustit a JSUZ uží-
valo od r. 1946 jen slovních razítek bez státního znaku.

Jako spolek měl Jednotný svaz českých zemědělců ob-
dobně s úkoly Ústřední rady zemědělců podporovat své členy
při výstavbě zemědělství a lesnictví i vedlejších výrob-
ních odvětví v oboru zemědělství, hájit zájmy zemědělců
a pečovat o povznesení jejich hospodářské a kulturní úrov-
ně, Jako veřejnoprávní korporace opět shodně s JSSE a s
Ústřední radou zemědělců měl JSČZ fungovat jako poradní ca?*
gán vlády a především ministerstva zemědělství ve všech vě-
cech týkajících se českého zemědělství. Jako společenská
organizace měl JSČZ i osobité politické poaL ání už tím, že
na půdě jeho příslušníci všech stran Národní fronty budovali
jednotnou ááborovou organizaci samosprávnou s veřejnoprávním
charakterem a vyrovnávali politické odlišné názory.