inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 24 -

Vývoj Jednotného svazu českých zemědělců a změny ve
váze i zánik JSČZ je pochopitelný jen při neustálém poro-
vnávání a hodnocení poměru spolkové, veřejnoprávní a poli-
tické úlohy v naší společnosti. Do ř. 1948 byla.v popředí
funkce odborná, 1949-50 bylo těžiště práce JSČZ v práci po-
litické a poslední léta JSČZ zůstal jen odborovou organiza-
cí spolkového charakteru se zmenšenou vahou odbornou a po-
litickou a po zmenšení členské základny - růstem socializa-
ce zemědělství - se stal zánik JSČZ jen otázkou času.

S odborným posláním Jednotného svazu českých země-
dělců i Svazu zemědělství a lesnictví a. předtím obou ze-
mědělských rad jako činitelů při řízení zemědělství sou-
viselo vlastní režijní hospodaření na vlastních zakoupe-
ných nebo pronajatých velkostatcích, programovaných jako
vzorové statky pro zemědělce. I táto funkce, jevící se čas-
to jako již čtvrté poslání JSČZ, prošla vývojem zprvu vze-
stupným, ale byla opuštěna předáním statků JSČZ do sektoru
státních statků r. 1950.

19. Politické postavení JSČZ před r. 1948,

Ze všech tří funkcí byla'nejobtížnější situace'JSČZ
při plnění politických úkolů. Jako do všech nekomunistických
stran a'společenských organizací, i do Jednotného svazu
českých zemědělců od r. 1945 pronikali exponent! neobnove-
né agrární strany. Z představitelů velkostatkářské kliky se
do aparátu JSČZ podařilo vniknout na významné pozice dr.
Oldřichovi Suchému a Oldřichovi Smejkalovi, dvěma předním
činitelům agrární strmý a Ing. Rostislavovi Sochorcovi,
zbytkaři a. členu lidové strany. V ústředním vedení JSČZ
byly zastoupeny všechny čtyři politické strany podle poměr-
ného počtu. Za svou hlavní politickou úlohu pokládal Jednot-
ný svaz českých zemědělců politické ovlivnění malých a
středních rolníků a jejich získání pro plnění zemědělských
výrobních úkolů a pro prosazování zemědělskéwp61itiky v
linii vlády a komunistické strany.Ve znemožňování, nebo
alespoň ve ztěžování této úlohy byly ©statní.tři politické
strany jednotné a používaly Jednófcného svazu českých země-
dělců k dezorientaci zemědelců. Přitom exponenti národně
socialistické a lidové strany vždy zásádně a exponenti,Iž-
sociálně. - demokratické strany kolísavě podporovaly zájmy
velkostatku všemi prostředky , ve všech složkách JSČZ
brzdili' projednání šesti zemědělských zákonů. Nemohli ovšem
přes své pevně pozice zabránit tomu, aby již před únorem
1948 nebyl upevněn svazek dělnické třídy s pracujícím rol-
nictvem a aby nebyla prosazena zásada, že půda patří těm,
kdo na ni pracují. Také při sestavování volebního řádu.JSČz
se nepodařilo prosadit velkostatkářům a majitelům velkých
zemědělských závodů nepoměrně širší zastoupni, než jaké jim
náleželo. Formálními a procedurálními^překážkami byly ruše.
ny a ztěžovány přípravy na sjezd rolnických komisí v-.únoru

1948.