inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 25 -

Navenek se Jednotný svaz českých zemědělců jako ce-
lek nikdy nemohl postavit proti výstavbě našeho zemědělství
v rámci vládního programu. Naopak z JSČZ vyšlo několik ne-
kompromisních protireakčních prohlášení k otázce obnovy
agrární strany a Selské jízdy, označených v prohlášení pří-
pravného výboru z 24. 4. 1947 jako "rozvratné akce”, od
nichž se JSČZ distancuje jako od snahy rozrušit jednotku
odborové zemědělské organizace.

V osob# svého předsedy přípravného výboru Václava
Mikuláše, někdejšího předsedy Ústřední jednoty česksloven-
ských malozemědělců a rolníků v Jesenici u Prahy byl kon-
kretizován protiagrárnický směr a loajalita s vládním ze-
mědělským programem, ale současně Mikulášova váíraaost a po-
platnost reakčnímu směru v národněsocialistické straně a
tolerování reakčníeh rejdů v aparátu JSČZ zeslabila jeho
pozici. Také v úmorových událostech nenašel jako zástupce
malých zemědělců své politické místo a z vedeni JSČZ proto
odešel.

Postavení komunistů v aparátu ve funkcionářských sbo-
rech JSuZ od května 1945 do února 1948 s sebou neslo aktiv-
ní pomoc při odhalování politického reakčního charakteru
agrárních exponentů, příslušníků ostatních politických stran
a pracovníků a.funkcionářů JSČZ. Přesvědčování kolísajících
a nerozhodných členů JS^Z mělo umožnit, aby byl vybudován
silný JSČZ jako účinný pomocník ministra zemědělství a celé
vlády. Jasné síle a vyloučení postranních úmyslů a poli-
tických Čachrů nakonec tyto členy získaly. Politická vyspě-
iost dvou předních komunistických pracovníků ve vedení JSČZ
někdejšího redaktora ’’Odboje pracujícího venkona” Antonína
Volavky a zemědělce z Předboje u Prahy a někdejšího- před-
sedy svazu domkářů, malých a středních rolníků Josefa Ne-
pomuckého, který si pro svou práci v JSČZ shromažaoval již
před r. 1945 cenné pódklady, k tomuto úspěchu značně přispě-
la.

20. Spolková činnost JSČZ r. 1945-1952.

Jednotný svaz českých zemědělců jako^samosprávná orga-
nizace zemědělců měla za vzor své činnosti odboiovou orga-
nizace Revolučního odborového hnutí a opírala se i o zku-
šenosti předcházejících ústředních zemědělských organizací.
Proto bez praktického přerušení od května 1945 pokračovaljř
v JSČZ subvenční akce. JSČZ stejně jako zemědělské rady a
Svaz zemědělství a lesnictví hodnotil žádosti zemědixců
a rozděloval státní finanční prostředky přidělené minister-
stvem zemědělství Jednotnému svazu českých zemědělců jako
dotace na povznesení všech odvětví zemědělské výroby, země-
dělského stavebnictví, techniky a^osvěty na venkově. 'Také
poradenská služba v právních a daňových věcech členů JSČZ
navazovala bezprostředně na tuto dřívější typickou spolko-
vou agendu. Před novou, předtím neřešenou situací se po os-