inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 26 -

vchození, kdy v zásobování venkova"textilem a obuví nastal
kritidý stav. Tehdy JSČZ na sěbe vzal úlohu distributora
obuvi, pracovních oděvů a jiných předmětů denní potřeby,
jichž se na venkově nedostávalo a rozděloval je prostřed-
nictvím svého aparátu a organizačních sbšek přímo členům bez
prostřednictví velkoobchaůní sítě. Mově také ha spolkovém
základě rozvinul od r. 1945 JSČZ propagační prací mezi čle-
ny soutěžní hnutí za zvýšení zemědělské výroby. Spolková
agenda se rozšířila připojením zemědělských žen jako sa-
mostatné odbory při organizací ch JSČZ do práce JSCZ, kde
pak tna podpru soutěžního hnutí.

Konkrétní spolkové úkoly, spočívající v distribuci
nedostatkového zjoží mezi členy JSČZ, ve spoluúčasti na roz-
dělování subvenčních finančních prostředků a ve výběru na
zemědělskou rekreaci, však nezdravě převládly hlavně v míst-
ních a okresních sdruženích JS~Z již před únorem 1948. Ke
stagnaci a politické neujasněnosti, typické pro postavení
složek a členů JSČZ před r. 1948, přistoupila po únoru

1948 krátké stagnace a pokles politické práce ve vedení JSČZ.
než bylo rozhodnuto o dalším postupu při socializaci ves- '
nice. Jednotný svaz českých zemědělců ,jako odborová orga-
nizace drobných a středních zemědělců podržel své existen-
ční oprávnění i po únctu 1948 v době přechodu od kapitalis-
mu k socialismu, bylo všakvk tomu třeba rozsáhlé ideové
a organizační přestavby JSČZ a revize jeho spolkové; agendy.

21. Odborná a veřejnoprávní činnost JSČZ 1945-52.

Veřejnoprávní činnost Jednotného svazu českých
zemědělců se měla od r. 1945 uplatnit ve spolupráci s mi-
nisterstvem zemědělství v daleko příznivějších podmínkách,
než za jakých se mohla vyvíjet po celých 150 let trvání
ústředních zemědělských organizací spolupracujících se stát-
ními orgány. Také krajské a okresní složky JSCZ se staly
poradními orgány ve věcech týkajících se zemědělství a les-
nictví ve své územní kompetenci. V rámci presidia JSČZ by-
lo Vytvořeno zvláštní koordinační ústředí pro odbornou prá-
ci JSČZ a dr. Suchý, ředitel odborné práce JSČZ z něho vy-
tvářel početný soubor zemědělských a lesnických referátů a
ústřední správu statků JSČZ ne náhodou úpornínájící na mini-
sterstvo zemědělství, jemuž měl být odborný aparát JSČZ
politickou protiváhou a zákMnou pro provádění obstrúkeí
vládní zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství, doto-
vané ovšem daleko většígi počtem odborníků všech oborů ze-
mědělské výroby, se přesto obracel na JSČZ při návrhovém ří-
zení zákonných opatřeních, při přípravě vyhlášek a cenových
úprav a mzdových předpisů a projednával iniciativní návrhy
JS^Z. Větších výsledků v letech 1945-48 však spolupéce JSCZ
a ministerstva zemědělství nedosáhla. Ministerstvo ponechalo