inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 2? -

Jednotnému svazu českých zemědělců, volné pole jen v oboru
zemědělské osvěty, při koordinaci zemědělských speciálních
spolků, při výchově odborných kádrů a ovšem i v poradenská
činnosti, protože všechny tyto agendy souvisely úzce se spol-
kovým charakterem JSČZ, a také ústřední správu statků JS^Ž
vedlo JSČZ samostatně.

Protože se JS*Z ani JS3K neuplatnily ve své veřej-
noprávní funkci jako rovnocenný partner ministerstva země-
dělství, zvítězil již r. 1948 názor, že není hospodářné
udržovat jen formální poradní a odborný orgán v rámci apa-
rátu JSČZ. Dohodu ministerstva zemědělstvía JSČZ dne i0.
listopadu 1948 byla odborná zemědělská agenda z Jednotného
svazu českých zemědilců vyčleněna a odborní pracovníci pře-
vedeni na jiná odborná pracoviště, takže oddělení Dl až
D III zanikly. Statků JSČZ se dohoda netýkala, zato oba
výzkumné ústavy JSČZ byly postátněny, takže Jednotnému sva-
zu českých zemědělců zůstalypro praktické ověřování odbor-
ných pěstebních a chovatelských prvků pe členy jen pokusné
a cvičné statky.

Ministerstvo zemědělství přeneslo na JSČZ řízení
Vesnického divadla, založeného 1. 10. 1945, velkého umělec-
kého tělesa a desíti soubory hostujícími postupně i v od-
lehlých místech českých zemí. JSČZ spoluurčovalo s mini-
sterstvem školství a s ministerstvem informací i repertoár
divadla, zaměřený od r. 1951 na myšlenky jednotných země-
dělských družstev. S odborným zaměřením JSCz souviselo i
vydávání deníku Zemědělských novin a rozhodující účast
JSČZ v nakladatelství Brázda, protože jeho vydavatelská
činnost byla zaměřena na zemědělskou výrobu s. vědu. V roce
1951 navíc byl Jednotný svaz českých zemědělců pověřen ří-
zením okresních vesnických novin, aby zajistil jednotné
vedení a politickou práci redakcí novin.

22. Poslání JSČZ r. 1949-1951.

Vyčlenění odborné zemědělské agendy z Jednotného
svazu českých zemědělců a neujasněnost další prácea poli-
ti cko-organizační ho zaměření JSČZ .vytvořila koncem roku
1>48 a v roce 1949 kritickou situaci. Dohoda z 10. 11.

1948 totiž postihla i pozice, které si Jednotný svaz čes-
kých zemědělců již začal budovat pró odborné řízení země-
dělských družstev. Začínající zemědělská výrobní družstva

i s ladištní a jiná výrobnidružstva po únoru 1948 postrá-
dala politické a odborné vedení a při JSČg se proto nača-
lo vytvářét středisko dotované družstevními odborníky a
řízené Ing. M. Nováiem. Ing.. N.vák přešel právě z druž-
stevního oddělení JSČZ na místo Ing. Suchého a vedl ústředí
pro koordinaci odbojné práce při generálním sekretariátu
JSČZ. Vedení JSČZ velmi podporovalo rozvoj družstevního
centra a Ing. M. N0vák.se stal náměstkem generálního ta-