inv.č.obsahdataceukl.j.
Úvod k archivní pomůcce
- 28 -

jemníka JSČZ, ale důsledné vyčlenění odborné práce z JS&Z,
další odborné zásahy do růstu družstev v roce 1948 a 1949
z JSČZ vyloučilo.

Úbytek odborné agendy byl jen z nepatrné části
vyvážen tím, že vláda svým usnesením ze 7. 12. 1948 při-
jala společný návrh ministerstva zemědělství a Minister-
stvem vnitra o včlenění dalších ústředních organizací do
JSČZ. Šlo o jednotý a ústřední svazy, které JSČZ dosud
podle zákona č*. 145/47 Sb. § 11 řídil a které se r. 1948
staly členskými organizacemi s vlastním sekretariátem jako
speciálním oddělením v ústředí JSČZ.

Některé ze včleněných organizací měly mnohale-
tou a tradiční odbornou agendu v oboru pěstebním /chmelaři,
bramboráři/LehovateMcém /Svaz chovatelů hospodářského zví-
řectva/ a některé měly i vlastní časopisy a živou poraden-
skou činnost na spolkové základně. Nejnáročnější a největ-
ší agenda, kterou získal JSČZpři včlěněríí ústředních spolků
byla-kontrola užitkovosti a dědičnosti skotu a vedení ple-
menné knihy , prováděná sítí kontrolních asistentů a labo-
ratoří, které JSČZ převzal také.

Roku 1949 rozšířil JS^Z pocty svýeh vlastních
režijních dvorů přivzetím nových objektů od Národního po-
zemkového fondu pro rozšíření své funkce při zvelebování
zemědělství a jako náhradu za objekty předané k parcelaci.

V následujících dvou letech však statky i chovatelská agen-
da někdejšího Svazu chovatelů hospodářského zvířectva byly
z Jednotného svazu českých zemědělců vzaty. Statky JSČ2 by_
ly předány příslušným ředitelstvím státních statků a péče
o chov skotu byla předána na ONV a KNV.

lak roku 1951 znovu bylo vedení JSČZ postaveno
před otázku, jak zásadně orientovat svou činnost. Bezrad-
nost, zvýšená součastně odchodem předsedy JSČZ JQsefa Ne-
pomucká ho do funkce ministra zemědělství, se projevila
poslední, náhlou řoganizácí celého aparátu do pěti oddělení
a důslednými úspornými opatřeními a i propuštěním dalších
pracovníků ústředí i krajských a okresních sekretariátů,
ostatně i jako nezbytný důsledek nekrytého, rozpočtu na rok
1951» Likvidátořské tendence v JSČZ zesílily a současně.zno-
vu zesílila kritika aparátu a Činnosti JSČZ.

23. Kritka činnosti JSČZ r. 1948-51.

Kritika nedostíiců v práci Jednotného svazu čes-
kých zemědělců se týkala především jeho politické práce po
únoru 1948. Nejdůkladněji a nejzodpovědněji se prací a ngdo-
statky JS^Z a JSSE zabýval organizační sekretariát ÚV KS^.
29* 11. 1948 a shrjánul svůg, materiál pro připomínky a dis-
kusi a pro návrh usnesení UV KSC o práci JS^Z a JSSE. Za