Literární archiv Památníku národního písemnictví - Berdychová Jana

Vyhledávání:
Jana Berdychová
(1909)


Narodila se 17. 2. 1909 v Kojetíně.
Tělovýchovná pracovnice, vysokoškolská učitelka.
Vystudovala učitelský ústav a brzy poté odešla do Prahy, kde vyučovala postupně na 37 školách jako pomocná učitelka. Dbala na to, aby děti měly dostatek pohybu, a zařazovala několikaminutové cvičení během vyučovacích hodin. Dětem a pohybu se věnovala celý svůj život (v patnácti letech poprvé sestavila pro děti pásmo písní a tanců, které sklidilo pochvalu na veřejných vystoupeních, následovaly další skladby vázané především na lidové písně). V Praze se také vdala, ale ještě před narozením syna ovdověla, když její manžel Otakar Berdych tragicky zahynul v horách (1936). Po osvobození prohloubila své vzdělání na Univerzitě Karlově, kde promovala roku 1949. Po třech letech získala doktorát a později ještě titul docentky a kandidátky věd.
       Téměř v důchodové věku se pustila do pokusných cvičení rodičů a dětí. Přilákala do tělocvičen stovky rodičů a prarodičů nejen v Praze, ale i na venkově (její snažení vyvrcholilo v roce 1975 v Praze na Strahově, kde měla na Československé spartakiádě premiéru její Skladba pro rodiče a děti). Neustále vysvětlovala důležitost pohybu pro dítě již od narození, zvláště pak u dětí předškolních pro jejich zdravý růst a správné držení těla. Často vybírala sama i hudbu a vypracovala mnoho metodických pokynů a návrhů, podle kterých potom pracovali učitelé tělesné výchovy ve školách a předškolních zařízeních. Kladla důraz na osobnost cvičitele a jeho další vzdělávání. Pořádala přednášky a školení, později se účastnila jako vysokoškolská profesorka zahraničních kongresů, instruktáží a školení v  Itálii, Jugoslávii, Německu, Polsku, SSSR a na Kubě. Za svou činnost obdržela řadu ocenění, zejména za spartakiádní skladby. Zastávala také různé funkce. Vedle dobrovolné poradkyně a cvičitelky Sokola působila v letech 1966 - 1976 jako vedoucí kabinetu tělesné výchovy ústředního ústavu pro vzdělání pedagogických pracovníků na Univerzitě Karlově, byla předsedkyní organizace pedagogů a lékařů v Československu apod.
Je autorkou celé řady článků, monografií, učebnic pro učitele tělesné výchovy, metodických pokynů pro dobrovolné cvičitele atd. Její referáty a přednášky byly otištěny v odborném tisku u nás i v zahraničí a některé publikace přeloženy do několika jazyků (např. kniha Mámo, táto, cvičte se mnou). Připravovala rozhlasové relace pro děti, mládež a rodiče (Tělovýchovné chvilky) a televizní pořady (J. A. Komenský a tělesná kultura, Pohybové hry dětí čtyřletých a šestiletých aj.). Spolupracovala s lékaři, hudebními skladateli a spisovateli.
Osobní fond Jany Berdychové obsahuje kromě menšího množství korespondence především vlastní rukopisy, týkající se zejména všech oblastí tělesné kultury. Články, přednášky, referáty, studie atd. se zabývají teorií a didaktikou tělesné výchovy, metodikou cvičení, problematikou tvorby skladeb pro hromadná vystoupení, dopravní výchovou a speciální tělesnou výchovou pro předškolní děti. Dále pak otázkami společenského charakteru - postavení žen ve společnosti, vliv hudby na harmonický rozvoj dětí, zdravý životní styl aj. V oddíle tisky a výstřižky jsou zastoupeny texty vlastní (odborné práce, učební texty atd.) a cizí, některé i ve francouzštině, němčině a ruštině.
Většina rukopisů a tisků je opatřena rukopisnými poznámkami Jany Berdychové s informací o tom, kdy a při jaké příležitosti byla práce uvedena, otištěna apod.
Fond získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1986 (č. př. 68/2000). Je uložen v 5 archivních kartónech a zahrnuje období 1949 - 1999.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace