Literární archiv Památníku národního písemnictví - Nezval Vítězslav

Vyhledávání:

Vítězslav Nezval
(1900-1958)

Narodil se 26. května 1900 v Biskoupkách u Moravského Krumlova a zemřel 6. dubna 1958 v Praze.
Pocházel z učitelské rodiny, dětství prožil v Šamikovicích, maturoval na gymnáziu v Třebíči, studoval na právnické fakultě v Brně (jeden semestr), v roce 1920 se přestěhoval do Prahy, kde žil až do své smrti. Často jezdil ke svým rodičům do Dalešic a později do Brna. V Praze navštěvoval přednášky na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, krátce působil jako tajemník redakce Masarykova slovníku naučného. Od roku 1925 se věnoval jen literatuře. Psal básně, prózu, divadelní hry, překládal. Zajímal se o výtvarné umění a hudbu. Po roce 1945 řídil filmový odbor Ministerstva informací.
Účastnil se veřejného politického a kulturního života. Byl členem Devětsilu, s K. Teigem proklamoval poetismus, v roce 1934 založil surrealistickou skupinu, kterou v roce 1938 rozpustil. Vstoupil do KSČ, po druhé světové válce vystupoval na veřejných shromážděních, v 50. letech pracoval v předsednictvu Svazu československých spisovatelů a v hnutí Obránců míru.
Od roku 1926 byla jeho životní družkou Františka Řepová, v roce 1952 poznal Olgu Jungovou, matku svého syna Roberta (1954 - 1971).
Dílo Vítězslava Nezvala vyšlo souborně v nakladatelství Československý spisovatel (38 svazků z let 1950 - 1991). Korespondenci publikovali M. Krulichová, M. Vinařová a L. Vaculík. O básníkovi bylo napsáno mnoho přehledných studií (M. Blahynka, Z. Pešat, V. Závada) a vznikla o něm řada monografií (M. Blahynka, L. N. Budagova, A. Jelínek, M. Macháček, J. Svoboda, S. A. Šerlaimova. J. Taufer, Š. Žáry).
Písemnou pozůstalost Vítězslava Nezvala získával Literární archiv Památníku národního písemnictví postupně, největší část, kterou opatrovala vdova po básníkovi, v roce 1971. Zpracování se ujali dr. M. Krulichová, dr. M. Vinařová a L. Vaculík. Postupně se na něm podíleli i další pracovníci archivu - J. Dvořáková, J. Straková. V roce 1985 byla pozůstalost převezena na Staré Hrady, kde její zpracování dokončila dr. E. Bílková. Poděkování za cenné rady patří dr. M. Blahynkovi, bez jehož znalostí a podrobné kartotéky by těžko byly určeny a správně zařazeny jednotlivé básně a další materiály.
Dochované materiály přispívají k pochopení osobnosti významného představitele české literatury I. poloviny 20. století a doby, v níž žil a tvořil.
Z bohatého souborů dokladů Vítězslava Nezvala a jeho ženy můžeme sestavit podrobný životopis, získat informace o spolupráci s nakladateli, o majetkových poměrech i o zdravotním stavu. Stejně uceleně jsou zachovány doklady sestry Vlasty a švagra Antonína Fischerových. Jen málo zpráv je ale o synu Robertovi. Významnou součástí dokladů cizích jsou materiály Svazu československých spisovatelů z let 1948 - 1958.
V přijaté korespondenci jsou většinou 1 až 2 dopisy jednotlivých pisatelů, mnohé jsou jen žádostí o posouzení přiloženého díla. U velkého počtu dopisů se nepodařilo zjistit autora. Větší konvoluty korespondence pocházejí od přátel (J. Bartoň, V. Fiala, R. Hladký, L. Hodačová, L. Jíchová, A. Karlík, M. Kremličková, J. Kunstadt, K. Paulů, M. Vlčková), spisovatelů (K. Biebl, J. Deml, D. Gabe, J. Mahen, J. V. Pleva, J. Seifert, J. Taufer, V. Vančura, O. Zemek), divadelníků, herců a filmových tvůrců (E. F. Burian, J. Honzl, G. Machatý, Z. Smolová, J. Werich), výtvarných umělců (A. Hofmeister, L. Kuba, V. Nikodem, J. Slavíček, Štyrský, Toyen, B. Vaníček), hudebníků (J. Ježek, J. Svoboda), nakladatelů (B. Janda, R. Škeřík, J. Träger), politiků (K. Gottwald, V. Kopecký, A. Zápotocký). Cenné jsou dopisy francouzských autorů A. Bretona a P. Eluarda, k nimž jsou připojeny překlady do češtiny. Důležité svědectví podává korespondence od otce, matky, sestry a ženy. V. Nezval nezničil ani záporné ohlasy na své dílo a Františka Nezvalová ponechala i konvolut dopisů od ctitelek. Jen korespondence O. Jungové chybí. Oddíl korporací tvoří dopisy od našich i zahraničních nakladatelství a redakcí, ale i škol, divadel, spolků, svazů, národních výborů atd.
V korespondenci odeslané najdeme kromě kopií a konceptů dopisů jednotlivým adresátům i korporacím také originály dopisů. Největší soubory představuje korespondence určená otci, ženě, sestře a švagrovi. Chybí dopisy matce i O. Jungové.
Korespondence F. Nezvalové je cenná jako doklad ohlasu na dílo V. Nezvala po jeho smrti, většina dochovaných dopisů vznikla po roce 1958. Kromě jednotlivých dopisů se vyskytují i větší konvoluty korespondence od přátel, spisovatelů, literárních vědců (českých i cizích), kulturních pracovníků, umělců (M. Balašová, M. a E. Blahynkovi, P Bonnoure, L. A. Budagova, A. French, R. Hladký, A. Hüttlová, I. a I. Ivanovovi, F. Kérel, J. a S. Kopeckých, R. Kuzněcova, O. a Z. Macháčkovi, N. Nikolajeva, A. Pecinová, M. Ryšanová, J. Svoboda, L. a V. Štollovi, J. a B. Taufrovi, M. Vojta), bohatá je rodinná korespondence. O dlouholetém přátelství svědčí dopisy K. Mahenové, B. a V. Nikodemových a M. Valtové. Dopisy zařazené do oddílu korporací se týkají hlavně díla V. Nezvala, kopie a koncepty dopisů v korespondenci odeslané byly napsány většinou po jeho smrti.
Ve značném rozsahu je zachována i korespondence ostatních členů rodiny - otce, sestry a švagra, nenajdeme ale korespondenci R. Nezvala. V korespondenci cizí je zajímavý konvolut korespondence J. Hakena a S. Šimůnkové, jinak jde o jednotlivé dopisy.
Oddíl rukopisů vlastních představuje největší část písemné pozůstalosti V. Nezvala uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Nejsou tu zastoupeny všechny jeho básnické sbírky, ty, které máme k dispozici, se vyskytují většinou v několika verzích nebo fragmentech a jsou k nim přiřazeny jednotlivé básně, obvykle bez názvu, které pocházejí z jiné verze. Řadu básní se nepodařilo blíže určit, jsou uspořádány samostatně podle incipitu, popř. názvu. Mnohé básně zůstaly v oddíle zápisníky, neboť byly zaznamenány v sešitcích. Próza se v pozůstalosti objevuje jen v menším množství, více jsou zachovány divadelní a rozhlasové hry, pásma, libreta, synopse, scénáře, scénické básně a hlavně články, eseje, projevy a přednášky. Nezvalovy překlady děl cizích autorů ukazují vztah k cizím literaturám a mnohdy dokládají i postup práce (je připojen doslovný překlad díla pořízený znalcem jazyka, pracovní materiály apod.). Diáře podobně informují o důležitých událostech v životě V. Nezvala. O jeho zájmu o astrologii svědčí materiály v oddíle horoskopy, o vztahu k hudbě a schopnostech v této oblasti vypovídají Nezvalovy hudební skladby s vlastními texty nebo texty na hudbu jiných autorů. Vzhledem k rozsáhlosti materiálu a přehlednosti jsou v oddíle rukopisů vlastních u jednotlivých verzí děl ponechány i verze tištěné, u horoskopů i díla cizích autorů.
Mezi rukopisy cizími najdeme díla českých i zahraničních autorů, mnohá z nich hodnotí dílo V. Nezvala. Překlady děl V. Nezvala do cizích jazyků potvrzují zájem o jeho dílo, překlady děl cizích autorů do češtiny tvoří menší oddíl rukopisů cizích.
V dochovaných tiscích vlastních je zachycena jen malá část Nezvalova díla a je tu také málo ohlasů na něj. Poměrně dobře jsou však zastoupeny pozvánky, plakáty a drobné tisky týkající se různých akcí pořádaných na počest V. Nezvala. Důležité jsou programy inscenací divadelních her, baletů a literárních pořadů z Nezvalova díla. Z tisků cizích je významný soubor o surrealismu. Naše i zahraniční noviny, časopisy a sborníky prozrazují šíři zájmů V. Nezvala.
Život básníka i jeho blízkých uceleně mapují fotografie (portréty oficiální, snímky pořízené při různých příležitostech, fotografie jednotlivých osob i snímky skupinové). Mezi portréty cizími nalezneme básníkovy přátele, spisovatele, malíře, hudebníky, herce, politiky. Některé snímky přibližují Nezvalovy výtvarné práce. Významným pramenem jsou snímky z inscenací divadelních her V. Nezvala a snímky z filmů, k nimž psal scénář. Zajímavý je také soubor fotografií zachycujících místa pobytu básníka. O těch se mnohé dozvíme i z fotografií, jejichž autorem je sám V. Nezval. Středem básníkovy pozornosti
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace