Literární archiv Památníku národního písemnictví - Černý Václav profesor

Vyhledávání:
Černý Václav
(1905 - 1987)
profesor


Osobní fond prof. Václava Černého, uložený v literárním archivu Památníku národního písemnictví, není kompletní, ale představuje asi dvě třetiny jeho osobního fondu. Zbývající třetina - obsahující řadu významných, zatím nepublikovaných či teprve nedávno publikovaných rukopisů-je soukromým majetkem rodiny. Lze však i předpokládat, že některé rukopisy či korespondence zůstaly též v archivech redakcí časopisů, nakladatelství, případně u přátel prof. Černého nebo v majetku soukromých sběratelů.
Záměr zakoupit po částech osobní fond Václava Černého vznikl v r. 1980 na základě přímé dohody prof. Černého s některými pracovníky LA PNP. Materiály prvních dvou částí nákupu vybral pro LA PNP osobně pan profesor s tím, že budou ke koupi nabídnuty pod "krycím" označením "archiv Kritického měsíčníku" a Černého jméno a zejména jeho dílo, v letech normalizace znamenající pro komunistickou vládu synonymum režimu nepřátelských, nebezpečných, kontrarevolučních názorů, se tedy v názvu nákupu přímo neobjeví.
Obsah obou částí však netvořila redakční pošta a rukopisy zaslané redakci KM k otištění (ostatně adresované převážně prof. Černému), nýbrž zejména korespondence, doklady a rukopisy zakladatele a redaktora KM. Dle ústní dohody nabídla tyto materiály LA PNP ke koupi dcera Václava Černého - MUDr. Miloslava Pavlíková.
První část fondu byla zakoupena dne 5. 5. 1982 a obsahovala kromě části korespondence a rukopisů i soubor dokumentů Obce čs. spisovatelů z podzimu r. 1938. (Tyto dokumenty byly z fondu V. Černého vyčleněny jako zvláštní, samostatný fond).
Druhou část souboru zakoupil LA PNP dne 19. 4. 1983. Třetí - nejobsáhlejší část fondu - získal LA PNP až po smrti prof. Černého v r. 1989 - po předběžné probírce materiálů, učiněné na žádost rodiny Jiřím Žantovským. Zároveň s písemnostmi zakoupil PNP pro svoji knihovnu i část knihovny prof. Černého (soupis nákupu je uložen v oddílu č. 7 - Dokumentace).
Všechny nákupy osobního fondu byly sloučeny, roztříděny, identifikovány a zpracovány ve II. stupni evidence: tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1997 (82 kartóny). Fond je uložen pod přírůstkovými čísly v rozmezí 36/82 – 65/98 a zahrnuje období 1929 - 1995. Zpracovaná část fondu má cca 5.967 archivních jednotek.

Základní roztřídění fondu a jeho obsahová charakteristika

Doklady - 1 kartón
Řazeny časově - jsou zřejmým torzem. Pro literárního historika budou zajímavé především konvoluty nakladatelských smluv z 30. až počátku 70. let.

Korespondence - 39 kartónů
Její časová šíře obsáhla především 30. až 80. léta. Oddíl je členěn na část korespondence přijaté, a to jak osobní, tak korporační /viz I.-a),b)/, na část korespondence odeslané (koncepty dopisů adresovaných jak jednotlivým adresátům, tak institucím) / viz II./, na část korespondence rodinné /viz III./ a část korespondence cizí /viz IV./. Korespondenty byli jak přední čeští autoři, literární kritici, kulturní pracovníci, tak zahraniční komparatisté i osobní přátelé a žáci prof. Černého. Řazení v každém oddílu je abecední.

Rukopisy - 31 kartón
Oddíl je rozložen do dvou částí: na část rukopisů vlastních (ještě dál členěných) a na část rukopisů cizích, které ve svém fondu prof. Černý uchovával. Rukopisy vlastní jsou dále členěny na menší oddíly /A,B,C,D,E,F - viz obsah soupisu/ - v rámci každého oddílu jsou řazeny abecedně. Charakteristické pro prof. Černého bylo využívání sešitů, do nichž si - zejména v 50. - 80.letech - psal řadu svých studií, článků, fejetonů, ale i konceptů svých dopisů či odpovědí na různou korespondenci. Vzhledem k tomu jsou názvy všech jednotlivých prací obsažených v každém sešitě oddílu A vypsány až pod orientačním názvem, který je zvolen podle titulu první studie či článku obsaženém v sešitě. Tituly všech následujících jednotlivých článků jsou pak do soupisu (v oddílu A) ještě abecedně vřazeny – s odkazem na sešit, v němž se rukopis "fyzicky" nalézá. Příklad: Oddíl A: O Calderónovi I. - sešit rukopisů, který obsahuje mj. i studii Z nové evropské literární vědy. Název článku se objeví v popisu obsahu sešitu i samostatně - v abecedním zařazení s odkazem na konvolut. V oddílu B - Drobné články, fejetony a recenze - jsou drobnější práce V. Černého, zaznamenané postupně v sešitech (I-XIII), označeny pomocnými názvy "Články I-XIII" a pod každým tímto souhrnným označením jsou pak vypsány tituly jednotlivých článků i konceptů odpovědí na přijatou korespondenci obsažených v každém sešitě. Cenný je soubor vysokoškolských přednášek (oddíl C), přednášky proslovené mimo půdu FF UK (oddíl D), soubor překladů i edicí (oddíl E), z nichž některé nebyly dosud vydány. Soubory jsou připraveny k vydání včetně úvodu či doslovu a poznámkového aparátu.
Pracovní materiály, přípravy, výpisky a poznámky, které tvoří jeden z celků oddílu Rukopisy vlastní jsou nejen dokladem o rozsáhlém, detailním přípravném studiu k jednotlivým celoživotním tématům vědeckého či pedagogického zájmu prof. Černého, ale i zdrojem řady informací a inspirací pro další generace literárních historiků a kritiků (zejména poznámky o českém i evropském baroku, o B. Němcové, o české, francouzské či španělské literatuře apod.).

Tisky a výstřižky - 8 kartónů
Oba soubory tvoří prolínající se celek vytvořený z torza archivu V. Černého. Jsou členěny na část publikovaných studií a článků V. Černého, na výstřižky zabývajícími se jeho dílem a na část separátů, tisků či výstřižků, které si prof. Černý archivoval jako pracovní materiál. Jedná se o drobné tisky a výstřižky o českých i světových autorech či literárních a uměleckých směrech. Mezi výstřižky se nachází řada zajímavých, zejména monograficky pojatých prací, převážně francouzských literárních historiků či kritiků, věnovaných literárním osobnostem a uměleckým směrům.

Fotografie - 1 kartón
Soubor je celkem obsahově chudičký - několik fotografií prof. Černého z různých let, momentky s rodinou, několik fotografií s přáteli či z různých jednání. K fotografiím jsou připojeny čtyři svitky negativů nezjištěných, francouzsky psaných dopisů (zřejmě příprava k edici).

Dokumentace - 1 kartón
V oddílu je nejdůležitější konvolut obsahující soupis torza Černého knihovny, tak jak byl pořízen při nákupu knihovnou PNP.

Varia - 1 kartón
Kartón varií obsahuje různé opisy cizí korespondence, dedikací nebo textů, které si prof. Černý pořídil pro svá studia či které využil ve svých článcích nebo při přípravě edicí.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace