Literární archiv Památníku národního písemnictví - Chocholoušek Prokop

Vyhledávání:
Prokop Chocholoušek
(1819-1864)


Beletrista a novinář, přední osobnost roku 1848 Prokop Chocholoušek se narodil 18. února 1819 v Sedlci, zemřel 5. července 1864 v Nadějkově.
Po studiích na malostranském gymnáziu v Praze v letech 1831 - 1837 se Chocholoušek vydal do Itálie, kde se měl připravovat na studium medicíny. Po dvouletém putování Itálií se vrací přes Balkán do Čech. Balkán Chocholouška okouzlil. Současný boj jižních Slovanů proti tureckým okupantům a jejich lidové historické zpěvy a pověsti jsou - vedle témat z české historie - nejčastějším námětem Chocholouškových beletristických prací.
Chocholouškův vstup do české literatury počátkem 40. let byl rychlý a úspěšný. Čtenářský ohlas románu Templáři v Čechách (1844) utvrdil Chocholouška v rozhodnutí zanechat definitivně studií a věnovat se pouze psaní. Přes trvalou existenční nejistotu, s níž byla profese literáta spojena, byly zřejmě roky 1845 - 1847, kdy svobodně psal, oženil se s Barborou Uyszovou a narodil se mu syn Otakar, relativně nejšťastnějším obdobím Chocholouškova pohnutého života.
Na jaře 1848 strhl Chocholouška jako většinu jeho vrstevníků revoluční vír. Přispíval svými bojovnými články do německy psaných pražských novin Constitutionelle Allgemeine Zeitung aus Böhmen, radikálně demokratické Lípy Slovanské, Českoslovanského vlasteneckého deníku, Občanských novin, i nadále publikoval v Květech. Názorová blízkost i osobní přátelství s radikálními demokraty, zejména Karlem Sabinou, Emanuelem Arnoldem a J. S. Knedlhansem-Liblinským, přivedla Chocholouška do redakce Pražského večerního listu. Pražský večerní list začal vycházet v červenci 1848 a svým obsahem i cenou byl určen nejširší čtenářské obci. V odbytu konkuroval i populárním Havlíčkovým Národním novinám a ještě na podzim 1848 si list udržoval své radikální stanovisko. Vedení redakce převzal Chocholoušek po J. Knedlhansovi v okamžiku, kdy byly na čas zastaveny i Národní noviny, takže Pražský večerní list byl vlastně jediným nezávislým českým deníkem. V únoru 1851 bylo vydávání Pražského večerního listu definitivně zastaveno a Chocholoušek jako hlavní redaktor zatčen a odsouzen. Rok 1851 znamená zlom i v Chocholouškově životě osobním - zemřela mu dcerka, umírá žena a těžkou nemoc prodělal i syn Otakar.
Krátké, ale dramatické období činnosti během revolučních událostí a zejména působení v redakci Pražského večerního listu zásadním způsobem ovlivnily Chocholouškův další tvůrčí i lidský osud. Jako politicky nespolehlivý neměl mnoho šancí se nejen umělecky prosadit, ale ani uživit. Proto se Chocholoušek v roce 1852 rozhodl odejít do Sedlce, kde matka začala znovu hospodařit. Následoval ji pak v roce 1855 i do Horní Bystřice u Tarnova, kde působil mladší bratr Tomáš.
Chocholoušek vkládal do nového způsobu obživy velké naděje, ovšem statek v Haliči neprosperoval a neutěšené finanční poměry vedly i ke konfliktům mezi oběma bratry. V březnu 1856 vážně onemocněl Chocholouškův syn Otakar, který vyrůstal v rodině své matky, a Chocholoušek žádal povolení k cestě do Prahy. Až na základě této žádosti mu bylo úředně sděleno, že je z rozhodnutí krakovského místodržitelství v Horní Bystřici internován. Povolení opustit Halič získal Chocholoušek až v roce 1859, ovšem do Prahy nesměl. Jako další místo pobytu mu byl určen rodný Sedlec. Chocholoušek byl v Sedlci vystaven permanentní finanční tísni, protože se neměl čím živit a nebyl mu vyměřen žádný příspěvek na obživu. Proto se zadlužoval a využíval dobrodiní okolních farářů (Chyše, Nadějkov).
Až v srpnu 1861, kdy již všichni jeho redakční kolegové byli omilostněni, byl Chocholouškovi povolen návrat do Prahy. Tady se v redakci Času setkává s J. Knedlhansem a také mladým Janem Nerudou. Když se Čas mění ve vládní časopis, odchází Chocholoušek s Nerudou do nově založeného Hlasu. Dvě léta strávená v redakci novin byla i posledními roky Chocholouškovy tvůrčí činnosti. Těžce nemocen se uchýlil k faráři Čechoslavu Fikarovi do Nadějkova, kde 5. července 1864 umírá.
Chocholoušek napsal řadu črt a obrázků ze současného života, většinou humoristicky laděných (Kocourkov čili Pamětihodnosti převelikého města Kocourkova a obyvatelů jeho, 8 sv., 1847 - 1848). Těžištěm jeho tvorby však byla historická próza. V povídkách a románech s domácí tematikou, k nimž studoval historické prameny a opíral se i o práce Františka Palackého, připomínal Chocholoušek bývalou českou nezávislost a existenci českého státu (Dcera Otakarova, Přivitan, kmet staropražský) a jeho spravedlivé a ušlechtilé panovníky (Palcéřík, Křižáci, Soběslav). I v době obnoveného absolutismu hájil ideály svobody a rovnosti lidí (Jan Pancéř). Druhý okruh Chocholouškových historických próz tvoří povídky inspirované statečným bojem balkánských národů proti Turkům, které autor spojil do třísvazkového cyklu Jih (1863 - 1864). Tematicky je Chocholouškova jihoslovanská epopej rozdělena do dvou skupin. První představují povídky, které dějově souvisí s událostmi na Kosově poli a po něm (Pole Kosovo, Mileva, Angora, Poslední král bosenský, Svatba benátská). Druhá skupina povídek námětově čerpá z přítomnosti a nedávné minulosti (Černohorci, Ilia, Drak Notjajský, Hajduci, Agapia, Zahynutí Suli aj.). Ústředním motivem povídek o osudech jižních Slovanů je boj za národní svobodu a odpor porobených proti vládnoucím, jež měl být pro českého čtenáře příkladem a povzbuzením v dobách národnostního útlaku.
Fragment písemné pozůstalosti Prokopa Chocholouška uložený v LA PNP vznikl drobnými dary a nákupy v letech 1924 - 1967. Rukopis fragmnetu povídky Dcera Vršovcova získal LA výměnou od pana Ludvíka Feigla v roce 1924. Rukopis práce Tomáše Chocholouška byl pravděpodobně vyčleněn z pozůstalosti Václava Hanky, kterému jej  T. Chocholoušek zaslal k posouzení. Konvolut opisů rodinné korespondence a dokladů P. Chocholouška zakoupil LA na aukci Sběratelského salónu v roce 1944 (52/44). Dokumentaci k oslavám 70. výročí úmrtí P. Chocholouška daroval LA dr. Jaroslav Spirhanzl (275/48). Originál dopisu P. Chocholouška nezjištěnému a novinové výstřižky, týkající se života a díla P. Chocholouška, byly součástí akvizice od prof. Ferdinanda Strejčka (39-41/57). Rukopis životopisu P. Chocholouška od nezjištěného autora zakoupil LA v Antikvariátu Kniha v Praze 1 (42/58). Dokumentaci a korespondenci k stavbě a odhalení pomníku P. Chocholouška darovala LA Marie Maděrová (45/59). Rukopisy povídek Námluvy Oldřichovy a Dvůr krále Václava zakoupil LA od Rajmonda Trautmanna (89/67). Drobné tisky darovali LA dr. Josef Volf (207/34), Antonín Šašek (215/39) a dr. E. Axman (8/38).
Osobní fond Prokopa Chocholouška obsahuje materiály z let 1847 - 1994.
Nejcennější částí písemné pozůstalosti Prokopa Chocholouška jsou rukopisy vlastní. Všechny tři práce - Dvůr krále Václava, Námluvy Oldřichovy a torzo povídky Dcera Vršovcova vznikly v období Chocholouškovy internace v Horní Bystřici u Tarnova (1855 - 1859). Z badatelského hlediska je zajímavý i konvolut opisů rodinné korespondence. Dokumentuje nejen jednotlivé etapy Chocholouškova tvůrčího úsilí, jeho neustálé existenční starosti, ale je především dokladem celoživotních kontaktů, které Chocholoušek udržoval s vlastní rodinou a s rodinou své zemřelé ženy. Přes všechny peripetie vzájemných vztahů zůstalo rodinné zázemí Chocholouškovi oporou a bratr Tomáš a tchán Antonín Uysz se určující měrou podíleli i na výchově a vzdělání Chocholouškova syna Otakara. Bohatě je ve fondu zastoupena dokumentace, týkající se posmrtného kultu P. Chocholouška - stavby a odhalení pomníku v srpnu 1879 v Nadějkově a oslav 70. výročí úmrtí P. Chocholouška
v Sedlci a Nadějkově v roce 1934.
Ve fondech LA PNP je Prokop Chocholoušek zastoupen nepočetnou korespondencí (fondy: Pospíšil Jaroslav, Svatobor, Šesták Josef, Štorch Karel Boleslav). V osobní pozůstalosti archiváře Františka Teplého je uložen konvolut opisů rodinné korespondence Prokopa Chocholouška, které z originálů pořídil F. Teplý roku 1893 na faře v Nadějkově.
Ve fotoarchivu LA je uložena původní fotografie s portrétem P. Chocholouška, reprodukce dřevorytu s portrétem P. Ch. (podle původní fotografie kreslil Karel Maixner), pohled na Chocholouškův rodný dům a pamětní desku v Sedlci, fotografie Chocholouškova hrobu v Nadějkově, reprodukce 1. čísla Rozličností za redakce P. Chocholouška a reprodukce titulního listu Chocholouškova Kocourkova z r.1847.
Ve výstřižkovém archivu LA je v osobní složce Prokopa Chocholouška uloženo 25 výstřižků, týkajících se života a díla autora, 1 původní fotografie, 2 totožné reprodukce dřevorytu s portrétem a podpisem P. Chocholouška a fotografie Boženy Wilkoszowé, dcery Tomáše Chocholouška.
Ve Státním ústředním archivu v Praze ve fondu Presidium místodržitelství je uloženo přibližně 110 stran zpráv, hlášení a dalších písemností, dokumentujících průběh Chocholouškova policejního sledování v 50. letech a pozdější důvody zproštění policejního dohledu. V Archivu města Plzně v osobní pozůstalosti F. A. Hory je kromě Chocholouškových dopisů uložen rukopis Horovy práce o Prokopu Chocholouškovi a Horova korespondence s Terezií Uyszovou, švagrovou P. Chocholouška. V témže archivu v pozůstalosti Bohdana Tyšlera jsou uloženy Chocholouškovy dopisy bratru Emanuelovi. V Archivu Akademie věd ČR v Praze ve fondu Svatobor je uložena osobní složka P. Chocholouška a v témže archivu v pozůstalosti Hermenegilda Jirečka je uložena vzájemná korespondence P. Chocholouška a redaktora vídeňské Vesny H. Jirečka.
V průběhu 130 let od Chocholouškovy smrti vzniklo také několik jeho životopisů, jejichž autory jsou Bohuslav Čermák (1892), F. A. Hora (rkp.), Milada Štísová (1930, disertační práce uložená v Archivu UK), Ferdinand Strejček (1920, 1936), Karel Dobeš (1949), Emil Mleziva (1957). V časopise Česká literatura 1/97 vyšla studie Magdalény Pokorné s názvem Policejní perzekuce českého spisovatele (Zkušenost Prokopa Chocholouška z let 1848 - 1861). V současné době dr. M. Pokorná obhajuje svoji disertační práci, věnovanou Prokopu Chocholouškovi.
Fragment osobního fondu Prokopa Chocholouška je uložen v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 52/44 a 89/67.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace