inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Úvod

...Soupisy židů nejsou vlastně archivním fondem v pra-
vém slova smyslu, t.j. materiálem vzniklým organickou úřední
činností jedné instituce, nýbrž sbírkou, jež byla v minulosti
uměle vytvořena* Vznikla shromážděním soupisových archů, Či
knih, které vznikly při jednotlivých nařízených soupisech a
sčítání židů v Čechách, jež byly uspořádány vždy k určité-
mu stanovenému datu v rozmezí let 1724 - 1811*

V zásadě se jedná o soupisy, které podávaly pře-
hled o počtu židů v Čechách, resp. o počtu židovských fami-
liantů, t.j* židů, otců rodin, kteří obdrželi povolení k
sňatku- svatební konsens- a byli usazeni na některém z povo-
lené kvóty familiantských míst na tom kterém panství. Součas-
ně byly zachycovány i četné další, více či méně podrobné
údaje, podávající informace o hospodářském a sociálním po-
stavení židů v Čechách v 18. a na poč. 19.stol.

Sbírka obsahuje, kromě některého doplňujícího ma-
teriálu, o němž bude ještě hovořeno, 6 skupin soupisových
archů nebo knih ze šesti prováděných sčítání v letech 1724,
1729, 1783, 1793, 1799 a 1811.

První dvě sčítání z 1. 1724 a 1729, prováděla
židovská komise a výsledky měly původně sloužit jako podklad
k redukci židovského obyvatelstva v zemi, jehož počet měl
•být snížen na stav z r.1618.

Sčítání z r.1724 ( některý materiál však už i z
r*1723), provedené prostřednictvím krajských úřadů, obsáhlo
venkovské židy žijící na panstvích, statcích a ve městech