inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
jednotlivých krajů v Čechách* Sčítání z r.1729 tyká se židu
žijících v Praze, respektive v pražském židovské* ghettu,
a je obdobou sčítání židů venk&vských z r*1724*

1 Další sčítání- z 1* 1783, 1793, 1799 a 1811, prová-
dělo české guberniu* a sloužilo zejména daňovým účelů»* Způ*-*
aob jí¿ž byly soupisy prováděny je však obdobný soupisům
starším, již uvedeným. Soupisy židů z 1, 1783,1793 a 1799
týkají se pouze židů venkovských# Soupis z 1.1811 obsahuje
kromě, těchto i židy pražské*

Zmíněné soupisy vznikly tedy činností původně
dvou úředních institucí-jednak t.zv* židovskékomise, jež
byla zřízena r*1714 při českém místodržitelství a komoře,
a jednak českého gubernia, jež po zrušení a likvidaci židov-
ské komise v 1* 1781-1783 převzal© její agendu. Zd* byly
tyto soupisy řazeny hned při svém vzniku do zvláštní samo-
statné řady, nebo zda z nich byla až později uměle vytvo-
řena sbírka, dá se těžko bez hlubšího studia, jež není
v rámci práce na tomto inventáři možné, s jistotou určit«
Faktem však zůstává, že dnes by nemělo smysl snažit se
o vřazení těchto materiálů do fondů židovská komise a
české gubernium; bylo by to jednak velmi pracné a ani
by neplnilo svůj účel : podávat přehledné zprávy ke studiu

o židovském obyvatelstvu v Čechách v této době« Při vy-
užívání Soupisů je ovšem nutno mít na zřeteli, že četný
materiál, který by mohl ještě více prohloubit naše zna*-
losti, je v těchto dvou fondech uložen*

Všeobecně lze říci, že sčítací archy byly vyho-
tovovány na jednotlivých panstvích a zasílány pak židovské
komisi, později guberniu. Obsahují kromě názvu panství*