inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
statku nebo města i názvy jednotlivých lokalit na kterých
byli židé přímo usazeni, dále jména osob, některé rodinné
údaje, případně též datum udělení sňatjřkoyého konsensu, za-
městnání, majetek a pod*

Soupisy z 1.1724,17S3 a 1793 jsou na arších podle
jednotlivých panství, statků nebo měst. Některé archy jsou
předtištěny a jednotlivé rubriky byly pak příslušným úřed-
níkem vyplnovány. Tyto soupisové archy jsou většinou pro-
vázeny průvodním spisem a indexem nebo tzv. suaérnía výta-
hem# Ynější strana soupisů je většinou označena názvem kra-
je, panství a letopočtem.

Jednotlivé formuláře soupisu z r.1724 mají tyto
rubriky : 1) Počet židovských rodin, které se tu nacházely
v r.1618;

2) Rodiny, které se přistěhovaly po r.1618, s vy-

značením, zda s císařským konsensem nebo bez
něj- uvedeno jméno a příjmení otce rodiny,

odkud a kterého roku přišel, jméno jeho ženy

a odkud pochází;

3) Počet a stáří dětí, s uvedením pohlaví a
zda jsou svobodné či ženaté a vdané;

4) Služebníci;

5) Zaměstnání hlavy rodiny.

Některé soupisy jsou obsažnější a udávají např*i informace

o synagogách, židovských školách, uvádějí jméno majitele

panství a pod., jiné jsou naopak stručnější* V zásadě se
však výrazněji neliší*

Pro kraje Bechýňský a Hradecký nemáme soupisové
archy pro jednotlivá panství, ale pouze nevázané sešity,