inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
-4~

pořízené již v r*1723, zachycující stejné údaje o židov-
stvu uvedených krajů podle panství, jež ne jsou řazeny abe-
cedně * Jlsdná se zřejmě o soupis pořízený na základě' zpráv
vyhotovených a zaslaných z jednotlivých panství. Boleslavský
kraj pro, tento rok chybí vůbec*

Soupisy z r.l?83 jsou stručnější a jak bylo již
podotknuto sloužily zejména, daňovým účelům. Obsahují kromě
názvu panství a lokality, kde byla židovská rodina přímo
usazena, v zásadě následující rubriky :

1) jméno faiiManta, příp. jeho ženy,

2) zda je svobodný nebo ženatý, má-li dšti a kolik,

3) čím se živí,

4) kolik platí daní.

Soupis z r.1783 obsahuje všechny v té době existující kra-
je, kromě Budějovická a Lokatska. Soupis kraje Rakovnického
je proveden pouze v nevázaném sešitě, jako tomu bylo r.1724
( resp. 1723) v případě Bechyňska a Hradecka. Jinak se ve
všech ostatních krajích jedná opět o soupisové archy vy-
hotovené na jednotlivých panstvích, statcích či ve měs-
tech.

Soupisy pro r.1793 jsou obdobou soupisů z r.1783*
Uváděny opět názvy panství a vsí, jména familiantů, jejich
žen a dětí, zaměstnání, případně i jaěna služebných, pří-
slušnost a pod. Pro tento rok jsou soupisy kompletní
žádný z tehdejších šestáácti krajů nechybí. Již pro více
krajům celkem pro 7- aá soupis formu navázaných složek
a jen zbývajících 9 kra!jů je rozepsáno na soupisových
arších z jednotlivých panství.

Soupisy pro 1.1799 a 1811 nejsou již vůbec na
soupisových arších vyhotovovaných- na příslušných panstvích,