inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
-5-

ale jedná se o knihy, psané vždy jedním písmem a pořízené
tedy zřejmě v ústředí na základě hlášení z panství a krajů.
Jedna kniha obsahuje dra, tři i více krajů* Pro r.1799 jsou
to 3 knihy, pro r.l8£l 6 knih, bez knihy zachycující praž«
ské židy, která je řazena y inventáři zvláště* Panství a
statky jdou v knihách vždy pro každý kraj abecedně za se-*
bou, podle němeekých názvů lokalit. Forma je obdobné sou~
pisům z předcházejících let. Jednotlivé rubriky zachycují
název panství, jméno familianta, název místa v kterém pří-
mo. bydlí, zda a kdy dostal svatební konsens, celkový po-
čet židovských rodřňá a poznámku. Není důsledně zachyco-
váno, tak jako dříve, zaměstnání a případný majetek»Každý
kraj má místní rejstřík s vyznačením počtu rodiM* Rok
1811., je kompletní a zachycuje všechny kraje,k r.1799 chybí
kraje Litoměřický, Loketský, Klatovský a Žatecký*

, Zvláštní skupinu v inventáři tvoří soupisy
pražských židů* Z nich nejvýznamnější je soupis z r.1729,
který tvoří objemnou knihu neobvykle velkého formátu.
Podává poměrně značně podrobný a přehledný soupis židů
žijících v pražském židovském ghettu* Soupis je uspořádám
podle etvrtí ghetta* kterých bylo tehdy celkem 13 a v
rámci těchto čtvrtí následují záznamy podle čísel domů*
Rubriky německy předtištěného formuláře zachycují í

1) číslo domu,

2) jméno a příjmení otce rodiny, nebo vdovy po něm,

3) jméno manželky,

4) počet a jména svobodných dětí,

5) součet všech předcházejících osob,

6) ženaté nebo vdané služebníky,