inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
7) svobodné služebníky, nebo ženaté ( vdané), pokud se
pouze jeden z manželského páru zdržuje v Praze, někdy
též s udáním odkud pochází,

8) studenty a strávníky,

9) cizince, případně židy projíždějící Prahou,

10)součet ršech již uvedených osob,

11)živnost nebo způsob obživy hlavy rodiny.

Na posledních stránkách knihy jsou poznamenáni ti židé,
kteří se zdržovali v té době v cizině a pak následuje celko-
vý přehled údajů pro jednotlivé čtvrti a součet všech po-
ložek pro celé ghetto*

Tento elaborát byl výsledkem několikaletého úředního
jednání a aěl sloužit, tak jako soupisy z i#1723/4 pro ven-
kovské židy, k redukci pražského židovstva, jež chystala
vláda Karla VI* Je to první soupis tohoto druhu pro pražské
židy a kromě statistických údajů seznamuje nás i s poměry
populačními, sociálními, hospodářskými, právními i stavební-
mi# Tento sumář je čistopisem, jenž byl pořízen podle jednot-
livých konskripčníeh archů vyplněných hlavami rodin a revi-
dovaných úřední sčítací komisí»- Detailním rozborem Soupisu
pražských židů z r*1729 se zabývá Dr Jaroslav Prokeš v prá-.
ei Soupis pražských židů z r.1729, vytištěné v Ročence
společnosti pro d#jiny židů v Československé republice,

Praha 1932 ( str*309)*

Další soupisy pražských židů nejsou již tak podrobné,
ale přesto nejsou bez zajímavosti* Je to soupis židovských
familiantů v Praze z r.1792 obsahující pouze jména famili-
antů a jejich povoláníj soapis je řazen podle domů a opatřen
jmenným indexem»