inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Dále Soupis židovských rodin v Praze z r.1794»za-
chycující jména a příjmení hlavy rodiny s poznámkou zda
ženat, svobodný nebo vdovec, jména vdov majících u sebe
prvorozeného syna a celkový součet* Sazeno je abeced-
ně podle jmen, index zde není.- Následuje seznam židů
zapsaných v populačních knihách v Praze, bez udání da-
ta, ale pravděpodobně vyhotovený též kolem r*1794♦ Zde
je zaznamenáno opět jméno familianta, jeho dětí, jména
vdov a svobodných židů, příslušnost, majetek a zaměst-
nání* Čísla domů ani čtvrtí nejsou tu vyznačována, sy-
stém řazeiií není zcela jasný*

Konečně poslední-v této skupině je kniha obsahují-
cí soupis pražských židů z r*1811, jenž je obdobou sou-
pisů z téhož roku pro venkovské židy žijící v jednotli-
vých krajích Čech a též s nimi současně vznikl* Zápisy
jsou řazeny abecedně podle jmen a zachycují jméno faai^
llantá a jeho prvorozeného syna, údaj, o svatebním kon-
sensu a celkové souřty všech židovských rodin* Kniha
je opiatřena indexem*

.Kromě těchto hlavních materiálů jsou ve fondu
ještě některé menší skupiny i jednotliviny* Jednak
jsou to např* jakési dílčí soupisy, nebo spíše zprávy
vyhotovené.v krajích r*1733, jež podávají přehled o
židech, kteří se tam nově usadili po r*1724* Jsou za-
chovány pouze pro kraje Boleslavský, Hradecký, Kouřim-
ský., Litoměřický a Plzeňský* Poslední dva kromě sumár-
ních hlášení z krajských úřadů zachovaly i zprávy z
některých jednotlivých panství***