inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
Kromě toho je nutno ještě se zmínit o někšlika
sumárních soupisech židů pro celé Cechy nebo kraje*

Jsou to 2 knihy ( (a) soupis židů , b) místní index
k tomuto soupisu) z r*1724; dále celkové soupisy pro
jednotlivé kraje a výkaz pro celé Šechy z r.1793 a ko-
nečně tzv* Hlavní repertář k soupisu židovských rodin
v Čechách © soupis udělených svatebních konsensů z r*1811#

Z r*1750 zachovala se ještě drobná složka v níž
je sepsán židovský majetek v obcí ŽeleČ na Zatecku a
z r.1770 Soupis židovských domů v kraji Klatovském*

Většina shora uvedených soupisů je v jazyce ně-
meckém, pouze v r#1724 vyskytují se častější české.zápi-
sy, převážná většina jich je v krajích s typicky čes-
kými obcemi, jako na př* ^Kouřimsku, ČJáslavsku a pod»
Materiál fondu je řazen chronologicky, V rámci
jednotlivých let pak abecedně podle krajů a v krajíeh
opět abecedně podle dnešních českých názvů bývalých pan-
ství a statků* případně měst# Zvláštní skupinu tvoří sou«*'
pisy židů pražských« - V krajích jsou soupisy z jednot-
livých panství v obalech označených bázvem panství a
pořadovým číslem* Pokud ve zcela ojedinělých případech
místní název neaapadá přesně do abecední řady stalo se
tak z technických důvodů ( pozdější přepis a pod.) a
nevadí přehlednosti# Signatury uváděné na obalech a v
inventáři nejsou původními signaturami spisů, ale pouze
pozdějšími uměle vytvořenými značkami, umožňujícími
snadnější přehled. Byly vytvořeny již při dřívějším částeč-
ném uspořádání materiálu a nejevilo se účelným je rušit,
nebo vytvářet nové a další* K inventáři byl vyhotoven
podrobný místní rejstřík,, který zachycuje jména všech