inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.
Archivní pomůcka
lokalit v ’inventáři ae vyskytujících a to jednak jména
dnešní;, jednak původní jména, pokud se od dnešních názvů
zásadně odlišují#

Jak-vyplývá ze všech yýše uvedených údajů je fond,
resp* sbírka Soupisy židů významným souhrnem materiálů,
které podávají nejen statistické údaje o počtu židů
v Čechách, ale jsou i cenným pramenem pro židovskou ge-
nealogii a mohou být využity též ke studiu o sociálních
a hospodářských poměrech i o postavení židovského oby-
vatelstva ne j rozličně jších. vrstev v Čechách v průběhu

18, a poč*. 19*stol,“ Pokud se týká možností studia na-
/ ^
važuje thematicky ns Soupisy židů v pozdějších letech

( 1 *pol*19ésťol,)' Knihy židovských familiantů, uložené

též v S&A*

Literatura:

J, Bergl: Judaica v archivu ministerstva vnitra v Praze,
Sborník archivu ministerstva vnitra VI*,Praha

1933

J* Prokeš: Soupis pražských židů z roku 1729, Ročenka spo-
lečnosti prb dějiny židů v Československé
republice IV*., Praha 1932