Literární archiv Památníku národního písemnictví - Labor Josef

Vyhledávání:
Josef Labor
(1790-1872)

Narodil se 1. února 1790 v  Komárově, zemřel 6. června 1872 v  Hořovicích. Byl revidentem a později tajemníkem hrabat v  Vrbna, jimž patřilo panství v  Hořovicích a železárny v  Komárově.
Josef Labor měl již od mládí kulturní zájmy. V  jeho hudebním kroužku v  Hořovicích účinkovali ve 20. letech minulého století nadšení hudebníci, z  nichž někteří se později proslavili, především houslista Josef Slavík. Labor také hrával s  ochotníky divadlo v  Hořovicích. Dokladem této jeho činnosti je plakát divadelního představení Klicperova Valdeku z 21. srpna 1825, uložený v  literárním archivu Umělecké besedy. Na svých úředních cestách do Prahy a do Vídně se Josef Labor seznámil s  četnými spisovateli, herci a hudebníky.
Památkou na tyto jeho styky je především Památník (vázaný sešit o rozměru 21x12,5 cm), který obsahuje příspěvky z  let 1817 – 1866, z  nichž nejvýznamnější je rukopis Polonézy Josefa Slavíka a rukopisy veršů Jana Erazyma Vocela, Simeona Karla Macháčka a Prokopa Chocholouška. Dalším dokladem Laborových styků je sbírka jeho korespondence. V  této sbírce jsou uloženy dopisy přímo jemu adresované a dopisy, které získal od svých přátel a od  svých zaměstnavatelů, hrabat z  Vrbna. Z  korespondence adresované Josefu Laborovi se dovídáme i o dárcích, kteří mu zasílali svoji korespondenci. Dokladem toho je dopis Václava Hanky. Dalším z  dárců byl Josef Branislav Mencl, vynikající kovolitec v  Karlíně a podporovatel Boženy Němcové, rodák z  Hořovic. V  Menclově dopise je soupis zaslaných rukopisů, z  nichž se dochovaly ve sbírce pouze dopisy Mikovce, Němcové, Šembery a Štúra. Ostatní uvedené rukopisy, zejména dopis K. Kuzmányho, A. P. Trojana a jiných se ve sbírce nedochovaly. Právě tak je nezvěstný i rukopis Karla Hynka Máchy, který nebyl již uveden v  Katalogu výstavy Typografické besedy, uspořádaný tvůrcem této výstavy, ředitelem Grégrovy tiskárny Danielem Sluníčkem, který uvedl obsah vystavených pěti svazků sbírky Josefa Labora. Dalším dárcem dopisů je dle poznámky Josefa Labora Josef Böhm, vynikající astronom a později ředitel pražské hvězdárny.
Josef Labor nechal dopisy vázat do knih, kterých je zachováno v  dobové jednotné vazbě o rozměru 23x26,5 cm celkem pět svazků, označených římskými písmeny I. – V., s  nápisem Original Briefe berühmter Männer gesammelt von Jos. Labor. Před každým dopisem je na zvláštním listě údaj o pisateli rukou Laborovou. Dále se zachovaly dva brožované svazky korespondence, většinou adresované Josefu Laborovi. Jeden ze svazků je označen jako IX. Heft, z  čehož je zřejmé, že se všechny svazky nedochovaly. Svazky jsou rozměru 20x24 cm.
Všechny tyto zachované svazky korespondence i Památník se po Laborově smrti dostaly do majetku Václava Žaluda (1811 – 1882), knihaře a rolníka v  Hořovicích, který zapůjčil prvních pět svazků korespondence na výstavu časopisů a rukopisů z  celého světa, kterou uspořádala v  Praze v  květnu 1877 Typografická beseda. Zásluhou Jana Nerudy se těchto pět svazků dostalo darem do sbírek Umělecké besedy, jak o tom svědčí Nerudův dopis Umělecké besedě ze 14. 6. 1877. V  roce 1932 byl besední archiv uložen v  literárním archivu tehdy Národního muzea i s  touto Laborovou sbírkou. Dva brožované svazky byly jako součást knihovny Jana Nerudy (pod pořadovým číslem 2475 a 2476) od roku 1910 v  muzejní knihovně, která pak přešla roku 1934 do literárního archivu Národního muzea. Když byla Nerudova knihovna vrácena Knihovně Národního muzea, byly tyto dva svazky zařazeny do  pozůstalosti Jana Nerudy. Při novém odborném zpracování pozůstalosti Jana Nerudy v  roce 1977 byly tyto dva svazky vyřazeny a rekonstruována samostatná písemná pozůstalost Josefa Labora a bylo do ní zařazeno i oněch 5 svazků korespondence z  archivu správního výboru Umělecké besedy. Památník Josefa Labory, který byl chován v  rukopisném oddělení Knihovny Národního muzea byl předán roku 1963 literárnímu archivu a zařazen nyní též do Laborovy pozůstalosti. V  rukopisném oddělení Knihovny Národního muzea zůstal uložen svazek označený Memoires und andere Denkwürdigkeiten gesammelt von Josef Labor (sig. VIII E 59), stejné úpravy jako ostatní svazky Laborovy sbírky. Tento svazek obsahuje především úřední korespondenci, zejména šlechty ze 17. – 19. století, adresovanou hrabatům z  Vrbna, soudní spisy a jiné a byl též do roku 1934 součástí knihovny Jana Nerudy.
O Laborově sbírce psal František Baťha: Osudy jedné sbírky autografů (Sborník Národního muzea, řada C Sv. IV. 1959, str. 9 – 14), o Laborově Památníku psal Čeněk Zíbrt: Památník hudebního umělce před sto lety (Hudební revue X. 1917, str. 76 – 78). Dopisy J.  Jungmanna Janu Nejedlému, Jana Nejedlého Vojtěchu Nejedlému, J. Palkoviče V.  Nejedlému, K. S. Amerlinga J. Jungmannovi a dopis V. M. Krameria otiskl Jaroslav Šťastný: Laborova sbírka dopisů (Věstník českých profesorů 1907, str. 345 – 352.).
Písemná pozůstalost Josefa Labora je nyní uložena ve dvou archivních kartónech a zahrnuje období 1707 – 1867.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace