Literární archiv Památníku národního písemnictví - Družstevní práce

Vyhledávání:
Družstevní práce


Archiv Družstevní práce (dále uváděna jako DP) v té podobě, v jaké se dostal do literárního archivu Památníku národního písemnictví na Strahově, není zdaleka úplný. Chybí podstatná část korespondence významných autorů, s nimiž DP nakladatelsky spolupracovala. (Rukopisy vydaných knih DP neuchovávala, vracela je autorům.) O některých spisovatelích a knihách, hlavně ze začátku činnosti DP, není zde dochováno téměř nic.
Přesto tvoří archiv DP i v nynější kusé podobě velký a cenný archivní celek, příznačný pro situaci českého pokrokového vydavatelského podnikání mezi dvěma válkami.
Vydavatelská instituce takového rozpětí a vlivu vznikla roku 1922 z podnětu jednoho člověka. Zakladatel Družstevní práce, její několikaletý ředitel Václav Poláček, později žárlivě obhajoval původnost své myšlenky a programu proti názorům, jako by DP byla napodobitelkou německé Büchergemeinschaft nebo jiných podniků. Poláček vycházel z české situace, svým plánem reagoval na krizi české knihy z let 1921 - 1922, chtěl českému kulturnímu konzumentu zajistit lacinou, literárně i graficky hodnotnou knihu za režijní cenu. A naopak: výtvorům českých spisovatelů a výtvarníků zajistit kvalitního, kulturně vyspělého konzumenta. S členským podílem (stanoveným na 40 Kč) měl člen brát na sebe i povinnost odebrat čtyři knihy ročně.
V létě 1922 se spojil Václav Poláček s několika stejně nadšenými přáteli, V. Havlem, J. Mužíkem, M. Romanem aj., aby plán realizoval. V září 1922 se konala ustavující valná hromada ojedinělého “družstva čtenářů, spisovatelů a výtvarníků”, předsedou se stal docent Vysokého učení technického Petr Růžek, v představenstvu zasedali mj. spisovatelé Miloslav Novotný, Josef Knap, František Skácelík a hudební skladatel Silvestr Hippman. V prosinci 1922 vyšla první kniha, Nejkrásnější svět Marie Majerové.
Prvním redaktorem DP byl Miloslav Novotný, později Petr Křička a K. J. Beneš. Od roku 1937 fungovala redakční rada, v jejímž čele stál Vladislav Vančura se spolupracovníky Jaroslavem Seifertem a Karlem Novým. Když za heydrichiády byl Vančura popraven, nastoupil na jeho místo Václav Černý.
Postupem let se vyhraňoval kulturně politický profil vydavatelstva. DP bazírovala na pokrokových autorech a pokrokově formovala své členstvo - v tom smyslu je členská korespondence poučná a sociologicky dokumentární. O českou a slovenskou literaturu se podnětně zasloužila i několika soutěžemi. Z nich hlavně soutěž na slovanský román z roku 1937, která vynesla knihy Petra Jilemnického, Fraňa Krále a Zuzky Zgurišky, byl šťastný podnik. (Majíc ve svých řadách značný počet slovenských členů, vydala DP i několik jiných významných novinek od Jégé-Nádašiho, Mila Urbana, E. B. Lukáče a výbor ze slovenské poezie: také tím se příznivě odlišovala od většiny českých nakladatelských firem.) Nedlouho před druhou světovou válkou se dokonce odvážila prvního kroku k mezinárodnosti svého podnikání. V roce 1936 zahájila rozsáhle propracovaný plán, jak pomoci českým autorům na světové forum: ve spojení se švýcarským nakladatelstvím stačila vydat v německém překladu aspoň první tři knihy, díla Karla Čapka, Vladislava Vančury a Jana Herbena.
Základna DP, členské kádry se rozrůstaly ze začátku v soudobých stísněných hospodářských podmínkách poměrně těžce, přesto vytrvale. V pěti letech měla DP téměř 5 000 členů, v deseti letech přes 13 000, ve dvaceti 30 000. Pravého masového rozmachu dosáhla za protektorátu, těžíc z psychologie a spontánního demonstračního příklonu celého národa k české knize. V roce 1947 dostoupila asi 70 000 členů. Na začátku padesátých let, v době postupné plánované reorganizace knižního vydavatelství byla DP nejprve spojena s vydavatelstvím Mír a konečně likvidována úplně. Její písemnosti se dostaly na Strahov po předchozím deponování na nejrůznějších místech.
Nejhodnotnější složkou archivu DP jsou zápisy jednání redakční rady z let 1937 –1945. Některé z prvních zápisů jsou i podepsány Vladislavem Vančurou, Jaroslavem Seifertem a Karlem Novým.
Dále jsou velmi důležité lektorské posudky. Psali je pro DP literární i vědečtí odborníci jako Jan Bělehrádek, K. J. Beneš, František Buriánek, Václav Černý, Lumír Čivrný, Julius Dolanský, Pavel Eisner, Miloslav Fábera, Jarmila Glazarová, František Hrubín, Jaroslav Charvát, Milan Jariš, Karel Konrád, František Kropáč, Petr Křička, Václav Lacina, Jiří Marek, Bohumil Mathesius, František Nechvátal, Jan Noha, Mojmír Otruba, Mirko Pašek, Jan Patočka, Bohumil Polan, Vladimír Procházka, Jaroslav Průšek, Jan Rypka, Bohumil Říha, Jaroslav Seifert, Jan Šnobr, Zdeněk Šmíd, V. V. Štech, Josef Träger, Vladislav Vančura, J. R. Vávra, R. J. Vonka, Oskar Wöhler, Jaroslav Zaorálek aj.
Konečně archiv DP zachoval téměř v úplnosti ještě jednu závažnou složku: kopie dopisů DP autorům, překladatelům, výtvarníkům a jiným spolupracovníkům. Právě v případech, kdy se nedochovaly dopisy adresované DP, je možno z těchto kopií rekonstruovat obsah a průběh vzájemného písemného jednání.
Jen výjimečně obsahuje archiv DP i korespondenci s cizími autory. Z nich větším počtem je zastoupen pouze Upton Sinclair, jen jedním nebo několika málo dopisy Bruno Frank, Leopold Infeld, Anton Ingolič, Selma Lagerlöfová, André Malraux, Branislav Nušić, Adolf Rudnicki, Ignazio Silone, Jakob Wassermann, Arnold Zweig aj. Někdy jde jen o vlastnoruční podpis na autorizační smlouvě (Bojer, Fast, O´Flaherty, Golding, Einstein, Jensen, Heinrich Mann, Nexö, Pristley, Wells aj.).
Utřídění a zpracování rukopisného nakladatelského fondu si vyžádalo zvláštní metodický postup, poněkud odlišný od osobní rukopisné pozůstalosti určitého spisovatele. Pokusili jsme se vyjít z předpokladu, že základní složku nakladatelského archivu, v našem případě archivu DP, tvoří vždy jednotlivá kniha vydaná DP se všemi písemnými doklady její výrobní realizace. Dochovaný písemný materiál byl uspořádán tak, aby zrcadlil etapy edičního procesu v tomto pořadí:
1. zápisy o schůzích a protokoly
2. autorská smlouva
3. autorovy dopisy DP chronologicky
4. kopie dopisů DP autorovi chronologicky
(u překladů: 1. autorizační smlouva, jednání s literárními agenturami domácími i cizími 2. překladatelská smlouva 3.překladatelovy dopisy DP a kopie dopisů DP překladateli, obojí chronologicky)
5. lektorské posudky
6. vzájemná korespondence DP s výtvarníky o úpravě knihy, chronologicky
7. vzájemná korespondence s tiskárnou chronologicky
8. kalkulace a expedice
9. případné další písemnosti (s jinými spolupracovníky, s propagačními činiteli, s redakcemi, rozhlasem ap.).
U neuskutečněných publikací je písemného materiálu podstatně méně. Jde obyčejně jen o dva dokumenty, autorovu nabídku a odmítavé sdělení DP.
Celý tento komplex písemných materiálů o knihách vydaných i nevydaných je řazen podle autorů, alfabeticky. Na závěr je k němu přičleněna písemná agenda se členy DP, povolovací korespondence s ministerstvy za protektorátu a po revoluci, protokoly redakční rady, ediční programy, materiály literárních soutěží, propagační písemnosti, seznamy, statistiky, personálie zaměstnanců ap. Dohromady obsahuje rukopisný archiv DP přes 22 000 jednotek. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1971, dodatky a rejstříky zpracoval Karol Bílek roku 1975. Fond je uložen pod přírůstkovými čísly v rozmezí A 70/56 – 60/83 a zahrnuje období 1922 – 1951.
V době zpracování tohoto soupisu některé další složky archivu DP, oddělení tisku (většinou propagačních), oddělení výtvarného materiálu (hlavně cenných originálů) nepřešla do literárního archivu Památníku národního písemnictví, nýbrž byla uložena v dokumentačním oddělení Památníku národního písemnictví. Jmenované složky fondu DP nebyly proto také pojaty do toho seznamu:
zápisy o schůzích představenstva DP, 13 knih z let 1927 - 1943
protokoly schůzí dozorčí rady 1927 - 1937
protokoly společných schůzí 1931 – 1943
nálezy o revizích
zápisník dozorčí rady 1924-1928
jednací řád DP
kniha výstřižků a DP
Fond zrevidoval a doplnil Karol Bílek v roce 1975 (doplňky a opravy jsou zapracovány do tohoto soupisu).
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace