inv.č.obsahdataceukl.j.
Obrazové dokumenty
42Titulní strana časopisu "Český dělník" - první časopis národního dělnictva.30.3. 1897ka 5
V Praze, v pAtck dne 30. Jubna 1897.

ČESKY DELNIK

Orgán národního dělnictva českoslovanského.

7"druh* řř*e*Ut»T"”"

LWO 1. a na rok ! il., i donwM rafné 1. il. SÚ kr„ Mput roku&Ukr.
! > doniiko» 6b kr. J*
ItofekM, a*sM«traM a txpeéke; 638—11. v Jimi. Reklama«* i
m ncp*¿«t¿ • M#ír.inkuj(. Adróla pr* vaifcaré jitiiky: A. Simo- Ročník L
nule« 1901 II. lixtrty dťtují m lavné a platí * pfedem. !

V den stwré touhy, jež m * jarem vrací
a miliony ve avou nálofi zve,
zdar přátelé, jichJ raa «tvrdly prací,
zdar Tobě. lidi«, * klidné sile Tvé!

Zdar Tobě, hroudo, která jai nám matkou,
zdar, národe, jenl jako bděli atrii
bdil a námi věrně přítomnosti vratkou
a v lepší příští zrak avůj pozvedli!

Zdar Tobě, lidstvo I Stokrát pokořeno
a pošlapáno dětmi vlastními,
přec nezapřelo’s proroků svých věno
a v pravoa lidskost touiíl za nimi?

Jdsu svorně s Tebou, ale ve svém Siku,
)anM scela Tvoji, práci, vůli, snem —
a s Tebou vstáném v kaidém okamžiku
i pod svým starým českým praporem!

Zdar Tobě, vlasti! NechC se bouře iene,
svoa svéžl sila vs svém lida máš:

6 vlasti, věř — ty roce zmoaolené
jsoo, Matko, Tvoje nejpevnějil strát!

K. Zámtcký.

Co ohceme?

Soudruha milýl Nejblilfil Tvoji přátelá
dnes pfed Tebe pfedstupajl; dělnioi, jako
Jsi sim, Udě tělce zápasící o tvrdou skývu
denního chleba, snajlcí strasti a útrapy stá-
lého tohoto zápasu, mAjitf vše, oo hárá •
smítá Tvým nitrem.

Jako Ty jistě činíš, i my po úmorné
denní lopoté drah druha vyhledáváme, rot-
mlstfváuue o svých poměrech, žalujeme na
svou bídu, a v těžkých chvílích těšíme se

FEUILLETON.
Délník pérem.

Několik vzpomínek.

I.

Někdy v první polovici dubna roku
1883 povottn byl jsem stravnou listárnou
redakfinf do Národních litstů" „za příčinou*
některých Článků o literaturách ctzojazyč-
aých, )eft jeeoa sL redakci jako oeoináoti-
Istý studentík poeial. Přišel jsem dopoledne
•si o 10. hodině. .Národní Listy" mály ty.
ttfft místnosti jako dnea V prvním pokojíka
redakčním sedel startf páa • pobledlou, ale
plaoo tváfl Poaaal Jeem v nta na prraf
pohled Batika, Mi vídal jsem dříve ut na
různých přednáškách. .Pftcháatm k vůli lite-
rtrafas Článkům Batik nepoaved

nov klavy a pAe dála, odtotil doet roamr-
asle: .Netaázn Csea, nfftati, pAfďfee asi po
půl dvanéotéť . . . MM Jean rocpaky.
anWa, ate-B ae vadáUti d asléhatt. Mem
Um aiM Jedafaa skibsýra tehdy eft okem
svým po Má, aschal psaaf. péra vlak ae-
odfcáfrr, poavecfi hlavy a 4olal: .Co pak ai
vtaKaš pHete* Sfead ssélMes to vyffcM
kasd, —- rychle odpesfte. araata ale
apldatf spravila a pns

TV* byt ríbáa aMs za*

v*)n* mjwt.

navzájem nadějemi v lepší budoucnost. Vi-
díme jasně skutečnost: je smutná, ponižu
jící, ubíjející.

V těžké práci ochabuji naftě svaly, pod-
kopáváno je zdraví naše, zdraví těch, kteří
jsou otci a manžely, Üviteli četných rodin.

A při tom tlil nás stále hrozná mučivá
nejistota o budoucnost Vidouce bídu v ro-
dinách soudruhů nemocných, vidíme Casto
i rodiny zuboieaě hladem, rodiny zoufající,
jichi iivitel klesá v resignad nenalézaje
nikde práce. Chmurné jsou také mjl’óuky,
pomýšllme-li na dny staroby, vzpomínáme-li
na ne bes pečl smrti! Nemůžeme neviděti
oplakaných, vyhublých obličejů vdov a ai-
rjtků, o něž nestará se nikdo — nikdo...

Soudruhu milý! — o tom \6em jistě
uvaiQjeft, o tom často a často uvažují i ti,
kteří dnes stejnými starostmi stíieni pfed
Tebe předstupuji.

Nejsou to dělnici, ktofi za dělníky se
vvdivají, jen kdyi jméaa toho ku zvýSení
důvěry u méně uvědomělýoh soudruhů po-
třebuji. My všichni jsme lidé těžce prací
rukou svých se »ivlci a strádající stejně,
jako Ty.

Poslyš, proč vystupujeme. Cti klidněl
naše slova a pozorně potom o nich uvaluj.

Je svrohovaný čas, aby dělný lid nebyl
lhostelným ku svým osudům, aby pootivě
a rozumně o svýoh poměrech uvažoval a
potom aby promyšleně, avědomitě
a opravdově pracoval pro zlepšeni své
existencei

A tu povídáme my s &%proetým pře-
svědčením : at dosud není u nás délnioké
organieaoe, ješ vážně, poctivě a svědomitě
by bájila zájmy dělnické, lei úzkostlivě by
dbal», aby poměry, v niohi my dělnici ti-

' ba skorém soucitně. . . . Barák neznal mně,
nemluvil jsem a ním nikdy před Um, v davu ,
posluchačů svých přednášek ai mne jistě ne-
povšimnul, a přeoe jaký to obrat v jeho cho-
váni, jakmile na mne pohlédl; na mne soela
neznámého, soela cizího, zcela straoeného
v tak vířící Praze, do niž jsem byl teprve
před milo měsíci přišel. Po dnes jssm Pře-
svědčen, te to byl můj ošumělý šat, mi
postava vyzáblá, tvář má vyhladověli, jeft
rázem netrpělivé rozmrzelé mluvě chura vl-
čího tehdy ui mule dodala přízvuku tak
mikkého, tak vlídného . . .

Takým byl Barák. Bet podlízávé advo-
řilosti a komplimentů k nadutcům, nabo*
bům a notáblům byl ta to vřelost a ochota
' viděná k chudým, k slabým a k ubohým.
Někdy bfšo kořistěno z tohoto řásu povahy
jeho, nesměni! ss ale * ní, věda, Is jedno-
' tfivd koňatfof s Meoé chudoby, jaou sku-
tečně jen jednotbvoi a ke massy, veliké
, maasy skoteCni aoootto, lásky, práce jeho
natahal.

Takovým secaal jsem Bsrika Ne na
' doabo. Mlavil jsea teatukrát a ním poptvé
1 a - aapnslsrt Kdyt pHM jsai v podvečer
do redakce — byl jsem rasa it tm na Neru-
dovo doporačeaí dr. JuBsca Qrégrsm ptijmat
'no stálé spr<ivmlctvl pfl .Slárodafch
i List«*' - oWaOoval aáSndna vovaa v té
(MÜ slaha FiaatHek. jemal byl Barik

jeme, byly stále zlepšovány, aby otázka
dtMnlcká v různých svých zjevech činila
třebas nenáhlý, ale přeoe jistý postup ku
předu.

Sociálně-demokratická organisace toho
nečiní. VI, že revoluční propaganda je ne-
smyslem, vedení jejl to doznává, hlásá, ie
ne revoluc#, nýbrž evoluce je jejl heelem,
že násilím nezmění se ničeho, nýbrl ie
třeba pracovati, aby nynějU poměry hospo-
dářské a './dální klidným a bezpečným
vfv-jpm (evoluci ie zdokonalovaly — ale
ve ak'-.tečnoeti štve toto vedeni sociální
denv grácie dělnictvo zcela proti svému pře-
svědčeni tak, jakoby za krátkou dobu na-
stali mři násilný převrat, kterým rázem
dělnictvo bude u svého cíle, a Um naprosto
maří a ničícestu, kterou ve vědeckých
svých spisech, dneszajedině správ-
nou uznává —oestuevoluce, cestu «dra-
vého smírného, bezpečného vývoje

Soudruhu milýl Nikdy Jsi nepřemýiiel

o této nesrovnalosti? Nezdálo se Ti býti
nápadným, nezdálo se Ti býti nepoctivým,
ie předáci sociální demokracie konají cpak
toho, oo je jejich přesvědčením? . . . Ne-
pronikaly Tvou hlavou zvláštní myšlénky,
kdy» srovnával jsi netajené přesvědčení
vůdců sociální demokracie (ovšem skuteč-
ných vůdců, jich! v českém táboře ne-
najdeš!) ie krok po kroku klidně třeba
noetupovAti k vytčeným cílům, od ettapy
k ettapě, Ie nutno pracovati ve prospěch
děln^tva — s tím kdyt srovnával Jsi vy-
stupovánI našich sociálních demokratů?

Proč neřídí ae sociální demokraté u nás
svým přesvědčením, proč nekonat! to, o čem
jsou přesvědčeni, Ie jediní )e správné,
pjroč konají to nabpak? Proč tadnajt
tak, aby slotítá otázka dělnická stávala se

všdycky .slátej pán" — jinak o něm sluha
náš, Jenl jest snad vším jenom ne lk>hot-
nlkem a podlitavcem — ani nemluvil, -»
ie panu Barákovi .není dobře*, fte dávaje
se poroočeti, vzkazuje, ie asi ui dnea do
redakoe nepřijde 1

Nepřišel v drn ten a nepřišel nikdy
jii! Ulehl ... a několik osMou na to, 18.
listopade, doprovodily jsme ho aa Olšany.

Dobře se pamatuji na dee pohřbu jeho
Náměšti Václavské pokryto bylo tMoerými
postavázni, ale nelse Hol, ie .černalo* se
davy. Milo v tom průvodu nepfehledi ^m
bylo postav ee latem, černým, saiatetaýin
ale tásíoe také v šedém, llutém a hnědém
lata, jich! tvář opravdu zachmuřeně a tiskni
zřela na rakev kolem nseenoa. TWoe a ti-
síce Moh, ktefí as dostavili, pftHi bea čsr
oého lato, ale viru a věttm lalsea v dali
nel maod tig^grlátka, předních aeWoh kor-
porací1 měMaaských beeed a Jednot Utarir-
aloh, spoftl zábavních atd. TWoelěch přWy
bea garaflio lato, )stto nsiaBilat taký ve
své domácí gazdarobě, jsal njde ee do půl
ataaary... bvB ta dětaioi fiettl. děfarfd te-
sknici, jako by byli vydtili v ooea d—areý
den Hatopadový, jak sůsUaoa od i*stii
ukn npoltfiai • gapoarfaáaL
. Vyptaly ss otavy čertího déímctra'/
iNeohoeaM daee ubfnti a« atiáw-#

^le vtaK ke ad 18 t*w i-l