Literární archiv Památníku národního písemnictví - Marek Josef Richard

Vyhledávání:
JOSEF RICHARD MAREK
(1883 - 1951)

Narodil se 21. 7. 1883 v     Praze, zemřel 19. 6. 1951 tamtéž.
Středoškolský profesor, grafik a kreslíř, výtvarný kritik, redaktor, autor výtvarných monografií a osobitých úprav knih, překladatel z     francouzštiny a němčiny, spisovatel. Původně se podepisoval Josef Marek, od     roku 1917 po záměně autorství nekvalitního překladu od překladatele stejného jména začal své práce podepisovat jako Josef Richard Marek.
Absolvoval c. k. vyšší reálku v     Karlíně, maturitu složil v roce 1901 a byl přijat na     České vysoké učení technické – obor architektury u profesora J. Kouly. Roku 1903 přešel na Akademii výtvarných umění, kde navštěvoval tři ročníky všeobecné školy pod vedením J.     Bukovace. Následující ročník 1906/1907 studoval jako žák V. Hynaise ve speciální škole pro malířství. Od roku 1907 působil J. R. Marek jako asistent, později profesor kreslení a rýsování na vyšších reálkách v     Jičíně, v     Praze-Žižkově (tam také na gymnáziu) a v     Praze-Karlíně. Mimo školní rok 1933/1934, kdy měl zdravotní dovolenou, vyučoval až do roku 1939.
Vedle povolání středoškolského profesora se J. R. Marek věnoval výtvarné tvorbě a následně i kritické, redaktorské a překladatelské práci, která u něj postupně převážila.
Jako výtvarný umělec se soustředil na knižní grafiku a typografii, v     nichž se mu povedlo prosadit do té doby nezvyklá pojetí (např. podobná výtvarná řešení byla objevena a plně rozvinuta až avantgardou ve 20. letech). Jeho počáteční činnost je spjata s     generací okolo Nového kultu a Moderní revue, do které se uvedl v     roce 1903 vytvořením obálky pro prózu F.     Šrámka Sláva života. Tím byla započata velká řada Markových obálek, titulů, frontispisů, záhlaví a vinět. Vedle Knihovny Nového kultu a Moderní revue vypravoval knihy např. pro edice Dobrého díla, Knihy dobrých autorů, České autory, pro edici Bílých knih aj., později pracoval také pro nakladatelství Aventinum, Symposion, J. R. Vilímek a další. Své výtvarné invence tak uplatnil ve více než šedesáti knihách a řadě samostatných grafických listů i unikátních exlibris.
Impulsem pro Markovu literární a překladatelskou činnost byl kontakt s     osobnostmi a prostředím knižní a časopisecké produkce té doby. Výtvarné kritiky a eseje začal uveřejňovat v Moderní revue (1908) a později v Lumíru. V     kritické a publicistické činnosti pokračoval jako redaktor výtvarných rubrik ve Venkově (1918 - 1924) a v Národních listech (1924 - 1938), spolu s tím     přispíval do dalších domácích a cizích časopisů. Založil a redigoval první tři ročníky Dobrého umění a první ročník Stavby. Věnoval se také přednáškám a proslovům při zahajování mnoha výstav. Jeho literární tvorba se vedle posudků, článků, studií, úvodů v     katalozích i knižních vydání (např. ke knize F. Drtikola Žena ve světle) zaměřila také na     monografie o českých výtvarnících – P. J. Brandlovi (1912), O. Blažíčkovi (1933), F.     Z.     Eberlovi (1934), J. Štolovském (1936) a dalších. Marek byl také autorem jedné z     prvních monografií věnovaných dílu F. Bílka. Strojopis s     názvem Sochař František Bílek, odevzdaný v     padesátých letech k     tisku, nakonec nevyšel. Předtím se alespoň Markovi podařilo uspořádat a poznámkami doprovodit korespondenci J. Zeyera a F. Bílka z     let 1896 – 1901, která v     roce 1948 stačila vyjít pod názvem Básník a sochař.
Překladatelství J. R. Marka bylo shodně s     Moderní revue i v     souladu s     dalšími exkluzivními edicemi zaměřeno na moderní francouzskou literaturu. Marek tak byl prvním českým překladatelem básnické prózy J. A. Rimbauda a souboru próz symbolisty M.     Schwoba. Překládal i další dekadentní a symbolistní autory, značnou pozornost věnoval dílu J. Barbeye d’Aurevilly. Jako jeden z     prvních tlumočil rané práce A. Gida a společně s     A. Procházkou také dramata A. Suarese. Volil však i práce méně známých autorů, popřípadě i literátů starších období a směrů (Dante Alighieri). Zvláštní oblastí jeho zájmu byla literární tvorba výtvarných umělců (P. Gauguin, E. Fromentin). Překládal také z     německé literatury, mj. díla tvůrců spjatých s  českým prostředím (R. M. Rilke, F. Werfel, R. Michel). Celkem přeložil okolo 50 knih.
V roce 1940 se Marek zaměřil na rozhlas a napsal spolu s J. Wenigem svůj jediný román v     dialogizované formě Žlutá růže Josefa Mánesa, od roku 1945 se pak stal stálým výtvarným referentem Kulturní hlídky čs. rozhlasu.
Za své profesorské dráhy se J. R. Marek stal spolutvůrcem reformy středoškolského vyučování kreslení a jako delegát za české střední školy se zúčastnil mezinárodního kongresu pro kreslení a uměleckou výchovu v Paříži roku 1925.
Byl také spoluzakladatelem Svazu československých kreslířů (jeho několikaletým předsedou), členem výboru Syndikátu výtvarných umělců československých, členem PEN klubu a rytířem řádu Koruny za zásluhy o belgickou literaturu a belgické umění.

Osobní fond Josefa Richarda Marka je charakteristickým fondem výtvarného redaktora, překladatele a kritika, člověka literárně i společensky činného. Tomu také odpovídá složení celého fondu: velké množství rukopisů, tisků i výstřižků a převažující oddíl korespondence, který nad ostatními částmi fondu vyniká.
Nejcennější část korespondence adresované J. R. Markovi (a zároveň jedna z     nejpočetnějších) je spojena s     vydavatelstvím ve Staré Říši a jeho spolupracovníky – J.     Florianem, J. Demlem, A. Střížem, B. Reynkem a také J. Konůpkem. Neméně cenná a početná korespondence přijatá se vztahuje k     okruhu Moderní revue – J. Karáskovi ze Lvovic, A. Procházkovi, J. Matoušovi a M. Martenovi. Z     osob výtvarně zaměřeních lze u Marka nalézt dopisy J. Rambouska, F. Drtikola, V. Rabase, J. Čapka, L. Šímy a dalších. Mezi píšícími spisovateli se objevuje např. J. John, A. Racek, R. Jesenská, I. Herrmann, V. Dyk, R.     Weiner, ale též mladičká M. Majerová. Autorem nejrozsáhlejší Markovy korespondence je jeho dlouholetý přítel M. Rutte a také Marek sám, a to dopisy adresovanými své ženě Boženě. Zajímavostí v oddílu korespondence cizí je přepis dopisu K. H. Máchy z roku 1836.
V     rukopisech vlastních se nachází vedle mnohotvárného materiálu větší množství podkladů k     tématu František Bílek (a to i v tiscích) spolu s opisy cizích studií k     Bílkovi a opisy Bílkových vlastních textů. Rukopisy cizí dále obsahují mimo jiné jednotliviny jako např. básně J. Demla, F. Gellnera, V. Dyka a J. Karáska, výpisky J. Floriana nebo překlad několika básní A. Rimbauda, jehož autorem je B. Reynek.
Oddíl tisků a výstřižků ve své podrobnější vnitřní struktuře zahrnuje mimo jiné svázané Markovy kritiky z     let 1914 - 1941 (ve vlastních rukopisech k     nim náleží 1 karton – předmětové a jmenné kartotéky) a cizí komentáře k     Markově výtvarné, redaktorské i překladatelské činnosti. Raritou je výtisk periodika Svoboda z     roku 1917 (prvního českého časopisu vydávaného v     Rusku).
Varia obsahují několik výtvarných návrhů a kreseb J. R. Marka a především originální grafiku B. Reynka, věnovanou Boženě Markové.
Uspořádání fondu odpovídá standardnímu členění, jeho archivní materiál je zastoupen ve všech skupinách, vyjma dokumentace. V korespondenci cizí je vyčleněn samotný pododdíl, jehož jednotným adresátem je redakce Národních listů. Oddíl tisky a výstřižky si vyžádal detailnější rozdělení dané materiálem ve fondu.
Většina Markova osobního fondu byla odkoupena od vdovy Boženy Markové v     letech 1969 - 1975, drobné rukopisy J. R. Marka byly získány od jednotlivců již v     letech 1951 - 1959 (přírůstková čísla 131/51, 27/58, 47/59, 75/69, 18/70, 67/75). V    Literárním archivu Památníku národního písemnictví byl celek zpracován pod přírůstkovými čísly 75/69 a 67/75.
Zpracování ve II. stupni bylo započato již v 70. letech V. Hellmuthem-Braunerem a tematicky se týkalo hlavně okruhu kolem Josefa Floriana (chybně opaginováno přírustkovým číslem 76/69). Drobná část fondu Josefa Richarda Marka, konkrétně korespondence čítající 23 kusů, je uložena v  Archivu Národní galerie.
Fond je uložen v 40 kartonech a zahrnuje období (1836) 1880 - 1968.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace