Literární archiv Památníku národního písemnictví - Masaryková Alice

Vyhledávání:
ALICE MASARYKOVÁ
(1879 - 1966)

Narodila se 3. května 1879 ve Vídni jako první dítě Tomáše Garrigua Masaryka a jeho ženy Charlotty. Po absolvování střední školy začala v   Praze studovat medicínu, přešla však záhy na filozofickou fakultu, kde studovala historii a národní hospodářství. Zajímala ji též sociální problematika. Studovala v   Praze, v   Berlíně a Lipsku. Po doktorátu odjela do   USA, kde rok a půl pracovala v   Settlementu chicagské univerzity. Po návratu učila na   lyceu v   Praze Holešovicích a v   Českých Budějovicích. Soukromě se zabývala studiemi historie umění, hudby, výtvarnictví a literatury. Byla spoluzakladatelkou Sociologické sekce při Svazu vysokoškolského studentstva a Sdružení akademicky vzdělaných žen.
Dne 28. října 1915 byla zatčena rakouskou policií, která ji podezřívala, že ukrývá otcův archiv. Osm měsíců pak byla vězněna ve Vídni. Byla propuštěna 3. 7. 1916 na   zákrok organizací sdružujících americké ženy, u nichž předtím intervenovala její matka. (Zážitky a pocity z   vězení popsala v   zápiscích Kriminál, které však dodnes knižně nevyšly.)
Po vzniku ČSR byla zvolena poslankyní za Slovensko v   prvním Národním shromáždění. Po založení Československého červeného kříže v   únoru roku 1919 byla A.   Masaryková zvolena jeho předsedkyní a tuto funkci vykonávala téměř 20 let. Dala popud k   založení Vyšší školy sociální péče v   Praze a ke Štefánikově škole pro výchovu sociálních pracovnic v   Turčianském Sv. Martině, spolupracovala při stanovení hlavních linií státní ošetřovatelské školy. Usilovala o vzdělání dobrovolných pracovníků Čs. červeného kříže. Z   její iniciativy bylo založeno a podle jejích zásad bylo vedeno Ústředí dobrovolné péče sociálně zdravotní, soustřeďující všechny hlavní sociální organizace v   ČR. Z   jejího popudu byly organizovány kurzy pro učitele vedoucí Dorost Červeného kříže. Věnovala pozornost i organizaci samaritství. Její zásluhou se pracovalo na otázce správného bydlení, šacení a správné výživy – nejprve v   Červeném kříži a později v   rámci Státního zdravotního ústavu. Od roku 1920 se věnovala též práci v   Mezinárodním červeném kříži – řadu let byla členkou Rady guvernérů Ligy Červených křížů. Účastnila se mezinárodních konferencí sociální práce, které byly pořádány ve čtyřletých intervalech. Předsedala dvěma těmto mezinárodním konferencím v   Paříži a ve Frankfurtu nad   Mohanem. Po svém odstoupení z   funkce předsedkyně Čs. červeného kříže byla zvolena čestnou členkou Společnosti Čs. červeného kříže.
Po vypuknutí 2.sv. války emigrovala A. Masaryková do USA, kde většinu času strávila v   různých léčebnách. Péčí o ni pověřil Jan Masaryk konzula ve Washingtonu Jána Papánka, který se o ni staral i po jejím druhém návratu do Ameriky v 50. a 60. letech. Po   válce vyšla v   Československu její vzpomínková kniha Dětství a mládí, kterou napsala během svého amerického pobytu. Je též autorkou publikace Dopisy do vězení, která vyšla v   roce 1920. A. Masaryková též překládala (K otázce alkoholu, Na úsvitě radikalismu, za   2. sv. války chtěla do angličtiny přeložit otcovy Ideály humanitní).
Alice Masaryková zemřela 29. listopadu roku 1966.
Osobní fond Alice Masarykové byl původně součástí osobního fondu jejího otce Tomáše Garrigua Masaryka, odkud byl již před lety vyčleněn. Nově byl zpracován pod   přírůstkových číslem 25/99. Je uložen ve 5 archivních kartónech a zahrnuje období 1897 - 1948.
Obsahuje část osobních dokladů dokumentujících činnost A. Masarykové v   Červeném kříži, fragment korespondence přijaté (více dopisů je pouze od Julie Nessy Bächerové, Hedviky a Sylvy Macharových, Pavly Osuské, Františka Udržala), velké konvoluty blahopřání k 50. a 60. narozeninám, v   korespondenci odeslané převažují strojopisné kopie dopisů. V rukopisech jsou uloženy články, studie, přednášky a proslovy týkající se převážně činnosti A. Masarykové v   Československém červeném kříži a mezinárodní organizaci Červeného kříže, dále poznámky a výpisky různého zaměření (sociální otázka, hygiena, historie atd.). Rukopisy cizí a zejména tisky jsou opět věnované činnosti A. Masarykové v   Červeném kříži. Ve fondu jsou uloženy též dvě fotografie.
Další části osobního fondu Alice Masarykové jsou uloženy v   osobním fondu T. G. Masaryka v   LA PNP (tisky týkající se Florence Nightingalové a fotografie), v   Archivu Národního muzea, Archivu Ústavu T. G. Masaryka v   Praze a New York Public Library v   USA.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace