Literární archiv Památníku národního písemnictví - Růžička Josef

Vyhledávání:
Josef Růžička
(1808-1872)

Narodil se 15. března 1808 v   Kohoutově na Českomoravské vysočině. Zemřel 3. srpna 1872 v Praze.
Josef Růžička pocházel z   evangelické rodiny. Základní vzdělání získal na evangelické škole v   Křížové (dříve Krucemburk), kde byl zřízen jako první v   Čechách již v   době toleranční evangelický sbor augsburského vyznání. Na radu tamního duchovního správce Jakuba Beneše poslali rodiče Josefa Růžičku roku 1821 na evangelické gymnázium do Modré na Slovensku. Studia gymnaziální a filozofická ukončil s   vyznamenáním roku 1828 a ve   studiích pokračoval na evangelickém lyceu v   Bratislavě, které bylo spojeno s   teologickým učilištěm, z   něhož vyšla řada znamenitých českých a slovenských evangelických pracovníků na poli národním a církevním. Po vykonání závěrečných zkoušek v   roce 1831 chtěl Růžička pokračovat v   teologických studiích ve Vídni, ale pro nedostatek hmotných prostředků nemohl záměr uskutečnit. Roku 1833 přijal uprázdněné místo katechety a učitele na německé evangelické škole v Praze. Roku 1854 byl jmenován ředitelem této školy a roku 1863 byl zvolen druhým farářem německého evangelického sboru. Byl nadšeným pedagogem, výborným organizátorem a i na německé škole přesvědčivým vlastencem. Měl rozsáhlé teologické i  všeobecné vzdělání, vynikal mimořádnou pílí a čistým charakterem.
Významná je i jeho literární činnost. V   roce 1849 počal vydávat s   Bedřichem Vilémem Košutem první český evangelický časopis nazvaný Českobratrský hlasatel, do něhož sám také horlivě přispíval. Jeho články byly psány s   láskou a se snahou pomoci tolerované církvi a upevnit její sebevědomí, posílit národní cítění. Sledoval náboženský život, upozorňoval na literární novinky a informoval o slovenských poměrech. Když byl Českobratrský hlasatel pro radikálně zaměřené články Košutovy v   lednu 1850 zastaven, počal Růžička vydávat sám nový časopis, Českobratrský věstník. Mezi jeho články zasluhuje pozornost zejména procítěná obhajoba Augustina Smetany, vřelé uvítání Jana Evangelisty Purkyně v Praze, obhajoba evangelíků proti litoměřickému biskupu Augustinu Hillovi a jeho referáty o spisech Palackého, Šafaříka a jiných. Růžička vydával také Evangelický kalendář, cenný nejen literárním obsahem, ale i pro svůj schematismus evangelických církví v   Rakousku, který pravidelně otiskoval.
Roku 1863, kdy se slavila památka tisíciletého výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu, vydal Jubilejní bibli. Vydával také postily a zpěvníky, psal příležitostné básně, napsal dějiny evangelického sboru a kostela v   Jirchářích v   Praze, uveřejnil svá kázání a řeči. Velmi aktivně se účastnil veřejného života: od roku 1861 byl členem sboru obecních starších v Praze, členem muzejní společnosti, Svatoboru a četných humánních institucí i dělnického spolku Oul. Stýkal se přátelsky s   Palackým, Šafaříkem, Havlíčkem, Braunerem. Svým působením přispěl velkým dílem k   zvýšení významu tolerované církve v   národním společenství a svým záměrem i usilováním o sjednocení církve augsburské a reformované na základě národních českobratrských tradic v   duchu Palackého předznamenal budoucí vývoj. Patří k   výrazným postavám devatenáctého století. Růžičkův život a působení vypsal na základě pečlivého studia pramenů Josef Lukášek (Josef Růžička jeho život a dílo. Příspěvek k   dějinám evangelické církve v Praze, Praha 1929). Otiskl zde i některé dopisy Růžičkovy.
Pozůstalost Josefa Růžičky byla získána oddělením dokumentace Památníku národního písemnictví v Praze a roku 1967 byla delimitována do literárního archivu. K   pozůstalosti byly připojeny některé doklady a dopisy, které v   letech 1933 a 1934 daroval literárnímu archivu syn Josefa Růžičky dr. Pavel Růžička a doklady nejmladšího syna Josefa Růžičky Apollo Růžičky, které byly získány roku 1943 a 1949. Je škoda, že pozůstalost se nezachovala v   celistvosti. Chybí v   ní řada dokladů, které uvádí ve své knize ještě roku 1929 Josef Lukášek. Literární pozůstalost je uložena ve 3 kartónech pod různými přírůstkovými čísly v   rozmezí 362, 378/33 - A 128/59 a zahrnuje období 1829 - 1916.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace