Literární archiv Památníku národního písemnictví - Zahradník Vincenc

Vyhledávání:
Vincenc Zahradník
(1790-1836)


Narodil se 29. prosince 1790 v Mladé Boleslavi, zemřel 31. srpna 1836 v Křešicích.
Vincenc Zahradník vystudoval piaristické gymnázium ve svém rodišti, na němž v době jeho studií působil Dominik Kinský. Po ukončení gymnazijních studií vstoupil nejprve do piaristického řádu, aby se mohl věnovat učitelskému povolání, avšak po pěti létech vystoupil a dostudoval theologii v Litoměřicích. Tam byl 7. srpna 1813 vysvěcen na kněze. Po krátkém působení v duchovní správě ve Všejanech a Křinci povolal jej v březnu 1816 biskup Josef František Hurdálek do Litoměřic za svého sacellána, ceremonáře a sekretáře. Kromě toho svěřil Hurdálek Zahradníkovi, v němž již v době jeho studií poznal muže znamenitého nadání, správu biskupské knihovny. Mladému biskupskému sekretáři byla tím dána možnost nejen pokračovat ve filozofických a teologických studiích, ale obírat se i staročeskou literaturou a vzácnými rukopisy litoměřické biskupské knihovny, jejichž cenu, za svých návštěv v Litoměřicích poznal již Josef Dobrovský. V roce 1819 jmenoval Hurdálek Zahradníka druhým sekretářem konsistoře a roku 1820 profesorem pastorálky na teologickém učilišti v Litoměřicích, které utěšeně rozkvétalo za vedení Bolzanových žáků Michaela Josefa Fesla, Antonína Krombholze a Floriána Wernera a vychovávalo kněžský dorost v duchu Bolzanových idejí. V témže roce však došlo k událostem, které učinily konec působení bolzanovců v litoměřickém bohosloveckém ústavě. V Praze byl pro obvinění z hereze zbaven profesury na filozofické fakultě Bernard Bolzano, v Litoměřicích byl pro obvinění z hereze a pro podezření z velezrádné činnosti sesazen a brzy potom zatčen a uvězněn Michael Josef Fesl. Vyšetřovací komisí byl 11. března 1820 zatčen i Vincenc Zahradník a jeho knihy a rukopisy byly zabaveny. Byl zbaven profesury a po měsíčním věznění propuštěn a poslán jako farář na chudou horskou faru v Zubrnicích. Pobyl tam deset let a teprve v roce 1830 požádal o faru v Křešicích poblíž Litoměřic. Všechen volný čas věnoval studiu a literární práci. Vedle teologie a etiky se zabýval též logikou a psychologií. Toužil po Praze, aby byl v českém prostředí a mohl se cele věnovat studiu, avšak uprostřed pilné práce jej zastihla předčasná smrt. Zemřel na tyfovou nákazu. Vincenc Zahradník udržoval po léta srdečné styky s biskupem Hurdálkem a Josefem Dobrovským, k jeho nejbližším přátelům patřil Josef Černý a Karel Alois Vinařický. Velmi srdečný byl Zahradníkův poměr k Bernardu Bolzanovi, který jej počítal ke svým nejhorlivějším přátelům a hovořil o něm jako o tlumočníku svých myšlenek v jazykově českém prostředí.
Zahradník zanechal rozsáhlou literární pozůstalost, která se však nezachovala jako celek. Po Zahradníkově smrti odevzdal jeho přítel, litoměřický kapitulní děkan Václav Kára většinu Zahradníkových rukopisů redakci Časopisu katolického duchovenstva, která je chtěla postupně vydat. Roku 1847 předal odstupující redaktor Václav Pešina Zahradníkovy rukopisy svému nástupci Janu Valeriánu Jirsíkovi, který později některé z nich daroval Václavu Štulcovi, aby je připravil do tisku. Štulc část těchto rukopisů daroval do knihovny Národního muzea v Praze, odkud přešly delimitací v roce 1962 do literárního archivu. Zbytek rukopisů zůstal po Štulcově smrti v archivu a v knihovně kapituly vyšehradské. K Zahradníkovým rukopisům v literárním archivu bylo připojeno několik dopisů adresovaných Zahradníkovi, které byly v souboru dopisů, darovaném v roce 1842 knihovně Národního muzea Václavem Pešinou, a několik dalších písemností získaných koupí. Fragment pozůstalosti, takto doplněný, je velmi cenný, neboť obsahuje všechny nejdůležitější Zahradníkovy rukopisy a některé dopisy, mezi nimi český dopis Josefa Dobrovského. Pozůstalost je uložena v LA PNP pod přírůstkovými čísly 4, 7/56 a 11, 29/63 v 1 archivním kartónu. Korespondenci a filozofické spisy Vincence Zahradníka vydal František Čáda ve Filosofické bibliothece vydávané Českou akademií pro vědy, slovesnost a umění (Filosofické spisy Vincence Zahradníka. Sebral a úvodem o životě a filosofii Zahradníkově opatřil František Čáda. Díl I,- V. Praha 1907-1918). Fond zahrnuje období 1819 – 1916.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace