Národní archiv - KSČ - Ústřední výbor 1945-1989. Kancelář tajemníka ÚV KSČ Oldřicha Švestky

Vyhledávání:
I. Vývoj původce fondu

Oldřich Švestka se narodil 24. 3. 1922 v Pozorce, okr. Teplice. V letech 1928 - 1938 absolvoval základní školní vzdělání a poté studium na Obchodní akademii v Lounech, které zakončil maturitní zkouškou. V letech 1938 - 1942 pracoval jako dělník u firmy RICO, továrna na vaty a obvazové zboží, Havlíčkův Brod a u firmy Černý a syn, továrna na plechové obaly a plakáty, Lenešice u Loun. Od r. 1942 do r. 1945 byl úředníkem Okresní hospodářské záložny a následně družstva Sativa v Havlíčkově Brodě.
Do KSČ vstoupil 1. 6. 1945. Stal se redaktorem, od roku 1951 byl zástupcem hlavního redaktora a 7. 10. 1958 hlavním redaktorem Rudého práva. V letech 1958 - 1962 byl kandidátem a od r. 1962 členem ÚV KSČ. Jeho kariérní postup v průběhu roku 1968 a hlavně po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy plně odráží vnitřní vývoj celé KSČ, který je pro počáteční období tzv. normalizace charakteristický především svou dynamikou a složitostí.
V dubnu 1968 (5. 4.) byl plénem ÚV KSČ schválen za člena předsednictva ÚV KSČ. Byl jím do 31. 8. 1968, kdy byl z předsednictva uvolněn a současně byl uvolněn z funkce hlavního redaktora Rudého práva a následně ustanoven šéfredaktorem stranického týdeníku Tribuna.
Jeho politický postoj a smýšlení v srpnu 1968 jednoznačně charakterizuje skutečnost, že byl jedním z pěti signatářů tzv. zvacího dopisu, který měl ospravedlnit vstup cizích vojsk na naše území.
Zářijovým plénem v r. 1969 (26. 9.) byl schválen za člena byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích. Když na lednovém plénu 1970 rezignoval Jaroslav Kozel na funkci tajemníka byra odpovědného za práci ideologického oddělení, oddělení kultury a oddělení školství a vědy, byl rozhodnutím byra z 5. 2. 1970 řízením těchto oddělení prozatímně pověřen Oldřich Švestka, který je řídil do zrušení aparátu byra v lednu 1971. V březnu 1970 (13. 3.) byl Oldřich Švestka schválen tajemníkem byra současně s doporučením setrvání ve funkci šéfredaktora Tribuny. Dne 7. 4. 1970 byro ÚV KSČ schválilo zřízení školské komise při byru jako poradního orgánu především pro problematiku stranické práce a jako projev konsolidačních snah na vysokých školách. Předsedou komise byl 26. 5. 1970 ustanoven Oldřich Švestka.
Předsednictvo ÚV KSČ podalo 7. 12. 1970 návrh na uvolnění Oldřicha Švestky z funkce tajemníka byra a na jeho následné zvolení tajemníkem ÚV KSČ a členem sekretariátu ÚV KSČ. Návrh byl schválen prosincovým plénem ve dnech 10.-11. 12. 1970. Byrem ÚV KSČ byl 5. 1. 1971 Oldřich Švestka v souvislosti s novou funkcí uvolněn z funkce šéfredaktora Tribuny. Novým šéfredaktorem byl ustanoven jeho dosavadní zástupce Karel Sršeň.
       Přesné určení činnosti tajemníka ÚV KSČ Oldřicha Švestky od ledna 1971 do dubna 1972 je poměrně složité. Předsednictvo ÚV KSČ jej 23. 4. 1971 schválilo za člena komise pověřené přípravou návrhu na ukončení práce tzv. rehabilitační komise. Poté byl květnovým plénem potvrzen ve funkcích tajemníka ÚV KSČ a člena sekretariátu ÚV KSČ a na říjnovém plénu 21. 10. 1971 zvolen kandidátem na poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR. Od ledna roku 1971 byl Oldřich Švestka jako tajemník ÚV KSČ s velkou pravděpodobností pověřen řízením oddělení stranické práce ve sdělovacích prostředcích ÚV KSČ. Lze tak ovšem usuzovat pouze na základě torzovitě dochované korespondence mezi ním a vedoucím oddělení PhDr. Vladimírem Divišem nebo jeho zástupkyní PhDr. Milenou Balašovou. Přímé doklady o Švestkově pověření řízením tohoto či jiných oddělení ÚV KSČ v tomto období nebyly nalezeny. Dne 10. 3. 1972 mu předsednictvo ÚV KSČ uložilo zabezpečit a řídit práci operativní komise pro řízení ekonomické propagandy a agitace.
       Od 8. 4. 1972 Oldřich Švestka ve funkci tajemníka řídil přímo (tzn. bez vedoucího oddělení) oddělení stranické práce ve sdělovacích prostředcích ÚV KSČ. Sekretariát ÚV KSČ projednal 5. 12. 1972 návrh nové systemizace stranického aparátu a souhlasil mimo jiné se sloučením stávajících oddělení stranické práce ve sdělovacích prostředcích ÚV KSČ a oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. Předsednictvo ÚV KSČ na své schůzi 15. 12. 1972 sloučení obou oddělení potvrdilo a vedoucím nového oddělení ustanovilo Vasila Bejdu. Řízením oddělení byl i nadále pověřen Oldřich Švestka.
       Oldřich Švestka vedl rozšířené oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ do srpna 1975, kdy byl v souvislosti se žádostí Miroslava Moce o uvolnění z funkce hlavního redaktora Rudého práva pověřen od 1. 9. 1975 výkonem této funkce. Současně byl předsednictvem uvolněn z funkce tajemníka ÚV KSČ. Funkci hlavního redaktora Rudého práva zastával Oldřich Švestka až do své předčasné smrti 8. 6. 1983.
Za svou stranickou činnost obdržel během svého života několik vyznamenání: Řád práce (1970), Řád republiky (1972), Řád Vítězného února (1973) a Řád Klementa Gottwalda (1982).

Orgány ÚV KSČ řídící oblast propagandy a agitace:

Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích

Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích, jehož členem se Oldřich Švestka stal v září 1969, vzniklo 16. 11. 1968 na základě usnesení pléna ÚV KSČ. Mělo obdobné postavení jako ÚV KSS na Slovensku. Jeho hlavním úkolem bylo na přechodnou dobu, tzn. do svolání XIV. sjezdu KSČ, řídit stranickou práci v českých zemích.
Personální složení byra se v letech 1968 - 1971 několikrát změnilo. Tvořilo jej kolegium  9 - 13 členů, volené plénem ÚV KSČ. Kolegium navrhovalo ze svého středu tajemníky (zpravidla čtyři), kteří byli rovněž voleni plénem. V čele byra stál předseda, který řídil jeho činnost, koordinoval práci jednotlivých tajemníků byra a odpovídal za styk s orgány ÚV KSČ. Ve funkci předsedy byra se během 3 let jeho existence vystřídali Lubomír Štrougal (listopad 1968 - leden 1970) a poté Josef Kempný (únor 1970 - květen 1971). Předseda a tajemníci byra byli odpovědni za činnost jeho jednotlivých oddělení.
Byro projednalo prozatímní strukturu svého aparátu na své první schůzi 2. 12. 1968. Postupně bylo vytvořeno 9 samostatných oddělení: politickoorganizační; státních orgánů a společenských organizací; ideologické; školství a vědy; kulturně politické; ekonomické; průmyslu, obchodu a služeb; zemědělské a sekretariát předsedy byra. Oddělení se pak dále členila na odbory. V čele stáli vedoucí oddělení, kteří byli podřízeni určeným tajemníkům byra. Při velice častých organizačních změnách ve struktuře aparátu byra docházelo rovněž k tomu, že oddělení fakticky vedl některý z tajemníků nebo přímo předseda byra.
Předsednictvo ÚV KSČ souhlasilo 17. 11. 1970 v souvislosti s upevněním jednotného řízení komunistické strany se sloučením aparátu byra s aparátem ÚV KSČ a následně rozhodlo 8. 1. 1971 o sloučení obou aparátů v jeden celek s účinností od 11. 1. 1971. Tím byl zrušen aparát byra a jeho povinnosti přešly na příslušná oddělení ÚV KSČ. Návrh na ukončení činnosti byra byl 11. 5. 1971 schválen byrem a 18. 5. 1971 předsednictvem ÚV KSČ předložen květnovému plénu a následující den schválen. Tím byla činnost byra ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích ukončena.
Předsednictvo ÚV KSČ schválilo 25. 2. 1969 návrh systemizace aparátu ÚV KSČ v podobě, v jaké jej předložil A. Dubček. Jednou z hlavních změn, které nová systemizace přinášela, bylo sloučení dosavadních oddělení školství a vědy a oddělení kultury v jedno oddělení školství, vědy a kultury.
Z nově vzniklého oddělení byl vyčleněn jeden z jeho odborů a povýšen na samostatné oddělení, které dostalo název oddělení stranické práce ve sdělovacích prostředcích ÚV KSČ.

Oddělení stranické práce ve sdělovacích prostředcích ÚV KSČ

Organizační struktura oddělení:

Vedoucí oddělení                                                                                1
Zástupce vedoucího oddělení                                                                        1
Pomocník vedoucího oddělení                                                                        1
Administrativní pracovnice                                                                        1


Političtí pracovníci

Oblast hromadných sdělovacích prostředků řízených federální vládou                                1
Oblast stranického tisku s celostátní působností                                                        3
Oblast tisku vydávaného organizacemi Národní fronty                                                      1
Oblast analýzy činnosti a působení a příprava nové organizace sdělovacích prostředků                3

Celkem bylo systemizováno 11 politických a 1 administrativní pracovník.

Základním úkolem oddělení bylo pravidelné informování aktivu šéfredaktorů o politice strany a jejich seznamování s usneseními jednotlivých složek ÚV KSČ, pravidelný styk s Ústředím čs. novinářů a s ministrem - předsedou Vládního výboru pro tisk a informace při federální vládě ČSSR, dohled nad stranickým tiskem, např. Rudé právo, Politika, Život strany, Tribuna, Hospodářské noviny aj., rozvíjení politické činnosti v zahraničním vysílání Čs. rozhlasu, ČTK, ČST, čs. propagačních časopisech do zahraničí atd., ovlivňování tisku vydávaného organizacemi Národní fronty a analýza činnosti a působení hromadných sdělovacích prostředků a příprava podkladů pro jejich ovlivňování v souladu s politikou KSČ.
Vedoucím oddělení byl ustanoven PhDr. Vladimír Diviš a jeho zástupcem Ľudovít Schulz. V březnu 1971 byla dalším zástupcem vedoucího oddělení ustanovena Doc. PhDr. Milena Balašová. Přijetí usnesení předsednictva ÚV KSČ z 8. 4. 1972 o kádrových změnách na ideologickém úseku KSČ znamenalo podstatnou změnu jak ve vedení tak ve vnitřní struktuře oddělení stranické práce ve sdělovacích prostředcích ÚV KSČ. Dosavadní vedení ve složení V. Diviš, L. Schulz a M. Balašová bylo odvoláno a oddělení dočasně přímo řídil tajemník ÚV KSČ Oldřich Švestka, protože nový vedoucí nebyl zatím ustanoven. Jeho zástupci se stali Ing. Antonín Zázvorka a RSDr. Karel Hradecký.
Jako každý tajemník ÚV KSČ měl i Oldřich Švestka svůj sekretariát, který tvořil jeho pomocník Bohumil Plundra a dvě administrativní pracovnice.
Rovněž vnitřní struktura oddělení se od dubna 1972 velmi výrazně změnila. Byly vytvořeny dva hlavní odbory: odbor tisku v čele s Ing. A. Zázvorkou a odbor státních sdělovacích prostředků, který řídil RSDr. K. Hradecký. Systemizováno zůstalo i nadále 12 pracovníků.
Struktura oddělení v období duben - prosinec 1972:

       Odbor tisku
                                       
1) Zástupce vedoucího oddělení, pověřený vedením odboru
2) Samostatný referent pro vydavatelství, stranické a centrální deníky, publicitu z veřejných vystoupení stranických činitelů, stranických a vládních návštěv a tiskové tajemníky ministerstev mimo MZV
3) Samostatný referent pro týdeníky, časopisy a magazíny, PNS a zároveň konzultant pro kulturně politické rubriky
4) Samostatný referent pro krajský tisk, okresní a závodní noviny, krajské a okresní tiskové komise a styk s tiskovými pracovníky KV KSČ
5) Konzultant pro ekonomickou problematiku
6) Kádrové záležitosti

       Odbor státních sdělovacích prostředků

1) Zástupce vedoucího oddělení, pověřený vedením odboru
2) Samostatný referent pro ČTK, ČÚTI, ČSSN a MON
3) Samostatný referent pro rozhlas
4) Samostatný referent pro televizi
5) Konzultant pro mezinárodně politickou problematiku, ofenzivní propaganda do zahraničí, kontrapropaganda, zahraniční korespondenti, tiskový odbor MZV
6) Kádrové záležitosti
               
Poslední změna vnitřní struktury i vedení oddělení stranické práce ve sdělovacích prostředcích ÚV KSČ během působení O. Švestky ve funkci tajemníka ÚV KSČ proběhla v prosinci 1972. Sekretariát ÚV KSČ projednal 5. 12. 1972 návrh nové systemizace aparátu stranických orgánů a předložil jej k projednání a schválení předsednictvu ÚV KSČ, které návrh ještě jednou projednalo a na své schůzi 15. 12. 1972 přijalo usnesení, jimž se schvaloval návrh zásad postavení, zaměření práce, organizačního uspořádání a systemizace aparátu stranických orgánů. Rozpracování návrhu do funkční náplně práce jednotlivých oddělení ÚV KSČ spolu s úpravou platů pracovníků bylo záležitostí následujících měsíců.
Přijetí návrhu zásad znamenalo v ideologické oblasti začlenění oddělení stranické práce ve sdělovacích prostředcích ÚV KSČ do oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ. Řízením rozšířeného oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ byl i nadále pověřen Oldřich Švestka. Funkci vedoucího oddělení vykonával Doc. JUDr. Vasil Bejda, CSc. Vnitřní struktura oddělení byla následující:

Odbor propagandy marxismu-leninismu                vedl Vasil Bejda
Odbor stranického vzdělávání                        vedl Ladislav Kaštan        (zástupce vedoucího)
Odbor agitace                                        vedl Jaroslav Kaše
Odbor vnější propagandy                        vedl Miroslav Bochenek (zástupce vedoucího)
Odbor státních sdělovacích prostředků                vedl Karel Hradecký
Odbor tisku                                        vedl Antonín Zázvorka

Celkem bylo v oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ systemizováno 79 pracovníků: 61 politických, 10 organizačních a 8 administrativních.
Náplň práce vyplývala z náplně práce obou oddělení před jejich sloučením, tzn. oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ se podílelo především na zdokonalování ideologické práce strany, propagandy marxismu-leninismu, stranického vzdělávání a přípravy kádrů, sledovalo rozvoj společenských věd a působení sdělovacích prostředků v oblasti ideologie, spolupracovalo na koncepci stranického školství (včetně VŠ ÚV KSČ), ovlivňovalo jeho obsahové zaměření na základě usnesení ÚV KSČ a vydávalo propagační, studijní a agitační materiály a publikace ÚV KSČ, rozvíjelo lektorskou činnost, řídilo muzea K. Gottwalda a V.I. Lenina. Dále realizovalo politiku strany v tisku, rozhlasu, televizi a novinářských svazech, usměrňovalo činnost hromadných sdělovacích prostředků a státních úřadů působících v této oblasti, např. Českého úřadu pro tisk a informace (ČÚTI) a v neposlední řadě sledovalo a hodnotilo účinnost jejich působení ve společnosti.
       Oldřich Švestka dohlížel na činnost oddělení do konce srpna 1975, kdy byl uvolněn z funkce tajemníka ÚV KSČ a stal se šéfredaktorem Rudého práva.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace